Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke participatie gemeente Valkenburg aan de Geul Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 25 mei 2021;

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke participatie gemeente Valkenburg aan de Geul Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 25 mei 2021;

Besluiten:

Met terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2021 vast te stellen het uitvoeringsbesluit

Maatschappelijke participatie gemeente Valkenburg aan de Geul.

Tekst van de regeling

Intitulé

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

Wet: de Participatiewet;

Maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief,

sociaal dan wel cultureel karakter door resp. mensen met een laag inkomen en schoolgaande

kinderen van ouders met een laag inkomen;

Voorziening: een vorm van financiële ondersteuning, gericht op de maatschappelijke

participatie;

Schoolgaand kind: ten laste komend kind van een ouder met een laag inkomen, voor wie de leer-

of kwalificatieplicht, bedoeld in artikel 4 van de Leerplichtwet, geldt; de gemeente Valkenburg

aan de Geul laat peuters echter ook onder de doelgroep vallen. Het bezoek aan een peuterspeelzaal bevordert de ontwikkeling en spelenderwijs kunnen allerlei sociale

vaardigheden worden aangeleerd.

Laag inkomen: 120% van het (toepasselijk) wettelijk sociaal minimum

Ingezetene: hij/zij, die staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente

Valkenburg aan de Geul en hier op het moment van aanvraag ook langer dan een jaar

daadwerkelijk verblijf houdt.

Vereniging: een groepering, gekenmerkt door samenwerking tussen de leden volgens bepaalde

regels ter bevordering van een gemeenschappelijk belang.

Artikel 2. Taak

De gemeente beschouwt het als zijn taak om de maatschappelijke participatie te bevorderen,

met name specifieke aandacht voor schoolgaande kinderen die belemmeringen ondervinden in die participatie, door de financiële positie van hun ouders.

Dit uitvoeringsbesluit stelt regels over de wijze waarop de in het eerste lid genoemde taak door

het college wordt uitgevoerd; met inbegrip van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan

het begrip maatschappelijke participatie.

Artikel 3. Doel

1. Het college biedt voorzieningen aan, die gericht zijn op maatschappelijke participatie.

2. De voorzieningen c.q. de tegemoetkomingen worden uitsluitend op aanvraag verstrekt aan

belanghebbenden met een maandelijks gezamenlijk inkomen tot maximaal 120% van het voor de

huishoudsituatie (alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden) van

toepassing zijnde wettelijk sociaal minimum.

Artikel 4. Doelgroepen

1. Huishoudens bestaande uit de alleenstaande ouder of een gezin met een of meer ten laste

komende kinderen in de in de artikelen 5,6,7 en 8 genoemde leeftijdsgroepen.

2. Huishoudens, bestaande uit een of meerdere personen van 18 jaar en ouder, die zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien.

3. Bejaarden verblijvende in verzorgingstehuizen.

PARAGRAAF 2. VOORZIENINGEN

Artikel 5. Kinderen van 2-4 jaar

Voor kinderen in de peuterleeftijd kan voor de kosten van een peuterspeelzaal, een

tegemoetkoming worden verstrekt per kalenderjaar.

Uitbetaling van de tegemoetkoming en voorwaarden:

De tegemoetkoming wordt verstrekt na overleg van een op naam van de aanvrager of kind

gesteld document terzake plaatsing op de peuterspeelzaal in het betreffende kalenderjaar;

De vergoeding bedraagt 150 euro per kalenderjaar, per kind;

Bewijsstukken dienen tot 2 jaar na de aanvraag bewaard te worden

Artikel 6. Kinderen van 4-12 jaar

Voor kinderen van de basisschool kan een tegemoetkoming van 100 euro per kind, per

kalenderjaar worden verstrekt.

Uitbetaling van de tegemoetkoming en voorwaarden:

De tegemoetkoming wordt verstrekt na overleg van een bewijs van de school dat het kind

op de school is ingeschreven (een brief met het logo van de school waaruit blijkt dat het

kind de school bezoekt is voldoende);

De vergoeding bedraagt 100 euro per kalenderjaar, per kind;

Bewijsstukken dienen tot 2 jaar na de aanvraag bewaard te worden.

Artikel 7. Kinderen van 12-18 jaar

Voor kinderen (tot 18 jaar) in het voortgezet onderwijs (vmbo, praktijkscholen, havo en vwo)

kan maximaal een vergoeding van 100 euro per kind per kalenderjaar worden verstrekt.

Uitbetaling van de tegemoetkomingen voorwaarden:

a. De tegemoetkoming wordt verstrekt na overleg van een bewijs van de school dat het kind

op de school is ingeschreven (een brief met het logo van de school waaruit blijkt dat het

kind de school bezoekt is voldoende);

b. De vergoeding bedraagt 100 euro per kalenderjaar, per kind;

c. Bewijsstukken dienen tot 2 jaar na de aanvraag bewaard te worden.

Artikel 8. Personen ≥ 18 jaar

Personen ≥ 18 jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten die verband

houden met een activiteit in verenigingsverband op het gebied van cultuur of sport en een

individuele activiteit naar keuze in het kader van de maatschappelijke participatie.

Uitbetaling van de tegemoetkoming en voorwaarden:

De maximale tegemoetkoming bedraagt 100 euro per jaar per persoon van

18 jaar of ouder.

Artikel 9. Abonnementskosten (per huishouden)

Aan huishoudens met een laag inkomen wordt, naast de tegemoetkomingen als hierboven benoemd,

een vergoeding verstrekt van maximaal 100 euro voor de abonnementskosten van een dagblad,

telefoon, internet of de Centrale Antenne Installatie.

Artikel 10. Uitgesloten van het recht op een tegemoetkoming zijn:

Studenten, die een studie volgen, waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet

Studiefinanciering 18+ mogelijk is;

Dienstplichtige militairen;

Vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel;

Ouders die een tegemoetkoming ontvangen voor kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken op

basis van een sociaal-medische indicatie;

Belanghebbenden die een beroep kunnen doen op voorliggende voorzieningen

PARAGRAAF 3: SLOTBEPALINGEN

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking ingaande 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt geciteerd als:

Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke participatie gemeente Valkenburg aan de Geul.

Ondertekening