Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2021

Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Parkeervergunningen Tilburg 2021

Hoofdstuk 1 Algemeen

1. Begripsbepalingen

 • a. Autodate: Vervallen. Nieuwe definitie Deelauto

 • b. Betaalde parkeerplaatsen: parkeerplaatsen in het openbaar gebied waarbij voor het parkeren parkeerbelasting betaald moet worden;

 • c. Binnenstad: het rayon B01 zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren;

 • d. Collectieve parkeervoorziening: een gemeenschappelijke parkeervoorziening behorend bij een complex of adres, waarover de aanvrager volgens de omgevingsvergunning, huur- of koopovereenkomst kan beschikken;

 • e. Deelauto: Een voertuig waar het gebruik wordt gedeeld door mensen en waarbij de auto wordt verhuurd door een speciaal daartoe opgezet bedrijf, dan wel een particulier deelauto-initiatief;

 • f. Eigen parkeergelegenheid: een parkeerplaats op eigen terrein, in een garage(box) of in een collectieve parkeervoorziening;

 • g. Houder van een voertuig: degene die het voertuig op naam heeft staan in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dit voertuig dient te voldoen aan de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

 • h. Mantelzorg: informele zorg die vrijwillig en onbetaald wordt gegeven uit de naaste omgeving van de patiënt;

 • i. Mantelzorger: iemand die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen;

 • j. Maandvergunning: parkeervergunning (maandkaart) voor een aaneengesloten periode van één maand;

 • k. POET-lijst: lijst waarop adressen staan vermeld die niet in aanmerking komen voor de op deze lijst aangegeven soorten parkeervergunning, omdat ze voorzien in eigen parkeergelegenheid of omdat dit is overeengekomen bij het verlenen van de omgevingsvergunning;

 • l. Rayon: gebied met betaald parkeren waarvoor de vergunning wordt afgegeven;

 • m. Uitgiftequotum: het maximaal aantal uit te geven parkeervergunningen per rayon;

 • n. Vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de parkeervergunning is verleend;

 • o. Woonadres: een adres met een officieel door de gemeente toegekend huisnummer dat in het BAG geregistreerd staat als bewoond adres.

Hoofdstuk 2 Algemene voorwaarden verkrijgen parkeervergunning

 • 1. Een bewonersvergunning wordt verleend aan de houder van een voertuig:

  • a.

   Indien men de berijder van een leaseauto is dient een verklaring van de kentekenhouder (leasemaatschappij) te worden overlegd;

  • b.

   Indien men gebruik maakt van een (lease)auto op naam van zijn werkgever, dient een officiële verklaring van de werkgever te worden overlegd;

  • c.

   Indien de aanvrager gebruik maakt van een deelauto, dient een verklaring van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik te worden overlegd.

 • 2. De bewonersvergunning is persoons-, adres-, en voertuiggebonden: de vergunning kan niet worden meegenomen naar een nieuw adres of worden doorgegeven aan een nieuwe bewoner of huisgenoot.

 • 3. Een bewoners-, zakelijke, mantelzorgvergunning of maatschappelijke vergunning wordt verleend voor een rayon waarin de aanvrager woont of zijn bedrijf heeft, zoals blijkt uit de Basisregistratie Personen (BRP) of registratie in het Handelsregister.

 • 4. Er wordt geen vergunning verleend ingeval;

  • a.

   Een bewoner in de binnenstad de beschikking heeft of kan hebben over eigen parkeergelegenheid;

  • b.

   Bij het adres sprake is van een collectieve parkeervoorziening. In dat geval geldt (afhankelijk van vermelding op de POET-lijst) een uitsluiting voor bepaalde vergunning soorten, in ieder geval de 1e bewonersvergunning;

  • c.

   In de omgevingsvergunning aanvullende afspraken zijn vastgelegd over het niet toekennen van vergunningen aan specifieke adressen.

 • 5. Bij de aanvraag van een bewoners- of zakelijke vergunning voor Rayon B (binnenstad) dient te worden verklaard dat men niet beschikt of de beschikking kan hebben over eigen parkeergelegenheid.

 • 6. Een parkeervergunning wordt uitsluitend verstrekt op kenteken van het voertuig.

 • 7. Een parkeervergunning wordt verleend voor maximaal 1 jaar, tenzij bij verstrekking anders staat aangegeven, en is pas geldig na betaling van het daartoe verschuldigde bedrag.

Hoofdstuk 3 Soorten parkeervergunningen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten vergunningen:

 • 1.

  Bewonersvergunning

 • 2.

  Zakelijke vergunningen

 • 3.

  Hulpverlenersvergunning

 • 4.

  Mantelzorgvergunning

 • 5.

  Maatschappelijke vergunning

 • 6.

  Deelauto vergunning

 • 7.

  Terreinvergunning

 • 8.

  Maandvergunning

1. Bewonersvergunning

 • 1. Er zijn drie soorten bewonersvergunningen:

  • a.

   de eerste bewonersvergunning: bewonersvergunning met een relatief laag tarief en die met een hoogste prioriteitsorde wordt uitgegeven voor het rayon, afhankelijk van de beschikbare ruimte in het rayon.

  • b.

   de tweede bewonersvergunning: bewonersvergunning die met een lagere prioriteitsorde wordt uitgegeven dan de eerste bewonersvergunning, afhankelijk van de beschikbare ruimte in het rayon.

  • c.

   de derde bewonersvergunningen: bewonersvergunning die met lagere prioriteitsorde wordt uitgegeven dan de tweede bewonersvergunning, afhankelijk van de beschikbare ruimte in het rayon

 • 2. Om in aanmerking te komen voor een bewonersvergunning moet de aanvrager:

  • a.

   Houder zijn van een voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

  • b.

   In de BRP staan ingeschreven op een adres binnen het rayon;

  • c.

   Vergunning voor rayon B: Een ingevulde verklaring dat men niet beschikt of de beschikking kan hebben over eigen parkeergelegenheid.

 • 3. De houder van de bewonersvergunning kan maximaal vijf keer per jaar een tijdelijke kentekenwijziging doorgeven. Indien het een wijziging betreft ten behoeve van een voertuig dat niet op naam staat van de vergunninghouder bedraagt de maximumduur van de wijziging telkens 3 weken. Een kentekenwijziging en de bijbehorende periode dienen door de vergunninghouder te worden opgegeven.

 • 4. Indien de aanvrager van de bewonersvergunning geen houder is van een voertuig (zoals vermeld in hoofdstuk 2, lid 1), dan kan tegen betaling van een toeslag een vergunning worden verleend. Bij een bewonersvergunning met toeslag is het aantal kentekenwijzigingen onbeperkt.

 • 5. Het maximaal aantal te verlenen bewonersvergunningen per adres bedraagt:

  • a.

   Binnenstad: maximaal één (uitsluitend de eerste bewonersvergunning);

  • b.

   Overige rayons: maximaal drie (eerste, tweede en derde bewonersvergunning).

2. Zakelijke vergunningen

 • 1. Er zijn twee soorten zakelijke vergunningen:

  • a.

   Volledig zakelijke vergunning: een parkeervergunning die de volledige werkingstijd van de regeling geldig is;

  • b.

   5-daagse zakelijke vergunning: een parkeervergunning die uitsluitend op werkdagen geldig is, waarbij geldt:

   • i.

    Binnenstad: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur;

   • ii.

    Overige rayons: maandag tot en met vrijdag de volledige werkingstijd.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor een zakelijke vergunningen moet de aanvrager aantonen dat het voertuig nodig is voor de bedrijfsuitoefening, waarbij geldt:

  • a.

   Binnenstad: het voertuig wordt ingezet voor het vrijwel dagelijks en als hoofdactiviteit bezorgen van dagverse producten, dan wel het bieden van een service- of storingsdienst ten aanzien van spoedeisende werkzaamheden;

  • b.

   Overige rayons: het voertuig wordt ingezet voor de bedrijfsuitoefening of bedrijf verbonden activiteiten.

 • 3. Het maximaal aantal te verlenen volledig zakelijke vergunningen is:

  • a.

   Binnenstad: één bij aanwezigheid van hoogstens één eigen parkeerplaats en nul bij de aanwezigheid van 2 of meer plaatsen aan eigen parkeergelegenheid;

  • b.

   Overige rayons: twee bij aanwezigheid van hoogstens één eigen parkeerplaatsen, nul bij aanwezigheid van twee of meer plaatsen aan eigen parkeergelegenheid;

  • c.

   Afhankelijk van eventuele uitsluitingen voor het verkrijgen bepaalde soorten vergunningen ingeval het adres op de POET-lijst is opgenomen.

 • 4. De houder van een volledig zakelijke vergunning kan maximaal vijf keer per jaar een kentekenwijziging doorgeven. Een kentekenwijziging dient door de vergunninghouder te worden opgegeven.

 • 5. Een volledig zakelijke vergunning heeft, tegen betaling van een toeslag, geen beperking op het aantal kentekenwijzigingen.

 • 6. Een 5-daagse zakelijke vergunning heeft geen beperking op het aantal kentekenwijzigingen.

 • 7. Om in aanmerking te komen voor een 5-daagse zakelijke vergunning moet de aanvrager:

  • a.

   Gevestigd zijn in het rayon waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

  • b.

   Geregistreerd zijn in het Handelsregister.

 • 8. Het maximaal aantal te verlenen 5-daagse zakelijke vergunningen is:

  • a.

   Binnenstad: één;

  • b.

   Overige rayons: tien.

3. Hulpverlenersvergunning

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een hulpverlenersvergunning moet de aanvrager:

  • a.

   Werkzaam zijn in een in Tilburg gevestigde praktijk voor gezondheidszorg, met een registratie in het kader van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg);

  • b.

   Werkzaam zijn als hulpverlener bij een professionele (thuis)zorg- of hulpverleningsinstantie, waarbij het voertuig nodig is voor het geregeld verlenen van hulp aan personen in een rayon, aan te tonen middels een verklaring van de directie van betreffende instelling.

 • 2. Een hulpverlenersvergunning is geldig op alle openbare (betaalde) parkeerplaatsen in alle rayons, en dus ook voor het parkeren bij de eigen praktijk.

 • 3. Het maximum aantal te verlenen hulpverlenersvergunningen bedraagt:

  • a.

   Voor een in Tilburg gevestigde praktijk voor gezondheidszorg met een registratie in het kader van de Wet BIG : één;

  • b.

   Voor een professionele (thuis)zorg of hulpverleningsinstantie: zoveel als nodig voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

4. Mantelzorgvergunning

 • 1. Een mantelzorgvergunning wordt gekoppeld aan degene die mantelzorg ontvangt en is bedoeld voor degene die de mantelzorg uitvoert.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgvergunning moet de aanvrager in de BRP staan ingeschreven op een adres binnen het rayon waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

 • 3. Bij de aanvraag hiervoor dient het indicatiebesluit van het CIZ, of de WMO-beschikking, dan wel een verklaring van de huisarts te worden overlegd. Een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis volstaat ook.

5. Maatschappelijke vergunning

 • 1. Een maatschappelijke vergunning wordt verleend aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Om in aanmerking te komen voor een maatschappelijke vergunning moet de aanvrager:

  • a.

   Gevestigd zijn in het rayon waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

  • b.

   Beschikken over een inschrijving in het ANBI-register, dat (eenmalig) aangetoond wordt met een uittreksel vanuit het register dat niet ouder is dan 6 maanden

 • 2. Een maatschappelijke vergunning wordt tevens verleend aan een (semi)publieke organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Hieronder wordt in het kader van het verlenen van deze vergunning verstaan:

  • a.

   Medewerkers van een basisschool;

  • b.

   Medewerkers van een buurt- of wijkcentrum (zgn. MFA - Multi Functionele Accommodatie).

 • 3. Aan het aantal maatschappelijke vergunningen is geen limiet gesteld, echter kan dit nooit hoger zijn dan het aantal geregistreerde medewerkers (controle via KvK).

 • 4. De maatschappelijke vergunning heeft het tarief gelijk aan de eerste bewonersvergunning en wordt als zodanig opgenomen in de belastingverordening.

 • 5. Een maatschappelijke vergunning heeft geen beperking op het aantal kentekenwijzigingen.

6. Deelauto vergunning

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een deelauto vergunning moet de aanvrager een als zodanig erkende aanbieder van deelauto’s zijn.

 • 2. Een deelauto vergunning is geldig op alle openbare (betaalde) parkeerplaatsen in alle rayons en op eventueel daartoe aangewezen belanghebbenden (gereserveerde) parkeerplaats voor de betreffende aanbieder(s).

 • 3. Een deelauto vergunning heeft geen beperking op het aantal kentekenwijzigingen.

7. Terreinvergunning

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een terreinvergunning moet de aanvrager een aanvraag indienen voor één van de openbare parkeerterreinen waar deze vergunning wordt verleend.

 • 2. Het verkrijgen van een terreinvergunning is alleen mogelijk op de parkeerterreinen: Boerhaaveplein, Koopvaardijstraat, Spoorlaan Oost, NS plein, Schoenerstraat en Tehatexterrein.

 • 3. Het maximum aantal te verlenen terreinvergunningen wordt bepaald op basis van jaarlijks parkeeronderzoek, zodanig dat de bezetting op de terreinen niet boven de 95% uitkomt.

8. Maandvergunning

 • 1. Een maandvergunning is niet rayon gebonden en hiermee mag op alle betaalde parkeerplaatsen in Tilburg worden geparkeerd.

 • 2. Een maandvergunning wordt verstrekt voor de duur van één aaneengesloten maand.

Hoofdstuk 4 Bezoekersregeling

1. Bezoekersregeling voor bezoek bewoners

 • 1. Een bezoekersregeling wordt verleend voor een rayon waarin de aanvrager woont, zoals blijkt uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • 2. De bezoekersregeling is een (digitale) regeling waarmee bewoners uit het vergunningengebied hun bezoekers tegen gereduceerd tarief op straat binnen het rayon kunnen laten parkeren.

 • 3. De regeling werkt middels een digitaal systeem voor het aan- en afmelden van het kenteken van het bezoek in de bezoekersapplicatie of via een callcenter.

 • 4. Per woonadres kan maximaal één bezoekersregeling worden verleend.

 • 5. De aanvrager hoeft niet in het bezit te zijn van een voertuig of parkeervergunning.

 • 6. De aanvrager koopt een parkeertegoed met een maximum van 600 uur per jaar.

2. Bezoekersregeling voor mantelzorg

 • 1. Degene die mantelzorg ontvangt en binnen het vergunningengebied woont, kan in aanmerking komen voor een uitgebreide bezoekersregeling onder dezelfde werkingsvoorwaarden als onder 1 van dit hoofdstuk.

 • 2. Het maximaal parkeertegoed dat kan worden gekocht is tweemaal het parkeertegoed van de bezoekersregeling.

 • 3. Bij de aanvraag hiervoor dient het indicatiebesluit van het CIZ, of de WMO-beschikking, dan wel een verklaring van de huisarts te worden overlegd. Een indicatie voor thuiszorg of een verpleeghuis volstaat ook.

Hoofdstuk 5 Afhandeling aanvragen voor vergunningen

1. Prioriteiten bij verlening van vergunningen

Het verlenen van de bewoners- en volledig zakelijke vergunningen geldt de volgende prioriteitsvolgorde:

 • a.

  Eerste bewonersvergunningen;

 • b.

  Eerste volledige zakelijke vergunningen;

 • c.

  Tweede bewonersvergunningen;

 • d.

  Tweede volledig zakelijke vergunningen;

 • e.

  Etc.

2. Bepalen uitgiftequotum

 • 1. Minstens éénmaal per twee jaar wordt voor ieder rayon bepaald hoeveel bewoners- en volledig zakelijke vergunningen kunnen worden verleend (het uitgiftequotum). Het uitgiftequotum bedraagt maximaal 110% van de beschikbare capaciteit, met dien verstande dat op basis van actueel parkeeronderzoek de piekbezetting per rayon (tijdens reguleringstijden) gemiddeld niet boven 85% uitkomt.

 • 2. Vergunningen worden uitgegeven zolang het uitgiftequotum voor het rayon niet wordt overschreden.

 • 3. Minstens éénmaal per twee jaar wordt op basis van de bezettingscijfers van het rayon bepaald hoeveel 5-daagse zakelijke vergunningen en maatschappelijke parkeervergunningen kunnen worden verleend.

3. Plaatsing op wachtlijst

 • 1. Ingeval het uitgiftequotum is bereikt kan men op een wachtlijst worden geplaatst.

 • 2. De volgorde voor toekenning van een parkeervergunning gebeurt op basis van de prioriteitsvolgorde in artikel 5.1 en de datum waarop de vergunningaanvraag door de gemeente is ontvangen.

 • 3. De plaatsing op de wachtlijst komt te vervallen:

  • a.

   Op schriftelijk verzoek van de aanvrager;

  • b.

   Wanneer niet meer aan de criteria voor toekenning van de vergunning wordt voldaan;

  • c.

   Wanneer de vergunning is verleend;

  • d.

   Wanneer men een vergunning krijgt aangeboden maar niet binnen de gestelde termijn reageert.

4. Hardheidsclausule

 • 1. Wanneer de toepassing van deze regeling tot een bijzondere hardheid leidt kan onder omstandigheden alsnog een vergunning worden verleend. Aanvrager dient bij een aanvraag met een relevante motivering de noodzaak te onderbouwen.

 • 2. Aanvragen op basis van de hardheidsclausule kunnen worden afgedaan door het College van Burgemeester en Wethouders, waarbij aan de honorering bepaalde voorwaarden kunnen worden verbonden.

Hoofdstuk 6 Intrekken of beëindigen van een parkeervergunning

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:

  • a.

   Op verzoek van de houder;

  • b.

   Wanneer de houder het gebied, waarvoor de vergunning is verleend, metterwoon verlaat of het daar uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

  • c.

   Wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

  • d.

   Wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

  • e.

   Wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

  • f.

   Wanneer de vergunning ten onrechte is verleend en de vergunninghouder dit wist of behoorde te weten;

  • g.

   Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • h.

   Om redenen van openbaar belang;

  • i.

   Niet voldaan of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze beleidsregel of de vigerende Verordening Parkeerbelasting;

Hoofdstuk 7 Ingangsdatum, overgangs- en slotbepaling

1. Datum van inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 september 2021. Vanaf dat moment vindt de verlening van parkeervergunningen plaats op basis van deze beleidsregel.

2. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1. De Beleidsregels Parkeervergunningen 2018 worden ingetrokken.

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels Parkeervergunningen 2021.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg op 13 juli 2021.

Toelichting wijzigingen beleidsregel parkeervergunningen 2021

De vigerende beleidsregel parkeervergunningen 2018 (inwerkingtreding 1 september 2018) wordt op enkele onderdelen geüpdatet. Voortschrijdende inzichten, de uitbreiding van betaald parkeren in de woonwijken (advies review panels) en signalen uit de stad geven hier aanleiding voor.

Hoofdstuk 1 Algemeen

 • De begripsbepaling ‘Autodate’ wordt vervangen door ‘Deelauto’. Dit begrip is in de huidige wereld van ‘Mobility as a Service’ (MAAS) gangbaarder dan deze Engelse term.

 • Het begrip ‘meerdaagse parkeerkaart’ wordt vervangen door ‘maandvergunning’. De meerdaagse parkeerkaart was voor twee aaneengesloten perioden verkrijgbaar (week en maand), maar wordt uitsluitend voor de periode van een maand beschikbaar gesteld. Zie paragraaf 8 maandvergunning.

Hoofdstuk 3 Soorten parkeervergunningen

In deze beleidsregel parkeervergunningen 2021 is een nieuw parkeerproduct ‘Maatschappelijke parkeervergunning’ toegevoegd.

Paragraaf 1. Bewonersvergunningen: Voorheen was er sprake van de 1e bewonersvergunning en een product 2e/3e bewonersvergunning. Door de tariefdifferentiatie in de tweede en derde bewonersvergunning (o.b.v. Verordening Parkeerbelastingen 2021) zijn er drie soorten bewonersvergunningen ontstaan (1e, 2e en 3e bewonersvergunning).

De tekst onder lid 1 is daarop aangepast, waarbij de prioriteitsstelling wordt: Eerst verlenen van 1e bewonersvergunningen, dan 2e en dan 3e.

Paragraaf 4. Mantelzorgvergunning: Voor de aanvraag van een mantelzorgvergunning kon, naast het indicatiebesluit van het CIZ of de WMO-beschikking, ook een verklaring van het Steunpunt Mantelzorg (Contourn De Twern) worden overlegd. De verklaring van het Steunpunt Mantelzorg komt te vervallen, want blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar. Daarvoor in de plaats kan ook een verklaring van de huisarts worden overlegd.

Paragraaf 5. Maatschappelijke parkeervergunning: In de adviezen van de Review Panels over de gebiedsgerichte uitbreiding van betaal parkeren komt geregeld de maatschappelijke functie van in de wijken gevestigde maatschappelijke instellingen (zonder winstoogmerk) aan de orde.

In de beleidsregel parkeervergunningen 2018 worden aan maatschappelijke instellingen reguliere bedrijfsvergunningen verstrekt, waarbij tevens sprake is van een begrensd maximum aantal te verkrijgen vergunningen en het vastgestelde tarief. Voor zorginstellingen zijn wel een specifieke parkeerproducten beschikbaar (zgn. hulpverlenersvergunning).

Het review panel in de wijk Trouwlaan/Oerle heeft geadviseerd om voor maatschappelijke instellingen, buurt- en wijkcentra (zgn. MFA’s: Multi Functionele Accommodatie) en bassischolen een aparte parkeervergunning aan te bieden met een tarief dat vergelijkbaar is aan de 1e bewonersvergunningen en geen (gefixeerde) beperkingen op het aantal te verkrijgen vergunningen.

Deze instellingen functioneren voor een groot deel op overheidssubsidie, waardoor geld voor parkeervergunningen voor leraren in het voorbeeld van het review panel, niet meer beschikbaar is voor de basisschoolleerlingen.

We geven invulling aan het advies van het review panel met de introductie van een maatschappelijke parkeervergunning. Het betreft:

 • -

  Een generieke regeling voor Algemeen Benut Beogende instellingen (o.b.v. landelijke registratie ANBI-status);

 • -

  Een regeling voor specifiek de medewerkers van basisscholen en MFA’s (Multi Functionele Accommodaties).

De maatschappelijke parkeervergunning wordt verleend tegen een tarief gelijk aan de 1e bewonersvergunning. De tariefstelling van deze parkeervergunning wordt in de belastingverordening 2022 verwerkt.

Met dit voorstel wordt opvolging gegeven aan het advies van het review panel. De praktijk moet uitwijzen of de voorwaarden/doelgroepen voor de maatschappelijk vergunning op een later moment bijstelling behoeven.

Paragraaf 6. Deelauto vergunning: We stimuleren (de beschikbaarheid van) deelauto’s ter ondersteuning in het terugdringen van het autobezit (besluitpunt Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016). Vandaag de dag bieden deelauto-aanbieders steeds vaker ‘free-floating’ en ‘valet-service’ concepten, waarbij deelauto’s niet meer op een vaste gereserveerde parkeerplaats staan, maar (kortstondig) op ‘reguliere’ (betaalde) parkeerplaatsen.

Om deze vorm van autodelen te ondersteunen wordt de deelauto vergunning geldig op alle betaalde parkeerplaatsen in Tilburg en niet meer uitsluitend rayon- of zelfs parkeerplaats-gebonden. In de beleidsregel parkeervergunningen is daarvoor het volgende aangepast:

 • -

  Lid 2: De tekst is aangepast dat de autodeel vergunning niet alleen meer geldig is op een daartoe aangewezen belanghebbenden parkeerplaats, maar ook op alle betaalde parkeerplaatsen;

 • -

  Lid 3 (oud) – vervallen.

 • -

  Lid 4 – vervallen.

 • -

  Lid 5 – vervallen.

 • -

  Lid 6 – wordt lid 3.

Paragraaf 8. Maandvergunning: We verstrekken een vergunning waarbij op alle betaalde parkeerplaatsen in Tilburg mag worden geparkeerd. Deze vergunning (voorheen: Meerdaagse parkeerkaart) werd verstrekt voor de duur van één aaneengesloten week of maand.

Uit de parkeerdata blijkt dat de weekkaart nauwelijks wordt afgenomen. Voor deze kortdurende parkeervergunning bestaat een alternatief door aan- en afmelden van de parkeeractie bij de parkeerautomaat of via een parkeerapp. In het kader van vereenvoudiging en uniformering van het parkeerbeleid komt de weekkaart te vervallen. De maandvergunning (maandkaart) blijft wel beschikbaar.

Hoofdstuk 4 Bezoekersregeling

Paragraaf 1. Bezoekersregeling voor bezoek bewoners

 • a.

  Gebruik bezoekersregeling

  We hebben in de afgelopen jaren enkele klachten ontvangen over de bezoekersregeling en het maximum urentegoed. Dit beeld wordt bevestigd op basis van gebruikersgegevens over de afgelopen jaren, waaruit blijkt dat voor 93% van de bewoners (jaar: 2019, précorona) het maximum tegoed van de bezoekersregeling toereikend is (lees: het maximum tegoed niet volledig gebruikt). De klachten die we hebben ontvangen gingen over:

  • -

   Bijzondere en tijdelijke omstandigheden (zoals verbouwingen) die ervoor zorgen dat bewoners sneller door hun maximum tegoed zijn (veelal incidentele situatie).

  • -

   De koppeling van het maximum tegoed aan een kwartaal en niet op jaarbasis, zodat eventuele schommelingen in het gebruik over de kwartalen niet kan worden opgevangen.

  • -

   Opmerkingen over de gebruiksvriendelijkheid van de bezoekersregeling, bijvoorbeeld met betrekking tot het speciale avondtarief.

 • b.

  Nieuw bezoekerstarief per 1 januari 2021

  Met de inwerkingtreding van de Verordening Parkeerbelastingen 2021 is het tarief voor de bezoekersregeling per 1 januari 2021 verlaagd van € 0,27 naar € 0,20 per uur. Gelijktijdig is het maximum avondtarief komen te vervallen (max. 2 uur betalen om de rest van de avond te mogen parkeren). Deze wijziging is doorgevoerd omdat de ‘afwijking’ in de verrekensystematiek bij (nieuwe) gebruikers geregeld tot vragen en onduidelijkheden leidde. Ter compensatie voor het vervallen van het maximum avondtarief is de tariefsverlaging vastgesteld. Deze tariefsaanpassing is inkomstenneutraal doorgevoerd, hetgeen betekent dat we ervan uitgaan dat de bewoners gemiddeld niet meer gaan betalen voor hun bezoek. Bewoners in gebieden waar het betaald parkeren doorloopt tot 2 uur ’s nachts (Binnenstad/Piushaven e.o.), die vooral ’s avonds bezoek ontvangen en waarbij bezoekers gemiddeld genomen langer parkeren, betalen door het vervallen van het maximum avondtarief meer voor de bezoekersregeling. Zij zijn daarmee ook sneller door hun bezoekerstegoed heen.

 • c.

  Aanpassen maximum urentegoed

  We beschikken nog niet over parkeerdata van het huidige verbruik van de bezoekersregeling (na 1 januari 2021). Daarnaast beschikken we alleen over generieke data van het verbruik van de bezoekersregeling1 en geven de Corona-maatregelen (incl. avondklok) geen ‘maatgevend’ beeld. Daarom hanteren we een fictief voorbeeld om de impact van de tariefsaanpassing (incl. afschaffing maximum avondtarief) te schetsen.

  In het fictieve voorbeeld ontvangt een bewoner met name ’s avonds bezoek: 80% van de bestede bezoekersuren is ’s avonds (rekenvoorbeeld: 35 uur, tegenover 9 uur overdag).

  afbeelding binnen de regeling

Uit bovenstaand fictief voorbeeld blijkt dat de bewoner in het rayon waar het betaald parkeren doorloopt tot 22.00 uur ’s avonds met de tariefsaanpassing voordeliger uit is, ook als de bewoner vooral ’s avonds bezoek ontvangt. Een bewoner woonachtig in een gebied met betaald parkeren tot 02.00 uur (Binnenstad (B), rayon O01, Z01 en Z03) betaalt in dit ‘worst case’-voorbeeld 30% meer voor de bezoekersregeling. Daarmee is de bewoner ook sneller door het urentegoed heen.

Om het maximale gebruik van de bezoekersregeling niet minder te laten worden door de tariefsaanpassing, stellen we voor om het maximum tegoed op te hogen van € 22,- (huidig) naar € 30,- per kwartaal (+ 36%). Het maximum urentegoed wordt vanaf heden (formeel) vastgelegd in de beleidsregel parkeervergunningen en bedraagt maximaal 600 uur per jaar.

Daarnaast wordt het ‘kwartaaltegoed’ een ‘jaartegoed’, zodat eventuele schommelingen in het gebruik van de bezoekersregeling tussen de kwartalen beter kunnen worden opgevangen.

Paragraaf 2. Bezoekersregeling voor mantelzorg: Ook voor deze bezoekersregeling mantelzorg geldt dat de verklaring van Steunpunt Mantelzorg wordt vervangen door een verklaring van de huisarts.

Bezoekersregeling bedrijven: In de afgelopen jaren hebben we enkele verzoeken van bedrijven ontvangen voor het introduceren van een bezoekersregeling voor bedrijven, vergelijkbaar met de bezoekersregeling bewoners. Met een dergelijke bezoekersregeling kan een bedrijf de parkeerkosten van zijn bezoekers/klant voor zijn rekening nemen.

Op basis van het doelgroepenbeleid zoals omschreven in de Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016 betalen bezoekers (niet zijnde bezoek van bewoners) het regulier parkeertarief. Met behulp van tariefdifferentiatie sturen we bezoekers van de binnenstad naar de voorzieningen waar we hen willen faciliteren (zoals in parkeergarages en op parkeerterreinen). In de woonwijken zorgen we ervoor dat het parkeertarief is afgestemd op het zo goed mogelijk functioneren van de woonwijk. Het parkeertarief (in veel woonwijken € 1,- per uur) faciliteert bezoekers van de in de wijken gevestigde bedrijven.

Proef bezoekersregeling:

Bij wijze van proef heeft een zorginstelling een aantal vergunningen afgenomen waarop zij hun bezoekers aanmelden. Daarmee is de functionaliteit van een bezoekersregeling gecreëerd. De ervaringen zijn als volgt:

 • *

  Geregeld is het voorgekomen dat voor de bezoeker te laat het parkeerrecht was geregistreerd. Het parkeren van de auto, het lopen naar de bestemming en de registratie van het parkeerrecht lukt niet binnen de coulancetijd voor de aanmelden van de parkeeractie. In de tussentijd heeft de parkeercontrole (scanauto) geen geldig parkeerrecht vastgesteld;

 • *

  Het proces van aanmelden van bezoekers blijkt foutgevoelig. Niet alleen bezoekers weten niet altijd het (juiste) kenteken van hun voertuig, ook bij de invoer van het kenteken door bijvoorbeeld een baliemedewerker sluipen fouten in.

 • *

  Dit heeft in de eerste weken bij deze proef geleid tot enkele tientallen naheffingen (boetes). Op basis daarvan heeft de zorginstelling afgesproken dat bezoekers altijd eerst zelf hun parkeerrecht (tegen reguliere kosten) aanmelden.

We hebben onderzocht in hoeverre we aan het verzoek voor de bezoekersregeling voor bedrijven tegemoet willen komen. Op basis van bovenstaande afweging stellen we voor om geen aparte bezoekersregeling voor bedrijven in te stellen. Mocht een bedrijf de parkeerkosten van zijn bezoekers willen betalen dan kan een commerciële parkeerapp ’s worden gebruikt. Het bedrijf betaalt in dat geval het reguliere parkeertarief en de service fee aan de provider.


Noot
1

Vanwege privacy hebben we geen informatie over specifieke parkeeracties