Verordening Maatschappelijke Participatie 2021

Geldend van 01-08-2021 t/m 31-07-2024

Intitulé

Verordening Maatschappelijke Participatie 2021

De raad van de gemeente Hengelo,

gelezen het voorstel van Het college d.d. 8 juni 2021;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de hierna volgende

Verordening maatschappelijke participatie 2021

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   de wet: Participatiewet;

  • c.

   WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  • d.

   WSF 2000: Wet Studiefinanciering 2000;

  • e.

   inkomensgrenzen: 120% van de normen bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de Participatiewet;

  • f.

   kind: ten laste komend kind;

  • g.

   schoolgaande kinderen: kinderen van 4 tot en met 17 jaar die voltijd dagonderwijs volgen;

  • h.

   subsidiejaar: tijdvak van een jaar lopend van 1 augustus tot 1 augustus van het jaar daarop volgend;

  • i.

   voorziening: bijdrage in de kosten, bijdrage in de kosten van een activiteit, voucher voor de aanschaf in natura of betaling aan de aanbieders op basis van declaratie;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening staan en die niet nader omschreven zijn hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Rechthebbenden

 • 1.

  Recht op een volledige voorziening krachtens deze verordening heeft de inwoner van Hengelo, die 18 jaar of ouder is en die een inkomen heeft, dat gelijk is aan of minder is dan de voor hem geldende inkomensgrens.

 • 2.

  Indien het inkomen hoger is dan de geldende inkomensgrens kan recht bestaan op een gedeeltelijke voorziening. Het deel van het inkomen dat hoger is dan de inkomensgrens wordt op jaarbasis op de voorziening(en) in mindering gebracht.

 • 3.

  Degene die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000 of daarmee vergelijkbaar onderwijs volgt, kan niet zelf voor een voorziening in aanmerking komen. Zij kunnen wel voor voorzieningen ten behoeve van hun ten laste komende kinderen in aanmerking komen als zij wel aan de overige voorwaarden voldoen.

 • 4.

  Aanvrager(s) van 18 jaar en ouder en/of hun ten laste komende kinderen die een vrijwillig of wettelijk schuldentraject volgen, kunnen ongeacht de hoogte van het inkomen voor voorzieningen voor maatschappelijke participatie in aanmerking komen.

Artikel 3 Aanvragen

 • 1.

  Het aanvragen van de voorzieningen vindt plaats middels een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  De voorzieningen die in een subsidiejaar worden verstrekt, kunnen uitsluitend in het betreffende subsidiejaar worden aangevraagd. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht, over het voorafgaande subsidiejaar/jaren voor voorzieningen in aanmerking te komen.

Hoofdstuk 2. Kindpakket

Artikel 4 Kindpakket

 • 1.

  Het kindpakket bestaat uit een aantal voorzieningen dat in hoofdstuk 3 wordt genoemd. Het kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • 1.

   bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten;

  • 2.

   fiets;

  • 3.

   schoolkosten;

  • 4.

   zwemlessen;

  • 5.

   computer;

  • 6.

   kledingvoucher;

  • 7.

   identiteitskaart;

  • 8.

   vakantieactiviteit;

  • 9.

   speel-o-theek.

 • 2.

  Als er ten behoeve van een kind een aanvraag wordt ingediend voor één van de bovengenoemde voorzieningen, dan behandelt het college deze aanvraag als een aanvraag voor het kindpakket.

 • 3.

  Het college betaalt de bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten ten behoeve van kinderen tot en met 17 jaar rechtstreeks aan de vereniging of instelling.

 • 4.

  Een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor sportieve en culturele activiteiten is voor kinderen tot en met 17 jaar een voorliggende voorziening.

 • 5.

  De bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten bedraagt maximaal € 236,00 per kind tot en met 17 jaar per subsidiejaar voor de tot het gezin behorende kinderen.

Hoofdstuk 3. Voorzieningen

Artikel 5 Participatie activiteiten

 • 1.

  Het college verstrekt een bijdrage in de kosten van deelname aan sportieve, culturele, educatieve, recreatieve en maatschappelijke activiteiten binnen Nederland.

 • 2.

  Het college verstrekt geen bijdrage aan activiteiten met een religieuze en/of politieke betekenis.

 • 3.

  De bijdrage bedraagt per subsidiejaar maximaal € 200,00 per persoon van 18 jaar of ouder.

Artikel 6 Fiets

 • 1.

  Het college verstrekt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar, een fiets ten behoeve van kinderen vanaf 8 jaar tot en met 17 jaar.

 • 2.

  De fietsen worden bij voorkeur in natura verstrekt.

Artikel 7 Schoolkosten

 • 1.

  Het college verstrekt een bijdrage voor een tegemoetkoming in de schoolkosten voor schoolgaande kinderen.

 • 2.

  De hoogte van deze bijdrage is voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van

  • a.

   4 tot en met 11 jaar : € 157,00 per kind per subsidiejaar;

  • b.

   12 tot en met 17 jaar: € 251,00 per kind per subsidiejaar.

 • 3.

  De leeftijd die het kind in het subsidiejaar bereikt is bepalend. Uitgezonderd het kind dat in de loop van het subsidiejaar 18 jaar wordt. Daarvoor is de leeftijd op 1 augustus aan het begin van het subsidiejaar bepalend.

Artikel 8 Zwemlessen

 • 1.

  Het college verstrekt een bijdrage voor de kosten van zwemlessen van een kind tot en met 17 jaar dat niet over een KNZB zwemdiploma beschikt.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 303,00 per subsidiejaar en kan maximaal twee maal per kind worden verstrekt.

 • 3.

  De bijdrage geldt voor zwemlessen in het Twentebad en bij zwemschool Zin in Zwemmen, beide in de gemeente Hengelo gevestigd.

 • 4.

  De bijdrage wordt rechtstreeks uitbetaald aan het Twentebad of zwemschool Zin in Zwemmen.

Artikel 9 Bibliotheek

 • 1.

  Het college kan per kalenderjaar een vergoeding verstrekken voor de kosten van een abonnement van de bibliotheek te Hengelo.

 • 2.

  De vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald aan de bibliotheek.

Artikel 10 Computer

 • 1.

  Het college verstrekt aan rechthebbenden een computer in natura ten behoeve van hun schoolgaande kinderen indien er geen computer of een computer van vijf jaar of ouder in het gezin aanwezig is.

 • 2.

  Er wordt maximaal één computer per vijf jaar per gezin verstrekt.

Artikel 11 Kledingvoucher

 • 1.

  Het college verstrekt eenmaal per subsidiejaar een voucher van € 105,00 voor de kosten van kleding en schoenen van een kind tot en met 17 jaar.

Artikel 12 Identiteitskaart

 • 1.

  Het college verstrekt een identiteitskaart aan een kind tot en met 17 jaar.

 • 2.

  De identiteitskaart wordt per kind eenmaal per vijf jaar verstrekt.

Artikel 13 Vakantieactiviteit

 • 1.

  Het college verstrekt een bijdrage in de kosten van een vakantieactiviteit in Nederland.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 27,00 voor een eendaagse activiteit of maximaal € 53,00 voor een meerdaagse activiteit per kind per subsidiejaar.

Artikel 14 Speel-o-theek

 • 1.

  Het college verstrekt per kalenderjaar een abonnement voor een speel-o-theek in Hengelo.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de rechthebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 16 Nadere regels

Het college kan ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 17 Indexering

De in deze verordening genoemde bedragen worden jaarlijks bij aanvang van het subsidiejaar geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het lopende kalenderjaar, voor het eerst op 1 augustus 2022. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 18 Onvoorziene situaties

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Maatschappelijke Participatie 2021.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Maatschappelijke Participatie 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2021,

De griffier,

De voorzitter,