Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Coronaschade Musea 2021

Geldend van 03-08-2021 t/m 30-11-2021

Intitulé

Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Coronaschade Musea 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;

Overwegende, dat:

 • Covid-19 schade heeft toegebracht aan de musea in Meierijstad;

 • voor het compenseren van Coronaschade binnen de lokale kunst- en cultuursector in Meierijstad een rijksbijdrage is verstrekt;

 • de gemeenteraad van Meierijstad een budget van maximaal € 25.000 heeft vrijgemaakt voor het compenseren van Coronaschade voor musea in Meierijstad;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juli 2021;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 3 van de ‘Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018’;

Besluit:

Vast te stellen de

Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Coronaschade Musea 2021

Artikel 1 Doel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is het compenseren van de door de musea in Meierijstad geleden schade als gevolg van (de beperkende maatregelen van) het Corona-virus.

Artikel 2 Definities

Aanvraagperiode: De periode waarin aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend;

Aanvrager: Een organisatie als bedoeld in artikel 4 die een aanvraag om subsidie indient.

ASV: Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018.

College: Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling, zoals nader aangeduid in artikel 9.

Artikel 3 Bijdrage ineens

De subsidie bestaat uit een bijdrage ineens die is gekoppeld aan het gemiddelde aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019 en bedraagt:

 • 1.

  bij een museum met een gemiddelde tot 2.500 betalende bezoekers over 2018 en 2019; € 2.500.

 • 2.

  2. bij een museum met een gemiddelde van 2.500 tot 5.000 betalende bezoekers over 2018 en 2019: € 5.000.

 • 3.

  bij een museum met een gemiddelde van meer dan 5.000 betalende bezoekers over 2018 en 2019: € 7.500.

Artikel 4 Definitie van een museum

Een museum is een stichting of een vereniging:

 • 1.

  die zonder winstoogmerk, die verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en bekendheid geeft aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen

 • 2.

  die aantoonbaar vanaf 2016 exploitabel is geweest en betalende bezoekers heeft ontvangen;

 • 3.

  die vanaf 2016 is gevestigd in de gemeente Meierijstad.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Een aanvraag wordt afgewezen als deze niet voldoet aan deze tijdelijke regeling of aan de Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen tot 1 november 2021 worden ingediend met een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Aanvragen ingekomen na de in het eerste lid genoemde datum worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  Een aanvraag wordt gericht aan het college en ondertekend door de daartoe bevoegde persoon/personen of orgaan. In de aanvraag wordt tenminste aangegeven:

  • a.

   De gevraagde subsidie;

  • b.

   Onderbouwing van het aantal betalende bezoekers vanaf 2016.

 • 4.

  Bij de aanvraag worden de goedgekeurde jaarrekeningen 2018, 2019 en 2020 gevoegd.

Artikel 7 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De door het museum verworven eigen inkomsten in 2018 dienen ten minste 15 procent te zijn van de totale baten van het museum; dit moet blijken uit de goedgekeurde jaarrekening.

 • 2.

  Onder eigen inkomsten wordt verstaan: publieksinkomsten (entreegelden) of overige inkomsten (directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten, indirecte opbrengsten en overige bijdragen). Deze inkomsten moeten terug te vinden zijn in de goedgekeurde jaarrekening. Onder eigen inkomsten wordt niet verstaan: subsidies door een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het Mondriaan Fonds), overige bijdragen uit publieke middelen, rentebaten, bijdragen in natura, kapitalisatie van vrijwilligers, waardering vrijkaarten en overige baten die geen relatie hebben met cultureel ondernemerschap.

Artikel 8 Subsidievaststelling

Subsidies worden bij een toekenning direct vastgesteld.

Artikel 9 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 25.000.

 • 2.

  Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is, wordt het bedrag naar rato van het aantal aanvragers verminderd. Daarbij kan worden afgeweken van het maximale bedrag genoemd in artikel 3.

 • 3.

  Berekeningen van de toe te kennen subsidies worden gemaakt en op 1 november 2021 op een verzamellijst geplaatst. Indien sprake is van een overschrijding van het totale budget van € 25.000 wordt de overschrijding naar rato van het aantal aanvragers in mindering gebracht op de toekenning.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op de eerste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 december 2021.

Ondertekening

Aldus besloten op 27 juli 2021

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms-Wils RA,

De burgemeester,

Ir. C.H.C. van Rooij

Toelichting op de Tijdelijke Subsidieregeling Compensatie Coronaschade Musea 2021

Algemeen

Deze regeling dient beschouwd te worden als een compensatieregeling voor geleden schade als gevolg van (de beperkende maatregelen van) het Corona-virus voor musea in Meierijstad. Afhankelijk van het gemiddeld aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019 kan een incidenteel subsidie worden verleend.

Toelichting op artikel 1Hoofddoel van de subsidieregeling

De subsidieregeling Coronacompensatie Musea 2021 moet musea in Meierijstad ondersteunen als gevolg van de gehele of gedeeltelijke sluiting van de musea.

Toelichting op artikel 3Lumpsum subsidie

De landelijke stichting Mondriaanfonds heeft een format ontwikkeld voor het verstrekken van Corona compensatie aan landelijke musea. De basisgedachte daarbij is dat elk museum schade heeft gehad, omdat deze geheel of tijdelijk dicht is gegaan als gevolg van een lock down. Minder wordt gekeken naar wat de daadwerkelijke schade is geweest. Uitgegaan wordt van een lumpsum uitkering, dat is gekoppeld aan het aantal betalende bezoekers in 2018 en 2019, de twee jaren voorafgaand aan de Corona periode.

In de voorliggende subsidieregeling wordt eenzelfde methodiek toegepast.

Toelichting op artikel 4Definitie museum

Lid 1: Landelijk definitie van een museum

Lid 2: Hiermee wordt beoogd aan te geven dat het museum, dat subsidie aanvraagt, minstens vijf jaar operationeel moet zijn geweest.

Toelichting op artikel 9Subsidieplafond

In het fonds is een totaalbedrag opgenomen van € 25.000,-- voor 2021.

Indien de aanvragen leiden tot een uitputting van het volledige fonds, worden de subsidieverleningen naar rato van het aantal aanvragers verdeeld.

Voorbeeld:

10 musea hebben een aanvraag ingediend. Zij komen in aanmerking voor een subsidie van in totaal € 30.000.--. Dit is een overschrijding van het totale budget (subsidieplafond) met € 5.000,--. Dit betekent dat een bedrag van € 5.000,-- wordt gedeeld door de 10 toekenningen en dat € 500 op elke toekenning in mindering wordt gebracht.