Marktreglement gemeente ’s-Hertogenbosch 2021

Geldend van 01-11-2021 t/m heden

Intitulé

Marktreglement gemeente ’s-Hertogenbosch 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

In zijn vergadering van 13 juli 2021,

gelezen het collegevoorstel van 13 juli 2021, reg.nr. 11137684 de Marktverordening en -reglement 2021;

gelet op artikel 160 lid 1 onder g van de Gemeentewet, artikel 4 van de Marktverordening gemeente ’s-Hertogenbosch 2021 en de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de marktadviescommissie;

overwegende, dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Marktverordening gemeente ’s-Hertogenbosch 2021;

besluit

Het “Marktreglement gemeente ’s-Hertogenbosch 2021” als volgt vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt, naast de definities die zijn bepaald in artikel 1 van de Marktverordening gemeente ’s-Hertogenbosch 2021, verstaan onder:

 • a.

  eco- en consumptiemarkt: markt die hoofdzakelijk gericht is op ecologische en biologische producten en levensmiddelen.

 • b.

  standplaatshouder: de vergunninghouder of diens waarnemer.

 • c.

  uitstallingen: andere objecten dan het verkoopmiddel, voor het tentoonstellen, aanprijzen en/of verkopen van goederen, danwel de te verkopen goederen zelf;

 • d.

  verordening: de Marktverordening gemeente ’s-Hertogenbosch 2021;

 • e.

  voertuig: voertuig zoals bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • f.

  warenmarkt: de markt die gericht is op zowel de verkoop van levensmiddelen als overige producten.

Artikel 2. Dagen, plaatsen en tijden van de markten

 • 1.

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch worden de volgende markten gehouden:

 • a.

  Warenmarkt in het centrum

op dinsdag

van 9:00 tot 13:30 uur;

 • b.

  Warenmarkt in het centrum

op woensdag

van 9:00 tot 15:00 uur;

 • c.

  Eco- en consumptiemarkt in het centrum

op vrijdag

van 9:00 tot 13:30 uur;

 • d.

  Warenmarkt in het centrum

op zaterdag

van 9:00 tot 17:00 uur;

 • e.

  Warenmarkt in het centrum

op zondag

van 12:00 tot 17:00 uur;

 • f.

  Warenmarkt bij de Rompert

op donderdag

van 7:00 tot 13:00 uur;

 • g.

  Warenmarkt bij Helftheuvel

op donderdag

van 9:00 tot 13:00 uur;

 • h.

  Warenmarkt in Rosmalen

op donderdag

van 9:30 tot 17:00 uur;

 • i.

  Warenmarkt in Maaspoort

op vrijdag

van 9:00 tot 15:00 uur.

 • j.

  Warenmarkt Nuland

op donderdag

van 8:30 tot 13:00 uur.

 • 2.

  Voor de warenmarkten op dinsdag en donderdag in het centrum worden geen nieuwe vergunningen verleend, met uitzondering de vergunningen die worden verleend op grond van het overgangsrecht bij inwerkingtreding van de nieuwe verordening en dit marktreglement.

 • 3.

  De warenmarkt op zondag, zoals bedoeld in lid 1 onder f, vindt plaats op twintig zondagen per kalenderjaar. De betreffende zondagen worden jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar aangewezen.

 • 4.

  De begrenzing van de marktterreinen en de plaatsen van de standplaatslocaties zijn weergegeven op de aan dit marktreglement bijgevoegde tekeningen.

 • 5.

  Op de volgende dagen vindt er geen markt in de zin van artikel 1 van de verordening plaats:

  • a.

   Nieuwjaarsdag;

  • b.

   Eerste en tweede Paasdag;

  • c.

   Koningsdag;

  • d.

   Hemelvaartsdag (met uitzondering van de geraniummarkt);

  • e.

   Eerste en tweede Pinksterdag;

  • f.

   Eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 3. Inrichtingsbepalingen en branchering

 • 1.

  De volgende branches worden onderscheiden:

  • a.

   Eet- en drinkwaren, bestemd om ter plaatste te consumeren

  • b.

   Aardappelen, groente en fruit

  • c.

   Poelierswaren en gegrilde kipproducten

  • d.

   Vlees

  • e.

   Vis en visproducten

  • f.

   Brood, banket en koek

  • g.

   Snoep en chocolade

  • h.

   Zuivelproducten en eieren

  • i.

   Olijven, kruiden, specerijen, noten en verduurzaamde zuidvruchten

  • j.

   Biologische en/of ecologische levensmiddelen

  • k.

   Overige levensmiddelen

  • l.

   Bovenkleding volwassenen

  • m.

   Baby-, kleuter- en kinderkleding

  • n.

   Onder- en nachtkleding en lingerie

  • o.

   Beenmode

  • p.

   Modestoffen

  • q.

   Kleinvakartikelen

  • r.

   Huishoudtextiel

  • s.

   Lederwaren

  • t.

   Schoeisel

  • u.

   Mode accessoires

  • v.

   Snijbloemen

  • w.

   Kamerplanten, perkgoed en bloembollen

  • x.

   Bezigheidsartikelen

  • y.

   Huishoudelijke artikelen

  • z.

   Telefoon, elektronische en PC artikelen

  • aa.

   Gereedschappen en fietsonderdelen

  • ab.

   Dierenbenodigdheden

  • ac.

   Drogisterij, cosmetica en kappersbenodigdheden

  • ad.

   Biologische en/of ecologische artikelen non-food

  • ae.

   Overige artikelen non-food

 • 2.

  Voor de in lid 1 genoemde branches zijn op de markten in onderstaande tabel het daarbij behorend aantal standplaatsen toegestaan:

Woensdag centrum

Vrijdag centrum

Zaterdag centrum

a. Eet- en drinkwaren, bestemd om ter plaatse te consumeren

6

3

6

b. Aardappelen, groente en fruit

6

6

10

c. Poelierswaren en gegrilde kipproducten

2

-

2

d. Vlees

2

-

2

e. Vis en visproducten

4

2

4

f. Brood, banket en koek

3

-

6

g. Snoep en chocolade

2

-

2

h. Zuivelproducten en eieren

3

2

5

i. Olijven, kruiden, specerijen, noten en verduurzaamde zuidvruchten

4

2

5

j. Biologische en/of ecologische levensmiddelen

-

20

-

k. Overige levensmiddelen

6

2

8

l. Bovenkleding volwassenen

5

-

6

m. Baby-, kleuter- en kinderkleding

2

-

2

n. Onder- en nachtkleding en lingerie

2

-

3

o. Beenmode

2

-

3

p. Modestoffen

3

-

4

q. Kleinvakartikelen

2

-

2

r. Huishoudtextiel

2

-

2

s. Lederwaren

2

-

2

t. Schoeisel

2

-

2

u. Mode accessoires

3

-

3

v. Snijbloemen

3

1

4

w. Kamerplanten, perkgoed en bloembollen

2

1

2

x. Bezigheidsartikelen

2

-

2

y. Huishoudelijke artikelen

2

-

2

z. Telefoon, elektronische en PC artikelen

2

-

2

aa. Gereedschappen en fietsonderdelen

2

-

2

bb. Dierenbenodigdheden

2

-

2

cc. Drogisterij, cosmetica en kappersbenodigdheden

2

-

2

dd. Biologische en/of ecologische artikelen non-food

-

4

-

ee. Overige artikelen non-food

6

-

6

Totaal

85

43

103

 • 3.

  In aanvulling op de branche als bedoeld onder a, geldt voor de branches b tot en met k dat de verkoop voor het nuttigen ter plaatse ook is toegestaan.

 • 4.

  Het is de standplaatshouder niet toegestaan goederen aan te bieden welke niet behoren tot de hem vergunde branche.

 • 5.

  In afwijking van lid 4 geldt voor alle in lid 1 genoemde branches dat aanverwante producten, passend bij de branche, eveneens mogen worden verkocht mits de verkoop daarvan een ondergeschikt karakter heeft, blijkend uit het aandeel in de uitstalling.

 • 6.

  Een standplaats mag maximaal 64 vierkante meter groot zijn.

 • 7.

  In bijzondere omstandigheden kan het college ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 6.

 • 8.

  Op de tekeningen zoals bedoeld in artikel 2 lid 4, kunnen standplaatsen worden aangewezen die specifiek wel of niet bestemd zijn voor een bepaalde branche of bepaalde werkzaamheden zoals koken, bakken, braden en frituren.

Hoofdstuk 2 Vergunningen

Artikel 4. Inhoud vaste standplaatsvergunning

Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  de achternaam en voornamen, de geboortedatum en -plaats van de vergunninghouder;

 • b.

  de markt waarvoor de vergunning geldt;

 • c.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

 • d.

  de kraam en/of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • e.

  de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

 • f.

  de periode waarvoor de vergunning is verstrekt;

 • g.

  indien op grond van de verordening en/of dit reglement ontheffingen zijn verstrekt, de inhoud van die ontheffingen;

Artikel 5. Toewijzen schaarse vergunningen

 • 1.

  Wanneer een standplaats beschikbaar komt, wordt op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch bekend gemaakt dat geïnteresseerden binnen een termijn van vier weken een vergunning voor de betreffende standplaats kunnen aanvragen.

 • 2.

  De aanvraag moet worden gedaan door middel van een vastgesteld aanvraagformulier en daarnaast moet in ieder geval worden aangeleverd:

  • a.

   een actueel uittreksel handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);

  • b.

   een verklaring omtrent het gedrag van de aanvrager (niet ouder dan drie maanden);

  • c.

   bewijsstukken die aantonen dat biologische/ecologische producten worden verkocht, voor zover het ondernemers betreft in de branches als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder j en dd;

  • d.

   bewijsstukken, zoals benoemd op het aanvraagformulier, waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de beoordelingscriteria zoals bedoeld in lid 5.

 • 3.

  De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, wordt overeenkomstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om deze aan te vullen met de ontbrekende gegevens. De termijn hiervoor bedraagt twee weken. Aanvragen die na de mogelijkheid tot aanvullen nog onvolledig blijven, worden niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Alle volledige aanvragen worden beoordeeld.

 • 5.

  Tenzij reeds sprake is van een andere weigeringsgrond uit artikel 7 van de verordening, dan zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, onder f, worden bij de beoordeling van de aanvraag de beoordelingscriteria uit onderstaande tabel gehanteerd, met het daaraan gekoppelde aantal punten. Hierbij geldt dat ofwel het totaal aantal punten ofwel nul punten wordt toegekend.

Beoordelingscriteria

Aantal punten

A. Toegevoegde waarde voor de markt (10 punten)

Het product of de diensten die vanaf de standplaats worden aangeboden zijn uniek op de markt.

2 punten

Het product of de diensten die vanaf de standplaats worden aangeboden, worden niet aangeboden in het naastgelegen winkelcentrum (geldt niet voor de binnenstad).

2 punten

Op de standplaats worden streekproducten aangeboden.

2 punten

De aanvrager heeft aantoonbaar aan marktverkenning gedaan.

2 punten

De aanvrager doet aantoonbaar aan klantenbinding.

2 punten

B. Presentatie (5 punten)

Het verkoopmiddel waarmee de standplaats wordt ingenomen heeft een verzorgd uiterlijk.

2 punten

De aanvrager presenteert de producten op een wijze die niet of bijna niet voorkomt op de betreffende markt.

1 punt

De aanvrager maakt gebruik van een website, webshop en/of social media.

1 punt

De vergunninghouder en diens personeel dragen bedrijfskleding.

1 punt

C. Dienstverlening (5 punten)

De aanvrager biedt garantie, mogelijkheid voor ruilen, terugbrengen en/of reparatie.

2 punten

De aanvrager bezorgt bestellingen aan huis.

1 punt

Klanten kunnen online of telefonisch bestellen en meer informatie over de producten vinden (bijvoorbeeld op de website en/of social media).

1 punt

Klanten kunnen digitaal betalen.

1 punt

D. Maatschappelijk betrokken (5 punten)

De aanvrager treft aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen.

2 punten

De aanvrager doet aantoonbaar aan afvalscheiding en recycling.

1 punt

De aanvrager begeleidt stagiaires als erkend leerwerkbedrijf of verkoopt producten van een erkend leerwerkbedrijf.

1 punt

De aanvrager ondersteunt aantoonbaar goede doelen.

1 punt

E. Ervaring (3 punten)

De aanvrager of diens waarnemer heeft tenminste drie jaar ervaring op de markt of als ondernemer in een winkel.

2 punten

De aanvrager of diens waarnemer heeft diploma’s of certificaten binnen de branche waarin hij/zij opereert.

1 punt

F. Gedrag (2 punten)

De aanvrager heeft de afgelopen vijf jaar geen schriftelijke waarschuwingen of andere sancties gehad op een markt in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht of de marktgelden.

2 punten

G. Binding (1 punt)

De aanvrager heeft tevens een standplaats op een of meerdere wijkmarkten in de gemeente ’s-Hertogenbosch

1 punt

 • 6.

  Aan degene met het hoogst aantal punten wordt de beschikbare vaste standplaatsvergunning verleend. De overige gevraagde vergunningen worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 2 onder f van de verordening. De punten van eenieder worden bekendgemaakt in de besluiten.

 • 7.

  Bij een gelijk aantal punten, wordt de vaste standplaatsvergunning verleend aan degene met het hoogst aantal punten bij de beoordelingscriteria onder categorie A. Wanneer die score ook gelijk is, wordt gekeken naar de hoogste score bij de beoordelingscriteria onder categorie B, enzovoort.

 • 8.

  Als er na toepassing van lid 7 een identieke score is, wordt er geloot in het bijzijn van de betreffende ondernemers. De aanvraag die uit de loting als eerste wordt getrokken, krijgt de vaste standplaatsvergunning.

 • 9.

  Wanneer er na de bekendmaking van de beschikbare standplaats, als bedoeld in lid 1 geen vergunningaanvraag volgt binnen de daartoe opengestelde termijn, en op een later moment alsnog vaste standplaatsvergunningen worden aangevraagd, worden deze behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 6. Afmelden bij afwezigheid

 • 1.

  De vergunninghouder die wegens ziekte, bijzondere omstandigheden of vakantie verhinderd is de vaste standplaats in te nemen en geen waarnemer heeft als bedoeld in artikel 9 van de verordening, stelt de marktmeester daarvan minimaal 48 uur voor de betreffende marktdag schriftelijk of per e-mail in kennis. Indien mogelijk geeft de vergunninghouder de duur van de afwezigheid aan.

 • 2.

  Bij plotselinge verhindering wordt de marktmeester mondeling, telefonisch of per tekstbericht ingelicht, gevolgd door een schriftelijke bevestiging van deze melding.

Hoofdstuk 3 Standwerkers

Artikel 7. Standwerkers

 • 1.

  Het is uitsluitend op daartoe op tekening vastgestelde standwerkersplaatsen toegestaan om als standwerker op te treden.

 • 2.

  Op de markten worden maximaal de volgende aantallen standwerkersplaatsen toegewezen:

  • a.

   Warenmarkt centrum op woensdag: 3

  • b.

   Warenmarkt centrum op zaterdag: 7

  • c.

   Warenmarkt Rosmalen op donderdag: 2

 • 3.

  De frontbreedte van een standwerkersplaats is maximaal 3.50 meter met een diepte van maximaal 3 meter, met dien verstande dat buiten het front van 3.50 meter geen artikelen aan eventuele kapconstructies dan wel aan een parasol mogen worden opgehangen.

 • 4.

  Personen die in aanmerking willen komen voor een standwerkersplaats, dienen zich persoonlijk op de betreffende marktdag, zoals omschreven in artikel 2, uiterlijk voor aanvang van de markt te melden bij de marktmeester.

 • 5.

  Wanneer er meer gegadigden zijn voor standwerkersplaatsen dan beschikbare plaatsen, vindt verdeling van de standwerkersplaatsen plaats door middel van loting, welke een half uur vóór de start van de markt plaatsvindt.

 • 6.

  Voor een standwerkersplaats komt slechts in aanmerking degene die volledig handelingsbekwaam is, die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • 7.

  De volgende personen mogen geen standwerkersplaats innemen:

  • a.

   vergunninghouders van een vaste standplaats;

  • b.

   personen die verse consumptieartikelen aanbieden.

 • 8.

  De marktmeester verleent, zo nodig na de loting in het geval als omschreven in lid 5, mondeling toestemming (aan de ingelote gegadigde) voor het innemen van een standwerkersplaats.

 • 9.

  Per artikel wordt één standwerker toegelaten.

 • 10.

  Een standwerkersplaats wordt voor maximaal één dag toegewezen.

 • 11.

  De standwerker waaraan een standwerkersplaats is toegewezen, mag uitsluitend één artikel voeren dat door hem bij de loting is opgegeven. Of er sprake is van één artikel is ter beoordeling aan de marktmeester.

 • 12.

  Degene aan wie een standwerkersplaats is toegewezen, is verplicht de toegewezen plaats een half uur na het einde van de loting in te nemen en deze gedurende de markt persoonlijk te bezetten. De standwerkersplaats mag niet (tijdelijk) aan een ander worden afstaan of in gebruik worden geven.

 • 13.

  Standwerkers dienen een half uur voor de sluitingstijd van de markt het marktterrein te hebben verlaten.

 • 14.

  De standwerker dient daadwerkelijk het aan te bieden product te presenteren met als doel publiek om zich heen te verzamelen en het product te verkopen.

 • 15.

  Het gebruik op de standwerkersplaats van prijskaarten, meet- en weegtoestellen, aanduidingborden, audiovisuele middelen en of geluidsversterkende apparatuur is niet toegestaan.

Hoofdstuk 4 Ordebepalingen

Artikel 8. Tijdstippen bezetten standplaats, op- en afbouwen

 • 1.

  Het is een vaste standplaatshouder verboden om op te bouwen vóór of buiten de tijden voor opbouw zoals genoemd in onderstaande tabel.

 • 2.

  Een vaste standplaats moet worden ingenomen vanaf één uur vóór het begin van de markt. Voor de markt in Rosmalen geldt dat standplaatshouders, die in het eerste tijdsblok van 8:30 tot 10:30 uur opbouwen, de standplaats uiterlijk om 10:30 uur moeten innemen. De standplaatshouders die in het tweede tijdsblok van 12:00 tot 13:30 uur opbouwen, moeten de standplaats uiterlijk om 13:30 uur innemen.

 • 3.

  Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien de standplaatshouder voor het aanvangstijdstip aan de marktmeester, met opgave van reden, heeft doorgegeven dat de standplaats niet tijdig kan worden ingenomen en daarvoor toestemming heeft gekregen van de marktmeester.

 • 4.

  Verkoop mag uitsluitend plaatsvinden vanaf één uur vóór de opening van de markt tot uiterlijk de sluitingstijd van de markt.

 • 5.

  De vaste standplaatshouder is verplicht tot de eind(verkoop)tijd van de markt zijn standplaats in te blijven nemen.

 • 6.

  Het is een vaste standplaatshouder verboden voor de eind(verkoop)tijd van de markt, als weergegeven in onderstaande tabel, een begin te maken met het inpakken van de verkoopartikelen.

 • 7.

  Een vaste standplaatshouder dient de standplaats te hebben ontruimd en het marktterrein te hebben verlaten op de uiterste tijden voor afbouwen van de standplaats, zoals genoemd in onderstaande tabel.

 • 8.

  Onder bijzondere omstandigheden kan het college ontheffing verlenen van de verplichtingen uit één of meerdere bepalingen uit dit artikel.

 • 9.

  Het is een bedrijf of persoon die kramen plaatst voor een vaste standplaatshouder of standwerker niet toegestaan de kramen eerder te plaatsen dan:

  • 2:30 uur op vrijdag, zaterdag en zondag voor de markten op die dagen;

  • 20:00 uur op de dag voorafgaand aan de markt voor alle overige markten.

 • 10.

  De kramen als bedoeld in lid 9 moeten op de volgende momenten verwijderd zijn:

  • in het centrum: binnen anderhalf uur nadat de standplaatsen ontruimd moeten zijn;

  • op de markten buiten het centrum: een half uur nadat de standplaatsen ontruimd moeten zijn.

Marktdag

Openingstijden markt

Op- en afbouw

Consumptiemarkt centrum dinsdag

van 9:00 tot 13:30 uur

Opbouw vanaf 6:15 uur

Standplaats ontruimd om 15:00 uur

Warenmarkt centrum woensdag

van 9:00 tot 15:00 uur

Opbouw vanaf 5:15 uur

Standplaats ontruimd om 16:30 uur

Eco- en consumptiemarkt centrum vrijdag

van 9:00 tot 13:30 uur

Opbouw vanaf 6:15 uur

Standplaats ontruimd om 15:00 uur

Warenmarkt centrum zaterdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Opbouw vanaf 5:15 uur

Standplaats ontruimd om 18:30 uur

Warenmarkt centrum zondag

van 12:00 tot 17:00 uur

Opbouw vanaf 9:00 uur

Standplaats ontruimd om 18:30 uur

Warenmarkt Rompert donderdag

van 7:00 tot 13:00 uur

Opbouw vanaf 6:00 uur

Standplaats ontruimd om 14:30 uur

Warenmarkt Helftheuvel donderdag

van 9:00 tot 13:00 uur

Opbouw vanaf 6:15 uur

Standplaats ontruimd om 14:30 uur

Warenmarkt Rosmalen donderdag

van 9:30 tot 17:00 uur

Opbouw tussen 8:30 en 10:30 uur of tussen 12:00 en 13:30 uur

Standplaats ontruimd om 18:30 uur

Warenmarkt Maaspoort vrijdag

van 9:00 tot 15:00 uur

Opbouw vanaf 7:00 uur

Standplaats ontruimd om 16:30 uur

Warenmarkt Nuland

donderdag

van 8:30 tot 13:00 uur

Opbouw vanaf 7:00 uur

Stansplaats ontruimd om 13:00 uur

Artikel 9. Voertuigen en koelwagens

 • 1.

  De standplaatshouder is het verboden om gedurende de verkooptijden van de markt, als genoemd in de tabel bij artikel 10, een voertuig, transportmiddel en/of koelwagen op het marktterrein aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het verbod in lid 1 geldt niet voor een voertuig dat tevens is ingericht als middel van waaruit artikelen worden verkocht.

 • 3.

  Van het verbod uit lid 1 kan door het college ontheffing worden verleend onder te stellen voorschriften.

Artikel 10. Afvalverwijdering en verzorging standplaats

 • 1.

  De standplaatshouder is verplicht;

  • a.

   er voor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien heeft;

  • b.

   tijdens en na de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen, te bewaren en na afloop van de markt af te voeren;

  • c.

   indien etenswaren voor directe consumptie worden verkocht, afvalbakken te plaatsen bij de standplaats voor inzameling van verpakkingsmaterialen en deze tijdig, dat wil zeggen voordat de afvalbakken vol zitten, te legen; en

  • d.

   voordat de standplaatshouder het marktterrein verlaat, de ondergrond en de onmiddellijke omgeving van zijn standplaats veegschoon achter te laten en zulks ter goedkeuring aan de marktmeester voor te leggen.

 • 2.

  Het is de standplaatshouder verboden om de ondergrond te vervuilen. De standplaatshouder is verplicht, indien de ondergrond wordt vervuild, de vervuiling en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Artikel 11. Elektriciteit

 • 1.

  Het is uitsluitend toegestaan om in elektriciteit te voorzien door middel van daarvoor bestemde gemeentelijke voorzieningen of zelf opgewekte groene stroom.

 • 2.

  Het is uitsluitend toegestaan om gemeentelijke voorzieningen te betrekken met schriftelijke toestemming.

 • 3.

  De vergoeding voor het gebruik van elektriciteit worden op basis van de werkelijke kosten doorberekend aan de gebruiker.

 • 4.

  De verantwoordelijkheid voor de elektriciteit en de bijbehorende technische middelen (zoals kabels) ligt bij de gebruiker vanaf de stekker die in de contactdoos wordt geplaats. De gemeente is als beheerder verantwoordelijk tot en met het leveringspunt (contactdoos in de kast) en zorgt voor veilige stroompunten.

 • 5.

  Bij het zakelijk gebruik van elektriciteit is de Arbeidsomstandighedenwet van kracht.

 • 6.

  Het gebruik van stroom moet veilig gebeuren. De standplaatshouder moet daarbij tenminste het volgende in acht nemen:

  • a.

   Kabels mogen niet zonder kabelgoot over de voetpaden voor publiek worden gelegd;

  • b.

   Haspels moeten volledig worden uitgerold;

  • c.

   Haspels moeten zo worden opgesteld en van zodanig materiaal en van zodanige kwaliteit zijn, dat deze niet in aanraking kunnen komen met (regen)water;

  • d.

   Meerdere haspels en kabels mogen niet met elkaar worden verbonden;

  • e.

   Kabels moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en scheurvorming;

  • f.

   Kabels mogen niet met elkaar worden verbonden met een kroonsteen.

  • g.

   Defecten dienen zo spoedig mogelijk worden hersteld doch minimaal voor de eerstvolgende ingebruikname van de materialen.

Artikel 12. Geluidsapparatuur

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van het college tijdens de markt op het marktterrein gebruik te maken van geluidsapparatuur, luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 geldt dat het standplaatshouders is toegestaan om tijdens de openingstijden van de marktzachte achtergrondmuziek (radio) ten gehore te brengen, mits andere ondernemers of consumenten daar geen enkele hinder van ondervinden.

 • 3.

  Het is straatmuzikanten onder de volgende voorwaarden toegestaan om muziek te maken op de markt:

  • a.

   Ondernemers en consumenten mogen geen hinder ervaren van het optreden;

  • b.

   Een groep muzikanten bestaat maximaal uit vijf personen;

  • c.

   De muzikant of muzikanten mag/mogen niet langer dan 5 minuten aaneengesloten op één plaats optreden en moet/moeten zich telkens tenminste 50 meter verplaatsen;

  • d.

   Het gebruik van een podium of andere objecten die de doorgang belemmeren, is niet toegestaan.

Artikel 13. Koken, bakken, braden en frituren

 • 1.

  Het is de vergunninghouder verboden om zonder ontheffing van het college op de standplaats te koken, bakken, braden of frituren.

 • 2.

  Voor het verkrijgen van een ontheffing zoals bedoeld in lid 1, moet de vergunninghouder aantonen dat kan worden voldaan aan paragraaf 5.2 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen of een gelijkwaardige maatregel wordt getroffen zoals bedoeld in artikel 1.4 van dat besluit.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als niet wordt voldaan aan de verplichting zoals bedoeld in lid 2.

 • 4.

  De ontheffing kan tevens worden geweigerd als uit de aanvraag van de ontheffing geen of onvoldoende maatregelen worden getroffen om geuroverlast tegen te gaan.

 • 5.

  Bij constatering dat niet wordt voldaan aan de in lid 2 en 4 genoemde eisen, kan het college de ontheffing, als bedoeld in lid 1, intrekken.

Artikel 14. Uitstallingen van standplaatshouders en objecten van derden

 • 1.

  Het is een standplaatshouder verboden, buiten het in de vergunning toegewezen aantal vierkante meters standplaats, uitstallingen te plaatsen.

 • 2.

  Wanneer door anderen objecten op of nabij het marktterrein worden geplaatst, op een manier die verkoop-belemmerend werkt voor een standplaatshouder, dan wordt in goed overleg met de betreffende standplaatshouders naar een oplossing gezocht.

Artikel 15. Venten

 • 1.

  Het is verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt goederen of waren rondlopend of rijdend aan te bieden.

 • 2.

  Van het bepaalde in het lid 1 kan door het college ontheffing worden verleend, voor zover het betreft de verkoop van eet- en drinkwaren bestemd om ter plaatse te consumeren ten behoeve van de standplaatshouders.

 • 3.

  Per markt, als bedoeld in artikel 2, lid 1, wordt hiervoor maximaal één ontheffing verleend.

 • 4.

  De ontheffing wordt verleend voor dezelfde periode als de standplaatsvergunning, indien de ontheffing wordt verleend aan een vaste standplaatshouder. Wanneer de ontheffing wordt verleend aan een persoon die geen standplaats op de markt inneemt, wordt de ontheffing voor venten verleend voor de periode van 5 jaar.

 • 5.

  Voor de ontheffing zoals bedoeld in lid 2 zijn de bepalingen uit artikel 5, lid 1 tot en met 4 en lid 6 tot en met 9 overeenkomstig van toepassing.

 • 6.

  Bij beoordeling van de aanvragen om ontheffing worden de aantallen punten toegekend zoals vermeld in onderstaande tabel. Hierbij geldt dat ofwel het totaal aantal punten ofwel nul punten wordt toegekend.

Beoordelingscriteria

Aantal punten

A. Toegevoegde waarde voor de markt (8 punten)

Het product of de diensten die worden aangeboden zijn uniek op de markt.

2 punten

De ondernemer biedt streekproducten aan.

2 punten

De aanvrager heeft aantoonbaar aan marktverkenning gedaan.

2 punten

De aanvrager doet aantoonbaar aan klantenbinding.

2 punten

B. Presentatie (3 punten)

Het verkoopmiddel van de ondernemer heeft een verzorgd uiterlijk.

2 punten

De vergunninghouder en diens personeel dragen bedrijfskleding.

1 punt

C. Dienstverlening (1 punt)

Klanten kunnen digitaal betalen.

1 punt

D. Maatschappelijk betrokken (5 punten)

De aanvrager treft aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen.

2 punten

De aanvrager doet aantoonbaar aan afvalscheiding en recycling.

1 punt

De aanvrager begeleidt stagiaires als erkend leerwerkbedrijf of verkoopt producten van een erkend leerwerkbedrijf.

1 punt

De aanvrager ondersteunt aantoonbaar goede doelen.

1 punt

E. Ervaring (3 punten)

De aanvrager of diens waarnemer heeft tenminste drie jaar ervaring op de markt of in de horeca.

2 punten

De aanvrager of diens waarnemer heeft diploma’s of certificaten binnen de branche waarin hij/zij opereert.

1 punt

F. Gedrag (2 punten)

De aanvrager heeft de afgelopen vijf jaar geen schriftelijke waarschuwingen of andere sancties gehad op een markt in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht of de marktgelden.

2 punten

Artikel 16. Verspreiden gedrukte stukken

 • 1.

  Het is verboden tijdens de duur van de markt op het marktterrein gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen te verspreiden.

 • 2.

  Lid 1 is niet van toepassing op betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Artikel 17. Regels verkoopmateriaal

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   frontzeil: een zeil bij een kraam, welke over de volle lengte van de standplaats tussen de grond en de onderste horizontale plank van de kraam hangt.

  • b.

   Luifel: een uitstekende overkapping die aan één zijde aan een verkoopwagen of kraam is bevestigd en aan de daartegenover liggende zijde vrij dragend is (niet door palen ondersteund). Bij kramen wordt hier ook wel eens gesproken over “verlengers”.

 • 2.

  Een standplaats kan, behoudens het bepaalde in lid 3, in beginsel met ieder type verkoopmateriaal worden ingenomen, tenzij op de tekening van de markt anders is bepaald.

 • 3.

  Een standplaats mag in verband met het uiterlijk aanzien van de markt in ieder geval niet worden ingenomen met uitsluitend:

  • a.

   een kleed of meerdere kleden;

  • b.

   één of meerdere parasols;

  • c.

   een tafel of meerdere tafels; of

  • d.

   een combinatie van deze verkoopmaterialen.

 • 4.

  De oppervlakte van het verkoopmateriaal moet passen binnen de afmetingen van de standplaats die op de tekening van de markt zijn vastgelegd en waarvoor vergunning is verleend.

 • 5.

  Het oppervlakte zoals bedoeld in lid 4 wordt gemeten tussen de uiterste hoeken van het verkoopmiddel, tenten, luifels, de uitstallingen en overige objecten van de standplaatshouder tezamen.

 • 6.

  Verkoopmateriaal en bijbehorende luifels en parasols moeten een doorloophoogte voor de klant hebben van minimaal 2.10 meter en maximaal 3.00 meter.

 • 7.

  Luifels moeten in te klappen zijn in verband met het op- en afrijden van overige gebruikers van de markt.

 • 8.

  Een dissel moet afneembaar, opklapbaar of wegdraaibaar zijn.

 • 9.

  De standplaatshouder is verplicht ervoor te zorgen dat het verkoopmateriaal en bijbehorende objecten, met uitzondering van voertuigen, verankerd zijn en de zeilen goed gespannen zijn zodat deze geen gevaar opleveren.

 • 10.

  De gemeente draagt zorg voor ankers.

 • 11.

  Het is verboden om pinnen, haringen en dergelijke in de grond aan te brengen.

 • 12.

  Het is verboden de doorgang en de wandelgangen op en langs het marktterrein op enige wijze te hinderen of te blokkeren.

 • 13.

  Verkoopmateriaal moet een transparant karakter hebben, zodat achterliggende en naastgelegen ondernemingen zichtbaar blijven. Een uitzondering geldt voor verkoopwagens waarbij dat technisch gezien onmogelijk is.

 • 14.

  In verband met het uiterlijk aanzien van de standplaats, markt en omgeving worden de volgende eisen aan het verkoopmateriaal gesteld:

  • Zeilen die achter het verkoopmiddel hangen, moeten transparant zijn;

  • Wanneer sprake is van een kraam, moet een frontzeil worden aangebracht.

 • 15.

  Het college ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Bij het verlenen van ontheffingen wordt tenminste het volgende in acht genomen:

  • a.

   Een ontheffing als bedoeld in lid 4, wordt niet verleend voor objecten die op de grond worden geplaatst en als doel hebben om de zon te weren.

  • b.

   Wanneer een ontheffing als bedoeld in lid 4 wordt verleend voor een luifel, wordt daaraan het voorschrift verbonden dat objecten op de grond niet geplaatst mogen worden buiten de reguliere afmetingen van de standplaats, zoals weergegeven op de tekening van de markt.

  • c.

   Een ontheffing als bedoeld in lid 6 wordt uitsluitend verleend voor luifels en parasols binnen de afmetingen van de standplaats, als bedoeld in lid 4 (bestaande situaties uitgezonderd).

Hoofdstuk 5 Instellen marktadviescommissie

Artikel 18. Taken marktadviescommissie

 • 1.

  De marktadviescommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over algemene marktaangelegenheden betreffende de markten.

 • 2.

  De marktadviescommissie tracht de ontwikkeling en het functioneren van deze markten te bevorderen, rekening houdend met de omgeving (horeca, detailhandel, evenementen, etc.).

 • 3.

  Voordat besluiten worden genomen, betreffende de inrichting van de markt en de regels in dit marktreglement, dan wel aan de gemeenteraad wordt geadviseerd om de verordening te wijzigen, wordt de marktadviescommissie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Artikel 19. Samenstelling marktadviescommissie

 • 1.

  De marktadviescommissie bestaat uit maximaal acht leden:

  • a.

   Maximaal vijf leden zijn kooplieden, die op de markt in het centrum een vergunning voor het innemen van een vaste standplaats hebben en die zijn gekozen door de kooplieden die op de markten in het centrum een standplaats bezetten; waarbij gestreefd wordt naar een vertegenwoordiging van alle marktdagen;

  • b.

   Maximaal twee leden zijn kooplieden, die op een markt buiten het centrum een vaste standplaats hebben en zijn gekozen door de kooplieden die op een van die markten een standplaats bezetten. Tenminste één van deze plaatsen is gereserveerd voor een standplaatshouder op de markt in Rosmalen;

  • c.

   Maximaal één lid is voorgedragen door de branchevereniging; Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

 • 2.

  De vertegenwoordiger van de CVAH, vertegenwoordigt tevens de belangen van standwerkers.

 • 3.

  De leden van de marktadviescommissie worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 4.

  De verkiezing voor de leden van de marktadviescommissie zoals bedoeld in lid 1 onder a en b wordt georganiseerd door het college.

 • 5.

  Voor onderwerpen die niet alleen de markt aangaan, maar ook belangen van omliggende ondernemers raken, kan een afvaardiging van die ondernemers deelnemen aan het overleg van de marktadviescommissie. Over de betreffende onderwerpen kunnen zij separaat advies uitbrengen

 • 6.

  De functie van voorzitter van overleggen met de marktadviescommissie wordt vervuld door de wethouder van Economische Zaken.

 • 7.

  Het lid dat niet langer een vergunning voor het innemen van een marktplaats heeft, houdt van rechtswege op lid van de commissie te zijn.

 • 8.

  De benoeming ter vervulling van een vrijgekomen plaats binnen de marktadviescommissie geschiedt binnen twee maanden na het vrijkomen van die plaats. Als het gaat om een nieuw lid, zoals bedoeld in lid 1 onder a en b, wordt deze gekozen volgens eenzelfde procedure als het aftredend lid. Het nieuwe lid treedt af op het tijdstip waarop degene die wordt vervangen zou hebben moeten aftreden.

Artikel 20. Vergadering en agenda

 • 1.

  De marktadviescommissie vergadert zoveel als de voorzitter of de commissie dat nodig acht.

 • 2.

  Vergaderingen van de marktadviescommissie zijn openbaar, tenzij de marktadviescommissie anders besluit omdat openbare bespreking schade toe kan brengen aan het functioneren van de markt.

 • 3.

  De uitnodiging en agenda voor de vergadering van de marktadviescommissie worden tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan de vergaderingen aan de leden gezonden.

 • 4.

  In de vergaderingen van de marktadviescommissie worden enkel onderwerpen besproken die betrekking hebben op het beleid en de ontwikkeling van de warenmarkten.

 • 5.

  De marktadviescommissie en overige stakeholders worden in de gelegenheid gesteld om na vergadering een schriftelijk advies uit te brengen over de besproken onderwerpen.

 • 6.

  Leden van de marktadviescommissie die twee achtereenvolgende vergaderingen niet bijwonen en verzuimd hebben de secretaris een bericht van verhindering te sturen, kunnen door de commissie worden geroyeerd.

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21. Sanctiematrix

 • 1.

  Overtredingen van de verordening en dit reglement worden verdeeld in drie categorieën, namelijk:

  • a.

   lichte overtredingen;

  • b.

   middelzware overtredingen;

  • c.

   zware overtredingen.

 • 2.

  Onverminderd de bevoegdheid ingevolge artikel 17 van de verordening, beschrijft de sanctiematrix in bijlage I welke sancties in beginsel worden genomen na het begaan van overtredingen.

Artikel 22. Intrekken oude regelingen

Het “Marktreglement 2014 gemeente ’s-Hertogenbosch” en “Reglement Markt Advies Commissie gemeente ’s-Hertogenbosch 2018” worden ingetrokken.

Artikel 23. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Tegelijkertijd met het intrekken van vergunningen en het verlenen van nieuwe vergunningen, zoals bepaald in het overgangsrecht van de verordening, worden alle ontheffingen, verleend op grond van het Marktreglement 2014 gemeente ’s-Hertogenbosch, ingetrokken en voor 15 jaar verleend op grond van dit marktreglement.

 • 2.

  Binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit reglement, worden nieuwe verkiezingen voor de marktadviescommissie uitgeschreven.

Artikel 24. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking tegelijk met de verordening.

Artikel 25. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Marktreglement gemeente ’s-Hertogenbosch 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch

De secretaris,

Drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

drs. J.M.L.N. Mikkers