Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent uitrol van laadpalen voor elektrische fietsen (Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische fietsen op eigen terrein van ondernemingen in de gemeente Vaals)

Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent uitrol van laadpalen voor elektrische fietsen (Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische fietsen op eigen terrein van ondernemingen in de gemeente Vaals)

De Raad van de gemeente Vaals

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gezien het advies van de raadscommissie Mensen en Voorzieningen & Werk en Economie;

Besluit

 • 1.

  De verdere uitrol van laadpalen voor elektrische fietsen conform raadsvoorstel 19.0000687 te effectueren.

 • 2.

  De Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische fietsen op eigen terrein van ondernemingen in de gemeente Vaals vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 juli 2021

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter

Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische fietsen op eigen terrein van ondernemingen in de gemeente Vaals

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

College van B&W: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals.

Oplaadfaciliteit: een laadpaal voor het opladen van elektrische fietsen met een door Nederland erkend veiligheidskeurmerk en wordt geplaatst door een erkende installateur volgens de NEN 1010-norm.

Eigen grond: grond die in eigendom of erfpacht van de aanvrager is.

Aanvraag: een volledig ingevuld aanvraagformulier, zoals ter beschikking gesteld door het College van B&W.

Aanvrager: de eigenaar van een onderneming die op eigen terrein een oplaadfaciliteit voor het opladen van elektrische fietsen wil plaatsen.

Artikel 2 Subsidiedoel en subsidiabele activiteiten

Het doel van deze verordening is het geven van een impuls aan elektrisch fietsvervoer door subsidie te verlenen aan ondernemingen in de gemeente Vaals voor aanschaf en plaatsing van een oplaadfaciliteit op eigen grond.

Hoofdstuk 2 Subsidieaanvraag en subsidieverstrekking

Artikel 3 Bevoegdheid College B&W

 • 1. Het College van B&W is bevoegd tot de uitvoering van deze verordening.

 • 2. Het College van B&W kan in aanvulling op deze verordening nadere regels voor wat betreft de uitvoering vaststellen.

Artikel 4 Subsidieregels Algemene wet bestuursrecht

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing op subsidies die op grond van deze verordening worden verstrekt.

Artikel 5 Aanvragers

Een subsidie op grond van deze verordening kan worden aangevraagd door ondernemingen in de gemeente Vaals die op eigen grond een laadpaal voor elektrische fietsen willen realiseren.

Artikel 6 Aanvraag tot subsidieverstrekking

 • 1. Een aanvraag tot subsidieverstrekking wordt ingediend door middel van een door het College van B&W vastgesteld formulier.

 • 2. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. De aanvrager heeft de mogelijkheid om de aanvraag binnen 10 werkdagen te vervolledigen, ingaande op de verzenddatum van de brief met geconstateerde gebreken.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeelregel

 • 1. Het totale subsidieplafond voor de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 5 is vastgesteld op € 7.500, bij besluit van de gemeenteraad d.d. 25 maart 2019.

 • 2. De verdeling van subsidie geschiedt, met inachtneming van het totale subsidieplafond, op basis van de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvragen.

Artikel 8 Subsidieomvang

 • 1. Per onderneming kan één aanvraag ingediend worden.

 • 2. Per aanvraag kan subsidie voor één laadpaal voor elektrische fietsen ingediend worden.

 • 3. Per aanvraag wordt 50% van de kosten van aanschaf en plaatsing vergoed met een maximum van € 750 per aanvraag.

Artikel 9 Subsidieverstrekking

 • 1. Het College van B&W beslist zo spoedig mogelijk op een subsidieaanvraag, maar niet later dan binnen 8 weken na ontvangst van een subsidieaanvraag.

 • 2. Subsidieverstrekking vindt plaats na realisatie van de oplaadfaciliteit en onder overlegging van facturen van aanschaf en plaatsing.

Artikel 10 Subsidievoorwaarden

De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarden dat:

 • 1.

  De subsidievrager is eigenaar van een in de gemeente Vaals gevestigde onderneming.

 • 2.

  De subsidievrager realiseert de oplaadfaciliteit op grond die in eigendom of erfpacht van de aanvrager is.

 • 3.

  De subsidievrager verklaart de oplaadfaciliteit voor een minimale periode van 3 jaar te onderhouden en te handhaven.

 • 4.

  De oplaadfaciliteit is voorzien van een door Nederland erkend veiligheidskeurmerk en wordt geplaatst door een erkende installateur volgens de NEN 1010-norm.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt geweigerd indien één van de weigeringsgronden genoemd in de Algemene wet bestuursrecht zich voordoet.

 • 2. De subsidie wordt geweigerd indien niet voldaan wordt aan de bepalingen en voorwaarden in deze verordening.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische fietsen op eigen terrein van ondernemingen in de gemeente Vaals.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 juli 2021

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter