Benoeming directeur BsGW

Geldend van 23-11-2020 t/m heden

Intitulé

Benoeming directeur BsGW

BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van BsGW

Onderwerp: Benoeming directeur

Roermond, 23-11-2020

Het Algemeen Bestuur van BsGW;

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 23-11-2020.

Gelet op artikel 21, leden 3 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW;

BESLUIT

Om met ingang van 01-01-2021 de heer N.M.J.G. Lebens <<adres – pc- wpl>>, geboren <<op datum>> te <<wpl>>.

 • 1.

  aan te stellen in vaste dienst voor 36 uur per week;

 • 2.

  aan te stellen bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen gevestigd te Roermond;

 • 3.

  te plaatsen in de functie van directeur, overeenkomstig bijgevoegde functieomschrijving;

 • 4.

  met als standplaats het thuisadres van de werknemer;

 • 5.

  een door het Dagelijks Bestuur nader vast te stellen salaris toe te kennen aan dhr. Lebens dat binnen de kaders blijft van de vastgestelde functieschaal en salarisschalen van waterschappen per 1 januari 2021;

 • 6.

  met als verlofrecht 144 uur op jaarbasis;

 • 7.

  met als sectorale arbeidsvoorwaardenregeling de CAO Werken voor Waterschappen van toepassing.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23-11-2020

De directeur

drs. J.G.A.W. Willemsen

De voorzitter

M.H.E Pelzer