Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de vaststelling van regels omtrent het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen in de provincie Zeeland

Geldend van 31-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende de vaststelling van regels omtrent het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen in de provincie Zeeland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 27 juli 2021, kenmerk 72207, houdende de vaststelling van het Reglement Fonds nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland 2021.

Gedeputeerde staten van Zeeland, optredende als bestuur van het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland;

Overwegende dat:

 • het gewenst is het Reglement Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland dat dateert uit 2002 te actualiseren;

Gelet op:

 • de Wet Milieubeheer;

Besluiten vast te stellen het navolgende: Reglement Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het fonds: het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland;

 • b.

  de wet: de Wet Milieubeheer;

 • c.

  storten van afvalstoffen, stortplaats, gesloten stortplaatsen en bedrijfsgebonden stortplaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 8.47, eerste lid en tweede lid, van de wet doch met uitsluiting van stortplaatsen zoals omschreven in artikel 15.43 van de wet en van het storten op zulke stortplaatsen;

 • d.

  nazorg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 8.49, eerste lid, van de wet;

 • e.

  de gedeputeerden: de gedeputeerde belast met de provinciale financiën en de gedeputeerde belast met de nazorg, dan wel in geval deze portefeuilles bij één persoon berusten, een door gedeputeerde staten aan te wijzen tweede gedeputeerde;

 • f.

  nazorgheffing: de heffing als genoemd in de Verordening nazorgheffing stortplaatsen Zeeland.

Artikel 2 Doel

 • 1.

  Het fonds heeft tot doel de werkzaamheden en taken te vervullen die de wet in artikel 15.47 voorschrijft of mogelijk maakt.

 • 2.

  Het fonds is gevestigd te Middelburg ten kantore van de provincie Zeeland.

Artikel 3 Beheer en vertegenwoordiging

 • 1.

  Gedeputeerde staten zijn belast met het beheer van het fonds.

 • 2.

  De in artikel 1 onder e genoemde gedeputeerden zijn gemachtigd tot het dagelijks beheer van het fonds.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen ambtenaren van de provincie Zeeland machtigen tot het namens hen verrichten van beheersdaden.

 • 4.

  De in artikel 1 onder e genoemde gedeputeerden vertegenwoordigen ieder afzonderlijk het fonds in en buiten rechte.

Artikel 4 Begroting en jaarrekening

 • 1.

  Op de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het verslag van het fonds is het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten van toepassing.

 • 2.

  Gedeputeerde staten bieden jaarlijks, gelijktijdig met de ontwerp begroting van de provincie, aan provinciale staten ter kennisname aan de door hen vastgestelde begroting van het fonds.

 • 3.

  Ten laste van het fonds kunnen slechts uitgaven worden gedaan tot de bedragen die hiervoor in de begroting zijn gebracht.

 • 4.

  Het begrotingsjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 5.

  Gedeputeerde staten leggen via de paragraaf verbonden partijen in de provinciale jaarstukken aan provinciale staten over elk begrotingsjaar verantwoording af van het gevoerde financieel beheer van het nazorgfonds. Gelijktijdig met het overleggen aan provinciale staten van de jaarrekening van de provincie wordt de door gedeputeerde staten vastgestelde jaarstukken ter kennisname aangeboden.

 • 6.

  De jaarrekening gaat vergezeld van een accountantsverklaring.

 • 7.

  De vastgestelde jaarstukken worden toegezonden aan degenen aan wie de nazorgheffing is opgelegd.

Artikel 5 Geldmiddelen

 • 1.

  Het fonds wordt gevoed met de baten als bedoeld in artikel 15.47, vijfde en zesde lid, van de wet.

 • 2.

  Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat het vermogen van het fonds zodanig is samengesteld dat het fonds steeds aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 6 Beleggingen en geldleningen

 • 1.

  Gedeputeerde staten beleggen de beschikbare gelden van het fonds:

  • a.

   overeenkomstig de regels die daarvoor door Provinciale Staten zijn vastgesteld;

  • b.

   bij voorkeur in activiteiten die bijdragen aan de verbetering van het leefmilieu en van de groene omgeving aan duurzame energie en aan goed sociaal beleid.

 • 2.

  In het geval onvoorziene nazorgkosten opkomen en het fonds niet voldoende nazorgmiddelen ter beschikking staan om deze kosten te dekken kunnen gedeputeerde staten een vaste geldlening aangaan met een geldgever met dien verstande dat:

  • a.

   Het rentepercentage niet hoger zal zijn dan de op de kapitaalmarkt geldende rentevoet;

  • b.

   De aflossing zal geschieden in ten hoogste veertig jaar.

 • 3.

  Gedeputeerde staten kunnen besluiten tot het aangaan van rekening-courantovereenkomsten.

Artikel 7 Bestedingen

Uit het fonds worden bestreden de kosten als bedoeld in artikel 15.47, zevende lid, van de wet.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland 2021’.

 • 3.

  Het Reglement Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 27 juli 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris