Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende opdracht om omvang van de verwilderde duif (Columba livia forma domestica) te beperken

Geldend van 31-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende opdracht om omvang van de verwilderde duif (Columba livia forma domestica) te beperken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 27 juli 2021, kenmerk 52868, tot vaststelling van de opdracht ex artikel 3.18, Wet natuurbescherming om de omvang van de populatie van de verwilderde duif (Columba livia forma domestica) te beperken.

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

gelet op:

 • De Wet natuurbescherming

 • Het Besluit natuurbescherming

 • De Regeling natuurbescherming

de op 17 december 2018 door provinciale staten vastgestelde Beleidsnota natuurwetgeving

Besluiten:

 • Op grond van artikel 3.18, juncto artikel 3.25, eerste lid van de Wet natuurbescherming (verder Wnb), over te gaan tot het geven van een opdracht om de omvang van de populatie verwilderde duiven op de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V. in de gemeente Reimerswaal te beperken ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

  Zie bijlage 1, behorende bij dit besluit, voor de ligging van deze percelen.

 • De opdracht vastgesteld door GS op 3 maart 2018, nummer 18006736 in te trekken.

Artikel 1

Opdracht te geven aan houders van een geldige jachtakte om de populatie van verwilderde duiven te beperken met het geweer op de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V. in de gemeente Reimerswaal.

Artikel 2

Aan de uitvoering van dit besluit de volgende voorwaarden te verbinden:

 • 1.

  Alle personen die uitvoering geven aan dit besluit dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit besluit en de voorschriften die daaraan verbonden zijn;

 • 2.

  Van dit besluit mag alleen gebruik worden gemaakt op de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V in de gemeente Reimerswaal, zoals aangegeven in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

 • 3.

  Personen als bedoeld in artikel 1 dienen te beschikken over toestemming van de grondgebruiker van de gronden als bedoeld in het tweede lid.

 • 4.

  Ringen die aan de vogels zitten moeten worden gemeld bij: https://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ringgevonden of worden gestuurd aan het NIOO-CTE Vogeltrekstation, Postbus 40, 6666 ZG Heteren.

 • 5.

  Hierbij moet nauwkeurig aangeven worden de plaats en datum waarop de betreffende vogels zijn geschoten.

 • 6.

  Alle op basis van dit besluit gedode verwilderde duiven moeten worden geregistreerd in het Faunaregistratiesysteem (FRS).

Artikel 3

Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen gedeputeerde staten besluiten om de uitvoering van dit besluit op te schorten.

Artikel 4

Dit besluit kan (gedeeltelijk) worden ingetrokken of gewijzigd.

Artikel 5

Deze opdracht treedt in werking de eerste dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal blad, waarin hij is opgenomen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 27 juli 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Toelichting besluit opdracht ex artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming

Toetsingskader en grondslag besluit

Op grond van artikel 3.18, vierde lid, van de Wnb kunnen Gedeputeerde Staten aan faunabeheereenheden of wildbeheereenheden, aan andere samenwerkingsverbanden van personen, of aan personen opdracht geven voor het beperken van de omvang van populaties van dieren die zijn aan te merken als exoten of verwilderde dieren als dat nodig is ter bescherming van een aantal in de Wnb genoemde belangen, zoals het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen.

Op grond van artikel 3.25, eerste lid, van de Wnb worden bij het geven van een opdracht als bedoeld in artikel 3.18 van de Wnb de middelen aangewezen die voor het vangen en doden van de in de opdracht bedoelde vogels en dieren mogen worden gebruikt.

Overwegingen

Verwilderde duif

De verwilderde duif is een gedomesticeerde afstammeling van de rotsduif (Columba livia) welke in wilde staat voorkomt in Ierland en het Verenigd Koninkrijk en in Zuid-Europa. Wilde rotsduiven komen in Nederland niet voor. Wel bestaat er een aanzienlijke populatie van verwilderde gedomesticeerde rotsduiven, vooral in stedelijke gebieden. De verwilderde duif is een talrijke broedvogel die jaarrond aanwezig is. De verwilderde duif zelf geniet geen bescherming ingevolge de Wnb. Hoewel onbeschermde dieren gedood mogen worden, is voor het gebruik van geweer, een opdracht in de zin van artikel 3.18 van de Wnb noodzakelijk.

Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, schade en overlast

Limagrain Nederland BV te Rilland is een research en veredelingsbedrijf en aanbieder van landbouwzaden voor professioneel gebruik in de voeder- en akkerbouw en groensector. In de polders van de gemeente Reimerswaal heeft Limagrain Nederland BV meerdere proefvelden met een totale oppervlakte van meer dan 100 ha. Het betreft velden voor beproeving, vermeerdering en instandhouding van vele rassen zomertarwe en –gerst, peulvruchten en vlas. Limagrain Nederland B.V. ondervindt schade en overlast van verwilderde duiven. De schade door vraat van verwilderde duiven treedt vooral op in de zaai- en kiemperiode en in de oogstfase. In geval van Limagrain Nederland BV met kapitaalintensieve proefvelden in de open lucht is de schade vele malen groter dan van een regulier akkerbouwbedrijf, omdat mislukte proeven het jaar daarop pas weer herhaald kunnen worden. De gewasschade door vertraging of door het missen van ras-ontwikkeling in een gegeven jaar kan oplopen tot wel een 10-voud daarvan bij het compleet missen van een ras. De verwachting is dat de schade aanzienlijk zal zijn als geen adequate mogelijkheden worden geboden om de populatie verwilderde duiven op de percelen van Limagrain Nederland B.V. te beperken.

Vanwege de onbeschermde status van de verwilderde duif is het niet mogelijk om voor de door deze soort veroorzaakte schade een tegemoetkoming te ontvangen van Bij12-Faunafonds. Daarom bestaan er geen objectieve gegevens over de door deze soort veroorzaakte landbouwschade. Bekend is evenwel dat de verwilderde duif landbouwschade kan veroorzaken.

Uit taxatiegegevens, door een onafhankelijk taxateur, in 2018 komt naar voren dat vraatschade in meerdere percelen erwten neerkomt op 10% schade door verwilderde duif. Overige schade wordt veroorzaakt door houtduif (75%) en holenduif (15%).

Limagrain Nederland BV heeft in 2016-2017 een onafhankelijk taxatiebureau de schade door duiven laten taxeren. Uit deze taxatie is gebleken dat percelen met erwten en veldbonen gevoelig zijn voor schade door verwilderde duiven.

Ondanks het toepassen van preventieve maatregelen zoals de inzet van reflectoren, knalapparaten, gaskanonnen, opblaasbare vogelverschrikkers ( Scary-man), stokken met linten, vogelverschrikkers, kunstroofvogels en menselijke verjaging met o.a. behulp van een vogelafweerpistool, is toch schade ontstaan. Zo blijkt uit taxatierapporten van Limagrain BV dat in 2016-2017 aan diverse gewassen belangrijke schade werd geconstateerd en dat deze schade deels werd veroorzaakt door verwilderde duiven. De gewasschade kan variëren van €18.000-144.000,- voor erwten tot €240.000,- voor veldbonen voor een proefveld, bij een beschadiging van 100%. Op de percelen waar verwilderde duiven schade veroorzaakten was dit 5-10% van de totaal veroorzaakte schade op die percelen.

Het beperken van de omvang van de populatie verwilderde duiven is derhalve noodzakelijk om belangrijke schade aan landbouwgewassen te voorkomen.

Noodzaak tot een nieuwe opdracht

Gedeputeerde staten heeft op 13 maart 2018 opdracht gegeven om de omvang van verwilderde duif op een aantal schadepercelen van Limagrain Nederland te beperken. Sinds 2018 zijn gemiddeld per groeiseizoen 25 á 30 verwilderde duiven geschoten.

De huidige verleende opdracht uit 2018 is niet meer toereikend gezien de ligging van de percelen in het groeiseizoen inmiddels afwijken van de opdracht in het besluit van 13 maart 2018.

Omdat het aantal percelen waarvoor de opdracht geldt is uitgebreid ten opzichte van de opdracht van 13 maart 2018 en het ook hoofdzakelijk andere percelen betreft dan de percelen in de opdracht van 13 maart 2018 wordt de huidige opdracht niet gewijzigd, maar wordt een nieuwe opdracht verleend, onder intrekking van de opdracht van 13 maart 2018.

Bufferzone

In de opdracht van 13 maart 2018 was er sprake van een bufferzone van 200 meter om de aangewezen schadepercelen waar gejaagd mag worden. Deze bufferzone was aangewezen om de effectiviteit van de schadebestrijding op deze percelen te vergroten. In de huidige opdracht vervalt dit voorschrift omdat er sprake is van een aaneengesloten oppervlakte schadepercelen waarbinnen schadebestrijding op effectieve wijze mogelijk is.

Middelen en methoden

Op grond van artikel 3.25, eerste lid van de Wnb dienen, bij het geven van een opdracht, de middelen te worden aangewezen die voor het doden worden gebruikt. Het in dit besluit genoemde middel, het geweer, is voor het beperken van de populatie verwilderde duiven het meest effectieve middelen dat bovendien ook vanuit dieren welzijn het best geschikt is. Door gebruik van het geweer wordt geen onnodig lijden veroorzaakt.

Provinciaal beleid

In de beleidsnota natuurwetgeving “meer prioriteit voor de Zeeuwse biodiversiteit” (2018) is opgenomen dat de verwilderde duif schade kan veroorzaken aan landbouwgewassen. Pas ingezaaid of oogstrijp gewas is daarmee het meest kwetsbaar. Voor verwilderde postduiven en boerenganzen, die schade aan de landbouw berokkenen of schade aan natuur toebrengen, zal bestrijding met het geweer worden toegestaan. Hiertoe kunnen GS een opdracht geven aan faunabeheereenheden of wildbeheereenheden, aan andere samenwerkingsverbanden van personen, of aan personen. Het geven van een opdracht aan Limagrain BV voor het bestrijden van de verwilderde duif met geweer levert derhalve geen strijdigheid op met het provinciale beleid.

Samenhangende besluiten

Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn om dit besluit te kunnen uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van het geweer niet alleen gebonden aan de bepalingen van de Wnb maar ook aan die van de Wet wapens en munitie.

Bijlage 1 Locaties waar de ingreep plaats mag vinden

Kadastrale percelen waar het besluit mag worden uitgevoerd (mits er toestemming is van de grondgebruiker)

Reimerswaal RMWoo

 

Zimmermanpolder

Reigersbergpolder/De Jager

L43

L293

L239

L128

L275

L319

L241

L119

L265

 

L273

Oostpolder/De Jager

 

P164

Frederikapolder

P165

L109

P166

L103

P168

L105

P272

L106

P211

L229

P172

L110

P174

L111

 

L149

Bathseweg/De Jager

L150

M537

L151

M539

L256

M409

L157

M230

L156

 

L252

Anna-Mariapolder/Van Wingen

L250

N144

 

N146

Zimmerman/Van Gorsel

 

L87

Reigersbergspolder/Van Gorsel

 

 

Volckerpolder/Vogelaar

M544

N116

M545

N109

M323

N383

M322

N382

M214

N153

M407

N154

M297

N233

M440

N234

M441

 

 

Bathpolders/Meijer

Emmanuelpolder/Boone

N438

L195

N439

L196

N437

L308

M293

L306

M513

L258

M510

L257

M183

L307

M182

L259

M254

 

M421

 

M420

 

M400

 

M259

 

M177

 

M247

 

M381

 

Op onderstaande kaarten is de ligging van deze percelen rood gearceerd.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling