Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling beleidsregel Bibob Provincie Zeeland 2021 inzake omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten

Geldend van 31-07-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende vaststelling beleidsregel Bibob Provincie Zeeland 2021 inzake omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 juli 2021, kenmerk 71949, houdende vaststelling beleidsregel Bibob Provincie Zeeland 2021 inzake omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • Overwegende dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

 • Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen de hierna volgende Beleidsregel Bibob Provincie Zeeland 2021 inzake omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel.

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);

  • b.

   Landelijk Bureau Bibob : het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur als bedoeld in artikel 8 van de wet;

  • c.

   RIEC: Regionaal Informatie- en Expertisecentrum;

  • d.

   college: het college van Gedeputeerde Staten;

  • e.

   eigen onderzoek: het eigen onderzoek van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 7a van de wet.

Paragraaf 2 Omgevingsvergunningen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij omgevingsvergunningen

 • 1.

  Het college past in beginsel de wet toe bij:

  • a.

   een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu en bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets waarbij sprake is van een of meerdere prioritaire categorieën zoals aangegeven in bijlage 1;

  • b.

   een aanvraag om een omgevingsvergunning bouw waarbij de bouwsom meer bedraagt dan € 500.000 (exclusief btw);

  • c.

   een aanvraag om een omgevingsvergunning bouw waarbij de bouwsom meer bedraagt dan € 50.000,- of minder bedraagt dan of gelijk is aan € 500.000,- (exclusief btw) én waarbij sprake is van een of meerdere prioritaire categorieën zoals aangegeven in bijlage 1.

 • 2.

  Het college past in beginsel de wet toe bij een reeds verleende vergunning indien sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 6.1.

Paragraaf 3 Subsidies

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij subsidies

 • 1.

  Het college past in beginsel de wet toe bij een aanvraag om een subsidie dan wel een reeds verleende subsidie zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 indien de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd valt onder één of meer van de in de bijlage 1 genoemde prioritaire categorieën.

 • 2.

  Het college past de wet niet toe in de gevallen als bedoeld in het eerste lid onder a indien het aangevraagde subsidiebedrag minder bedraagt dan € 10.000, tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6.1.

Paragraaf 4: Overheidsopdrachten

Artikel 4.1 Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

 • 1.

  De Provincie Zeeland past in beginsel de wet toe bij nationaal openbare aanbestedingen voor werken en Europese aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten.

 • 2.

  Tevens past de Provincie Zeeland in geval van een overheidsopdracht de wet in beginsel toe wanneer sprake is van een overheidsopdracht die betrekking heeft op activiteiten die gerelateerd kunnen worden aan één of meer van de prioritaire categorieën zoals benoemd in bijlage 1.

Artikel 4.2 Werkwijze

 • 1.

  De Provincie Zeeland zal bij de start van een aanbestedingsprocedure bekendmaken dat toepassing van de wet deel kan uitmaken van de procedure.

 • 2.

  Bij overheidsopdrachten zal de Provincie Zeeland bedingen dat de overeenkomst kan worden ontbonden op de gronden vermeld in artikel 5 en artikel 9 tweede lid van de wet. Ook kan de Provincie Zeeland bedingen dat derden1 alleen met toestemming van de Provincie Zeeland kunnen worden gecontracteerd en dat in dat kader een advies als bedoeld in de wet kan worden gevraagd.

 • 3.

  De uitkomst van een eigen onderzoek bij de gunning van een overheidsopdracht kan voor de Provincie Zeeland aanleiding zijn om een gegadigde/inschrijver van een opdracht uit te sluiten, om in de overeenkomst inzake de gunning van een overheidsopdracht nadere, al dan niet ontbindende, voorwaarden op te nemen of om als voorwaarde op te nemen dat derden2 niet zonder toestemming van de Provincie Zeeland worden gecontracteerd.

 • 4.

  De Provincie Zeeland kan de voorwaarden, bedoeld in artikel 4.2 lid 3, ook in de overeenkomst opnemen, indien wordt voldaan aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De Provincie Zeeland heeft het eigen onderzoek nog niet of niet volledig afgerond op het moment van het sluiten van de overeenkomst;

  • b.

   het eigen onderzoek van de Provincie Zeeland heeft geleid tot het aanvragen van een advies bij het Landelijk Bureau Bibob, maar dit advies is nog niet ontvangen of de procedure tot het verwerken van het advies is door Provincie Zeeland nog niet afgerond;

  • c.

   er zijn aanwijzingen dat de gegadigde/inschrijver met wie de overeenkomst wordt aangegaan binnen de looptijd van de opdracht geheel of ten dele in handen komt van een andere eigenaar.

Paragraaf 5: Vastgoedtransacties

Artikel 5.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

 • 1.

  De Provincie Zeeland past in beginsel de wet toe bij vastgoedtransacties die behoren tot een als zodanig door Provincie Zeeland benoemde prioritaire categorie, zoals benoemd in bijlage 1.

 • 2.

  Geen onderzoek zal worden uitgevoerd bij vastgoedtransacties wanneer er sprake is van een voor Provincie Zeeland gedwongen situatie indien Provinciale Staten dan wel Gedeputeerde Staten een plan hebben vastgesteld waarin verwerving van eigendom noodzakelijk is of een besluit hebben genomen dat verwerving van eigendom noodzakelijk is.

Artikel 5.2 Werkwijze

 • 1.

  Bij de start van de onderhandelingen zal de Provincie Zeeland de wederpartij ervan in kennis stellen dat de toepassing van de wet deel kan uitmaken van de procedure.

 • 2.

  Indien de Provincie Zeeland de wet toepast, zal er niet eerder worden overgegaan tot het passeren van de notariële akte ter zake het vastgoedobject bij de notaris totdat het Bibob-onderzoek volledig is afgerond en het onderzoek naar het oordeel van de Provincie Zeeland geen aanleiding geeft tot het afbreken van de onderhandelingen.

Paragraaf 6: Overige toepassing

Artikel 6.1 Overige toepassing

 • 1.

  Naast de in de artikelen 2.1, 3.1, 4.1 en 5.1 genoemde gevallen wordt in beginsel eveneens de wet toegepast indien:

  • a.

   eigen ambtelijke informatie, handhavingsinformatie of informatie van één of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC hiertoe aanleiding geeft;

  • b.

   de officier van justitie of het Landelijk Bureau Bibob gebruik maakt van zijn in de wet verankerde tipfunctie en de Provincie Zeeland adviseert een eigen onderzoek uit te voeren;

  • c.

   er vanuit het Landelijk Bureau Bibob desgevraagd informatie als bedoeld in artikel 11a van de wet Bibob is verstrekt;

  • d.

   op basis van informatie waaruit blijkt dat de Provincie Zeeland maatregelen treft of heeft getroffen op grond van de wet in een andere procedure ten aanzien van dezelfde betrokkene of dezelfde natuurlijk persoon of rechtspersoon die in relatie staat tot de betrokkene als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet;

  • e.

   bekend wordt dat tegen betrokkene door een ander bestuursorgaan bij toepassing van de wet een mindere mate van gevaar of ernstige mate van gevaar is geconstateerd en door betrokkene alhier een soortgelijke beschikking is aangevraagd of verstrekt.

Paragraaf 7. Overige bepalingen

Artikel 7 Uitzonderingen

De wet wordt niet toegepast in geval van:

 • a.

  een beschikking die is aangevraagd door of verleend is aan een rechtspersoon met een overheidstaak, of door een onderneming die volledig in eigendom toebehoort aan een rechtspersoon met een overheidstaak;

 • b.

  een beschikking die is aangevraagd door of verleend is aan Staatsbosbeheer, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland of een van de twaalf provinciale Landschappen;

 • c.

  de gunning van een overheidsopdracht aan, of het aangaan van een vastgoedtransactie met een rechtspersoon met een overheidstaak of door een onderneming die volledig in eigendom toebehoort aan een rechtspersoon met een overheidstaak of;

 • d.

  de gunning van een overheidsopdracht aan, of het aangaan van een vastgoedtransactie met Staatsbosbeheer, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland of een van de twaalf provinciale Landschappen.

Artikel 8 Beperkt eigen onderzoek

 • 1.

  Indien eerder een eigen onderzoek naar een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is uitgevoerd en dit onderzoek is minder dan twee jaar geleden afgerond zonder dat dit het treffen van maatregelen op grond van de wet tot gevolg heeft gehad, wordt een beperkt eigen onderzoek uitgevoerd.

 • 2.

  Een beperkt eigen onderzoek als bedoeld in het eerste lid ziet enkel op:

  • a.

   de veranderingen in de omstandigheden van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon en wijzigingen binnen de rechtspersoon vanaf de afronding van het vorige eigen onderzoek; en

  • b.

   feiten en omstandigheden die ten tijde van het eerdere eigen onderzoek nog niet bekend waren.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan een volledig eigen onderzoek uitgevoerd worden indien het beperkte eigen onderzoek daartoe aanleiding geeft.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10 Intrekking

De Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren Provincie Zeeland worden ingetrokken. Tevens wordt ingetrokken de Beleidsregels Provincie Zeeland betreffende de toepassing van de Wet BIBOB bij omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Bibob Provincie Zeeland 2021 inzake omgevingsvergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 20 juli 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage 1 Prioritaire categorieën

Prioritaire categorieën waarbij de Wet Bibob in beginsel wordt toegepast:

 • Afvalbewerkings- en –verwerkingsbedrijven

 • Afvalrecyclingbedrijven

 • Autodemontagebedrijven

 • Autohandel (verkoop en verhuur)

 • Beauty-, wellness- en saunabedrijven

 • Cadeauwinkels (bijv. souvenirwinkels, kleine shop voor cadeaus etc.)

 • Energiemaatschappijen/ producenten (w.o. vergisters, windmolens etc.)

 • Fitnessbedrijven

 • Horecabedrijven (inrichtingen waar dranken worden geschonken)

 • Hotels

 • Huisvesting arbeidsmigranten

 • Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers

 • Inrichtingen voor:

  • o

   het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen

  • o

   het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van anorganische nitraathoudende meststoffen

 • Import en exportbedrijven

 • Kamerverhuurbedrijven (alsmede omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/ of logiespanden waarbij sprake is van vijf of meer kamers)

 • Kavelverkoop

 • Niet-geregistreerde uitzendbureaus

 • Ondernemingen die handelen in (beschermde) diersoorten

 • Recreatieparken en jachthavens

 • Sloopbedrijven

 • Sportscholen

 • Sporthallen/complexen

 • Transformatie kantoorpanden

 • Transportondernemingen

 • Vastgoedbedrijven

 • Verhuur provinciaal vastgoed

 • Verkoop (voormalige) overheidsgebouwen

 • Woon-/zorgkantoren waar bedrijfsmatig zorg wordt verleend

 • Zonneparken

 • Zorgbureaus/ zorgaanbieders

Bovenstaande opsomming van prioritaire categorieën is limitatief. De lijst van prioritaire categorieën kan door het college van Gedeputeerde Staten worden aangepast.


Noot
1

Waaronder onderaannemers of leden van een consortium

Noot
2

Waaronder onderaannemers of leden van een consortium