Regels voor toekenning incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2021

Geldend van 20-07-2021 t/m heden

Intitulé

Regels voor toekenning incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007;

gelet op de door de raad vastgestelde nota Cultuurvisie Middelburg 2028 ‘Op kunst en cultuur kun je bouwen’;

Overwegende dat:

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de gemeente Middelburg een eenmalige bijdrage van €565.494 heeft toegekend voor ondersteuning van de culturele sector n.a.v. de coronamaatregelen;

- op basis van artikel 4:23 derde lid onder d van de Awb in incidentele gevallen een subsidie kan worden toegekend zonder dat daar een in het eerste lid van dit artikel vereist wettelijke voorschrift aan ten grondslag ligt;

- er door de maatregelen die genomen zijn als gevolg van de coronapandemie voor de cultureel-maatschappelijke organisaties een financiele situatie is ontstaan die een tijdelijke ondersteuning gewenst/noodzakelijk maakt, zodat het met een beroep op genoemd Awb-artikel mogelijk is een incidentele subsidies toe te kennen;

- de toegekende bijdrage van het Ministerie wordt dan ook op basis van genoemd Awb-artikel verdeeld onder de daarvoor in aanmerking komende cultureel-maatschappelijke organisaties;

- het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot de verdeling van deze beschikbare middelen:

* teneinde de financiële positie te verbeteren van cultureel-maatschappelijke organisaties met een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht zonder winstoogmerk, die actief zijn in de gemeente Middelburg en die als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd

dan wel

* voor directe ondersteuning van de culturele infrastructuur, die culturele activiteiten of projecten organiseert, de (culturele) leefbaarheid in de gemeente Middelburg nu en in de toekomst vergroot;

Besluiten

de volgende regels ter verdeling van de beschikbare middelen vast te stellen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a. ASV: de Algemene subsidieverordening Gemeente Middelburg 2007.

 • b. Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • c. College: college van burgemeester en wethouders.

 • d. Spoor 1. Overleven: noodmaatregelen met het oog op het voortbestaan van de culturele

 • basisinfrastructuur.

 • e. Spoor 2. Innoveren: cultuur mogelijk maken binnen de geldende beperkingen en met het oog op de toekomst.

Artikel 2. Doel

 • 1. Het doel van deze regeling is om cultureel-maatschappelijke instellingen die door COVID-19 maatregelen zijn getroffen financiële compensatie te verlenen, zodat deze instellingen in 2021 vanuit een gezonde financiële basis (herziene) activiteiten kunnen voortzetten met als resultaat een kwalitatief hoogstaand en inclusief cultuuraanbod voor inwoners en bezoekers van de gemeente Middelburg.

 • 2. De gemeente Middelburg streeft naar een veelvormig cultureel aanbod, bestaande uit een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Het achterliggende doel van deze regeling is daarom om de Middelburgse cultuur- en erfgoedsector in stand te houden.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1. Het college kan op aanvraag subsidie verlenen aan cultureel-maatschappelijke organisaties met een rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht zonder winstoogmerk, die actief zijn in de gemeente Middelburg die aantoonbaar door de coronacrisis geraakt zijn en voldoen aan het gestelde in onderstaande regels.

 • 2. . Een subsidieaanvraag kan gedaan worden voor

 • a.

  Spoor 1: incidentele noodsubsidie voor het in stand houden en voortbestaan van de maatschappelijk-culturele infrastructuur van de gemeente Middelburg.

 • b. Spoor 2: incidentele innovatiesubsidie voor cultureel-maatschappelijke organisaties voor het mogelijk blijven maken van cultuur, binnen de geldende beperkingen die voortvloeien uit de corona-maatregelen die door de overheid worden uitgevaardigd. Deze subsidie heeft ook als doel om nieuwe, duurzame, culturele concepten te ontwikkelen voor de toekomst.

 • 3. Een subsidieaanvraag wordt voor 1 november 2021 ingediend door het toesturen van het volledig ingevulde en ondertekende “Aanvraagformulier regels incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2021” en de voor de beoordeling benodigde stukken.

 • 4. Een subsidieaanvraag bestaat ten minste uit:

 • a. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b. Spoor 2: een (activiteiten-)plan met een overtuigende toelichting op en waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan één of meer van de in artikel 7 lid 2 genoemde criteria. De aanvraag moet voldoende concreet zijn met betrekking tot de uit te voeren activiteiten.

 • c. Een sluitende begroting inclusief toelichting, waarbij sprake is van een redelijke verhouding tussen de kosten en de (omvang van) de activiteiten.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor regels incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2021 bedraagt €682.967.50 voor 2021. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, wordt de subsidie eerst naar rato uitgekeerd aan organisaties die voldoen aan spoor 1 van deze regel. Vervolgens wordt de overige subsidie naar rato uitgekeerd over alle aanvragers die voldoen aan deze regel.

 • 2.

  De subsidie in spoor 2 bedraagt maximaal €50.000 per project.

Artikel 5. Weigeringsgronden en buiten behandeling laten.

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 52 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Middelburg 2007, zal de subsidie worden geweigerd indien:

 • a. De aanvrager niet voldoet aan de vereisten die zijn gesteld in artikel 3 de aanvraag niet voldoet aan de criteria genoemd in artikel 7, tweede lid dan wel indien de aanvraag op één of meer van de in artikel 7, derde lid, genoemde gronden als onvoldoende wordt beoordeeld.

 • b. In de financiering van de beoogde activiteiten kan worden voorzien of is voorzien door andere steunmaatregelen of financieringsbronnen.

 • c. de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;

 • d. de begroting niet sluitend is.

 • 2. De aanvraag wordt buiten behandeling gesteld:

 • a. wanneer de aanvraag na de in artikel 3, derde lid genoemde datum is ingediend.

 • b. het aanvraagformulier niet volledig ingevuld en ondertekend is;

 • c. de gevraagde bijlagen ontbreken;

Artikel 6. Aanvraagprocedure

 • 1. Aanvragen binnen spoor 1 hebben betrekking op de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

 • 2. Bij aanvragen binnen spoor 2 vangen de activiteiten aan voor 31 december 2021 en eindigen uiterlijk 31 december 2022

Artikel 7. Beoordelingsprocedure

 • 1. Het college toetst de aanvragen aan het doel van deze regeling en beoordeelt de aanvragen in samenhang met, en in relatie tot urgentie, context en perspectief. Vanwege de bijzondere situatie, de coronacrisis, stelt het college geen strikte criteria vast, maar deelt het subsidieaanvragen in bij één van de twee sporen van het pakket:

 • a. Overleven

 • b. Innoveren

 • 2. Daarna beoordeelt het college of de aanvraag in aanmerking komt voor ondersteuning uit het betreffende spoor op basis van de volgende criteria:

 • a. noodsubsidie: het voortbestaan van de organisatie is in gevaar door de coronamaatregelen;

 • b. innovatiesubsidie: de organisatie moet extra kosten maken en overtuigt in de noodzaak om te innoveren om voorbereid te zijn op de toekomst na de coronacrisis;

 • 3. Voldoet de aanvraag aan de criteria genoemd in het tweede lid, dan beoordeelt het college de aanvraag vervolgens op;

 • 1. Inhoud (past de activiteit binnen de doelstelling van deze regels)

 • 2. Financiële kwaliteit (evenwicht tussen de kosten en de omvang van de activiteiten; haalbaarheid, waaronder levensvatbaarheid van de organisatie; controleerbaarheid; financieringsmix);

 • 3. Urgentie (noodzaak, ook in relatie tot het eigen vermogen van de organisatie) binnen de context (financieel, organisatorisch, artistiek, fysiek);

 • 4. Perspectief (waarde op langere termijn);

 • 4. Het college beslist binnen acht weken na sluiting van de indieningstermijn.

 • 5. Het college kan de beslissing als bedoeld in het vierde lid uiterlijk vijf weken verdagen.

 • 6. Het college is bevoegd om in uitzonderingsgevallen af te wijken van deze regels bij toekenning van de aangevraagde subsidies

Artikel 8. Verplichtingen en verantwoording

De aanvrager is verplicht tot medewerking aan monitoring, voortgangsgesprekken en (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: “Regels voor toekenning incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2021”.

Artikel 10. Duur van de regels

Deze regels treden in werking op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt en eindigen op 31 maart 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juli 2021.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

De secretaris, De burgemeester,