Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2022

Geldend van 22-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

de Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2022 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Algemene subsidieverordening van toepassing

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verlening van subsidies voor eenmalige en jaarlijks terugkerende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid.

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een subsidie zoals in deze subsidieregeling bedoeld;

 • b.

  eenmalige subsidie: een subsidie die incidenteel wordt verstrekt voor een activiteit passend binnen deze subsidieregeling;

 • c.

  jaarlijkse subsidie: een subsidie die structureel van aard is en elk jaar wordt verstrekt aan activiteiten die passen binnen deze subsidieregeling;

 • d.

  subsidieontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk die de subsidie ontvangt;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaalde periode maximaal beschikbaar is voor het verstrekken van de subsidies (artikel 5 Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019);

 • f.

  waarderingssubsidie: een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd moet zich richten op de inwoners van de gemeente Westerkwartier of aanwijsbaar een relatie hebben met (activiteiten van) inwoners van de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Een subsidie wordt verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben.

 • 3. Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden en eisen zoals gesteld in artikel 4 en artikel 14 of 22.

 • 2. Er wordt geen subsidie verstrekt aan activiteiten/initiatieven die niet vernieuwend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod.

Hoofdstuk 2 Kunst en cultuur

§ 1 Muziekverenigingen

Artikel 6 Doel

Het doel van het subsidiëren van muziekverenigingen is het stimuleren en ontplooien van muziekactiviteiten door de inwoners in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 7 Definitie

 • 1. Onder lid wordt verstaan: een persoon die contributie betaalt om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de vereniging.

 • 2. Onder jeugdlid wordt verstaan: een lid van een vereniging die op de peildatum jonger dan 18 jaar is.

Artikel 8 Eisen aan muziekverenigingen

Muziekverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie indien zij voldoen aan onderstaande eisen.

 • 1. Onder muziekverenigingen wordt het volgende verstaan:

  • a.

   amateurblaasorkesten;

  • b.

   amateurmars- en showorkesten.

 • 2. Muziekverenigingen dienen aangesloten te zijn bij een landelijke koepelorganisatie.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie dient de muziekvereniging eerst twee jaar aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • a.

   de vereniging is gevestigd in de gemeente Westerkwartier en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   de vereniging vraagt contributie van zijn actieve leden

  • c.

   deskundige leiding mag een vergoeding krijgen voor hun werk, de actieve leden niet.

 • 4. Voor het ontvangen van een jaarlijkse subsidie dient de muziekvereniging een inspanning te leveren in de vorm van een openbaar concert of voorstelling, waarbij in ieder geval kinderen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.

 • 5. Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient een vereniging leden te hebben die contributie betalen voor deelname aan de activiteiten van een vereniging.

 • 6. De aanvraag voor een subsidie dient via een (digitaal) aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1. Muziekverenigingen met minder dan 50 leden ontvangen een jaarlijkse subsidie van € 1.950.

 • 2. Muziekverenigingen met meer dan 50 leden ontvangen een jaarlijkse subsidie van € 2.650.

 • 3. Muziekverenigingen ontvangen voor jeugdleden een subsidie van € 15 per jeugdlid.

 • 4. Showorkesten/showbands komen in aanmerking voor een aanvullende subsidie van € 500 voor de meerkosten die zij maken voor transport, uniformen en opslag.

§ 2 Muziekevenementen en/of concertenreeksen

Artikel 10 Doel

Het doel van het subsidiëren van muziekevenementen en/of concertenreeksen is het stimuleren en ontplooien van muziekactiviteiten in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 11 Eisen aan muziekevenementen en/of concertenreeksen

Muziekevenementen en/of concertenreeksen kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie indien zij voldoen aan onderstaande eisen.

 • 1. Muziekevenementen en/of concertenreeksen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, mits in het betreffende kalenderjaar een editie plaatsvindt. Het evenement dient:

  • a.

   een (boven)lokale functie te hebben;

  • b.

   activiteiten voor kinderen te hebben;

  • c.

   toegankelijk te zijn voor minder validen;

  • d.

   openbaar toegankelijk te zijn en gehouden te worden binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 3. De aanvraag dient voorafgaand aan het muziekevenement en/of concertenreeks via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

 • 4. Voordat nieuwe evenementen en/of concertenreeksen aanspraak kunnen maken op een structurele subsidie dient aangetoond te worden dat zij twee keer achterelkaar een succesvolle editie hebben georganiseerd. Hiermee wordt bedoeld dat een editie twee jaar achterelkaar moet hebben plaatsgevonden of indien een editie tweejaarlijks plaatsvindt, twee edities achterelkaar.

Artikel 12 Subsidiabele kosten / subsidiebedrag

 • 1. Muziekevenementen en/of concertenreeksen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen die:

  • a.

   direct gerelateerd zijn aan het evenement en/of concertenreeks zoals: artiesten, accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 2. De subsidie voor muziekevenementen en/of concertreeksen bedraagt maximaal € 1.000. Voor muziekevenementen en/of concertreeksen met nationale of internationale uitstraling kan dit bedrag worden verhoogd naar maximaal € 2.000.

§ 3 Kunst en culturele activiteiten

Artikel 13 Doel

Het doel van het verlenen van subsidie aan de kunst- en culturele activiteiten is het stimuleren en ontplooien van een divers en breed aanbod van kunst- en culturele activiteiten in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 14 Eisen aan de kunst- en culturele activiteiten

 • 1. Kunst- en culturele initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:

  • a.

   cultuur is Westerkwartier: activiteiten die de cultuur en identiteit van het Westerkwartier uitdragen;

  • b.

   cultuur is inclusief: activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente Westerkwartier kan meedoen, met speciale aandacht voor activiteiten voor kinderen;

  • c.

   cultuur is overal: activiteiten worden uitgevoerd door verschillende samenwerkende partijen.

 • 2. Activiteiten die vallen onder artikel 14, lid 1 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal twee jaar. Na het tweede jaar moet de activiteit zonder subsidie van de gemeente door kunnen gaan.

 • 3. De activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 4. Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

 • 5. Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient een financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 6. Muziekverenigingen die een jaarlijkse subsidie ontvangen komen alleen in aanmerking voor een eenmalige subsidie als de activiteit die zij organiseren los staat van de normale werkzaamheden waar ze de jaarlijkse subsidie voor ontvangen.

 • 7. De aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 15 Subsidienorm

 • 1. Natuurlijke personen of personen zonder winstoogmerk mogen maximaal één aanvraag per jaar indienen die uit meerdere activiteiten mag bestaan.

 • 2. De activiteiten die door het college zijn aangewezen om een jaarlijkse subsidie te ontvangen, dienen een begroting, activiteitenplan en balans aan te leveren.

Artikel 16 Niet subsidiabele kosten

 • 1. Er worden geen sponsorcontracten aangegaan.

 • 2. Kunst- en culturele activiteiten die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma worden niet gesubsidieerd.

 • 3. Er wordt geen subsidie verstrekt voor nieuwe uniformen, opleidingskosten of vieringen van interne jubilea.

 • 4. Kosten voor energie, consumpties, catering, representatiekosten en -vergoedingen, reisjes en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

 • 5. Initiatieven waar het doel van is om geld in te zamelen voor een goed doel komen niet in aanmerking voor een subsidie. Ook initiatieven m.b.t. het maken van een film en/of het schrijven van een boek, worden niet financieel ondersteund.

Artikel 17 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidie aan kunst- en culturele activiteiten geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 • 2. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Indien het subsidieplafond wordt overschreden door de verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Hoofdstuk 3 Sport

§ 1 Sportevenementen

Artikel 18 Doel

Het doel van het subsidiëren van sportevenementen is het stimuleren en ontplooien van een divers beweeg aanbod in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 19 Eisen aan sportevenementen

Sportevenementen kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie indien zij voldoen aan onderstaande eisen.

 • 1. Sportevenementen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, mits in het betreffende jaar een editie plaatsvindt. Het evenement dient:

  • a.

   een (boven)lokale functie te hebben;

  • b.

   activiteiten voor kinderen te hebben;

  • c.

   openbaar toegankelijk te zijn en gehouden te worden binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 3. De aanvraag dient voorafgaand aan het sportevenement via een (digitaal) aanvraagformulier te zijn gedaan.

 • 4. Voordat nieuwe evenementen aanspraak kunnen maken op een structurele subsidie dient aangetoond te worden dat zij twee keer achterelkaar een succesvolle editie hebben georganiseerd. Hiermee wordt bedoeld dat een editie twee jaar achterelkaar moet hebben plaatsgevonden of indien een editie tweejaarlijks plaatsvindt, twee edities achterelkaar.

Artikel 20 Subsidiabele kosten / subsidiebedrag

 • 1. Sportevenementen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen die:

  • a.

   direct gerelateerd zijn aan het evenement zoals: accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 2. De subsidie voor sportevenementen bedraagt maximaal € 1.000 euro. Voor sportevenementen met nationale of internationale uitstraling kan dit bedrag worden verhoogd naar maximaal € 2.000.

§ 2 Sportactiviteiten

Artikel 21 Doel

Het doel van het subsidiëren van sportactiviteiten is het stimuleren van inclusief sport en bewegen en vanaf jongs af aan vaardig in bewegen ondersteunen in de opstartfase.

Artikel 22 Eisen aan sportactiviteiten

 • 1. Sportactiviteiten kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:

  • a.

   activiteiten die zich focussen op inclusief sport en bewegen, waarbij iedereen kan meedoen:

   • het sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar en toegankelijk;

   • participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen bevorderen met sport en bewegen;

  • b.

   activiteiten die zich richten op jongs af aan vaardig in beweging zijn:

   • bewegen en sporten wordt een vast onderdeel van het dagelijks leven van kinderen.

 • 2. Activiteiten die vallen onder artikel 22, lid 1 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor maximaal twee jaren. Na het tweede jaar moet de activiteit zonder subsidie van de gemeente door kunnen gaan.

 • 3. De activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 4. Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 5. Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

 • 6. De aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 23 Subsidienorm

 • 1. Natuurlijke personen of personen zonder winstoogmerk mogen maximaal één aanvraag per jaar indienen die uit meerdere activiteiten mag bestaan.

 • 2. De activiteiten die door het college zijn aangewezen om een structurele subsidie te ontvangen, dienen een begroting, activiteitenplan en balans aan te leveren.

Artikel 24 Niet subsidiabele kosten

 • 1. De gemeente verstrekt geen subsidie voor:

  • a.

   nieuwe kleding/uniformen, materialen, opleidingskosten, interne vieringen van jubilea of kosten voor deelname aan toernooien.

  • b.

   sportactiviteiten die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma.

 • 2. Er worden geen sponsorcontracten aangegaan.

 • 3. Kosten voor energie, consumpties, catering, representatiekosten en -vergoedingen, reisjes en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

 • 4. Initiatieven waar het doel van is om geld in te zamelen voor een goed doel komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Artikel 25 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidie aan sportactiviteiten geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 • 2. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Indien het subsidieplafond wordt overschreden door de verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 26 Subsidie voor sportaccommodaties

 • 1. In afwachting van de harmonisatie van het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Westerkwartier kunnen verenigingen in de voormalige gemeente Grootegast die een accommodatie huren van een exploitant, niet zijnde de gemeente Westerkwartier, een jaarlijkse subsidie van 22,5% krijgen als bijdrage voor de huur van sportzalen of sportvelden. Voor de huur van kleedkamers en/of kantine wordt geen bijdrage verstrekt.

 • 2. De 22,5% subsidie wordt gebaseerd op de huur die door de exploitant in rekening wordt gebracht aan de vereniging. Er wordt gerekend met de huuruitgaven van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 4 Welzijn en gezondheid

Artikel 27 Doel

Het doel van het verlenen van subsidie op welzijns- en gezondheidsgebied is het bevorderen van inclusiviteit en positieve gezondheid in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 28 Jaarlijkse waarderingssubsidie

 • 1. Stichting Zorgbelang Groningen komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 1.800 euro per kalenderjaar ten behoeve van Onderling Sterk Leek-Tolbert en Onderling Sterk Zuidhorn.

 • 2. St. Dementievriendelijk Westerkwartier komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 750 euro per kalenderjaar ten behoeve van Alzheimercafé gemeente Westerkwartier.

 • 3. Het Platform Toegankelijk Westerkwartier komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 5.000 per kalenderjaar.

 • 4. Stichting Zingevingsfestival komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 250 euro per kalenderjaar.

 • 5. ‘Seniorenvereniging Westerkwartier’, ‘Stichting Ouderenraad gemeente Grootegast’, ‘PCOB Zuidhorn ‘ en ‘Werkgroep samengesteld voor ouderen in de voormalige gemeente Grootegast’ (voormalig Werkgroep ouderenbonden PCOB en ANBO) komen ieder in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 600 euro per kalenderjaar.

 • 6. EHBO-verenigingen in de gemeente Westerkwartier die zijn aangesloten bij de Koninklijke EHBO komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 150 per kalenderjaar.

Hoofdstuk 5 Rechtmatigheid

Artikel 29 Rechtmatigheid

 • 1. Bij het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat de aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn.

 • 2. De aanvrager kan worden verplicht om mee te werken aan de beoordeling van de betrouwbaarheid en geldigheid van de verstrekte gegevens.

 • 3. Het college kan specifieke controlemaatregelen bij de aanvrager uitvoeren om de aangeleverde gegevens te controleren.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule

Artikel 30 Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken voor zover toepassing van de regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 31 Slotbepalingen en overgangsrecht

 • 1. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van deze subsidieregeling wordt de Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021 ingetrokken.

 • 4. De afbouwregeling opgenomen in artikel 30 van de Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021 blijft van toepassing.

Ondertekening

Aldus besloten op 6 juli 2021,

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris