Subsidieregeling herstel sport- en beweegaanbod na COVID-19 gemeente Eindhoven 2021

Geldend van 29-07-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling herstel sport- en beweegaanbod na COVID-19 gemeente Eindhoven 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in zijn vergadering van 13 juli 2021 heeft besloten:

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling herstel sport- en beweegaanbod na COVID-19 gemeente Eindhoven 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Op deze subsidieregeling zijn de definities uit artikel 1 van de ASV Eindhoven van toepassing.

 • 2. In aanvulling op hetgeen is bepaald in het eerste lid, wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

  • a.

   SBI-code op het gebied van sport: alle SBI-codes die beginnen met 85.51, 85.521 of met 93.1;

  • b.

   sport-/beweegaanbieder: een aanbieder van sport-/beweegactiviteiten in en voor inwoners van de gemeente Eindhoven, die geregistreerd staat in het Handelsregister in de Kamer van Koophandel, met een SBI-code op het gebied van sport.

  • c.

   sport-/beweegactiviteiten: georganiseerde lichamelijke activiteiten die in groepsverband worden beoefend en daarmee zowel de fysieke gezondheid bevorderen als ontmoeting stimuleren.

  • d.

   Sport-/beweegactiviteiten met een maatschappelijke bijdrage: sport-/beweegactiviteiten die een bijdrage leveren aan de ambities van de sport- en beweegvisie, doordat zij van belang zijn voor een divers aanbod in de stad en (primair) zijn gericht op één of meerdere van de in de sport- en beweegvisie genoemde groepen van inwoners, waaraan de gemeente Eindhoven extra aandacht wil geven (zoals kinderen, middelbare scholieren, senioren, mensen met een laag inkomen en andere inwoners met een achterblijvende sport/-beweegparticipatie).

  • e.

   Sport-/beweegactiviteiten met een structureel karakter: sport-/beweegactiviteiten die, normaal gesproken, in minimaal 26 weken per jaar worden aangeboden door de sport-/beweegaanbieder.

  • f.

   Sport- en beweegvisie: de door de Eindhovense gemeenteraad vastgestelde sport- en beweegvisie 2021-2025 ‘Heel Eindhoven beweegt!’

  • g.

   Sportregisseur: medewerker van Eindhoven Sport met de specifieke opdracht het ondersteunen van sport-/beweegaanbieders en het maken van de verbindingen tussen vraag en aanbod van sport en bewegen in de gemeente Eindhoven.

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om te stimuleren dat sport-/beweegaanbieders hun sport-/beweegactiviteiten met een maatschappelijke bijdrage en structureel karakter zo snel mogelijk weer heropstarten, zodat (de diversiteit van) het sport- en beweegaanbod, dat vanwege de COVID-19-crisis onder druk is komen te staan, overeind blijft.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt een eenmalige subsidie voor het heropstarten van sport-/beweegactiviteiten met een maatschappelijke bijdrage en structureel karakter, die voor het begin van de COVID-19-crisis regulier werden aangeboden.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn: kosten die in direct verband staan met en nodig zijn voor het heropstarten van sport- en beweegactiviteiten met een maatschappelijke bijdrage en structureel karakter en die, tijdens de heropstartfase, niet volledig kunnen worden gedekt uit de – geprognosticeerde - inkomsten (waardoor het organiseren van de betreffende sport- en beweegactiviteit tijdelijk niet rendabel is). Onder deze kosten vallen;

 • a. huur van een accommodatie;

 • b. salaris van de docent/trainer van de activiteit(en);

 • c. promotiekosten (om de doelgroep opnieuw te bereiken).

Artikel 5 Subsidieaanvragers

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sport-/beweegaanbieders, zoals gedefinieerd in artikel 1, tweede lid, onder b.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient te worden voldaan het vereiste dat de sport-/beweegaanbieder een goed doordacht plan heeft voor het heropstarten van de sport-/beweegactiviteit(en), waarmee tevens wordt onderbouwd waarom de aanbieder verwacht dat hij de betreffende activiteit(en) binnen enkele maanden weer volledig op eigen kracht kan draaien.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per sport-/beweegaanbieder.

Artikel 8 Subsidieweigering

In aanvulling op artikel 9 van de ASV, kan subsidie worden geweigerd voor zover de subsidieaanvrager reeds een subsidie heeft toegekend gekregen op grond van deze regeling.

Artikel 9 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond wordt door het college vastgesteld op € 25.000.

 • 2. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad om zijn aanvraag aan te vullen, geldt de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen als de datum van ontvangst.

 • 4. Als het vastgestelde subsidieplafond overschreden wordt als gevolg van meerdere aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, tweede en derde lid, van de ASV Eindhoven, levert de aanvrager, naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb, de volgende gegevens aan:

  • a.

   contactgegevens in de vorm van telefoonnummer en e-mailadres;

  • b.

   bankgegevens waaruit blijkt tenaamstelling en het rekeningnummer, aan de hand van een recent bankafschrift;

  • c.

   een afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • d.

   een beschrijving van de her op te starten sport-/beweegactiviteit(en) waarvoor de subsidie gebruikt zal worden, inclusief de inwoners die hiermee worden bereikt;

  • e.

   een tijdpad voor de heropstart van de sport-/beweegactiviteit(en);

  • f.

   een begroting.

 • 2. Het college stelt een formulier vast aan de hand waarvan de aanvraag wordt gedaan.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV Eindhoven, kan een aanvraag voor een subsidie worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van deze regeling tot en met uiterlijk 30 november 2021.

Artikel 12 Beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de ASV Eindhoven, beslist het college binnen 3 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2021.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling herstel sport- en beweegaanbod na COVID-19 gemeente Eindhoven 2021.

Ondertekening

Eindhoven, 13 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris