Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget

Geldend van 21-10-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

overwegende dat

 • -

  het gewenst is subsidie te verstrekken voor initiatieven die bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving en economie na de coronacrisis in de gemeente Haarlem;

 • -

  het college een behoefte ziet aan ruimte voor bestaande of nieuwe ideeën, initiatieven en energie uit de stad;

 • -

  het gewenst is aan te sluiten bij wat reeds aan ondersteuning is geboden en het herstel een verdere impuls te geven

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Haarlem 2021;

BESLUIT: vast te stellen de Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget

Begripsomschrijvingen

In deze Subsidieregeling en de daarop berustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • -

  Algemene Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening 2021 Haarlem

 • -

  initiatiefnemers: hieronder verstaan we lokale actoren in de meest brede zin van het woord; dus inwoners van gemeente Haarlem, ondernemers, zzp’ers, bedrijven en detailhandel, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en sport- en andere verenigingen gevestigd in de gemeente Haarlem.

Artikel 1. Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Haarlem van toepassing.

Artikel 2. Doelstelling

Deze Subsidieregeling betreft enkele bijzondere bepalingen die van toepassing zijn bij de subsidieverstrekking aan initiatieven die bijdragen aan het herstel na de coronacrisis. In het bijzonder gaat het hierbij om:

 • 1.

  Het stimuleren van ontmoeting en het opnieuw verbinden na een fase waarin ontmoeting beperkt werd door de coronacrisis. Dit in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals lager opgeleide mensen, jongeren, ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen;

 • 2.

  Bijdragen aan het herstel en heropenen van de lokale samenleving en economie na de coronacrisis in de gemeente Haarlem;

 • 3.

  Bijdragen aan het behouden van het goede uit de coronatijd, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij ideeën en initiatieven die tijdens en vanwege de coronacrisis zijn ontstaan, of deze versterken door een extra impuls.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Het college kan eenmalige subsidies verlenen voor kleinschalige initiatieven/experimenten die bijdragen aan de doelen zoals beschreven in Artikel 2.

Artikel 4. Subsidieplafond

Het subsidieplafond is opgedeeld in twee tranches en bedraagt per tranche:

 • 1.

  Voor aanvragen voor activiteiten die worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met december 2021 is € 200.000 beschikbaar (tranche 1).

 • 2.

  Voor aanvragen voor activiteiten die worden ingediend vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 is € 125.000 beschikbaar (tranche 2).

 • 3.

  Bij beide tranches geldt de volgende verdeling:

  • a.

   50% van het beschikbare budget is bestemd voor aanvragen van individuele of collectieven van inwoners van gemeente Haarlem die op persoonlijke titel zelfstandig uitvoering geven aan een initiatief;

  • b.

   50% van het beschikbare budget is bestemd voor aanvragen van andere Initiatiefnemers (ondernemers, zzp’ers, bedrijven en detailhandel, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en sport- en andere verenigingen) die zelfstandig uitvoering geven aan een initiatief;

Artikel 5. Subsidieontvanger

 • -

  Subsidie kan worden verstrekt aan Initiatiefnemers: Dit zijn lokale actoren in de meest brede zin van het woord; dus inwoners van gemeente Haarlem, ondernemers, zzp’ers, bedrijven en detailhandel, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en sport- en andere verenigingen gevestigd in de gemeente Haarlem.

Artikel 6. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

Activiteiten als vermeld in Artikel 3 zijn subsidiabel mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De activiteit wordt uitgevoerd in gemeente Haarlem;

 • 2.

  De activiteit komt ten goede aan de inwoners van gemeente Haarlem;

 • 3.

  De activiteit wordt uitgevoerd door een bewoner van Haarlem, individuele ondernemers, zzp’ers, bedrijven en detailhandel, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, stichtingen en sport- en andere verenigingen;

 • 4.

  De activiteit draagt bij aan één of meerdere van de doelen in Artikel 2;

 • 5.

  De activiteit komt ten goede aan de buurt of de stad;

 • 6.

  De activiteit en doelstellingen voor een aanvraag in tranche 1 dienen binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn gerealiseerd;

 • 7.

  De activiteit en doelstellingen voor een aanvraag in tranche 2 dienen binnen twaalf maanden na toekenning van de subsidie zijn gerealiseerd;

 • 8.

  Indien er voor de uitvoering van een activiteit een vergunning nodig is, moet de subsidieaanvrager deze zelf aanvragen. De kosten voor de vergunningaanvraag kunnen meegenomen worden in de begroting;

Artikel 7. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. Aanvragen voor subsidie kunnen te allen tijde worden ingediend, vanaf inwerkingtreding van deze regeling en tot uiterlijk 1 december 2022;

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld;

 • 3. Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  • a.

   Een activiteitenplan waarin wordt beschreven:

   • i.

    De uit te voeren activiteiten en betrokken partijen of inwoners

   • ii.

    De na te streven doelstellingen

   • iii.

    Hoe de activiteiten aansluiten op de doelen in Artikel 2 van deze regeling

   • iv.

    Planning van de activiteiten

  • b.

   Een realistische begroting waarin alle kosten en baten die betrekking hebben op de activiteiten zijn gespecificeerd, voorzien van een toelichting op de noodzaak. Personeelskosten kunnen zijn opgenomen in de begroting maar voor deze kosten wordt geen subsidie beschikbaar gesteld.

 • 4. Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

Artikel 8. Beoordelingscriteria / Verdeelregels

 • 1. Volledig aangeleverde aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst zolang het plafond van de desbetreffende tranche zoals bedoeld in artikel 4 niet is bereikt.

 • 2. Per tranche wordt maximaal één keer subsidie toegekend aan leden van hetzelfde huishouden en organisaties.

 • 3. Bij de toekenning van de subsidie wordt gestreefd naar een gelijkmatige geografische spreiding over de stad met specifieke aandacht voor sociaaleconomisch kwetsbare wijken.

 • 4. Voor het bepalen van de volgorde geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. Met inachtneming van de mogelijkheid tot het verzoek voor aanvullende informatie ten behoeve van beoordeling van de activiteit.

 • 5. Volledige aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

  • a.

   De mate waarin de initiatieven bijdragen aan de doelen in Artikel 2 van deze regeling;

  • b.

   De mate waarin de initiatieven aantoonbaar realistisch en realiseerbaar zijn; waarbij conform plan en planning uiterlijk binnen 6 maanden (in geval van tranche 1) en één jaar (in geval van tranche 2) na het beschikbaar stellen van een bijdrage het initiatief/de activiteit is uitgevoerd en passend binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen;

  • c.

   De mate waarin de activiteit past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente;

  • d.

   De mate waarin de te maken kosten voor een activiteit realistisch, efficiënt en doelmatig zijn voor het te behalen resultaat (kosten/baten);

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in de Algemene subsidieverordening kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren wanneer:

 • 1.

  De activiteiten niet voldoen aan de criteria en/of voorwaarden, opgenomen in deze Subsidieregeling;

 • 2.

  De activiteiten in strijd zijn met wettelijke en gemeentelijke regelgeving en beleid;

 • 3.

  De aanvraag naar het oordeel van het college niet of in onvoldoende mate voldoet aan de criteria in Artikel 8;

 • 4.

  De aanvraag betrekking heeft op een activiteit die plaatsvindt in 2021 waarvoor een evenementenvergunning categorie B of C is vereist;

 • 5.

  De aanvraag betrekking heeft op een activiteit die plaatsvindt in 2022 waarvoor een evenementenvergunning categorie C is vereist;

 • 6.

  De aanvrager niet voldoet aan de doelgroep van deze regeling zoals beschreven in Artikel 5.

 • 7.

  Het subsidieplafond voor de betreffende tranche is bereikt.

 • 8.

  De aanvraag wordt ontvangen na 1 december 2022.

 • 9.

  De aanvraag betrekking heeft op noodsteun of dekking van exploitatielasten die behoren tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager.

 • 10.

  De aanvraag betrekking heeft op activiteiten:

  • a.

   met uitsluitend een winstoogmerk;

  • b.

   Van religieuze aard;

  • c.

   Die structurele aanpassingen aan de openbare ruimte voorstellen;

  • d.

   Waarbij al begonnen is met de uitvoering van de activiteit(-en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • e.

   Waar het college reeds op een andere wijze een bijdrage aan levert of kan leveren.

Artikel 10. Hoogte subsidiebedrag

 • 1. De subsidie bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 10.000 per aanvraag.

 • 2. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   Personeelskosten van de aanvrager;

  • b.

   Kosten die naar het oordeel van het college niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doelstelling van de subsidie.

  • c.

   Kosten die als overhead (zoals de structurele huur van een ruimte) kunnen worden aangemerkt, komen niet in aanmerking voor subsidie.

  • d.

   Eventuele vergoedingen, in het geval van bijvoorbeeld ZZP’ers en culturele makers, mogen nooit hoger zijn dan vrijwilligersvergoedingen of een maatschappelijk tarief (maximaal 50€ per uur).

Artikel 11. Verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Haarlem is de ontvanger van een subsidie verplicht:

 • 1.

  Verantwoording af te leggen conform de bepalingen in de toekenningsbeschikking;

 • 2.

  Voor bedragen onder de € 5.000 dient binnen drie maanden na het plaatsvinden van de activiteit een bewijs dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Dit kan in de vorm van een video-, foto-, of geschreven verslag. Medewerking aan (additionele) publicatiedoeleinden van de gemeente kan gevraagd worden.

 • 3.

  Voor bedragen tussen de € 5.000 en €10.000 kunnen naast bovenstaand ook een bewijs van de gemaakte kosten (bijvoorbeeld inkoopbonnen) gevraagd worden. Deze controle zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

Artikel 12. Publicatie

Deze subsidieregeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2022.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Haarlems Corona Initiatievenbudget

Ondertekening