Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Beesel

Geldend van 28-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Beesel

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Beesel.

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Beesel

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Ondertekening

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Beesel

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare raadsvergadering van 14 juni 2021

De voorzitter,

B.C.M. Vostermans

De griffier,

N. Vintcent