Regeling vervallen per 22-12-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent afvalstoffen (Uitvoeringbesluit Afvalstoffen gemeente Midden-Delfland 2021)

Geldend van 30-07-2021 t/m 21-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland houdende regels omtrent afvalstoffen (Uitvoeringbesluit Afvalstoffen gemeente Midden-Delfland 2021)

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van de gemeente Midden-Delfland;

Gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening gemeente Midden-Delfland 2021, verder te noemen “de verordening”;

Overwegende dat het in het belang is van een doelmatige inzameling van huishoudelijke- en andere categorieën van afvalstoffen om nadere regels te stellen zoals aangegeven in de verordening in artikel 3, lid 2; artikel 4, lid 1a en 1b; artikel 4, lid 2; artikel 5; artikel 7, lid 1 en 2; artikel 8 lid 2; artikel 9, artikel 10 lid 1 en 3; artikel 11; en artikel 13, lid 2.

BESLUIT:

Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen in gevolge de Verordening,

Artikel 1. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst van huishoudelijk afvalstoffen is op grond van artikel 3, lid 1, van de verordening, de gemeenschappelijke regeling reinigingsbedrijf Avalex aangewezen;

 • 2. Als inzamelaars van huishoudelijke afvalstoffen op grond van artikel 4, lid 1a, van de verordening worden aangewezen;

  • a.

   Kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens.

Artikel 2. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond

van artikel 7, lid 2, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (GFT): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  oud papier en karton (OPK): huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 3.

  glas: gescheiden op wit en gekleurd, eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijk, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 5.

  kunststof- en metalenverpakkingsmateriaal en drankkartons (PMD): verpakkingen van kunststof, metaal en drankkartons, zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 7.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden (o.a. matrassen);

 • 8.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de verordening.

Artikel 3. Afzonderlijk aanbieden

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijk afvalstoffen kunnen op grond van artikel 5 van de verordening op de milieustraat aan de Voltaweg 11 te Delft (of andere milieustraten van Avalex) worden achtergelaten:

 • 1.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 2.

  klein chemisch afval (KCA): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie;

 • 3.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 4.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 5.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval, GFT, OPK en PMD van huishoudens buiten de bebouwde kom, inclusief de in bijlage 1 genoemde adressen, een minicontainer met een inhoud van 140 liter of 240 liter;

 • b.

  voor GFT, OPK en PMD van huishoudens van de laagbouwpercelen binnen de bebouwde kom Den Hoorn, Maasland en Schipluiden (hierna te noemen: de kernen) een minicontainer met een inhoud van 140 liter of 240 liter, met uitzondering van de in bijlage 2 genoemde adressen;

 • c.

  voor restafval van huishoudens binnen de bebouwde kom (ondergrondse) verzamelcontainer;

 • d.

  voor GFT, OPK en PMD van huishoudens van gestapelde bouwpercelen in de kernen in al dan niet ondergrondse verzamelcontainers of met (mini)containers in inpandige voorzieningen (inclusief de in bijlage 2 genoemde adressen);

 • e.

  voor glas al dan niet ondergrondse (glas)verzamelcontainer;

 • f.

  voor textiel al dan niet ondergrondse (textiel)verzamelcontainer.

Artikel 5. Inzamelfrequentie

Op grond van artikel 7, lid 1, van de verordening stelt het college regels over de frequentie van inzameling van de verschillende categorieën huishoudelijk afvalstoffen:

 • a.

  De inzamelfrequentie van GFT in minicontainers van de laagbouw, alsmede inzamelvoorzieningen uit inpandige voorzieningen, is eens per twee weken. Gedurende de winterperiode kan deze frequentie verlaagd worden naar eens per vier weken;

 • b.

  De inzamelfrequentie van PMD in minicontainers van de laagbouw, alsmede inzamelvoorzieningen uit inpandige voorzieningen, is eens per twee weken;

 • c.

  De inzamelfrequentie van OPK in minicontainers van de laagbouw, alsmede inzamelvoorzieningen uit inpandige voorzieningen, is minimaal eens per vier weken;

 • d.

  De inzamelfrequentie van restafval in minicontainers is minimaal eens per vier weken;

Artikel 6. Gebruiksregels voor verstrekte inzamelmiddelen

Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst Avalex;

  • 1.

   per woning in buitengebieden (alsmede in bijlage 1 genoemde adressen in de kernen) wordt 1 minicontainer voor restafval, 1 minicontainer voor GFT, 1 minicontainer voor PMD, en 1 minicontainer voor OPK ter beschikking gesteld.

  • 2.

   per laagbouwwoning in de kernen wordt 1 minicontainers voor GFT, 1 minicontainer voor PMD en 1 minicontainer voor OPK ter beschikking gesteld.

  • 3.

   op verzoek kunnen, indien de noodzaak daartoe wordt vastgesteld, extra containers worden verstrekt.

  • 4.

   ter uitvoering van het bepaalde in a.1, a.2, en a.3 kunnen nadere uitvoeringsregels worden gesteld.

 • b.

  de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker of elektronische chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

 • c.

  het is verboden om de sticker of elektronische chip te verwijderen;

 • d.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • e.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst Avalex te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 • f.

  de gebruiker dient de minicontainer met de juiste categorie afval aan te bieden op de door de inzamelaar aangegeven inzameldag, te vinden via de afvalkalender op de website van Avalex;

 • g.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • h.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • i.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • j.

  de verstrekte inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water;

 • k.

  ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de restafval of GFT container, die het eerst voor legen in aanmerking komt.

Artikel 7. Aanbiedregels van huishoudelijk afval

Op grond van artikel 10, lid 1, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • a.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een aangewezen inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

 • b.

  indien voor een perceel aanbied- of clusterplaatsen zijn aangewezen, dan moeten de containers tijdens de inzameldagen op de aangewezen aanbied- of clusterplaats worden aangeboden;

 • c.

  indien de aanbied- of clusterplaats is aangewezen in een parkeervak dan geldt er tijdens inzameldagen op dat parkeervak vanaf 7:00 uur tot het moment van leging een parkeerverbod;

 • d.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten aangeboden te worden en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • e.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • f.

  de afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • g.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 70 kilogram;

 • h.

  bij de afgifte van afvalstoffen op een milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van de beherende organisatie van toepassing;

 • i.

  de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een milieustraat kunnen legitimeren;

 • j.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

 • k.

  het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • l.

  grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m³;

 • m.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9 van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de tijden en dagen van inzameling:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden vanaf 21:00 op de avond vóór de vastgestelde inzameldag en moeten zo spoedig mogelijk na lediging, maar in ieder geval vóór 22:00 uur op de inzameldag weer van de openbare weg zijn verwijderd;

 • b.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • c.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alléén tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekend gemaakt in het huis-aan-huis blad en op de gemeentewebsite.

Artikel 10. Aanbieden van bedrijfsafval aan de inzameldienst en aanbiedregels.

 • 1. op grond van artikel 11 van de verordening laat het college toe dat die bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen van maatschappelijke organisaties, die in aard en omvang lijken op huishoudelijke afvalstoffen, worden ingezameld door de in artikel 1 aangewezen inzameldienst;

 • 2. organisaties die op grond van artikel 11 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, lid 2, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  binnen de bebouwde kom mag bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 20.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na leging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking na bekendmaking, doch niet eerder dan na inwerking¬treding van de Afvalstoffenverordening gemeente Midden-Delfland 2020. Met inwerkingtreding van dit besluit wordt het uitvoeringsbesluit Midden-Delfland 2010, vastgesteld op 10 september 2013, ingetrokken.

 • 2. Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringbesluit Afvalstoffen gemeente Midden-Delfland 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 6 juli 2021.

Burgemeester en Wethouders van Midden-Delfland,

Martien Born

Gemeentesecretaris

Arnoud Rodenburg

Burgemeester

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2

afbeelding binnen de regeling