Besluit hondenuitlaatplaatsen Bernheze 2021’

Geldend van 29-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit hondenuitlaatplaatsen Bernheze 2021’

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze;

overwegende, dat het in het kader van handhaving wenselijk en noodzakelijk is om hondenuitlaatplaatsen aan te wijzen;

dat uit een oogpunt van openbare orde en milieu geen bezwaren bestaan het grondgebied buiten de bebouwde kommen aan te wijzen als plaats waar de eigenaar of houder van een hond niet wordt verplicht de uitwerpselen van een hond onmiddellijk te verwijderen;

dat het ter beperking van de overlast voor het gebied binnen de bebouwde kom wenselijk is om bepaalde openbare plaatsen aan te wijzen als plaats waar het verbod zoals bedoeld in artikel 2:58, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze niet geldt;

gelet op het bepaalde in artikel 2:58, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018;

besluit:

vast te stellen het ‘Besluit hondenuitlaatplaatsen Bernheze 2021’.

Artikel 1 Gebied buiten de bebouwde kom

Het openbare gebied buiten de bebouwde kom aan te wijzen als plaats waar het gebod als bedoeld in artikel 2:58, eerste lid, niet geldt;

Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing op buiten de bebouwde kom gelegen kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides;

Artikel 2 Gebied binnen de bebouwde kom

De volgende hondenuitlaatplaatsen binnen de bebouwde kom aan te wijzen als openbare plaatsen waar het gebod als bedoeld in artikel 2:58, eerste lid (opruimgebod onmiddellijk verwijderen hondenuitwerpselen), niet geldt:

Dorpskern Heesch:

H-001 (Beemdstraat), H-002 (Kerkweg), H-003 (Meursstraat), H-004 (Monseigneur van den Hurklaan), H-005 (De Eg), H-006 (De Kropaar), H-007 (Wijststraat), H-008 (Nistelrodeseweg), H-010(Hoogstraat/Mozartlaan), H-011 (De Ploeg), H-012 (Adrianus VI straat), H-013 (De La Sallestraat/Monseigneur van den Hurklaan) en H-014 (Broekhoek);

Dorpskern Heeswijk-Dinther:

HD-001 (De Dieppoel/Koffiestraat), HD-002 (Nobisweg), HD-003 (Steen- en Stokstraat), HD-004 (Veldstraat), HD-005 (Droevendaal/Aa-kantstraat), HD-006 (Droevendaal/Aa-kantstraat), HD-007 (Wilgendreef/Beukendreef) en HD-008 (Liekendonk);

Dorpskern Nistelrode:

N-001 (Delst-Achterstraat), N-002 (Hoge Akkers), N-003 (Oude Torenweg), N-004 (Hoogbroeksesteeg), N-005 (Vlasstraat) en N-006 (Heuvelstraat);

Dorpskern Vorstenbosch:

V-001 (Nistelrodesedijk), V-002 (Rietdijk/De Wieling/Peelstraat), V-003 (Oude Veghelsedijk) en V-004 (Broekkant);

Dorpskern Loosbroek:

  • L-001 (Stoksestraat), L-002 (Koningsstraat/Krommendelseweg) en L-004 (Molenhoeven),

  • een en zoals op bij dit besluit behorende kaarten is aangegeven.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

De besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit hondenuitlaatplaatsen Bernheze 2021’.

Heesch, 20 juli 2021

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans

secretaris

Marieke Moorman

burgemeester

Inwerkingtreding: dag na publicatie

Toelichting:

Hondenuitwerpselen op straat, in parken en plantsoenen worden als een grote ergernis ervaren. Daarom is ook in artikel 2:58, eerste lid van de APV opgenomen dat de houders van honden de uitwerpselen daarvan direct dienen te verwijderen. Er is echter geen bezwaar tegen dat hondenuitwerpselen in het buitengebied niet direct worden verwijderd aangezien daar meerdere dieren verblijven die in de natuur hun behoefte doen. Lid 3 van artikel 2:58 biedt de mogelijkheid gebieden/plaatsen aan te wijzen waar de opruimplicht niet geldt. In dit besluit wordt het buitengebied aangewezen als een dergelijk gebied. Uitgezonderd zijn de locaties waar kinderen spelen zoals kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides.

Daarnaast geldt de opruimplicht in principe ook voor de hondenuitlaatplaatsen die gelegen zijn in de bebouwde kommen. Omdat deze juist zijn aangelegd als plaats waar de opruimplicht niet geldt, zijn ook die locaties in dit besluit aangewezen.

Ondertekening