Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders

Geldend van 28-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

overwegende dat

 • 1.

  dat het college van de gemeente Etten-Leur voor de gemeente Zundert hoofdstuk 2 van de Wmo 2015 uitvoert op basis van een dienstverleningsovereenkomst respectievelijk een aan haar gevestigd alleenrecht;

 • 2.

  dat het college van de gemeente Zundert op grond van artikel 6.1, lid 1 Wmo 2015 bevoegd is om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015;

 • 3.

  dat het, onder meer, een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om voor de Wmo 2015 misbruik van geboden voorzieningen te voorkomen en, waar nodig op te treden tegen onterecht gebruik van maatwerkvoorzieningen, individuele voorzieningen of persoonsgebonden budgetten (PGB).

 • 4.

  dat het college van de gemeente Etten-Leur, na voorafgaand verzoek van het college van de gemeente Zundert of medewerkers van die gemeente, rechtmatigheidsonderzoeken verricht indien er bij de uitvoering van de onder a. bedoelde werkzaamheden of uit berichten van derden zoals de SVB, signalen zijn (ontvangen) dat er mogelijk sprake is van misbruik van een of meer toegekende PGB;

 • 5.

  dat bij het uitvoeren van dergelijke onderzoeken het noodzakelijk is om te beschikken over de bevoegdheden die alleen door een aangewezen toezichthouder mogen worden uitgeoefend (zoals het vorderen van medewerking en het vorderen van inlichtingen of stukken);

besluit:

 • 1.

  personen die in de functie van (Wmo-)kwaliteitsmedewerker op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn bij de gemeente Etten-Leur aan te wijzen als toezichthouders rechtmatigheid belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en deze genoemde personen te machtigen alle feitelijke handelingen te verrichten die nuttig en noodzakelijk zijn bij de uitoefening van de toezichthoudende taak;

 • Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking in digitaal gemeenteblad van Zundert.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 29-06-2021

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

Drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue