Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014 (Integrale tekst, geldend per 20 maart 2015, na verwerking van besluit tot wijziging d.d. 5 maart 2015)

Geldend van 04-08-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014 (Integrale tekst, geldend per 20 maart 2015, na verwerking van besluit tot wijziging d.d. 5 maart 2015)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

b e s l u i t :

vast te stellen de Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014 (Integrale tekst, geldend per 20 maart 2015, na verwerking van besluit tot wijziging d.d. 5 maart 2015)

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit beleid wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  aanvraag: de aanvraag voor een standplaatsvergunning;

 • c.

  vergunning: vergunning voor het innemen van een standplaats;

 • d.

  vergunninghouder: ieder aan wie door het bestuursorgaan een vergunning voor een standplaats is verleend;

 • e.

  APV: de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Someren

 • f.

  toezichthouder: de met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de APV en deze beleidsregels aangewezen personen;

 • g.

  (solitaire) standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

 • h.

  vaste standplaats: een standplaats die met vaste regelmaat één of meerdere dagen per week mag worden ingenomen;

 • i.

  incidentele standplaats: een standplaats met een ideëel of promotioneel karakter die op van te voren vastgestelde dagen zonder vaste regelmaat voor maximaal zes dagen per aanvrager per kalenderjaar mag wo-den ingenomen.

Afdeling 2 Vaste standplaatsen

Artikel 2 Standplaatslocaties

 • 1.

  In de gemeente Someren zijn de navolgende locaties aangewezen voor het innemen van standplaats:

  • a.

   Someren-Dorp: Wilhelminaplein;

  • b.

   Someren-Heide: kerkplein;

  • c.

   Someren-Eind: Einderplein;

  • d.

   Lierop: kerkplein.

  • e.

   Someren-Dorp: Kerkstraat 30

 • 2.

  De exacte aanduiding van de standplaatslocaties is aangegeven op de bij deze beleidsregels behorende plattegronden.

 • 3.

  Buiten de aangewezen locaties als bedoeld in lid 1 en 2, mogen er geen standplaatsen worden ingenomen.

 • 4.

  De standplaatslocatie vermeld onder lid 1 sub e betreft een tijdelijke standplaats tot uiterlijk 31 juli 2022. Medio 2022 zal middels een evaluatie bepaald worden of, en zo ja, onder welke voorwaarden Kerkstraat 30 een (tijdelijke) standplaatslocatie blijft.

Artikel 3 Maximumstelsel

 • 1.

  Per locatie geldt een maximum aantal vaste standplaatsen per dag, als volgt:

  • a.

   Someren-Dorp (Wilhelminaplein): twee;

  • b.

   Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop: één.

 • 2.

  Een standplaatshouder kan voor maximaal drie dagen per week per locatie een vergunning krijgen.

Artikel 4 Duur vergunning

 • 1.

  Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor maximaal vijf jaren verleend, met een proefperiode van twee maanden.

 • 2.

  Bij de in lid 1 bedoelde duur wordt uitgegaan van kalenderjaren. Wanneer vergunning wordt aangevraagd lopende een kalenderjaar, eindigt de loopduur van de vergunning op 31 december van het vierde kalenderjaar na het jaar van verlening.

 • 3.

  Voor een vergunning die na de proefperiode, tussentijds wordt opgezegd, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Gedurende die periode van drie maanden dient de standplaats onverminderd ingenomen te worden en dienen de hiervoor verschuldigde kosten betaald te worden.

Artikel 5 Branchering

 • 1.

  Voor de vaste standplaatsen wordt de navolgende brancheverdeling gehanteerd:

  • a.

   branche 1: kebab en shoarma;

  • b.

   branche 2: Vietnamese loempia’s;

  • c.

   branche 3: overige snacks en verwante artikelen;

  • d.

   branche 4: gebakken vis en verwante artikelen;

  • e.

   branche 5: brood en banket;

  • f.

   branche 6: vlees en zuivelwaren;

  • g.

   branche 7: groente en fruit;

  • h.

   branche 8: textiel;

  • i.

   branche 9: bloemen en planten;

  • j.

   branche 10: maatschappelijke doeleinden;

  • k.

   branche 11: overige.

 • 2.

  Voor de locatie Someren-Dorp worden alle branches vergund.

 • 3.

  Op de locaties Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop worden vergunningen verleend voor de branches 1, 2, 4, 8, 9, 10 en 11.

 • 4.

  Voor Someren-Dorp, waar twee vaste standplaatsen per dag vergund kunnen worden, geldt dat er één standplaatsvergunning per toegestane branche per dag verleend wordt.

 • 5.

  Een standplaatshouder mag geen producten verkopen uit een andere branche dan de branche waarvoor vergunning aangevraagd en verleend is.

Artikel 6 Overige bepalingen

 • 1.

  Voor de locatie Someren-Dorp (Wilhelminaplein) geldt dat wanneer er activiteiten plaatsvinden in het kader van Koningsdag of de jaarlijkse kermis (inclusief op- en afbouwdagen), er voor het innemen van de vaste standplaatsen wordt uitgeweken naar het Postelplein in Someren-Dorp.

 • 2.

  Op de zaterdag en zondag dat de jaarlijkse Kennedymars wordt georganiseerd, kan er geen standplaats worden ingenomen op het Wilhelminaplein en is er ook geen mogelijkheid om uit te wijken naar het Postelplein.

 • 3.

  Op de locaties Someren-Heide, Someren-Eind en Lierop kan geen standplaats worden ingenomen op de dagen van de jaarlijkse kermis (inclusief op- en afbouwdagen). Er is geen mogelijkheid om uit te wijken naar een andere locatie.

 • 4.

  Op andere momenten dat er op een van de aangewezen locaties een evenement georganiseerd wordt, kunnen de standplaatsen wel worden ingenomen en dient de organisatie van het evenement rekening te houden met de vaste standplaatsen.

Afdeling 3 Incidentele standplaatsen

Artikel 7 Standplaatslocaties

Een incidentele standplaats, zoals bedoeld in artikel 1, onder i, mag worden ingenomen op één van de in artikel 2, lid 1 genoemde locaties, naast de daar in te nemen vaste standplaatsen.

Artikel 8 Maximumstelsel

Per locatie geldt dat er maximaal één incidentele standplaats per dag mag worden ingenomen.

Afdeling 4 Procedureverloop

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om vergunning dient middels het daartoe vastgestelde aanvraagformulier te worden ingediend.

 • 2.

  In de aanvraag dient vermeld te worden:

  • a.

   de naam, adres en woonplaats van de aanvrager of bedrijf en eventueel personeel;

  • b.

   de soort standplaats die de aanvrager wenst in te nemen;

  • c.

   de periode, dagen en tijden waarop de aanvrager zijn artikelen wil gaan verkopen;

  • d.

   de branche en artikelen of groep artikelen die de aanvrager wil gaan verkopen;

  • e.

   de omschrijving van de verkoopinrichting.

 • 3.

  Bij de aanvraag dient gevoegd te worden:

  • a.

   geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • b.

   verzekeringsbewijs in verband met de wettelijke aansprakelijkheid.

 • 4.

  Een aanvraag welke niet is voorzien van de benodigde gegevens, wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Procedure/wachtlijst

 • 1.

  Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Er wordt een wachtlijst gehanteerd wanneer het aantal aanvragen voor een standplaats op een bepaalde locatie het maximumaantal overschrijdt. Indien een standplaats vrijkomt, komt de eerste gegadigde op de wachtlijst in aanmerking (rekening houdend met de brancheverdeling).

Artikel 11 Vergunningverlening

In de vergunning wordt ten minste vermeld:

 • a.

  de plaats, dag, tijdstip, periode, branche en artikel(en) die de vergunninghouder op de aan hem toegewezen standplaats mag verkopen;

 • b.

  de vergunningsvoorschriften die van toepassing zijn op de standplaats;

 • c.

  de exacte plaatsomschrijving van de standplaatslocatie.

Afdeling 5 Algemene voorschriften standplaatsvergunningen

Artikel 12 Tijdstippen innemen standplaats

 • 1.

  Er wordt standplaatsvergunning verleend voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 6:00 en 22:00. Voor de zondag wordt vergunning verleend tussen 12:00 en 20:00.

 • 2.

  De standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan één uur voordat met de verkoop mag worden begonnen.

 • 3.

  De standplaats moet iedere dag volledig zijn ontruimd binnen één uur nadat de verkoop beëindigd moet zijn.

Artikel 13 Verplichtingen vergunninghouder

 • 1.

  Een standplaats moet te allen tijde door de vergunninghouder, of een personeelslid dat vermeld staat op de vergunning, persoonlijk worden ingenomen.

 • 2.

  De vergunninghouder mag, onder bijzondere omstandigheden, zich laten vervangen, mits dit schriftelijk is gemeld bij het bestuursorgaan.

 • 3.

  De standplaatsvergunning is niet overdraagbaar.

 • 4.

  De vergunninghouder dient zich te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven identiteitsbewijs. Hij moet dit identiteitsbewijs op eerste aanvraag aan de toezichthouder tonen.

Artikel 14 Uiterlijk aanzien

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt. Een standplaatshouder die voorziet in producten ten aanzien van directe consumptie, is verplicht twee afvalbakken te plaatsen.

 • 2.

  Bij het ontruimen dient de vergunninghouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving schoon op te leveren.

Artikel 15 Afmeting en opstelling standplaats

 • 1.

  In de gemeente Someren zijn de navolgende maximale standplaatsafmetingen van toepassing:

  • a.

   Someren-Dorp, Someren-Eind en Someren-Heide: maximumomvang 20 m2;

  • b.

   Lierop: maximumomvang 15 m2.

 • 2.

  Voertuigen van de betreffende standplaatshouders welke niet worden gebruikt voor verkoopactiviteiten, behoudens het laden en lossen van goederen, dienen te worden geplaatst in de daartoe bestemde parkeervakken.

Artikel 16 Ontruiming

De vergunninghouder die in strijd handelt met het bij of krachtens deze beleidsregels bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, een toezichthouder in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde verstoort of in gevaar brengt, kan door het bestuursorgaan gelast worden zijn standplaats onmiddellijk te ontruimen.

Artikel 17 Intrekking vergunning

De vergunning kan worden ingetrokken, wanneer de vergunninghouder:

 • a.

  de standplaats gedurende vier aaneengesloten weken niet inneemt, gevallen van overmacht en incidentele standplaatsen uitgezonderd;

 • b.

  het bij of krachtens deze beleidsregels bepaalde overtreedt;

 • c.

  niet of niet tijdig de rechten, onder welke naam dan ook verschuldigd, voldoet;

 • d.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.

Afdeling 6 Slotbepaling

Artikel 18 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit beleid kan worden aangehaald als: “Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014”

 • 2.

  Het beleid treedt in werking op 1 juli 2014.

 • 3.

  Op hetzelfde moment komen de “Beleidsregels standplaats- en ventvergunningen”, zoals vastgesteld bij besluit van 19 mei 1994, nadien gewijzigd vastgesteld bij besluit van 8 januari 1999, te vervallen.

 • 4.

  Op hetzelfde moment komen de Beleidsregels repareren en graveren autoruiten, zoals vastgesteld bij besluit van 4 oktober 2007, te vervallen.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Someren