Regeling vervallen per 01-10-2021

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Emmen 2021

Geldend van 28-07-2021 t/m 30-09-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Emmen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1)

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

 • 2)

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen

  • c.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  • d.

   TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

  • e.

   woonkosten: kosten die verband houden met de woning, zoals huur, hypotheeklasten, verzekering, gas, energie en water.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • 1.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in inkomen van minimaal 25%;

 • 2.

  die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer kan voldoen, en

 • 3.

  voor zover deze tijdelijke ondersteuning niet of niet toereikend onder een ander wettelijk kader valt.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1. Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit het inkomen en de beschikbare geldmiddelen.

 • 2. Er kan volstaan worden met een schriftelijke verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 3. De tegemoetkoming voor de woonlasten is bedoeld voor de woning waarin de aanvrager woonachtig is.

 • 4. Het inkomensverlies in de periode van de coronacrisis minimaal 25% bedraagt.

 • 5. Het aandeel van de woonlasten bedraagt minimaal 30% van het (lagere) inkomen.

 • 6. De beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en eventuele partner mag niet meer bedragen dan € 31.340,00 voor een alleenstaande en € 62.680,00 voor gehuwden/samenwonenden. Het vermogen is gebaseerd op de wet op huurtoeslag.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de woonkosten.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend middels het daarvoor bedoelde aanvraagformulier.

 • 2. Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   Salarisspecificaties van inkomsten van januari 2020 en van januari 2021. Wanneer er sprake is van flexibele inkomsten, overlegt de aanvrager salarisspecificaties van een periode van 3 maanden.

  • b.

   Is er sprake van inkomsten uit onderneming of inkomsten als ZZP’er, dan overlegt de aanvrager de belastingaangifte 2019 en een opgave van de (geschatte) inkomsten met een verklaring over de afgelopen drie maanden, voorafgaande aan de TONK-aanvraag.

  • c.

   De bankafschriften vanaf 1 januari tot het moment van aanvraag.

  • d.

   De bewijzen van de noodzakelijke kosten (huur of hypotheeklasten, elektriciteit, verzekeringen, energie, gas en water).

  • e.

   Het college kan om aanvullende informatie vragen als het college daar aanleiding toe ziet.

 • 3. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1november 2021;

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

 • 1. Indien de belanghebbende een huurwoning bewoond, wordt voor de woonkosten een tegemoetkoming verstrekt. Op de woonkosten wordt eventuele ontvangen huurtoeslag en de basishuur zoals vermeld in de Wet op de Huurtoeslag in mindering gebracht.

 • 2. Indien de belanghebbende een woning in eigendom bewoond, wordt voor de woonkosten een tegemoetkoming verstrekt. Op de woonkosten wordt de basishuur zoals vermeld in de Wet op de Huurtoeslag in mindering gebracht.

 • 3. In afwijking van reguliere woonkostentoeslag wordt niet de voorwaarde verbonden dat de aanvrager al het mogelijke doet ter verkrijging van goedkopere woonruimte. Er wordt geen verhuisverplichting opgelegd.

 • 4. De tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal €1.000,- per maand per huishouden en voor ten hoogste over de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 en bedragen nooit meer dan de feitelijke woonkosten.

Artikel 9 Beschikbare geldmiddelen

 • 1. Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2. Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 10 Daling van het inkomen

De terugval in het inkomen zoals genoemd in artikel 2 bedraagt minimaal 25%.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 12 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

De beleidsregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021 en eindigt op 1 oktober 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Emmen 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 6 juli 2021,

de gemeentesecretaris

M. Plantinga-Leenders

de burgemeester

H.F. van Oosterhout