Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Reimerswaal.

Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Intitulé

Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Reimerswaal.

De gemeenteraad van de gemeente Reimerswaal;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021 D21.174798,

gezien het advies van de Wmo raad van de gemeente Reimerswaal;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning;

overwegende

dat er een noodzaak is om te komen tot kostenbeheersing van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

dat hiervoor de mogelijkheden voor het versoberen van het verstrekkingenbeleid zijn onderzocht;

dat hierin een aantal beleidskeuzes zijn gemaakt die moeten worden uitgewerkt in de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende wijzigingen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Reimerswaal.

Artikel I Wijziging Verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Reimerswaal wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 4 wordt toegevoegd:

4. Als uit onderzoek van het college blijkt dat een inwoner met grote waarschijnlijkheid aanspraak kan maken op hulpmiddelen en/of ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zw) waarmee de beperkingen voldoende worden gecompenseerd, dient de inwoner eerst een aanvraag in te dienen en een schriftelijke afwijzing aan het college te overleggen.

B

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7. Criteria voor een maatwerkvoorziening

Het college neemt het verslag als uitgangspunt voor de beoordeling van een aanvraag om een maatwerkvoorziening.

Een cliënt komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 4 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

Het college verstrekt geen voorziening Wmo aan inwoners die zelf in staat zijn om in een oplossing te voorzien.

Een cliënt met psychische of psychosociale problemen en een cliënt die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, komt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening ter compensatie van de problemen bij het zich handhaven in de samenleving, voor zover de cliënt deze problemen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 4 bedoelde onderzoek, een passende bijdrage aan het voorzien in de behoefte van de cliënt aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Een cliënt komt enkel in aanmerking voor een financiële maatwerkvoorziening voor zover:

hiermee naar oordeel van het college een passende bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven, en

het betreft een voorziening waarvoor niet tijdig een passende voorziening in natura beschikbaar is.

Als het college van oordeel is dat een cliënt zijn behoefte aan maatschappelijke ondersteuning redelijkerwijs van tevoren had kunnen voorzien en met zijn beslissing had kunnen voorkomen, besluit het college dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening met betrekking tot zelfredzaamheid of participatie.

Als het college van oordeel is dat de cliënt door het maken van bepaalde keuzes de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning zou kunnen verminderen, stemt het college de te bieden ondersteuning hierop af.

Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is ter vervanging van een eerder door het college verstrekte voorziening, wordt deze slechts verstrekt als de eerder verstrekte voorziening technisch is afgeschreven,

tenzij de eerder verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen;

tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoet komt in de veroorzaakte kosten, of

als de eerder verstrekte voorziening niet langer een oplossing biedt voor de behoefte van de cliënt aan maatschappelijke ondersteuning.

Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening.

In aanvulling op lid 7a betekent dat dat het college bij toepassing van het primaat verhuizen uitgaat van de vijf Bevelandse gemeenten als zoek- en verhuisgebied.

Geen voorziening wordt toegekend als de cliënt door zijn gedrag het verstrekken, onderhouden of verantwoorden van de voorziening onmogelijk maakt.

Inwoner is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn leven en dus ook voor zijn zelfredzaamheid en participatie. Van een inwoner wordt verwacht dat zij eerst zelf en/of samen met hun omgeving kijken naar de mogelijkheden tot het verbeteren van de situatie.

Het college compenseert inwoners tot een aanvaardbaar niveau middels een passende bijdrage en houdt daarbij rekening met het volgende:

personen in vergelijkbare omstandigheden en in dezelfde leeftijdscategorie die geen beperkingen hebben;

de ondersteuning gaat niet zo ver dat de aanvrager in exact dezelfde of wellicht zelfs betere positie wordt gebracht dan waarin hij verkeerde voor hij de ondersteuning nodig had;

of van de inwoner met redelijkheid kan worden gevergd dat hij zich zekere beperkingen getroost en keuzen maakt.

Als een maatwerkvoorziening dienstverlening wordt ingezet onderzoekt het college tijdens de looptijd of de ingezette voorziening nog passend is en op de afgesproken manier wordt ingezet en stelt indien nodig de indicatiestelling bij, schaalt af of beëindigt de voorziening.

Hulp of ondersteuning is algemeen gebruikelijk wanneer deze niet is opgenomen in het vergoedingenpakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Geen voorziening wordt toegekend indien het een voorziening betreft die de inwoner na de melding en vóór datum van besluit heeft gerealiseerd of geaccepteerd, tenzij het college daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend of de noodzaak achteraf nog kan worden vastgesteld.

Geen voorziening hulp bij het huishouden wordt toegekend:

aan inwoners met een jaarinkomen hoger dan 150% van de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm;

aan inwoners met een vermogen hoger dan 150% van het vrij te laten vermogen van de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm;

zo lang inwoners op de wachtlijst staan voor deze voorziening;

aan inwoners die tot een half jaar voor hun melding particuliere hulp hadden.

C

Aan artikel 9 wordt toegevoegd:

5. Als uit onderzoek blijkt dat de woning van aanvrager op basis van zijn beperkingen op termijn niet meer geschikt is, neemt het college de afspraken die hierover gemaakt zijn op in de beschikking. Ook in beschikkingen niet aangaande woonvoorzieningen.

D

Aan artikel 10a wordt toegevoegd:

4. Voor de aanschaf van een sportvoorziening draagt het college maximaal € 3.060,00 per drie jaar bij.

E

Artikel 24 komt te luiden:

Artikel 24. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

F

Artikel 24, 25 en 26 worden vernummerd naar artikel 25, 26 en 27.

Artikel II Overgangsrecht

Een client houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Reimerswaal voor 1 september 2021 totdat het college een nieuw besluit heeft genomen waarbij het besluit waarmee deze voorziening is verstrekt wordt ingetrokken.

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 september 2021 en waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van dit Wijzigingsbesluit, worden afgehandeld volgens de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Reimerswaal zoals deze voor 1 september 2021 luidde.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2021.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Reimerswaal op 20 juli 2021.

de griffier, de voorzitter,