Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 13 juli 2021, PZH-2021-779175318 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een voucherregeling waarmee reddingsbrigades worden ondersteund in extra onvoorziene kosten vanwege Covid-19 (Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling ondersteuning reddingsbrigades ten gevolgen van Covid-19 Zuid-Holland 2021)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 13 juli 2021, PZH-2021-779175318 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een voucherregeling waarmee reddingsbrigades worden ondersteund in extra onvoorziene kosten vanwege Covid-19 (Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling ondersteuning reddingsbrigades ten gevolgen van Covid-19 Zuid-Holland 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om reddingsbrigades in de provincie te ondersteunen op het gebied van extra noodzakelijke onvoorziene kosten die gemaakt zijn vanwege Covid-19;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling ondersteuning reddingsbrigades ten gevolgen van Covid-19 Zuid-Holland 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor een voucherregeling, waarmee reddingsbrigades worden ondersteund in extra onvoorziene kosten vanwege Covid-19.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. Onderdeel van de voucherregeling als bedoeld in het eerste lid, een onderbouwing van gemaakte kosten over het jaar 2021 en een maximumbedrag per afzonderlijke activiteit.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan Reddingsbrigade Nederland.

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt €60.000,-

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 21 juli tot en met 31 augustus.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 31 augustus wordt ontvangen.

Artikel 6 Subsidievereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als

bedoeld in artikel 2, eerste lid, vergezeld van:

 • 1)

  een plan waarin staat beschreven hoe de vouchers worden uitgereikt en op basis van welke criteria.

 • 2)

  een planning voor de uitvoering van de voucherregeling.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van het ontwikkelen en implementeren van de Voucherregeling;

 • b.

  de kosten voor de uitvraag, voorlichting en/of communicatie;

 • c.

  de kosten voor de uitvoering van de Voucherregeling.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In afwijking van artikel 2.1.11, onder a, van de Srg, wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 10 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie Voucherregeling ondersteuning reddingsbrigades ten gevolgen van Covid-19 Zuid-Holland 2021.

Ondertekening

Den Haag, 13 juli 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING

Algemeen

De effecten van het corona virus hielden in de zomer van 2020 veel Nederlanders in eigen land. Stranden en recreatiegebieden raakten hierdoor overvol met meer uitrukacties, slachtoffers, reddingen en vermissingen tot gevolg. De werkzaamheden van de reddingsbrigades namen toe, terwijl het corona virus de uitvoering hiervan flink heeft bemoeilijkt. De voorspelling van het komende seizoen is dat deze in lijn is met het vorige.

Voucherregeling

De voucherregeling is bedoeld om extra onvoorziene kosten die reddingsbrigades vanwege het Covid-19 virus hebben moeten uitgeven te compenseren. Door middel van de vouchers wordt geprobeerd, met terugwerkende kracht, de lasten te verlichten. De reddingsbrigades in de provincie kunnen een overzicht van de gemaakte kosten, of een onderbouwing van het jaar 2021 bij Reddingsbrigade Nederland indienen. Reddingsbrigade Nederland beoordeelt deze en verleent de vouchers.

Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 2.000,-.