Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021

Geldend van 30-12-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021 bekend dat zij in hun vergadering van 20 juli 2021 hebben vastgesteld:

Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021

Artikel 1 Subsidieplafonds

 • 1. Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021 (SKNL 2021) worden vanaf 9 augustus 2021 voor onbepaalde tijd de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  • a.

   investeringssubsidie natuur en landschap (artikel 8 SKNL 2021): € 3.000.000,--;

  • b.

   subsidie functieverandering (artikel 15 SKNL 2021): € 17.000.000,-- .

 • 2. De subsidies bedoeld in het eerste lid, onder a, kunnen alleen worden aangevraagd voor de gebiedscategorieën natuur C, C1 en Cp1, aangeduid in het op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg.

 • 3. De subsidies bedoeld in het eerste lid, onder b, kunnen alleen worden aangevraagd voor de gebiedscategorieën natuur C1 en Cp1, aangeduid in het op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag vigerende Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg.

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De regels voor de verdeling van de beschikbare bedragen zijn opgenomen in de SKNL 2021.

Artikel 3 Intrekking Besluit subsidieplafonds SKNL 2015

Het Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 augustus 2021.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit subsidieplafonds Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2021.

Ondertekening

Maastricht, d.d. 20 juli 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W. Remkes

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA