Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland 14 juli 2021, PZH-2021-774555697, houdende regels omtrent de subsidieplafonds voor 2022-2025 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 en de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2021 (Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland 14 juli 2021, PZH-2021-774555697, houdende regels omtrent de subsidieplafonds voor 2022-2025 voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 en de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2021 (Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025)

Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 25 mei 2021, met besluitnummer PZH-2021-774561291;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025.

Ondertekening

Den Haag, 14 juli 2021

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

voorzitter,

Bijlage behorende bij het Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit subsidieplafonds Kadernota 2022-2025

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

€ 1.550.000

2022

Op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in de artikelen 10 en 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

€ 790.000

2022

Deels op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in de artikelen 7 en 16, deels op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 28 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

1.6.90 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020

€ 3.350.000

2022

Op volgorde van binnenkomst aan aanvragers die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen.

Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2021

€ 2.364.000

2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in art 11 van de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland 2021