Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-776619461, houdende regels omtrent de deelplafonds voor de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2021)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-776619461, houdende regels omtrent de deelplafonds voor de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2021

Artikel 1 Hoogte plafond

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregeling genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen van de subsidieregeling genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijzen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2021

Ondertekening

Den Haag, 25 mei 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT, voorzitter

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

Bijlage behorende bij het Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2021

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit deelplafonds Voorjaarsnota 2021

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-

Holland 2016

2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen

€ 1.500.000

2021

Op volgorde van

binnenkomst, als

bedoeld in artikel

1.3 van de

Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016

 

2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels

€ 0

15 juli 2021 t/m 31 december 2021

Op volgorde van

binnenkomst, als

bedoeld in de artikelen

1.3 en 2.8.8 van de

Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016

 

2.11 Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk:

artikel 2.11.2, eerste lid, onder a, van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016: herstel- en inrichtingsmaatregelen van ruiter- en menpaden

€ 860.000

2021

Op volgorde van

binnenkomst, als

bedoeld in artikel

1.3 van de

Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016

 

2.11 Kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk:

artikel 2.11.2, tweede lid, onder f, van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016: waterrecreatie

€ 500.000

2021

Op volgorde van

binnenkomst, als

bedoeld in artikel

1.3 van de

Subsidieregeling groen

Zuid-Holland 2016