Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-774561291 DOS-2021-0002312, houdende regels omtrent de deelplafonds voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 25 mei 2021, PZH-2021-774561291 DOS-2021-0002312, houdende regels omtrent de deelplafonds voor de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 en de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025)

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025

Artikel 1 Hoogte deelplafond

De deelplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de daarbij in die tabel behorende bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in die tabel gestelde wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025.

Ondertekening

Den Haag, 25 mei 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J. SMIT, voorzitter

drs. H.M.M. KOEK, secretaris

Bijlage behorende bij het Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025

Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit deelplafonds Kadernota 2022-2025

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.36 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 Restauratie rijksmonumenten

€ 1.350.000

1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 10 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

 

3 Herbestemming Rijksmonumenten

€ 200.000

1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 23 van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

2 Draaipremie

€ 90.000

1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 7 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

 

3 Onderhoud

€ 200.000

1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Op volgorde van binnenkomst, als bedoeld in artikel 16 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

 

4 Groot onderhoud

€ 500.000

1 januari 2022 t/m 31 december 2022

Op basis van kwalitatieve criteria, als bedoeld in artikel 28 van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013