Welstandgebiedscriteria Buitengebied 2021

Geldend van 06-08-2021 t/m heden

Intitulé

Welstandgebiedscriteria Buitengebied 2021

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 13 juli 2021;

overwegende dat,

het gewenst is om gewijzigde welstandsgebiedscriteria vast te stellen omtrent het ‘Buitengebied’, omdat de welstandscriteria voor het buitengebied van Moerdijk, zoals vastgesteld in 2017, niet meer geheel actueel waren;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 12 e.v. van de Woningwet en het Welstandsbeleid;

b e s l u i t

vast te stellen van de volgende welstandsgebiedscriteria:

Welstandsgebiedscriteria Buitengebied 2021van de gemeente Moerdijk

Hoofdstuk 1 .

Artikel 1. Ligging

Deze welstandscriteria zijn van toepassing voor het gebied wat gelijk is aan het totale plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Moerdijk’ 2018 inclusief alle herzieningen en wijzigingen binnen het oorspronkelijke vaststellingsgebied..

Artikel 2. Gebiedsbeschrijving

De gemeente wil de regeldruk voor de initiatiefnemers die een omgevingsvergunning voor een bouwwerk of gebouw aanvragen verminderen. Daarnaast is de gemeente van mening dat gebruikers en betrokkenen bij zo’n omgevingsvergunningaanvraag tot op zekere hoogte zelf de verantwoordelijkheid van de kwaliteit voor de leefomgeving kunnen dragen voor wat het aspect welstand betreft. Het buitengebied wordt gezien als een gebied wat weinig kwetsbaar is waar het welstand betreft. Een uitzondering wordt gemaakt voor gemeentelijke- en rijksmonumenten en objecten met een vastgestelde cultuur-historische waarde. Deze laatste categorie is gebaseerd op een actualisatie van de objecten die zijn aangewezen in het kader van het MIP (monumenten inventarisatie project; in 1994 uitgevoerd door de provincie Noord Brabant), een basis voor het gemeentelijke monumentenbeleid. Daarnaast geldt voor het hele gebied de excessenregeling zoals opgenomen in het gemeentelijk welstandsbeleid: “Deze regeling beschrijft de aanschrijvingsmogelijkheid van B en W indien een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand ( Ww 2002 art 19 ). Volgens artikel 19 Ww 2002 kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Criteria hiervoor moeten in de welstandsnota zijn opgenomen. De excessenregeling is niet bedoeld om de plaatsing van het bouwwerk tegen te gaan. Voor de gemeente geldt het criterium dat er bij ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand sprake moet zijn van een exces, dat wil zeggen een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is. Het gaat hierbij dus om zaken waaraan een groot deel van de mensen zich ergert. Vaak heeft dit betrekking op het onbruikbaar maken van bouwwerken, ernstig verval van bouwwerken, het ontkennen of vernietigen van architectonische bijzonderheden bij aanpassing van een bouwwerk, armoedig materiaalgebruik, toepassing van felle of contrasterende kleuren, te opdringerige reclames of een te grove inbreuk op wat in de omgeving gebruikelijk is. ”

Artikel 3. Criteria

Voor gemeentelijke- en rijksmonumenten en daarnaast de panden en/of objecten met cultuurhistorische waarde, zoals opgenomen in het MIP op de adressen zoals in bijlage I vermeld, gelden de algemene welstandscriteria zoals opgenomen in het gemeentelijk welstandsbeleid. Voor objecten en of panden op de hieronder vermelde adressen ZONDER cultuurhistorische waarde zoals vastgesteld in het MIP geldt enkel de excessenregeling. In alle andere gevallen gelden geen specifieke welstandscriteria en is er sprake van welstandsvrijheid, uitgezonderd de al genoemde excessenregeling.

Artikel 4, Intrekking oude welstandsgebiedscriteria

De “Welstandscriteria ‘Buitengebied 2017” wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze welstandsgebiedscriteria in werking treden.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze welstandsgebiedscriteria treden in werking op na de dag van bekendmaking.

2. Deze welstandsgebiedscriteria worden aangehaald als: Welstandsgebiedscriteria Buitengebied 2021 van de gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 13 juli 2021.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

A.J. Moerkerke

Bijlage I – overzicht MIP objecten binnen het bestemmingsplan buitengebied

Gemeentelijke- en Rijksmonumenten zijn niet in deze lijst opgenomen.

Fijnaart

Appelaarseweg 28 Boerderij

Blaaksedijk 7 Boerderij

Blaaksedijk 9 Boerderij

Blaaksedijk 11 Boerderij

Blaaksedijk 26 Woonhuis

Boerendijk 23 Boerderij

Boerendijk 29 Woonhuis

Boerendijk 52 Boerderij

Drogedijk 2 Woonhuis

Drogedijk 30 Boerderij

Kadedijk 126 Woonhuis

Kadedijk 130 Boerderij

Kadedijk 148 Boerderij

Kwartiersedijk 3 Boerderij

Molenstraat 88 Woonhuis

Molenstraat 94 Woonhuis

Oudemolensedijk 14 Bedrijfswoning, fabriekswoning

Oudemolensedijk 24 Bedrijfswoning, fabriekswoning

Tonsedijk ongenummerd (1/2) Woonhuis

Tonsedijk 5 Onderwijs en wetenschap (voormalige lagere school)

Tonsedijk 11 Woonhuis

Tweede Kruisweg 2 Boerderij

Zwingelspaansedijk 10 Boerderij

Zwingelspaansedijk 14 Boerderij

Zwingelspaansedijk 22 Boerderij

Heijningen

Kraaiendijk 3 Woonhuis

Kraaiendijk 35 Woonhuis

Kraaiendijk 37 Woonhuis

Kreekweg ongenummerd Waterkering en waterdoorlaat

Kreekweg 1 Boerderij

Kreekweg 3 Boerderij

Markweg Zuid ongenummerd Waterkering en waterdoorlaat

Oude Heijningsedijk 30 Nijverheid

Postbaan ongenummerd Brug

Postbaan ongenummerd Bomvrij militair object (keerbeer)

Slobbegorsdijk 24 Boerderij

Slobbegorsdijk 30 Woonhuis

Sluisweg ongenummerd Graanpakhuis

Stadsedijk 93 Boerderij

Stadsedijk 153 Woonhuis

Helwijk

Helsedijk 8 Boerderij

Steenpad 4 Woonhuis

Klundert

Blauwe Hoefsweg ongenummerd Begraafplaats en -onderdelen

Blauwe Hoefsweg 28 Boerderij

Buitendijk West ongenummerd Nijverheid (voormalige griendkeet)

Buitendijk West 2; 3 Woonhuis

Buitendijk West 7 Boerderij

Markdijk 1 Boerderij

Noordschans ongenummerd Gemaal (restant)

Noordschans 1 Boerderij

Noordschans 3 Boerderij

Noordschans 5; 7 Boerderij

Noordschans 31 Woonhuis

Noordschans 49; 51 Woonhuis

Noordschans 52 Boerderij

Noordschans 54 Woonhuis

Noordschans 58 Woonhuis

Noordschans 95 Bedrijfswoning, fabriekswoning (voormalige stoomhoutzagerij)

Noordschans 99 Woonhuis

Pelikaan 2 Boerderij

Pelikaan 3 Boerderij

Pelikaan 5 Boerderij

Pelikaan 23 Boerderij

Tonnekreek 14 Boerderij

Tonnekreek 19 Boerderij

Tonnekreek 24; 25 Woonhuis

Zevenbergseweg 11 Boerderij

Zevenbergseweg 23 Boerderij

Zevenbergseweg 29 Boerderij

Langeweg

De Langeweg 13 Boerderij

De Langeweg 15 Boerderij

De Langeweg 18 Boerderij

De Langeweg 19 Boerderij

Hazeldonk 4 Woonhuis

Hazeldonk 8 Woonhuis

Hoge Zeedijk 48 Boerderij

Hoge Zeedijk 60 Boerderij

Hokkenberg 1 Boerderij

Hokkenberg 2 Bedrijfswoning, fabriekswoning

Hokkenberg 6 Boerderij

Krauwelgors 2 Boerderij

Krauwelgors 5 (1/2) Boerderij

Krauwelgors 5 (2/2) Schuur

Pootweg 4 Boerderij

Pootweg 11 Boerderij

Moerdijk

Arenbergsesingeldijk 3 Boerderij (schuur)

Blokdijk 1 Fundering

Koekoekendijk 10 Boerderij

Koekoekendijk 11 Gemaal

Koekoekendijk 14 Boerderij

Koekoekendijk 15 Boerderij

Krukweg 6 Boerderij

Lapdijk 15 Woonhuis

Lapdijk 16 Woonhuis

Lapdijk 18 Boerderij

Lapdijk 22 Boerderij

Noordhoek

Buitendijk ongenummerd Waterkering en waterdoorlaat (gedenksteen, onderdeel van de

afdamming van de Mark)

Buitendijk 8 Boerderij

Manciadijk ongenummerd Waterkering en waterdoorlaat (sluisje)

Manciadijk 2 Boerderij

Standdaarbuiten

Barlaaksedijk 2 Woonhuis

Eerste Kruisweg 2 Boerderij

Eerste Kruisweg 7 Boerderij

Kreekdijk 10 Boerderij

Kreekdijk 41 Boerderij

Langeweg-Zuid ongenummerd Boerderij

Langeweg-Zuid 4 Boerderij

Langeweg-Zuid 6 Boerderij

Molendijk 15 Boerderij

Molendijk 24 Woonhuis

Oude Kerkstraat 34 Kerk en kerkonderdeel (restant van schuurkerk)

Oude Kerkstraat 37 Boerderij

Oude Kerkstraat 38 Boerderij

Oudendijk 1 Kapel (Mariakapelletje)

Sluissedijk 2 Boerderij

Willemstad

Droge Dijk 53 Boerderij

Droge Dijk 59 Woonhuis

Noordlangeweg 8 Boerderij

Noordlangeweg 21 Boerderij

Oostdijk 22 (1/2) Fort, vesting en onderdelen (legeringsgebouw)

Oostdijk 1 Dienstwoning (voormalig sluiswachterhuis)

Stadsedijk 20 Boerderij

Stadsedijk 28 Boerderij

Stadsedijk 44 Boerderij

Stadsedijk 51 Boerderij

Stadsedijk 52 Boerderij

Stadsedijk 54 Onderwijs en wetenschap (voormalig schoolgebouw)

Stadsedijk 91 Woonhuis

Stadsedijk 95 Boerderij

Stadsedijk 99 Woonhuis

Stadsedijk 119 Woonhuis

Stadsedijk 121 Nijverheid (voormalige smederij)

Stadsedijk 143 Boerderij

Stadsedijk 155 Woonhuis

Zuidlangeweg 3 Boerderij

Zuidlangeweg 4 Boerderij

Zuidlangeweg 6 Boerderij

Zuidlangeweg 7 Boerderij

Zevenbergen

Achterdijk 16 Boerderij

Achterdijk 89 Boerderij

Achterdijk 107 Boerderij

Allenweg 36 Woonhuis

De Langeweg 9 Boerderij

Dikkendijk 2 Boerderij

Hazeldonkse Zandweg 36 Woonhuis

Klundertseweg 31 Boerderij

Markdijk 1 Boerderij

Nieuwe Weg ongenummerd Brug

Nieuwe Weg 7 Boerderij

Schansdijk ongenummerd Gemaal

Zevenbergschen Hoek

Achterdijk 119 Boerderij

Achterdijk 121 Boerderij

Achterdijk 125 Boerderij

Achterdijk 147 (1/2) Woonhuis

Achterdijk 147 (2/2) Waterkering en waterdoorlaat (sluisje)

Achterdijk 157 Boerderij

Achterdijk 171 Woonhuis

Bredaschedijk 4 Boerderij

De Langeweg 74 Boerderij

Derde Weg 7 Boerderij

Driehoefijzersstraat 31 Boerderij

Driehoefijzersstraat 53 Woonhuis

Driehoefijzersstraat 86 Boerderij

Ewoudsdam 4 Woonhuis

Ewoudsdam 13 Woonhuis

Hoge Zeedijk 28 Woonhuis

Hoge Zeedijk 30 Boerderij

Hoge Zeedijk 36 Boerderij

Landekensdijk 1 Woonhuis

Landekensdijk 3 Boerderij

Moerdijkseweg 19 Boerderij

Pelgrimsdijk 7 Boerderij

Voogdeweg 1 Boerderij

Voogdeweg 3 Boerderij