Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zaltbommel 2021

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zaltbommel 2021

De raad van de gemeente Zaltbommel

gelezen het voorstel van het college van 8 juni 2021

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

gelet op het advies van de Participatieraad Maasdriel, Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard van 17 maart 2021.

besluit:

vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zaltbommel 2021

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie, en werkt terug tot 1 januari 2021.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zaltbommel 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juli 2021.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. (Monique) Muurling

de voorzitter,

P.C. (Pieter) van Maaren