Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Best (Verordening artikel 213A Gemeentewet)

Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Best (Verordening artikel 213A Gemeentewet)

De raad van de gemeente Best besluit

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

vast te stellen:

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR VAN DE GEMEENTE BEST (Verordening artikel 213A Gemeentewet)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en/of beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en/of de beoogde maatschappelijke effecten van de uitvoering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college toetst jaarlijks twee bedrijfsprocessen. Het college besluit welke (onderwerp) doeltreffendheid en/of doelmatigheid onderzoeken worden uitgevoerd.

Artikel 3. Onderzoeksplan

Het college stelt een onderzoeksplan vast met hierin aangegeven:

 • a)

  het object van onderzoek

 • b)

  de reikwijdte van het onderzoek

 • c)

  de onderzoeksmethode

 • d)

  doorlooptijd van het onderzoek

 • e)

  de wijze van uitvoering

 • f)

  het budget voor de uitvoering van het onderzoek

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De auditcommissie wordt geïnformeerd over de vastgestelde onderzoeksonderwerpen in de eerstvolgende auditcommissie volgend op het genomen besluit.

 • 2. De uitkomsten van een onderzoek worden schriftelijk vastgelegd.

 • 3. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een verbeterplan op. Het college en de directie nemen op basis van het verbeterplan organisatorische maatregelen.

 • 4. De raad en de gemeentelijke rekenkamer ontvangen elk jaar uiterlijk vóór 1 juni een samenvattend verslag over de procesgang rondom de uitgevoerde onderzoeken van het vorige jaar.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Best”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Best in zijn vergadering van 12-07-2021

Maaike Mesdag-Blom

raadsgriffier

Hans Ubachs

voorzitter