Regeling vervallen per 01-07-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent de toetsing voor subsidieverlening

Geldend van 27-07-2021 t/m 30-06-2023

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent de toetsing voor subsidieverlening

1. INLEIDING

1.1 Leeswijzer.

Een groot aantal instellingen ontvangt subsidie van de gemeente. Stimuleringssubsidies en budgetsubsidies worden jaarlijks verstrekt. Een projectsubsidie en een investeringssubsidie zijn eenmalige subsidies. In dit toetsingskader leest u onze gezamenlijke doelstellingen, de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, de manier waarop de subsidie wordt berekend en het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag (het subsidieplafond).

Wat is nu een subsidie.

Een subsidie is de aanspraak op financiële middelen die voor bepaalde activiteiten van de aanvrager door het bestuursorgaan verstrekt worden, anders dan als voor betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

“Subsidies” in natura zoals het beschikbaar stellen van gemeentelijke accommodaties voor sportbeoefening of het heffen van een toegangsprijs voor een voorziening die de kosten niet dekt, voldoen niet aan de begripsomschrijving.

Er zijn verschillende vormen van subsidie.

In dit toetsingskader staan de verschillende vormen:

 • 1.

  stimuleringssubsidies (waaronder subsidies hafabra muziekonderwijs en promotiesubsidies);

 • 2.

  exploitatiesubsidies inwonersinitiatieven ondersteuning en zorg;

 • 3.

  projectsubsidies (waaronder vouchers, garantiesubsidies, prioriteitsgelden en subsidies zelfwerkzaamheid);

 • 4.

  investeringssubsidies;

 • 5.

  budgetsubsidies.

In het kader van het project accommodaties wordt momenteel gewerkt aan een nieuw kader voor het toekennen van een investeringssubsidie. Het toetsingskader hiervoor wordt op een later moment toegevoegd.

Een aantal nieuwe subsidievormen is toegevoegd: de exploitatiesubsidie inwonersinitiatieven ondersteuning en zorg, de garantiesubsidie en de promotiesubsidie.

1.2 Hoofddoelstelling van beleid:

Vrijwilligersorganisaties worden gesubsidieerd omdat zij een bijdrage leveren aan het realiseren van gezamenlijke doelen. De volgende doelen streeft de gemeente Horst aan de Maas na. In willekeurige volgorde zijn dit:

Het versterken van de sociale infrastructuur voor alle inwoners

De sociale infrastructuur is een verzamelbegrip voor alle voorzieningen waarvan inwoners van de gemeente gebruik kunnen maken. Vrijwilligersorganisaties maken hier deel van uit. Een hoge mate van diversiteit in aanbod van sociale voorzieningen wordt nagestreefd. Ons doel is om de voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk te maken. Daarom wordt inspanning door vrijwilligersorganisaties die gericht zijn op het mee doen van specifieke doelgroepen (ouderen, mensen met een beperking en andere in dit kader benoemde doelgroepen) gewaardeerd en gestimuleerd.

Versterking van de lokale identiteit

Onze gemeente bestaat uit 16 dorpen met eigen tradities. Het koesteren van “het dorpseigene” heeft de gemeente hoog in het vaandel staan. Vrijwilligersorganisaties dragen daaraan bij. Waardering gaat uit naar vrijwilligersorganisaties die dit doel nastreven.

Bevordering van de gezondheid

De gemeente heeft gezondheid hoog in het vaandel staan en waardeert en stimuleert inspanningen die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid. Voldoende beweging is goed voor de gezondheid. Hierbij geldt voorkomen is beter dan genezen.

Bevordering van zelfredzaamheid

De gemeente zet in op eigen initiatief van inwoners. Inwoners komen in beweging. We waarderen, stimuleren en faciliteren deze ontwikkeling waar nodig. Extra aandacht is er voor initiatieven die een steuntje in de rug nodig hebben. We zetten nadrukkelijk in op het leggen van verbindingen.

Bevordering van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod bij inwoners

In onze gemeente zien we veel amateurkunst. Dit geeft kleur aan de dorpsgemeenschappen. Onze gemeente heeft traditioneel altijd veel geïnvesteerd om muziek- en cultureel onderwijs toegankelijk te maken. De gemeente wil deze traditie voortzetten en een gevarieerd en modern cultureel aanbod waarderen en stimuleren.

Bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen

“Een vereniging zonder jeugd is een vereniging zonder toekomst” en “jong geleerd, oud gedaan” zijn in dit kader zeer toepasselijk. Vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor jeugdwerk en jeugdafdelingen van sportieve/culturele verenigingen zijn hierbij cruciaal. Waardering gaat uit naar organisaties die dit doel nastreven.

Beschermen en behouden van natuur en landschap

De gemeente Horst aan de Maas heeft een groene uitstraling en streeft ernaar deze te behouden. Waardering gaat uit naar vrijwilligersorganisaties die dit doel nastreven.

Bevorderen van de duurzaamheid.

De gemeente Horst aan de Maas streeft ernaar om duurzaam te zijn. Daarbij wordt aangesloten op de volgende definitie: “duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Daarom moeten we goed zorgen voor mens en milieu.

2. TOETSINGSKADER STIMULERINGSSUBSIDIES

Toetsingskader jeugd- en jongerenwerk

2.1.1 Open jongerensociëteiten en open tienerclubs

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  er worden open activiteiten georganiseerd die gericht zijn op jeugd- en jongeren t/m 25 jaar en deze activiteiten omvatten meer dan alleen openstelling. Er is een gevarieerd aanbod op recreatief, cultureel, informatief, educatief en/of algemeen vormend terrein, vastgelegd in een activiteitenplan;

 • -

  er wordt ingespeeld op de veranderende vraag naar activiteiten en de jeugd wordt betrokken bij de organisatie en de opzet van de activiteiten;

 • -

  de open jeugdactiviteiten in de jongerensociëteiten en tienerclubs worden maandelijks (minimaal 12 keer per jaar) aangeboden;

 • -

  jaarlijks wordt er minimaal één keer een alcoholvrije activiteit aangeboden, rekening houdend met de jeugd onder de 18 jaar die daar specifiek voor uitgenodigd wordt;

 • -

  vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan kadercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten. In ieder geval wordt de instructie verantwoord alcoholgebruik schenken aangeboden;

 • -

  bij de activiteiten zijn altijd begeleiders aanwezig met het diploma Bedrijfshulpverlening, Sociale Hygiëne en EHBO.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  per open jongerensociëteit en open tienerclub een vast basisbedrag van € 775;

 • -

  een bedrag voor activiteiten op basis van het aantal inwoners, nl per eenheid werkgebied van € 950 waarbij:

  1 eenheid

  = 0 - 2.500 inwoners

  2 eenheden

  = 2.500  - 5.000 inwoners

  3 eenheden

  = 5.000  - 7.500 inwoners

  4 eenheden

  = 7.500 en meer inwoners

Als het werkgebied aantoonbaar groter is dan het eigen dorp wordt daar bij de berekening van de subsidie rekening mee gehouden.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag

Het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.1.2 Jeugdorganisaties

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  er is een gevarieerd aanbod van activiteiten welke zijn vastgelegd in een activiteitenplan;

 • -

  er worden minimaal 20 activiteiten per jaar georganiseerd gericht op jeugd- en jongeren t/m 18 jaar;

 • -

  er wordt ingespeeld op de veranderende vraag naar activiteiten en jongeren worden betrokken bij de organisatie en de opzet van de activiteiten.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  een vast bedrag van € 500;

 • -

  per jeugdlid een bedrag van € 35;

 • -

  per lid met een beperking een bedrag van € 100.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.1.3 Kindervakantiewerk en overige jeugdactiviteiten

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de activiteiten zijn gericht op kinderen t/m 12 jaar;

 • -

  bij het organiseren van de Kindervakantiewerkactiviteiten wordt jeugd actief en op eigentijdse wijze betrokken wat bijdraagt aan zelfredzaam zijn;

 • -

  er wordt een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  kindervakantiewerkorganisaties ontvangen een vast bedrag van € 500, aangevuld met een bijdrage van € 4 voor het aantal verwachte deelnemers;

 • -

  organisaties die de Wandeldriedaagse organiseren ontvangen een vast bedrag:

  • Stichting Wandeldriedaagse Horst ontvangt een vast bedrag van € 1.000;

  • Stichting Jongerengilde Sevenum ontvangt een vast bedrag van € 500;

 • -

  de Mart Roeffen Stichting ontvangt een vast bedrag van € 5.000 voor het onderhoud van de speeltuin.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

Toetsingskader kunst en cultuur

2.2.1 Instrumentale muziekverenigingen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de beoefening van instrumentale muziek vindt wekelijks plaats in verenigingsverband, minimaal 40 maal per jaar;

 • -

  de HaFaBra-vereniging is aangesloten bij een van de landelijke muziekorganisaties F.K.M., K.N.F.M. of N.F.C.M;

 • -

  de vereniging geeft jaarlijks ten minste drie openbare optredens in de gemeente;

 • -

  repetities en uitvoeringen vinden plaats onder deskundige begeleiding van een dirigent of instructeur.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  een vast bedrag van € 500;

 • -

  per jeugdlid een bedrag van € 65;

 • -

  per volwassen lid een bedrag van € 27,50;

 • -

  per lid met een beperking een bedrag van € 100.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

Aanvullend op het stimuleringssubsidie komen instrumentale verenigingen in aanmerking voor subsidie in de opleidingskosten.

Onze gezamenlijke doelen:

het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod bij inwoners. Dit geeft kleur aan de dorpsgemeenschappen. Onze gemeente heeft traditioneel altijd veel geïnvesteerd om muziek- en cultureel onderwijs toegankelijk te maken. De gemeente wil graag dat jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met muziek. Muziekonderwijs binnen de eigen muziekvereniging sluit hierbij aan, want de leerlingen kunnen daarna meespelen in de fanfare/harmonie.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de muziekvereniging is gevestigd in de gemeente en organiseert erkend hafabra-onderwijs voor de eigen jeugdleden;

 • -

  de lessen worden verzorgd door een gediplomeerd docent conform de eisen van het raamleerplan of de leerlingen worden opgeleid tot een erkend diploma A-D;

 • -

  de leerlingen worden in het jaar dat de muzieklessen gevolgd worden 18 jaar of zijn jonger;

 • -

  subsidie wordt volledig besteed aan de inzet van docenten en deelname aan examens;

 • -

  alleen leerlingen die een volledig jaarprogramma volgen komen in aanmerking;

 • -

  alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen;.

 • -

  de aanvraag moet jaarlijks voor 1 oktober voorafgaande aan het subsidiejaar gedaan worden.

De manier waarop we de subsidie berekenen:

 • -

  De subsidie bedraagt 75% van de opleidingskosten met een maximum van € 300, - per leerling en wordt toegekend voor 1 jaar.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

Er is sprake van een open eind regeling.

2.2.2 Zang-, toneel-, dans- en twirlingverenigingen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de beoefening van koorzang, toneel en dans zonder professionele doeleinden vindt wekelijks plaats in verenigingsverband, minimaal 40 maal per jaar;

 • -

  de vereniging telt ten minste 5 leden uit de gemeente;

 • -

  de zangverenigingen geven per jaar minimaal 2 openbare optredens, de toneel- en dansverenigingen minimaal 1 in de gemeente.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

een vereniging met subsidiabele leden ontvangt:

 • -

  een vast bedrag van € 500;

 • -

  per jeugdlid een bedrag van € 27,50;

 • -

  per volwassen lid een bedrag van € 15;

 • -

  per lid met een beperking een bedrag van € 100.

De Stichting Balletschool ontvangt:

 • -

  een vast bedrag van € 500;

 • -

  per jeugdlid een bedrag van € 75;

 • -

  per volwassen lid een bedrag van € 15.

 • -

  per lid met een beperking een bedrag van € 100.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.2.3 Oudheidkunde

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  doet onderzoek naar de lokale (cultuur) historie;

 • -

  beheert haar materiaal op verantwoorde wijze;

 • -

  maakt het mogelijk dat inwoners het materiaal raadplegen;

 • -

  organiseert ten minste eenmaal per jaar een activiteit in onze gemeente, bij voorkeur met andere (oudheidkundige) verenigingen of musea waarbij het werk zichtbaar wordt gemaakt voor de inwoners;

 • -

  per dorp komt één organisatie voor subsidie in aanmerking.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  de organisatie die zich bezig houdt met de lokale (cultuur) historie ontvangt een vast bedrag van € 400;

 • -

  Stichting Historische Kring Broekhuizen en Broekhuizenvorst, Stichting Historische Kring Grubbenvorst-Lottum, de Heemkunde Vereniging Sevenum en LGOG Kring ter Horst ontvangen een vast bedrag van € 800.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.2.4 Volksfeesten

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de activiteiten van het Oranjecomité, Sint Maartenscomité of Sint Nicolaascomité worden georganiseerd voor alle inwoners van het dorp;

 • -

  de jeugdcarnavalsactiviteiten worden georganiseerd voor alle jeugd in het dorp. De jeugdcarnavalsvereniging organiseert in ieder geval de deelname aan de carnavalsoptocht en het jeugdcarnavalsfeest;

 • -

  per dorp wordt aan één organisatie subsidie verstrekt.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  de organisatie die het Sint Maartensfeest organiseert ontvangt een vast bedrag van € 250;

 • -

  de organisatie die de Koningsdag organiseert ontvangt een vast bedrag van € 1.000;

 • -

  het Oranjecomité Grubbenvorst ontvangt een vast bedrag van € 2.000;

 • -

  het Oranjecomité Sevenum ontvangt een vast bedrag van € 2.000;

 • -

  Stichting Oranje Horst ontvangt een vast bedrag van € 2.000;

 • -

  de organisatie die het Sint Nicolaasfeest organiseert ontvangt een vast bedrag van € 400;

 • -

  Jong Nederland Horst en Stichting Vrienden van Sinterklaas Sevenum ontvangen een vast bedrag van € 800;

 • -

  de organisatie die de jeugdcarnaval organiseert ontvangt een vast bedrag van € 500.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.2.5 Schutterijen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de schutterij organiseert schietwedstrijden en andere ledenbijeenkomsten;

 • -

  de schutterij heeft minimaal 10 actieve leden uit de gemeente;

 • -

  de schutterij organiseert of neemt deel aan ten minste één openbare activiteit in de gemeente.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  per schutterij een vast bedrag van € 500;

 • -

  jeugdleden een bedrag van € 27,50;

 • -

  volwassen leden een bedrag van € 15;

 • -

  leden met een beperking een bedrag van € 100.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.2.6 Cultuurinitiatieven

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de activiteit vindt plaats in de gemeente;

 • -

  is toegankelijk voor alle inwoners;

 • -

  brengt inwoners in contact met traditionele en vernieuwende vormen van muziek en/of media en draagt bij aan de ontwikkeling van verschillende vormen.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  Stichting Cambrinus Concerten ontvangt een vast bedrag van € 3.500;

 • -

  Stichting Commissie Solistenconcours ontvangt een vast bedrag van € 1.000;

 • -

  Stichting de Tiendschuur ontvangt een vast bedrag van € 2.000;

 • -

  Stichting Cultuurpad ontvangt een subsidie van € 3,75 per deelnemend kind.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.2.7 Lokale Omroep

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de lokale omroep besteedt hoofdzakelijk aandacht aan de lokale ontwikkelingen en actualiteiten in haar omroepgebied, waar de gemeente Horst aan de Maas onder valt;

 • -

  de lokale omroep streeft naar objectiviteit in haar berichtgeving;

 • -

  de lokale omroep besteedt in haar berichtgeving aandacht aan de diverse doelgroepen binnen Horst aan de Maas en is daarmee een omroep voor alle inwoners.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De lokale omroep Reindonk ontvangt een vast bedrag van € 25.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.2.8 Dodenherdenking

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het herdenken van de gevallenen in de gemeente in de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945. Daarnaast worden de militairen die gesneuveld zijn tijdens een missie herdacht.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  het herdenken van de gevallenen in de gemeente in de oorlogen 1914 – 1918 en 1940 – 1945.

  Daarnaast worden de militairen die gesneuveld zijn tijdens een missie herdacht.|

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  de organisatie die de dodenherdenking organiseert in America, Broekhuizen(vorst) en Tienray ontvangt een vast bedrag van € 400;

 • -

  de organisatie die de dodenherdenking organiseert in Sevenum en Grubbenvorst ontvangt een vast bedrag van € 800;

 • -

  de organisatie die de dodenherdenking in Horst organiseert ontvangt een vast bedrag van € 1.200.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.2.9 Musea

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  het cultuur-historisch erfgoed en/of kunst is voor alle inwoners toegankelijk;

 • -

  is geregistreerd bij het Museumregister Nederland;

 • -

  beheert haar collectie op verantwoorde wijze en heeft die veilig gesteld voor de gemeente Horst aan de Maas;

 • -

  het historisch materiaal is toegankelijk voor de inwoners en de inwoners kunnen hierbij assistentie vragen van het museum;

 • -

  organiseert jaarlijks minimaal één wisseltentoonstelling;

 • -

  ontwikkelt aanbod voor het primair en/of het voortgezet onderwijs: minimaal één project wordt gerealiseerd;

 • -

  is gedurende 40 weken minimaal 20 uur per week geopend;

 • -

  is minimaal één dag in het weekend geopend;

 • -

  is buiten de reguliere openingstijden op afspraak geopend voor groepen.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

Het Kantmuseum ontvangt een vast bedrag van € 7.500.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

Toetsingskader sport en beweging

2.3 Sportverenigingen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het bevorderen van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  het sporten vindt plaats in verenigingsverband;

 • -

  wekelijks, minimaal 40x per jaar zonder professionele doeleinden;

 • -

  de vereniging is aangesloten bij een landelijke sportbond. Deze moet aangesloten zijn bij het NOC/NSF;

 • -

  bij voorkeur vinden de activiteiten plaats onder deskundige begeleiding;

 • -

  de vereniging neemt voor zover mogelijk deel aan de competitie en bij voorkeur ook aan toernooien of sportmanifestaties;

 • -

  de vereniging organiseert minimaal eenmaal per jaar een kennismakingsactiviteit;

 • -

  de vereniging heeft minimaal 5 actieve jeugdleden;

 • -

  bevorderen dat diverse soorten van sport toegankelijk zijn voor jeugd en mensen met een beperking.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  een vast bedrag van € 500;

 • -

  per jeugdlid een bedrag van € 27,50;

 • -

  leden met een beperking een bedrag van € 100.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

Toetsingskader welzijn, leefbaarheid en overige

2.4.1 Dorpsplatforms en wijkcomités

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het bevorderen van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen;

 • -

  het beschermen en behouden van natuur en landschap;

 • -

  het duurzaam maken van de samenleving.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  de vergaderingen zijn openbaar;

 • -

  vervullen een signaalfunctie richting de gemeente;

 • -

  biedt een platform voor initiatieven in het dorp om draagvlak te krijgen;

 • -

  doet voorstellen voor de besteding van het budget prioriteitsgelden.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

een vast bedrag van € 1.850.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.2 Ouderenverenigingen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert cursussen, themabijeenkomsten en andere activiteiten;

 • -

  maakt de cursussen, themabijeenkomsten en andere activiteiten ook voor niet-leden toegankelijk;

 • -

  biedt ondersteuning op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg bijv. door de inzet van vrijwillige ouderenadviseurs of hulp bij het invullen van formulieren;

 • -

  draagt bij aan de belangenbehartiging voor ouderen door onder andere deel te nemen aan relevante overlegorganen;

 • -

  zet zich aantoonbaar in voor het versterken van de maatschappelijke participatie in de vorm van vrijwilligerswerk door ouderen;

 • -

  koepelorganisaties komen niet voor een subsidie in aanmerking.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  een vast bedrag van € 500;

 • -

  per lid een bedrag van € 9.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.3 Participatie mensen met een beperking

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  het bezoeken van mensen aan huis;

 • -

  het organiseren en begeleiden van mensen met een beperking bij sociaal-culturele activiteiten in onze gemeente;

 • -

  subsidie wordt verstrekt aan lokale afdelingen.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  de lokale afdelingen van de Zonnebloem ontvangen een vast bedrag van € 600;

 • -

  Stichting Steun gehandicapten Zuid-Oost Nederland (organiseert activiteiten en biedt ondersteuning) ontvangt een vast bedrag van € 600;

 • -

  Wandelvereniging Samen er op Uit ontvangt een vast bedrag van € 600;

 • -

  Disco ’t Trefpunt ontvangt een vast bedrag van € 3.500;

 • -

  Manege Seurenheide ontvangt een bedrag van € 100 per deelnemer afkomstig uit Horst aan de Maas..

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.4 Adviesraad

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  het gevraagd en ongevraagd advies geven op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet;

 • -

  moet representatief en aanspreekbaar zijn voor de achterban die zij vertegenwoordigen;

 • -

  opereert vanuit een onafhankelijke positie;

 • -

  geeft voorlichting.

 • -

  vervult een signaalfunctie richting de gemeente;

 • -

  de vergaderingen zijn openbaar.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

de BAR (Burgeradviesraad) ontvangt een vast bedrag van € 25.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.5 Ondersteuning nieuwkomers

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en sociaal-culturele activiteiten;

 • -

  organiseert het contact met de Poolse gemeenschap;

 • -

  organiseert taalcursussen;

 • -

  vervult de rol van intermediair richting de gemeente.

De manier waarop de subsidie berekend wordt:

 • -

  Stichting ARKA (Aktiviteiten, Recreatie, Kultuur en Advies) ontvangt een vast bedrag van € 5.000;

 • -

  Stichting Siham ontvangt een vast bedrag van € 500 plus een bedrag van € 20 per statushouder.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.6 EHBO (eerste hulp bij ongelukken)

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  hert bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

organiseert cursussen en geeft herhalingslessen zodat adequaat gehandeld kan worden als dat nodig is.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

een vast bedrag van € 600.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.7 Mondiale bewustwording

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert het overleg tussen organisaties die actief zijn op dit vlak;

 • -

  opereert vanuit een onafhankelijke positie;

 • -

  geeft voorlichting en organiseert cursussen voor aangesloten organisaties;

 • -

  verdeelt het budget over de aangesloten organisaties;

 • -

  treedt op als intermediair tussen de betrokken organisaties en de gemeente.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  het Platform Mondiale Samenwerking Horst aan de Maas ontvangt een vast bedrag van € 13.500. Gelden die in enig jaar niet besteed worden mogen gespaard worden tot een bedrag van max.

 • -

  € 10.000. Daarboven vervalt de jaarlijkse toevoeging.

 • -

  Stichting Vrienden van Christopher ontvangt een vast bedrag van € 500;

 • -

  Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum ontvangt een vast bedrag van € 1.500.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidie plafond.

2.4.8 Afdeling Veilig verkeer Nederland

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert activiteiten om verkeersveilig gedrag te bevorderen;

 • -

  organiseert jaarlijks het verkeersexamen op de basisscholen.

De manier waarop de subsidie berekend wordt:

een vast bedrag van € 5.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.9 Natuur en milieu

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het beschermen en behouden van natuur en landschap;

 • -

  het bevorderen van de duurzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  Stichting Natuur en Jeugd Horst aan de Maas: het coördineren, stimuleren en faciliteren van natuur- en milieueducatie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, in samenwerking met basisscholen uit de gemeente;

 • -

  IVN de Maasdorpen: activiteiten gericht op bescherming en behoud van natuur en landschap in de Maasdorpen en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners daarbij;

 • -

  Stichting Modelbijenstand Horst: het geven van voorlichting over bijen en bijenteelt en de exploitatie van praktijkcentrum voor Bijenteelt “Het Zoemhukske”;

 • -

  Groenfonds Imkersvereniging Horst en omgeving: het jaarlijks inzaaien van circa 20 hectare braakliggende gronden met bloemen en drachtplanten en overige activiteiten, gericht op biotoopverbetering van bijen en andere insecten;

 • -

  Werkgroep Behoud de Peel: activiteiten gericht op bescherming en behoud van natuur en landschap in het Peelgebied en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners daarbij;.

 • -

  Groengroep Sevenum: activiteiten gericht op ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord en het vergroten van de betrokkenheid van inwoners daarbij.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  een vast bedrag van € 6.000 voor Stichting Natuur en Jeugd Horst aan de Maas;

 • -

  een vast bedrag van € 1.000 voor IVN Maasdorpen;

 • -

  een vast bedrag van € 3.000 voor Stichting Modelbijenstand Horst;

 • -

  een vast bedrag van € 1.000 voor Groenfonds Bond van Imkers afd. Horst aan de Maas;

 • -

  een vast bedrag van € 1.000 voor Werkgroep Behoud de Peel;

 • -

  een vast bedrag van € 1.000 aan de Groengroep Sevenum.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.10 Hobbyverenigingen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst en cultuurparticipatie en aanbod.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert cursussen en activiteiten op sociaal, cultuur, educatief en sportief gebied.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  een vast bedrag van € 500;

 • -

  € 4 per cursist.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.11 Vrouwenverenigingen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert cursussen, themabijeenkomsten en andere activiteiten;

 • -

  maakt de cursussen, themabijeenkomsten en andere activiteiten ook voor niet-leden toegankelijk;

 • -

  draagt bij aan de belangenbehartiging voor vrouwen middels deelname aan relevante overlegorganen;

 • -

  bevordert maatschappelijke participatie voor en door vrouwen;

 • -

  belangenbehartiging;

 • -

  koepelorganisaties komen niet voor een subsidie in aanmerking.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

een vast bedrag van € 500;

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.12 Voedselbank

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen;

 • -

  wijst op mogelijke voorzieningen (schuldhulpverlening en minimaregelingen) en doet aan budgetteren;

 • -

  signaleert richting de gemeente over inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor een crisispakket.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

een vast bedrag van € 5.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

2.4.13 Parochieel werk

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  biedt begeleiding bij ziekte, sterven en rouwverwerking;

 • -

  helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben;

 • -

  verzorgt opvang in crisissituaties.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

 • -

  de parochies ontvangen een vast bedrag van € 1.400;

 • -

  de parochies Grubbenvorst en Sevenum ontvangen een vast bedrag van € 3.000;

 • -

  de parochie Horst ontvangt een vast bedrag van € 6.000;

 • -

  de Poolse parochie H. Faustyna Kowalska ontvangt een vast bedrag van € 2.200

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.14 Gewoën Grubbevors

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod bij inwoners;

 • -

  het bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen

 • -

  het beschermen en behouden van natuur en landschap;

 • -

  het bevorderen van de duurzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert het overleg tussen organisaties die actief zijn op dit vlak;

 • -

  opereert vanuit een onafhankelijke positie;

 • -

  verdeelt het budget over de aangesloten organisaties;

 • -

  treedt op als intermediair tussen de betrokken organisaties en de gemeente.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting Gewoen Grubbevors ontvangt een vast bedrag van € 6.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.15 OP-festival

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod bij inwoners;

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

Organiseert jaarlijks het OP-festival, de opening van het culturele seizoen van de gemeente Horst aan de Maas

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting EN-projecten ontvangt voor deze activiteit een vast bedrag van € 10.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.16 IJsbaan Horst

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  plaatst en exploiteert jaarlijks in de kerstvakantie een ijsbaan in het centrum van Horst.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting IJsbaan Horst ontvangt een vast bedrag van € 2.500.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.17 Bokkenollen Griendstveen

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

organiseert jaarlijks het WK Bokkenollen en Limonollen in Griendtsveen.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting Bokkenollen ontvangt een vast bedrag van € 1.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.18 WinterZonFestival

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod bij inwoners;

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

organiseert om de 2 jaar een binnenmuziekfestival voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting Concert Gehandicapten Noord-Limburg ontvangt om de 2 jaar een vast bedrag van € 1.000.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.19 Nieuwjaarsduik Horst

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

organiseert jaarlijks op 1 januari de nieuwjaarsduik in de Kasteelse Bossen te Horst.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting Cold Turkey ontvangt een vast bedrag van € 500.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.20 Promsconcert Grubbenvorst

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod bij inwoners;

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

organiseert jaarlijks het promsconcert in de kerk te Grubbenvorst.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting Promsconcert Grubbevorst ontvangt een vast bedrag van € 500.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

2.4.21 Truck Run Horst

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  organiseert jaarlijks de Truckruntocht voor mensen met functiebeperking.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

De Stichting Truck Run Horst ontvangt een vast bedrag van € 500.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag.

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplatfond.

Toetsingskader promotiesubsidie

2.5 Funpop, Menwedstrijden en Rozenfeesten

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  het evenement wordt ten minste éénmaal in de twee jaar georganiseerd;

 • -

  de organisatie spant zich in om het evenement nationaal en internationaal op de kaart te zetten.

De manier waarop de subsidie wordt berekend:

een vast bedrag van € 5.000 per evenement.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

het betreft een stimuleringssubsidie. Hiervoor geldt geen subsidieplafond.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Instellingen die in aanmerking komen voor subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas en de toetsingskaders worden geacht op de hoogte te zijn van deze regelingen. Aanvullend op wat specifiek bepaald is voor vrijwilligersorganisaties zijn nog de volgende bepalingen van toepassing:

 • 1.

  Verenigingen uit Horst aan de Maas:

 • subsidieaanvragen van verenigingen met minder dan 75 % leden uit de gemeente Horst aan de Maas.

 • Indien minder dan 75% van de leden woonachtig is binnen de gemeente, kan de vereniging enkel in aanmerking komen voor subsidie van de leden woonachtig in onze gemeente. Minimaal 25 % van de leden moet aan deze voorwaarde voldoen en de vereniging moet gevestigd zijn in de gemeente. De vereniging komt ook in aanmerking voor het vaste bedrag naast de subsidie per lid.

 • 2.

  Verenigingen, niet afkomstig uit Horst aan de Maas:

 • verenigingen die elders zijn gevestigd maar waarbij meer dan 25% van de gesubsidieerde leden afkomstig is uit de gemeente Horst aan de Maas, kunnen in aanmerking komen voor het subsidiebedrag per lid als de leden niet door de gemeente van vestiging gesubsidieerd worden. Als de gewaardeerde activiteit niet aanwezig is binnen de gemeente kan dit percentage lager vastgesteld worden. De betreffende vereniging komt niet in aanmerking voor het vaste bedrag.

 • 3.

  Landelijke en regionale instellingen komen in beginsel niet in aanmerking voor een subsidie tenzij anders bepaald in dit toetsingskader. Deze instellingen kunnen subsidie krijgen wanneer zij zich aantoonbaar lokaal inzetten. De betreffende instellingen worden genoemd in dit toetsingskader.

 • 4.

  Ledenstijging en -daling

 • Een relatief kleine ledenstijging van het subsidiabele ledenaantal of een daling in de periode waarvoor subsidie toegekend is, leidt niet tot aanpassing van het subsidie. Echter bij een ledenstijging/daling groter dan 15% volgt aanpassing van de subsidie. Voor 1 oktober van enig jaar dient de vereniging hiervan melding te maken. De wijziging gaat in het jaar volgend hierop.

 • 5.

  Vertrouwen is goed maar enige controle blijft nodig. Hier wordt invulling aan gegeven door jaarlijks 5% van de verstrekte subsidies te controleren. Het betreft alle vormen van subsidies. Het kan bijvoorbeeld gaan om controle van ledenaantallen en/of andere voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Organisaties die gecontroleerd worden ontvangen tijdig bericht.

 • 6.

  Overgangsfase

 • Om de verschuivingen als gevolg van de nieuwe toetsingskaders geleidelijk in te voeren geldt voor het toekennen van stimuleringssubsidies een overgangsfase. Hiervan is sprake als de verschuiving (stijging/daling) meer dan € 500 bedraagt. Is dit het geval dan ontvangt de instelling in 2017 hetzelfde bedrag als in 2016. In 2018 is dit 50% meer of minder. In 2019 krijgt de instelling subsidie op basis van het nieuwe toetsingskader.

 • 7.

  Indexering

 • Gedurende de looptijd van dit toetsingskader vindt indexering van de stimuleringssubsidies niet plaats.

 • 8.

  Wanneer twee of meer verenigingen aan wie een stimuleringssubsidie wordt verstrekt fuseren gelden de volgende bepalingen:

  • -

   het vaste bedrag voor de nieuwe vereniging is de optelsom van de vaste bedragen van de voormalige verenigingen.

  • -

   dit is van toepassing in het kalenderjaar van de fusie en de twee volgende kalenderjaren, onder voorbehoud van de looptijd van het subsidiekader.

  • -

   voorwaarde is dat de nieuwe vereniging zich tenminste richt op dezelfde activiteiten en doelgroepen, alsmede een verzorgingsgebied heeft dat tenminste gelijk is aan dat van de voormalige afzonderlijke verenigingen.

3. TOETSINGSKADER EXPLOITATIESUBSIDIES INWONERSINITIATIEVEN ONDERSTEUNING EN ZORG

In de afgelopen jaren zijn in onze dorpen veel inwonersinitiatieven ontstaan op het gebied van ondersteuning en zorg voor elkaar. Hiermee is zowel vanuit inwonersinitiatieven (regie) als vanuit de gemeente (facilitator) ervaring opgedaan.

Algemene voorzieningen in de vorm van inwonersinitiatieven zijn het hart van de aanpak van de ondersteuning aan inwoners in een kwetsbare positie in Horst aan Maas. Juist door de ondersteuning in de dorpen te organiseren met inzet van dorpsgenoten ontstaat een goede bodem om mensen langer zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen laten wonen.

Het ontwikkelen van inwonersinitiatieven neemt toe in diversiteit en opzet.

Dit vraagt in de ontwikkelingsfase een open en flexibele instelling vanuit het inwonersinitiatief en de gemeente als het gaat om het indienen van een subsidieverzoek door het inwonersinitiatief en de beoordeling van een subsidieverzoek.

Binnen de nieuwe Algemene subsidieverordening komt er volgens onderstaande uitgangspunten een subsidiekader voor deze initiatieven. Binnen deze kaders is er flexibiliteit en ruimte aanwezig om ieder initiatief op zijn eigen waarde te kunnen beoordelen.

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen;

 • -

  het bevorderen van de duurzaamheid.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • -

  maatgevend is dat het betreffende inwonersinitiatief gezien wordt als een algemene voorziening binnen het sociaal domein (Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning);

 • -

  een vereiste is dat het inwonersinitiatief de vorm van een rechtspersoon aanneemt (stichting of coöperatie);

 • -

  het initiatief wordt beoordeeld op basis van een vooraf in te dienen exploitatiebegroting en achteraf in te dienen jaarverslag;

 • -

  reguliere afstemmingsmomenten tussen de gemeente en het inwonersinitiatief betreffende de ontwikkelingen binnen inwonersinitiatief.

De manier waarop we de subsidie berekenen:

de subsidie wordt voorlopig berekend op basis van de vooraf door de aanvrager ingediende exploitatiebegroting en definitief vastgesteld op basis van het achteraf ingediende jaarverslag.

Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

er is geen subsidieplafond . Het beschikbare subsidiebedrag wordt per initiatief op basis van de exploitatiebegroting vastgesteld.

4. TOETSINGSKADER PROJECTSUBSIDIES

Onze gezamenlijke doelen:

 • -

  het versterken van de sociale infrastructuur;

 • -

  het versterken van de lokale identiteit;

 • -

  het bevorderen van de gezondheid;

 • -

  het bevorderen van de zelfredzaamheid;

 • -

  het bevorderen van kunst en cultuurparticipatie en aanbod;

 • -

  bouwen aan de toekomst met jeugdwerk en jeugdafdelingen;

 • -

  het beschermen en behouden van natuur en landschap;

 • -

  het bevorderen van de duurzaamheid.

Het college van burgemeester en wethouders of de raad beoordeelt of een project bij de gestelde doelen aansluit. Belangrijk is dat de activiteit van maatschappelijke waarde is. Reguliere activiteiten waarvoor een vrijwilligersinstelling al een stimuleringssubsidie ontvangt, komen niet in aanmerking voor een projectsubsidie. In beginsel komen alleen vrijwilligersinstellingen met volledige rechtspersoonlijkheid voor subsidie in aanmerking.

Projectsubsidies

Het gaat in dit toetsingskader om projectsubsidies als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Horst aan de Maas (ASVH). Dit is een subsidie voor het uitvoeren van een eenmalige activiteit. Het gaat daarbij om een nieuw initiatief. Het vernieuwende aspect wordt nadrukkelijk meegenomen bij de beoordeling. De projectsubsidie heeft het karakter van een waarderingsbijdrage. Een project is “een samenhang van activiteiten of inspanningen waarvan het resultaat en de omvang begrensd is”. Door het college verstrekte projectsubsidies worden niet afgerekend.

Voorwaarden om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen:

 • 1.

  het project voldoet aan minimaal een van onze gezamenlijke doelen.

 • 2.

  het verlenen van een projectsubsidie wordt beschreven in de ASVH. Bij een subsidieaanvraag is een tijdige indiening van belang, waarbij een grens geldt van 8 weken voordat het project start als het college bevoegd is. Is de raad bevoegd om te beslissen dan geldt een termijn van 16 weken. De aan te leveren gegevens zijn in ieder geval:

  • -

   een beschrijving van de voorgenomen activiteiten die uitgevoerd gaan worden. Hierin wordt een link gelegd met de genoemde gemeentelijke doelstellingen;

  • -

   een begroting met inkomsten en uitgaven;

  • -

   het college is bevoegd meer informatie op te vragen zoals benoemd in de ASVH, artikel 39.

Besluit

binnen 6 weken nadat de complete aanvraag is ontvangen beslist het college van B&W over de aanvraag en volgt de beschikking. Voor de raad geldt een termijn van 12 weken.

De manier waarop we de subsidie berekenen:

Een projectsubsidie die door het college wordt verstrekt bedraagt maximaal € 5.000. Over projectsubsidies boven € 5.000 beslist de raad.

Directe subsidievaststelling

bij een projectsubsidie die door het college wordt verstrekt, is sprake van een directe subsidievaststelling: de subsidie wordt tegelijkertijd met de subsidieverlening vastgesteld. Er vindt achteraf geen financiële verantwoording plaats. Wel moet de subsidieontvanger achteraf een inhoudelijk verslag indienen, zodat de gemeente weet of de activiteit succesvol was of niet.

Bij een projectsubsidie die door de raad wordt verstrekt, is geen sprake van een directe subsidievaststelling. Achteraf vindt, naast een inhoudelijk verslag, ook een financiële verantwoording en financiële afrekening plaats.

Subsidieplafond(s)

de budgetten voor projectsubsidies die door het college worden verstrekt, kennen een jaarlijks subsidieplafond dat in de gemeentebegroting staat. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag behandeld. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, wordt de subsidieaanvraag geweigerd.

Eenmalig

Aan een project wordt éénmalig een projectsubsidie toegekend. Een uitzondering kan gemaakt worden voor nieuwe jaarlijks terugkerende projecten of evenementen. Dat kan maximaal 4 jaar. Daarna wordt bekeken of het project zonder gemeentelijke subsidie uitgevoerd kan worden of dat structurele gemeentelijke subsidie wenselijk is. Het Toetsingskader Stimuleringssubsidies wordt dan aangepast.

Bijzondere vorm van projectsubsidies

 • 1.

  Vouchers

  Het vouchersysteem is een nieuwe vorm van subsidiëren voor verengingen en stichtingen. Zij dragen met hun activiteiten bij aan de vitale gemeenschap die we voor ogen hebben. Als ze daar extra hun best voor doen, door niet-reguliere activiteiten te ontplooien voor de maatschappij, krijgen ze een financieel steuntje in de rug. De basis voor het systeem is vertrouwen. De aanvraagprocedure en de criteria zijn daarom eenvoudig. Verantwoording gebeurt achteraf aan de gemeente, maar vooral aan de samenleving. De bestedingen worden openbaar gemaakt.

  Voorwaarden om voor een voucher in aanmerking te komen:

  • 1.

   een aanvraag voor een voucher wordt minimaal 4 weken voorafgaand aan de activiteit ingediend. De gemeente neemt binnen 2 weken na binnenkomst van de complete aanvraag een besluit;

  • 2.

   alleen vrijwilligersinstellingen (verenigingen en stichtingen) kunnen voor een voucher in aanmerking komen. Professionele instellingen, bedrijven, zzp-ers niet;

  • 3.

   ook niet gesubsidieerde vrijwilligersinstellingen kunnen vouchers aanvragen;

  • 4.

   reguliere activiteiten van de vrijwilligersinstelling komen niet in aanmerking voor een voucher. Extra maatschappelijke activiteiten die aanvullend op de normale activiteiten georganiseerd worden, komen wel in aanmerking;

  • 5.

   het maatschappelijk nut moet buiten de vereniging liggen;

  • 6.

   de maatschappelijke doelen moeten vallen binnen de beleidsvelden samenleven, welzijn of duurzaamheid;

  • 7.

   maximaal 1 voucher per activiteit;

  • 8.

   maximaal 2 vouchers per vrijwilligersinstelling;

  • 9.

   we behandelen aanvragen op datum van binnenkomst. Daarbij geldt: op = op;

  • 10.

   pro forma aanvragen worden niet geaccepteerd;

  • 11.

   toegekende vouchers hoeven in beginsel niet terugbetaald te worden;

  • 12.

   publieke inhoudelijke verantwoording naar raad en samenleving. Wanneer geen verantwoording ingediend wordt, wordt het toegekende voucherbedrag teruggevorderd;

  • 13.

   de activiteit moet plaatsvinden in het jaar waarin de voucher is aangevraagd.

 • Hoogte voucherbedrag

  Een voucher bedraagt € 500.

 • 2.

  Garantiesubsidies

  De organisatie van de activiteit verwacht het evenement zonder gemeentelijk subsidie te kunnen organiseren. Mocht door onvoorziene omstandigheden achteraf blijken dat de activiteit toch afsluit met een negatief saldo, dan kan besloten worden om de verleende garantiesubsidie uit te betalen. Een aanvraag voor een garantiesubsidie wordt minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit ingediend. Binnen 6 weken nadat de complete aanvraag is ontvangen zal een beschikking worden afgegeven waarin het besluit kenbaar gemaakt wordt.

 • 3.

  Prioriteitsgelden dorpsplatforms en wijkcomités

  Een vorm van projectsubsidieverlening is de verlening van prioriteitsgelden. Hiermee kunnen de dorpsplatforms en wijkcomités projecten ondersteunen die zij belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp. Voor dorpsplatforms is jaarlijks een bedrag van € 8.500 en voor de wijkcomités € 5.000 beschikbaar.

  Als een dorpsplatform of wijkcomité zelf over het jaarlijkse budget prioriteitsgelden wil beschikken, kan het budget in de vorm van een projectsubsidie worden overgedragen.

  Bij de prioriteitsgelden geldt geen maximum aan de hoogte van de projectsubsidie. Het is toegestaan te sparen tot een bedrag van maximaal € 25.000. Boven deze grens worden geen prioriteitsgelden beschikbaar gesteld tenzij gespaard wordt voor door het college goedgekeurde doelen.

  Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • 1.

   draagvlak moet gezocht worden voor de besteding van de prioriteitsgelden;

  • 2.

   op een correcte besteding wordt toegezien;

  • 3.

   er moet een financiële verantwoording worden ingediend;

  • 4.

   een aanvraag moet minimaal 8 weken voorafgaand aan de activiteit ingediend worden.

 • Besluit:

  het college neemt binnen 4 weken na binnenkomst van de complete aanvraag een besluit.

 • 4.

  Subsidie zelfwerkzaamheid

  Inwonersinitiatieven die leiden tot verbetering van de leefomgeving en middels zelfwerkzaamheid worden gerealiseerd kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.

  Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • 1.

   draagvlak voor het initiatief moet aangetoond worden;

  • 2.

   binnen de begroting (op te stellen door een bedrijf of de gemeente) moet een uitsplitsing gemaakt worden van de materiaal- en arbeidskosten;

  • 3.

   er moet een financiële verantwoording worden ingediend.

 • De manier waarop we de subsidie berekenen:

  • -

   van de materiaalkosten wordt 1/3 deel gesubsidieerd;

  • -

   voor de geraamde uren wordt een vergoeding verstrekt van € 10 per uur.

 • Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag:

  de budgetten voor projectsubsidies kennen een jaarlijks subsidieplafond dat in de gemeentebegroting staat. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag behandeld. Wanneer het subsidieplafond is bereikt wordt de subsidieaanvraag geweigerd.

5 TOETSINGSKADER INVESTERINGSSUBSIDIES

Dit onderdeel doorloopt een afzonderlijk traject en maakt uiteindelijk onderdeel uit van dit toetsingskader.

6 TOETSINGSKADER BUDGETSUBSIDIES

 • Toetsingskader budgetsubsidie 2022

 • Budgetsubsidie is een subsidie waarbij de subsidieverstrekker stuurt op beleidsdoelen. De subsidieverstrekker maakt samen met de subsidieaanvrager afspraken over de bijdrage van de partner aan de beweging richting vitale gemeenschap en wat dit concreet oplevert voor de inwoners/gemeenschappen van Horst aan de Maas.

 • We zetten subsidies gericht in en sturen op outcome. We werken op basis van vertrouwen en geven maatschappelijke partners de ruimte om vanuit eigen inzicht en professionaliteit te werken.

 • Het resultaat is een toetsingskader met als centrale vraag: wat levert de bijdrage en inzet van onze maatschappelijke partners op voor de inwoners van Horst aan de Maas. Dit blijft steeds onderwerp van gesprek met onze partners. Monitoring en ontwikkeling van deze kwalitatieve discussie hebben een prominente plek in de doorontwikkeling van dit kader. We informeren de gemeenteraad jaarlijks over de inzet van de maatschappelijke partners en hun bijdrage aan vitale gemeenschappen.

  • 1.

   Gezamenlijke doelen

   We streven naar zelfredzame gemeenschappen en individuele inwoners. Dit betekent dat onze inwoners mee kunnen doen in het dagelijkse leven en dat dorpen en gemeenschappen zelf initiatieven nemen. De taak van de overheid en maatschappelijke partners is deze beweging te faciliteren, daar waar het nodig is. Subsidieaanvragers krijgen subsidie als ze een bijdrage leveren aan deze beweging van Vitale Gemeenschappen.

   We onderscheiden twee soorten doelen: strategische doelen en uitvoeringsdoelen.

   Strategische doelen

   Deze zijn globaal geformuleerd en gelden voor de looptijd van dit subsidiekader. Het overkoepelende strategische doel is vitale gemeenschappen. Daarbinnen kennen we een aantal subdoelen.

   Vitale gemeenschappen.

   We subsidiëren organisaties die een bijdrage leveren aan het continue proces om te komen tot vitale gemeenschappen. De vitale gemeenschap is een gemeenschap waarin inwoners zich inzetten voor een gezonde leefomgeving. Waarin inwoners zelf initiatief nemen en hun eigen toekomst bepalen. Waarin ze in eigen dorp/wijk/straat de dialoogvoeren over wat belangrijk is. Het zijn gemeenschapen waar inwoners elkaar uitdagen mee te denken over de grenzen en belangen van de eigen organisatie/vereniging. De overheid en maatschappelijke partners faciliteren dit.

   Om meer beeld en geluid te geven aan het abstracte begrip “vitale gemeenschappen” onderscheiden we drie subdoelen die duiding geven aan de onderdelen van vitale gemeenschappen die we belangrijk vinden.

   Samenwerken

   In de huidige tijdsgeest staat het individu en individueel presteren centraal. Deze oriëntatie op het individu biedt geen oplossingen voor uitdagingen om zorg of maatschappelijke opgaven op lokaal niveau te organiseren. Collectieven zijn nodig om sterke gemeenschappen te vormen. We subsidiëren organisaties die bereid zijn zich de komende jaren in te zetten voor samenwerking en het versterken van collectieven. Dit betreft zowel samenwerking tussen organisaties onderling als met (gemeenschaps)initiatieven. We vragen organisaties buiten de grenzen van hun eigen organisatie en belang te treden. Om dit te realiseren is het belangrijk dat we ons als gemeente opstellen als betrouwbare partner en dat we initiatief nemen om de partijen met elkaar te verbinden.

   Het geheel centraal

   We willen gemeenschappen, nog meer dan nu al wordt gedaan, stimuleren om vanuit het geheel te kijken naar de uitdagingen waar zij als gemeenschap voor staan. Deze brede blik is nodig om als lokale gemeenschap de beperkt beschikbare ‘gemeenschapstijd en -expertise’ op het juiste moment aan het juiste thema te besteden. We verwachten van onze partners die een budgetsubsidie ontvangen dat ze gemeenschappen faciliteren in het maken van de juiste afwegingen.

   Ieder zijn eigen rol

   Vitale Gemeenschappen ontstaan ‘van onderop’. Duurzame, vitale gemeenschappen ontstaan vanuit een door verenigingen en betrokken burgers gedragen, open proces en niet omdat deze door een overheid worden afgekondigd. De kennis, competenties en ervaring die nodig zijn om een vitale gemeenschap in stand te houden is meer dan voldoende aanwezig in Horst aan de Maas. De kunst voor de mensen die actief zijn in deze gemeenschap is om dit aan te boren. De kunst voor ons als overheid en maatschappelijke partners is om op een goede manier met onze ‘vakkennis’ aan te sluiten op de ‘contextkennis’ (de kennis van de lokale situatie en de lokale omstandigheden) die al in de gemeenschap aanwezig is. We subsidiëren (alleen) organisaties die niet in producten maar in vraagstukken denken die spelen/leven in de gemeenschap. We bemoedigen hierbij het ontstaan van lokale coalities (samenwerkingen tussen informele en formele partijen).

   Uitvoeringsdoelen

   Dit zijn deeldoelen van de strategische doelen. Deze deeldoelen bereikt de gemeente door in samenspraak met de subsidieontvangers af te stemmen hoe hier invulling aan gegeven gaat worden. De deeldoelen geven concreet aan wat de gemeente wil bereiken op een bepaald beleidsvlak. Dit biedt de gemeente maar ook de subsidieontvanger de mogelijkheid om in te spelen op belangrijke trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een flexibele houding en het kunnen leveren van maatwerk. De uitvoeringsdoelen worden jaarlijks heroverwogen.

  • 2.

   Voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen.

   • De subsidieaanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals benoemd in de algemene subsidieverordening van de gemeente..

   • De subsidieaanvraag stimuleert het versterken van vitale gemeenschappen.

   • De subsidieaanvraag voldoet aan het strategische doel: Vitale Gemeenschappen.

   • De subsidieaanvrager erkent en levert een bijdrage aan de drie strategische subdoelen.

   • Bij aanvraag geeft de subsidie aanvrager aan, wat de verwachte outome is van hun inzet voor de inwoners van Horst aan de Maas en hoe ze wensen dit tijdens de monitoring toe te lichten.

   • De subsidieaanvrager verstrekt bij de aanvraag een financiële begroting.

   • De subsidieaanvrager doet actief mee in het proces om te komen tot meer en betere samenwerking tussen organisaties onderling en met gemeenschappen.

  • 3.

   Monitoren en ontwikkelen

   Strategische doelen en uitvoeringsdoelen

   Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag kijkt het college of de aanvraag voldoet aan de strategische doelen. We gaan in gesprek over de verwachte outcome (wat levert je inzet de inwoners van Horst aan de Maas op?) en de manier waarop organisaties dit inzichtelijk maken.

   Uitvoeren doelen

   De subsidieontvangers gaan aan de slag met het realiseren van toegevoegde waarde voor inwoners van Horst aan de Maas. Aanpassingen aan verwachte en afgesproken outcome gebeurt in samenspraak tussen college en subsidieontvanger.

   Monitoren en ontwikkelen

   We beginnen aan het nieuwe subsidiekader door samen met onze strategische partners invulling te geven aan de outcome die we gaan meten en hoe ze denken deze inzichtelijk te maken. Met deze afspraken als vertrekpunt zijn we minimaal één keer per jaar individueel en één keer per jaar collectief met elkaar in gesprek. In deze gesprekken staan we stil bij wat de inzet voor een meerwaarde heeft opgeleverd voor inwoners van Horst aan de Maas. In de monitoring is er ook aandacht voor reflectie op wat werkt en waar verbeterpunten liggen. Monitoren en ontwikkelen is geen éénrichtingsverkeer. Tijdens de gesprekken wordt ook de rol van de gemeente onder de loep genomen. Lessen geleerd in 1 jaar vormen de input voor hoe we verder gaan in het volgende jaar.

   Resultaat

   Eenmaal per jaar concludeert de clustermanager in samenspraak met de verantwoordelijke portefeuillehouder, op basis van hetgeen de inzet heeft opgeleverd voor inwoners, of er voldoende is bijgedragen aan de beweging van Vitale gemeenschappen.

   Betrekken van de gemeenteraad

   De raad wordt jaarlijks uiterlijk in juli geïnformeerd over de opbrengsten van het monitoren en ontwikkelen van het jaar ervoor. De gerealiseerde outcome vormt hiervoor de basis.

   Eenmaal per vier jaar organiseren we een gezamenlijk werkbezoek waar college, raadsleden, budgetsubsidieontvangers en inwoners met elkaar praten over het werk van de subsidieontvangers. De gemeente neemt het initiatief om deze bijeenkomst te initiëren.

  • 4.

   De manier waarop we de subsidie berekenen

   De subsidie kan in één keer verleend worden voor de duur van 4 jaar. Dit gebeurt op basis van een ingediende aanvraag. Aan de hand van een financiële en inhoudelijke verantwoording van wat de verwachte outcome is van de geleverde inzet wordt per jaar het eerder verleende bedrag vrijgegeven. Mocht het zo zijn dat er nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zijn waarop we (subsidieverstrekker en subsidieontvanger) willen inspelen dan kan dit, uiteraard is het hierbij mogelijk om het subsidiebedrag naar boven of onder bij te stellen.

   Voor subsidies boven de 100.000 euro is een accountantsverklaring nodig.

  • 5.

   Het voor aanvragen beschikbare subsidiebedrag

   De raad stelt eenmaal, bij de meerjarenbegroting, het bedrag vast dat beschikbaar is voor budgetsubsidies voor de komende 4 jaar.

BEGRIPPENLIJST

Activiteit

De activiteit die door de instelling wordt uitgevoerd en die door de gemeente kan worden gesubsidieerd. Waar mogelijk worden de prestaties in meetbare termen gedefinieerd.

Activiteitenplan

Het door een instelling opgestelde plan, waarin de in het betrokken jaar uit te voeren activiteiten worden vermeld met de doelstelling, de te hanteren methoden en evt. de benodigde personele, materiële en organisatorische middelen.

Cursus

Het verzorgen van een of meerdere omschreven aantal lessen die een samenhangend geheel vormen. De cursus is gericht op deskundigheidsbevordering van de deelnemers binnen de doelstelling van de vereniging.

Deskundige leiding inzake instrumentale muziekverenigingen

Een voor het uitoefenen van zijn/haar functie in de vereniging gediplomeerd dirigent of instructeur.

Deskundige leiding inzake sport & beweging

Een voor het uitoefenen van zijn/haar functie in de vereniging gediplomeerd trainer, coach of instructeur.

Eenheid werkgebied

In een aantal gevallen wordt subsidie toegekend naar de omvang van het werkgebied binnen Horst aan de Maas. Daarbij worden vaste eenheden gebruikt:

1 eenheid =

0 - 2.500 inwoners

2 eenheden =

2.500 - 5.000 inwoners

3 eenheden =

5.000 - 7.500 inwoners

4 eenheden =

7.500 en meer.

Per 1.1.2016 bedroegen de inwoneraantallen per kern:

America

2.055

Broekhuizen

763

Broekhuizenvorst

1.077

Evertsoord

256

Griendtsveen

541

Grubbenvorst

4.799

Hegelsom

1.908

Horst

12.780

Kronenberg

1.152

Lottum

1.948

Meerlo

1.892

Melderslo

2.053

Meterik

1.471

Sevenum

6.546

Swolgen

1.230

Tienray

1.208

In incidentele gevallen kunnen meerdere kernen als werkgebied beschouwd worden wanneer aantoonbaar kan worden gemaakt dat het werkgebied groter is dan de eigen kern.

Evaluatie

Een afweging aan de hand van een verslag door de vereniging van de verrichte activiteiten na het eerste subsidiejaar of de subsidie wordt voortgezet.

Jeugdlid jeugdorganisaties

Een contributie betalend jeugdlid uit Horst aan de Maas die in het kalenderjaar van de subsidieaanvraag 18 jaar of jonger wordt.

Jeugdlid sport

Een contributie betalend jeugdlid uit Horst aan de Maas die in het kalenderjaar van de subsidieaanvraag 18 jaar of jonger wordt. Voor sportverenigingen geldt dat de koepelorganisatie dient te zijn aangesloten bij het N.O.C. - N.S.F.

Kennismakingsactiviteit sport

Een speciaal georganiseerde activiteit voor kinderen en jongeren uit deze gemeente die nog niet aan sport doen, waarbij de kinderen en jongeren samen de desbetreffende sport actief kunnen uitproberen. Doel is jeugd blijvend te interesseren voor actieve deelname aan de vereniging. Het openstellen van reguliere trainingen voor geïnteresseerden of het aanbieden van gratis proeflessen is niet voldoende.

(jeugd) Lid van verenigingen binnen Kunst & Cultuur

Voor alle verenigingen in dit beleidsveld geldt dat:

 • -

  Ereleden, bestuursleden en steunleden (indien zij niet tot de vaste uitvoerende groep behoren), betaalde dirigenten en betaalde instructeurs niet als subsidiabel lid worden aangemerkt.

 • -

  Een jeugdlid in het kalenderjaar van de subsidieaanvraag 18 jaar of jonger wordt.

  Harmonieverenigingen, fanfares en drumbands:

 • -

  Contributie betalende en bij de desbetreffende landelijke of gewestelijke ondersteuningsorganisatie aangemelde leden uit Horst aan de Maas die actief een instrument bespelen in de harmonie, fanfare, jeugdorkest, drumband, tamboerkorps of blaaskapel van de vereniging. Contributiebetalende leerlingen in opleiding worden ook als (jeugd)lid aangemerkt.

 • -

  Ieder lid wordt slechts 1 x geteld, ook al speelt deze actief in meerdere geledingen van de vereniging.

 • -

  Per harmonievereniging, fanfarevereniging of drumband kunnen maximaal 1 tamboermaître en 1 vaandeldrager als actief lid worden opgegeven.

  Overige instrumentale muziekverenigingen:

  Contributie betalende leden uit Horst aan de Maas die daadwerkelijk een instrument bespelen in het uitvoerend orkest c.q. muziekgezelschap.

  Zangverenigingen:

  Contributie betalende leden uit Horst aan de Maas die actief deel uitmaken van het uitvoerende koor.

  Toneelverenigingen en volksdansverenigingen:

  Contributie betalende leden uit Horst aan de Maas die actief deel uitmaken van het uitvoerende toneel- of volksdansgezelschap.

  Schutterijen:

  Contributie betalende leden uit Horst aan de Maas die deelnemen aan de openbare activiteiten van de schutterij. Ook als lid worden aangemerkt contributie- of lesgeld betalende leerlingen uit Horst aan de Maas die in het kader van de schutterij een muziekopleiding volgen ten behoeve van toelating tot de uitvoerende groep. Deze leerlingen ontvangen geen aanvullende subsidie t.b.v. de opleiding.

Hafabra-opleiding:

 • -

  Opleidingskosten vereniging eigen opleiding: Kosten als docentkosten en kosten voor praktijk- en theorie-examens. Het omvat geen huisvestingskosten.

 • -

  Externe opleiding hafabra: Organisaties die gecertificeerd zijn om hafabra lessen (theorie en praktijk) te geven en examens te organiseren zoals een kunstencentrum.

 • -

  Docenten kunnen lesgeven in een instrument waarvoor zij een hbo-bachelor- of masterstudie (of vergelijkbaar niveau) hebben afgerond.

Lid ouderenvereniging

Een contributie betalend lid uit Horst aan de Maas.

Lid met een beperking

Een contributie betalend lid uit Horst aan de Maas met een of meer functiestoornissen ten gevolge van chronische ziekte of gebrek, samenhangend met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking(en) van permanente aard, voor wie aantoonbaar ingrijpende (individuele) aanpassingen moeten worden gedaan of voor wie speciale begeleiding noodzakelijk zonder welke hij/zij niet aan de reguliere activiteiten van de vereniging kan deelnemen. Het is altijd ter beoordeling van het college of aanpassingen of speciale begeleiding noodzakelijk zijn en daarmee of een lid beschouwd kan worden als lid met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Lid vrouwenvereniging

Een contributie betalende vrouw uit Horst aan de Maas vanaf 18 jaar

Openbaar optreden

Een openbaar optreden behelst een volwaardig en compleet programma dat toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente bedoelt daarmee in elk geval geen:

 • -

  optreden ter ondersteuning van religieuze activiteiten, bijvoorbeeld ter opluistering van een mis;

 • -

  optreden in een verpleeg- of bejaardenhuis;

 • -

  optreden als onderdeel van een gemengd programma dat bestaat uit optredens van diverse uitvoerenden (bijvoorbeeld op een braderie, in een revue, op een kerst-in).

Representatie

Meerdere optredens per jaar, o.a. op verzoek van de gemeente, ter gelegenheid van diverse openbare gemeentelijke festiviteiten zoals de Dodenherdenking, Koninginnedag, onthulling van kunstwerken, opening van gebouwen, intocht van Sinterklaas, opluisteren van gemeentelijke ontvangsten en recepties, enzovoorts.

Themabijeenkomst

Het verzorgen van een bijeenkomst waarin inhoudelijke informatie wordt overgedragen, rond een thema dat in verband staat met de doelstellingen van de organisatie. Er is sprake van gedegen voorbereiding, deskundige inbreng en/of ondersteunend schriftelijk materiaal.

Vrijwilliger:

Degene die werkzaamheden verricht zonder een arbeidsovereenkomst met de instelling te hebben gesloten en zonder dat tegenover de verrichte werkzaamheden een vergoeding staat, meer dan de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligersorganisatie:

Alle rechtspersonen (verenigingen, stichtingen) die niet als professionele organisatie worden aangemerkt. Groepen burgers die geen rechtspersoon hebben opgericht, worden in principe niet als vrijwilligersorganisatie aangemerkt en komen niet in aanmerking voor subsidie.

Ondertekening