Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de subsidie voor culturele projecten (Subsidieregeling Culturele projecten gemeente Zoetermeer 2021)

Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de subsidie voor culturele projecten (Subsidieregeling Culturele projecten gemeente Zoetermeer 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling culturele projecten, gemeente Zoetermeer 2021

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • Afwegingskader: het kader dat als bijlage bij de subsidieregeling is opgenomen.

 • College: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 • Cultuurvisie: ‘De stad leeft, leve de stad. Zoetermeerse Cultuurvisie 2030

 • Culturele basisinstelling: een tot de culturele basis behorende instelling die een subsidie ontvangt volgens de Subsidieregeling Culturele basisinstellingen gemeente Zoetermeer, 2021.

 • Culturele projecten: éénmalige publieksgerichte activiteiten van culturele aard die openbaar toegankelijk zijn en plaatsvinden in de gemeente Zoetermeer; de culturele projecten mogen meerdaags zijn; bij herhaling van het project (bijvoorbeeld later in het jaar of het jaar erna) moet een nieuwe aanvraag ingediend worden, die individueel beoordeeld wordt.

 • Cultuur: alle activiteiten die te maken hebben met de uitvoering, beoefening, educatie en presentatie van kunstdisciplines, zoals podiumkunsten, beeldende kunst en fotografie, literatuur, cultuureducatie, cultuurparticipatie en evenementen en/of projecten die zulke activiteiten bevorderen, presenteren en promoten. Politieke en religieuze activiteiten zijn uitgesloten.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

De Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft tot doel éénmalige culturele projecten mogelijk te maken in de gemeente Zoetermeer. De projecten dragen bij aan het versterken van het cultureel vermogen van Zoetermeer, zoals vastgelegd in de Cultuurvisie en uitgewerkt in het afwegingskader dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 4 Subsidieontvanger

Subsidie zal uitsluitend worden verstrekt aan een organisator van culturele projecten, niet zijnde een Culturele basisinstelling. De aanvrager kan maximaal tweemaal per jaar een subsidie volgens deze regeling aanvragen.

Artikel 5. Drempelcriteria voor aanvraag

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 en rangschikking als bedoeld in artikel 10 in aanmerking te komen, dient de subsidieaanvrager tenminste te voldoen aan de volgende drempelcriteria:

 • a.

  de aanvrager is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon die culturele activiteiten uitvoert, niet zijnde een Culturele Basisinstelling;

 • b.

  de aanvraag is compleet, op tijd, op de juiste wijze ingediend; middels het daarvoor bedoelde aanvraagformulier;

 • c.

  de aanvraag betreft een éénmalig cultureel project;

 • d.

  de aanvrager heeft voor de aangevraagde activiteiten geen andere gemeentelijke subsidie aangevraagd of ontvangen.

Artikel 6. Weigeringsgronden

De weigeringsgronden als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend kosten in aanmerking die in rechtstreeks verband staan tot het realiseren van het culturele project en waarvan in redelijkheid mag worden aangenomen dat deze noodzakelijk zijn om het project te kunnen uitvoeren.

 • 2. Kosten zijn uitsluitend subsidiabel indien deze na het indienen van de aanvraag zijn gemaakt en betaald.

 • 3. Het college kan besluiten dat andere kosten dan genoemd in lid 1 subsidiabel zijn.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de begroting.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Artikel 9. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond wordt vastgesteld door het college, conform artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 2016.

 • 2. Het totaal beschikbare budget voor het betreffende kalenderjaar wordt over de vier termijnen als bedoeld in artikel 12, eerste lid, verdeeld. Indien het budget voor een termijn niet is uitgeput, kan het niet benutte budget worden toegevoegd aan het (deel)plafond voor de volgende termijn. Indien een project op grond van niet toereikend budget wordt afgewezen, mag in een volgend tijdvak opnieuw subsidie aangevraagd worden voor hetzelfde project. Deze wordt dan opnieuw beoordeeld.

 • 3. De bepaling over het begrotingsvoorbehoud als genoemd in artikel 3 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 is van toepassing.

Artikel 10. Wijze van verdeling

 • 1. Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van een rangschikking van de aanvragen.

 • 2. Voor rangschikking komen uitsluitend de aanvragen in aanmerking die voor behandeling in aanmerking komen en voldoen aan de drempelcriteria als bedoeld in artikel 5.

 • 3. Een ambtelijke commissie of een daartoe door het college gemandateerd orgaan beoordeelt de aanvragen inhoudelijk. De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in het Afwegingskader opgenomen criteria. De rangschikking wordt bepaald door het totaal aantal punten dat wordt gehaald. Niet voor rangschikking in aanmerking komen aanvragen die na de beoordeling minder dan 70 van de 100 punten hebben gehaald. Die aanvragen zullen worden afgewezen.

 • 4. Voor de in het Afwegingskader opgenomen criteria kan maximaal het volgende aantal punten worden gehaald:

  • a.

   hoe wordt vormgegeven aan de vier elementen van cultureel vermogen? (totaal 20p.)

  • b.

   hoe profiteert het publiek/deelnemers daarvan? (totaal 20p.)

  • c.

   hoe wordt samengewerkt met anderen en hoe draagt het programma bij aan pluriformiteit van het cultuurlandschap? (totaal 20p.)

  • d.

   welke innovatieve kracht laat het plan zien? (totaal 20p.)

  • e.

   wat is kans van slagen en doelmatigheid? (totaal 20 p.)

 • 5. Indien het totaalbedrag van de in aanmerking komende aanvragen het subsidieplafond als bedoeld in artikel 9 overschrijdt, wordt het budget als volgt verdeeld:

  • a.

   de aanvraag die de meeste punten scoort volgens de rangschikking als genoemd in het tweede en derde lid, wordt als eerste gehonoreerd;

  • b.

   telkens wordt de daaropvolgende aanvraag die de meeste punten scoort, als eerste gehonoreerd;

  • c.

   indien meerdere aanvragen dezelfde score hebben gehaald en honorering van deze aanvragen tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden, worden deze naar rato gehonoreerd.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag en subsidieverlening

Artikel 11. De aanvraag

De aanvraagvereisten als bedoeld in artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Artikel 12. Aanvraagtermijn

 • 1. Aanvragen kan gedurende het gehele jaar.

 • 2. Behandeling van de aanvragen vindt viermaal per kalenderjaar plaats op 1 januari, 1 maart, 1 juni en 1 september. Aanvragen die vóór deze data ingediend zijn worden in de desbetreffende periode behandeld.

 • 3. Het aangevraagde project moet starten en/of plaatsvinden binnen zes maanden nadat het besluit tot subsidieverlening bekend is gemaakt.

Artikel 13. Beslistermijn

Het college beslist binnen acht weken na de aanvang van de betreffende aanvraagtermijn op de subsidieaanvraag.

Artikel 14. Indexering

Het college kan in de subsidiebeschikking bepalingen opnemen over indexering van het subsidiebedrag.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 15. Verplichtingen

De verplichtingen als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Hoofdstuk 5 Betaling en verantwoording

Artikel 16. Voorschot

Het college kan de subsidieontvanger een voorschot van maximaal 100% van het bedrag, genoemd in het besluit tot subsidieverlening verstrekken.

Artikel 17. Betaling, verantwoording en vaststelling

De bepalingen over betaling, verantwoording en vaststelling als bedoeld in de artikelen 8, 11, 12 en 14 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Artikel 18. Intrekkings- en terugvorderingsgronden

De bepalingen over intrekking en terugvordering van de subsidie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Zoetermeer 2016 zijn van toepassing.

Artikel 19. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 september 2021.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Culturele projecten gemeente Zoetermeer 2021.

Ondertekening