Subsidieregeling Voor Wijchen Door Wijchen 2021

Geldend van 29-12-2021 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Subsidieregeling Voor Wijchen Door Wijchen 2021

Investeren in cultureel Wijchen 2021

Inleiding

De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen. De gemeente Wijchen wil door middel van deze subsidieregeling de gevolgen van deze maatregelen verzachten. De gemeente ondersteunt eenmalige projecten, experimenten, en optredens van makers in de cultuursector. De regeling is bedoeld voor culturele organisaties en zzp’ers in de cultuursector en horeca in de gemeente Wijchen. Onder het motto: Voor Wijchen Door Wijchen subsidieert de gemeente culturele activiteiten in de gemeente Wijchen. Van een popbandje of singer-songwriter op het terras van een café tot aan een verhalenverteller of dichter in het restaurant. Zo bezorgt de gemeente bezoekers van horeca een nog leukere middag of avond, en de culturele ondernemer weer wat werk. Op weg naar het herstel voor cultuurmakers uit de coronacrisis.

De activiteiten vinden plaats in de gemeente Wijchen. De regeling heeft een korte doorlooptijd in vergelijking met andere subsidieregelingen: aanvragen worden binnen drie weken beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

 • -

  Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Wijchen 2018,

Besluit vast te stellen de navolgende Subsidieregeling: Voor Wijchen Door Wijchen 2021

Artikel 1 Begripsomschrijving

culturele activiteit:

activiteit of project gericht op beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, spoken word, film, dans, design, games, urban, of een mix of cross-over hiervan;

makers:

individuele cultuurbeoefenaars of collectieven daarvan, die werkzaam zijn, en ingeschreven staan in de KvK register, in een van de volgende culturele velden: beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, spoken word, film, dans, design, games, urban, of een mix of cross-over hiervan, met of zonder vooropleidingen;

Artikel 2 Toepassing

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van waarderingssubsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doel van de subsidie

 • 1. Het doel van de subsidieregeling is de gevolgen van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen, in de cultuursector te verzachten door eenmalige culturele activiteiten van makers in deze sector te ondersteunen.

 • 2. Het achterliggende maatschappelijke doel van de subsidieregeling is om cultuurparticipatie van inwoners van de gemeente Wijchen weer op gang te brengen, alsmede opnieuw een (vernieuwend) programma in de cultuursector mogelijk te maken.

Artikel 4 Culturele activiteiten

 • 1. Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor:

  • a.

   eenmalige nieuwe culturele activiteiten;

  • b.

   meerkosten van aanpassingen aan bestaande culturele activiteiten als gevolg van coronamaatregelen.

 • 2. De culturele activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de culturele activiteit, voor zover het 1e lid onder a betreft, is gericht op het creëren van een artistiek of cultureel product.

  • b.

   de culturele activiteit, voor zover het 1e lid onder a betreft, is een niet-vergunningplichtig cultureel evenement dan wel beschikt over een evenementenvergunning;

  • c.

   de activiteit, voor zover het 1e lid onder b betreft, is gericht op het aanpassen van bestaande culturele activiteiten zodat deze conform de geldende coronamaatregelen kunnen worden uitgevoerd.

 • 3. De culturele activiteit wordt uitgevoerd door in Wijchen woonachtige cultuurmakers.

 • 4. Voor alle culturele activiteiten geldt dat deze openbaar toegankelijk zijn voor publiek.

 • 5. Voor alle culturele activiteiten geldt dat deze plaatsvinden in de gemeente Wijchen.

 • 6. Indien door veranderde coronamaatregelen de gesubsidieerde culturele activiteit niet kan plaatsvinden, kan de subsidieontvanger in overleg met het college een alternatief aanbieden, zolang dat past binnen het doel van deze subsidieregeling.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  rechtspersonen die een structurele subsidierelatie hebben met de gemeente Wijchen;

 • b.

  rechtspersonen die op 1 januari 2021 waren opgenomen in het handelsregister met één van de SBI-codes genoemd op de lijst in de bijlage; en

 • c.

  natuurlijke personen die op 1 januari 2021 als bedrijf waren ingeschreven met één van de SBI-codes genoemd op de lijst in de bijlage.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijkerwijs gemaakte kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders direct zijn verbonden met en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 4.

 • 2. De btw over de gesubsidieerde kosten komt voor subsidie in aanmerking voor zover die btw niet teruggevorderd, verrekend of anderszins in mindering kan worden gebracht.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   overhead van de organisatie;

  • b.

   kosten van huisvesting van de aanvrager of een maker;

  • c.

   kosten die naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders vallen binnen de voorwaarden van een andere subsidieregeling;

  • d.

   kosten die eerder door het college van burgemeester en wethouders op basis van deze subsidieregeling of anderszins zijn gesubsidieerd.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt minimaal € 250 en maximaal € 5.000 per aanvraag.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het opgenomen budget in de gemeentebegroting voor eenmalige waarderingssubsidies geldt als subsidieplafond. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt daarom voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022 een subsidieplafond van € 50.000 hetgeen overeenkomt met het door de raad hiervoor opgenomen budget in het fonds Voor en Door Wijchen (raadsbesluit 8 juli 2021).

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verleent de subsidie in volgorde van ontvangst van de aanvraag bij het college, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als tijdstip van ontvangst van de aanvraag het tijdstip waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3. Indien het college van burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 10 Aanvraag subsidie en termijnen

Onverminderd artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening verstrekt de aanvrager de volgende gegevens:

 • a.

  een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat aanvrager tot de doelgroep van de regeling behoort;

 • b.

  een inhoudelijke omschrijving van de culturele activiteit van maximaal 1.500 woorden;

 • c.

  een begroting van de gesubsidieerde culturele activiteit;

 • d.

  een onderbouwing waaruit blijkt dat de activiteit voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening weigert het college van burgemeester en wethouders een subsidie als:

 • a.

  op grond van de geldende coronamaatregelen het uitvoeren van de activiteit zeer waarschijnlijk niet mogelijk is;

 • b.

  meerdere aanvragen binnen deze subsidieregeling zijn ingediend voor dezelfde culturele activiteit;

 • c.

  de culturele activiteit niet plaatsvindt in de gemeente Wijchen.

Artikel 12 Verplichtingen

Onverminderd artikel 10 van de Algemene subsidieverordening gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a.

  de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole door het college om te beoordelen of de subsidie terecht is verstrekt;

 • b.

  indien de gesubsidieerde activiteiten door veranderde coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden en geen alternatief voorhanden is, stelt de subsidieontvanger de gemeente hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De subsidie wordt dan afgerekend op basis van de tot dan toe gemaakte kosten;

 • c.

  de activiteiten vinden plaats met inachtneming van de Fair Practice Code, voor zover deze van toepassing is op de subsidieontvanger;

 • d.

  Het college kan de subsidieontvanger bij de subsidieverlening verplichten samen te werken met een andere subsidieontvanger binnen deze regeling, wanneer naar het oordeel van het college de activiteiten een zekere mate van overlap vertonen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Dit kan het college doen wanneer toepassing van de subsidieregeling voor de aanvrager gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in vergelijking met het doel van de subsidieregeling.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Voor Wijchen Door Wijchen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 13 juli 2021

De burgemeester

M. van Beek

de secretaris

R. Boer

Bijlage bij de Subsidieregeling

Lijst van SBI-codes

56.10.1

Restaurants

56.30

Café’s

59.1

Productie en distributie van films en televisieprogramma's

59.11

Productie van films en televisieprogramma's

59.11.1

Productie van films (geen televisiefilms)

59.11.2

Productie van televisieprogramma’s

59.14

Bioscopen

71.11

Architecten

71.11.2

Interieurarchitecten

74.10

Industrieel ontwerp en vormgeving

74.20

Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films

74.30

Vertalers en tolken

85.52

Cultureel onderwijs

85.52.1

Dansscholen

85.52.2

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

90.01

Podiumkunst en -vermaak

90.01.1

Beoefening van podiumkunst

90.01.2

Producenten van podiumkunst

90.02

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.03

Schrijven en overige scheppende kunst

90.04

Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

90.04.1

Theaters en schouwburgen

91.01.2

Kunstuitleencentra

91.01.9

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

91.02

Musea, kunstgalerieën en –expositieruimten

91.02.1

Musea

91.02.2

Kunstgalerieën en –expositieruimten

91.03

Monumentenzorg