Regeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde

Geldend van 21-07-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling toekenning vrijwilligersprijs gemeente Heerde

De raad van de gemeente H e e r d e;

Overwegende dat de regeling toekenning vrijwilligersprijs 2007 is verouderd;

De in de gemeente Heerde gevestigde verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers die hierdoor actief betrokken zijn bij hun vereniging;

Dat ook instellingen dankbaar gebruik maken van vrijwilligers en daardoor dankzij deze inzet de zorg kunnen bieden die zij graag willen bieden;

Dat het gewenst is ieder jaar een vrijwilliger, groep vrijwilligers, vereniging of instelling met een vrijwilligersprijs te bedanken voor de inzet voor de Heerder gemeenschap of een individu uit die gemeenschap;

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 mei 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de hierna volgende Regeling toekenning vrijwilligersprijs 2021 gemeente Heerde.

Artikel 1

Per roulatie wordt aan elk jaar een ander thema meegegeven of een thema wat aansluit bij de actualiteit: hulpverlening en zorg, muziek en cultuur, sport en recreatie, onderwijs en sociaal cultureel werk en promotie Heerde.

Artikel 2

Jaarlijks publiceert het college op de website www.heerde.nl onder “bekendmakingen” en rubriek “Informatie van de gemeente” van het huis-aan-huisblad “de Schaapskooi” de mogelijkheid om een persoon of groep personen, een vereniging of instelling te nomineren voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs en een stem uit te brengen op één van de genomineerden.

Artikel 3

Inwoners hebben de mogelijkheid om een persoon of groep personen, een vereniging of instelling aan te melden voor de vrijwilligersprijs. De adviescommissie, bestaande uit verantwoordelijk wethouder en twee winnaars van de twee voorafgaande jaren, nomineren drie aanmeldingen. De adviescommissie adviseert het college over de genomineerden, na het collegebesluit worden de genomineerden bekendgemaakt. Inwoners krijgen vervolgens de mogelijkheid digitaal hun stem uit te brengen op één van de drie genomineerden. De genomineerde met de meeste inwonersstemmen ontvangt de vrijwilligersprijs.

Artikel 4

De adviescommissie als bedoeld in artikel 3 adviseert het college. De leden van de adviescommissie beschouwen het advies als “vertrouwelijk” tot het moment waarop de prijs is uitgereikt.

Artikel 5

De prijs kan worden toegekend aan statutair in de gemeente Heerde gevestigde verenigingen, instellingen en/of personen die zich in het kader van vrijwilligerswerk belangeloos op een zodanige wijze heeft/hebben ingezet in het belang van de Heerder gemeenschap of in het belang van een individu uit die gemeenschap.

Artikel 6

Rondom de nationale vrijwilligersdag vindt de uitreiking van de vrijwilligersprijs en de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats. De bijeenkomst heeft een toegankelijk karakter en richt zich op waardering voor alle vrijwillige inzet in de gemeente Heerde.

Artikel 7

De vrijwilligersprijs bestaat voor de individuele vrijwilliger uit een geldprijs ter waarde van €100,--, een penning en oorkonde. De organisatie die de vrijwilliger heeft voorgedragen: krijgt een cadeau of geldprijs van €200,-- te gebruiken voor de werving, begeleiding en het behouden van vrijwilligers. Voor een groep vrijwilligers of vereniging/instelling bestaat de prijs uit een penning, oorkonde en cadeau of geldprijs ter waarde van €300,--.

Artikel 8

De regeling kan worden aangehaald als “Regeling toekenning vrijwilligerswaardering gemeente Heerde”.

Artikel 9

Het college heeft mandaat om de “Regeling toekenning vrijwilligerswaardering gemeente Heerde” aan te passen indien dit ten goede komt aan behoeften rondom waardering van de vrijwilligers.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 5 juli 2021.

griffier, voorzitter,