Regeling vervallen per 29-02-2024

Subsidieregeling Het Dordts Leerprogramma gemeente Dordrecht

Geldend van 20-07-2021 t/m 28-02-2024

Intitulé

Subsidieregeling Het Dordts Leerprogramma gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Vaststellen subsidieregelingen onderwijs en tarieven VE;

overwegende dat de Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030 is vastgesteld op 7 oktober 2019;

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Subsidieregeling Het Dordts Leerprogramma gemeente Dordrecht;

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aantoonbare leerpotentie: Dit houdt in dat leerlingen op de taaltoetsen C, D of E scoren (dan wel IV of V) en een discrepantie laten zien tussen taal- en rekenprestaties en/of van wie de leerkracht een reële verwachting heeft dat de leerling een concrete leerpotentie heeft door gedurende één schooljaar intensieve taalondersteuning aan te bieden;

 • b.

  achterstandsscore: score op de OAB-scan, zoals uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, op basis van de achterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze score wordt per BRIN-nummer/schoollocatie aangegeven;

 • c.

  cognitieve ontwikkeling: ontwikkeling van vaardigheden die te maken hebben met het denken, het geheugen, de waarneming en de fantasie;

 • d.

  Dordts leerprogramma: programma voor de 11 basisscholen met de hoogste risico's op onderwijsachterstanden bij hun leerlingen, gebaseerd op de OAB-scan, waarbij door middel van onderwijstijdverlenging en een sterke focus op taalontwikkeling deze achterstanden worden bestreden;

 • e.

  eenmalige subsidie: een subsidie voor activiteiten met een eenmalig of projectmatig karakter;

 • f.

  executieve ontwikkeling: ontwikkeling van hogere vaardigheden die een controlerende en aansturende functie van de hersenen hebben, die belangrijk zijn voor het regelen van het gedrag;

 • g.

  fte.: het normbedrag dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteert voor 1 FTE leerkracht basisonderwijs;

 • h.

  OAB-scan: scan die eens in de vier jaar wordt opgemaakt op basis van CBS-gegevens over de verdeling van onderwijsachterstanden onder basisscholen in Dordrecht;

 • i.

  onderwijsachterstanden: hiervan is sprake als leerlingen door een ongunstige economische, sociale of culturele omgeving (met name de thuissituatie) op school slechter presteren (d.w.z. een lagere Cito-score halen in groep 8) dan zij bij een gunstiger situatie ‘zouden kunnen’ (gezien hun potentieel, intelligentie);

 • j.

  onderwijsprofessional: Iedereen die lesbevoegd is of minimaal 2 jaar ervaring heeft voor de klas.

 • k.

  OTV: onderwijstijdverlenging;

 • l.

  schakelklas: speciaal ingerichte groep waarin activiteiten ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal worden uitgevoerd die zijn gericht op betere doorstroming in het onderwijs in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden;

 • m.

  schooljaarsubsidie: een subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die gedurende een of meer schooljaren worden uitgevoerd en die wordt bedoeld als boekjaarsubsidie zoals genoemd in de Algemene Subsidieverordening Dordrecht. Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli;

 • n.

  taalklas: programma gericht op ouders van kinderen met een verhoogd risico op een onderwijsachterstand waarbij in het programma wordt stilgestaan bij schoolthema's die de ouderbetrokkenheid vergroten;

 • o.

  Zuid-Holland Zuid: regio waaronder de volgende gemeenten vallen: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Het doel van deze regeling is het doorbreken van kansenongelijkheid in het onderwijs bij 0-12 jarigen. Hierbij ligt de focus op de speerpunten taal en rekenen, preventie en zorg, en brede talentontwikkeling, zoals in de Dordtse onderwijsvisie 2020-2030 staat vermeld.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan op aanvraag een subsidie verstrekken voor activiteiten in de gemeente Dordrecht die een bijdrage leveren aan het in artikel 2 opgenomen doel en vallen onder een of meer van de onderstaande ambities:

 • 1.

  invulling geven aan de doelstellingen van het Dordts Leerprogramma, welke zijn:

  • a.

   het aanbieden van extra kansen op taalonderwijs in combinatie met een bredere cognitieve en executieve ontwikkeling;

  • b.

   het bevorderen van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn tussen kinderopvang, basisschool en/of voortgezet onderwijs;

 • 2.

  ouders extra betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind op school door middel van een of meerdere van de volgende opties:

  • a.

   het aanbieden van een taalklas;

  • b.

   een aanvullend ouderprogramma gericht op het bevorderen van gelijke kansen;

 • 3.

  het aanbieden van een schakelklas aan leerlingen met een aantoonbare leerpotentie.

Artikel 4 Subsidievormen

Het college kan, afhankelijk van de genoemde mogelijkheden per hoofdstuk, op grond van deze regeling voor een of meerdere jaren de volgende subsidies verstrekken:

 • a.

  schooljaarsubsidie;

 • b.

  eenmalige subsidie.

Artikel 5 Aanvrager

 • 1.

  Op grond van deze regeling vragen de schoolbesturen van de 11 basisscholen met de hoogste risico's op leerachterstanden bij hun leerlingen een subsidie aan. Deze basisscholen worden geselecteerd op basis van de achterstandsscores in de OAB-scan.

 • 2.

  In aanvulling op lid 1 van dit artikel kan het regionale opleidingscentrum Da Vinci een subsidie aanvragen voor activiteiten op een of meerdere van de geselecteerde scholen voor de uitvoering van taalklassen.

Hoofdstuk 2 Berekening van de subsidie

Artikel 6 Hoogte schooljaarsubsidie

 • 1.

  Het maximale bedrag dat per school kan worden verstrekt bestaat uit:

  • a.

   een vast bedrag ter hoogte van 0,2 fte per school;

  • b.

   een vast bedrag ter hoogte van 0,01 fte per leerling per school, waarbij het aantal leerlingen wordt gebaseerd op de jaarlijkse 1 oktobermeting.

 • 2.

  In afwijking op het eerste lid bedraagt het maximaal te verstrekken bedrag per school voor de periode waarin het Nationaal Programma Onderwijs van kracht is 1/3e deel van de in het eerste lid genoemde hoogtes.

 • 3.

  Wanneer een school gebruik maakt van het aanbod van het regionale opleidingscentrum Da Vinci voor taalklassen, worden deze kosten in mindering gebracht op de subsidie voor deze school zoals berekend in lid 1 van dit artikel.

Artikel 7 Subsidieplafond voor eenmalige subsidies

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 maart voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode een subsidieplafond vast voor eenmalige subsidies die vallen onder deze regeling.

 • 2.

  In afwijking op het eerste lid is het subsidieplafond voor het schooljaar 2021/2022 vastgesteld op € 0,-.

Artikel 8 Wijze van verdeling eenmalige subsidies

 • 1.

  Volledige aanvragen worden in volgorde van ontvangst in behandeling genomen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Hoofdstuk 3 Algemene onderwijstijdverlenging

Artikel 9 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een schooljaarsubsidie op grond van dit hoofdstuk wordt ingediend uiterlijk 1 juni in het schooljaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 2.

  In uitzondering op het eerste lid wordt een aanvraag voor een schooljaarsubsidie voor schooljaar 2021-2022 uiterlijk 1 november 2021 ingediend;

 • 3.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10 Aanvullende aanvraagvereisten De aanvraag van een subsidie bevat, naast de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, in ieder geval:

 • a.

  een onderbouwing van de voorgestelde aanpak waarmee aannemelijk is te maken dat de aanpak bijdraagt aan de taal- en/of rekenontwikkeling van de leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door te wijzen op een wetenschappelijke onderbouwing, een certificaat of een ander aantoonbaar bewijs van effectiviteit;

 • b.

  een beschouwing op de voortgang van de lopende subsidie en hoe de evaluatie daarop is meegenomen in de nieuwe aanvraag;

 • c.

  een beschrijving van eigen activiteiten die passen bij de onderwijsvisie;

 • d.

  het aantal uur onderwijstijdverlenging per week per groep;

 • e.

  een aantoonbare duidelijke verbinding met het dagelijkse onderwijsprogramma.

Artikel 11 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 1. Daarbij gelden de volgende beperkingen:

  • a.

   voor vervoerkosten geldt dat de reis alleen plaats kan vinden binnen de regio Zuid-Holland Zuid;

  • b.

   zzp'ers kunnen tot een maximum tarief van € 58 per uur in de aanvraag worden opgenomen. Dit bedrag is incl. BTW en andere kosten;

  • c.

   programmacoördinatie op het Dordts Leerprogramma met een maximum van 0,2 fte per school per schooljaar;

  • d.

   aanschaf leermiddelen tot een maximum van 2% per school per schooljaar van het maximum te subsidiëren bedrag per school;

  • e.

   huur van ruimten tot een maximum van 5% per school per schooljaar. Bij de aanvraag moet een goede onderbouwing toegevoegd worden waarom deze extra ruimte nodig is.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van afschrijvingen.

Artikel 12 Aanvullende weigerings- en intrekkingsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, kan de aanvraag geweigerd worden wanneer:

  • a.

   er geen eigen bijdragen in het programma worden geïnvesteerd;

  • b.

   de aanvrager voor dezelfde activiteiten reeds door enig bestuursorgaan of andere organisatie een volledige subsidie of opdracht is verstrekt;

  • c.

   activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

  • d.

   het aantal bereikte leerlingen en de impact die de activiteit maakt niet in verhouding staan tot de kosten van de activiteit;

  • e.

   de activiteit niet wordt uitgevoerd door een onderwijsprofessional;

  • f.

   bij realisatie van de activiteit niet wordt samengewerkt met Dordtse organisaties, instellingen en andere maatschappelijke partijen Denk daarbij aan partijen die actief zijn op het gebied van techniek, lezen, kunst, cultuur, sport of welbevinden;

  • g.

   het minimum aantal uren onderwijstijdverlenging minder dan drie uur bedraagt. Vanaf schooljaar 2023-2024 zal dit minimum worden verhoogd naar vijf uur.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de subsidieverlening geweigerd als:

  • a.

   de activiteiten vallen onder de reguliere opdracht van het basisonderwijs en binnen de reguliere uren plaatsvinden;

  • b.

   de activiteiten niet ten goede komen aan leerlingen die gedurende het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft staan ingeschreven op de betreffende school.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger Onverminderd de verplichtingen uit de artikelen 13 en 14 van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht voldoet de aanvrager aan de volgende verplichtingen:

 • a.

  de aanvrager levert informatie voor monitoring, onderzoek en tussentijdse verantwoording;

 • b.

  de aanvrager werkt samen met andere scholen, de werkgroep Onderwijstijdverlenging en de leden van de stuurgroep brede talentontwikkeling;

 • c.

  de aanvrager betrekt ouders actief bij de ontwikkelingen van hun kind en de onderwijstijdverlenging en wijzen ouders actief op hun rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid;

 • d.

  het leerprogramma wordt voor minimaal drie opeenvolgende jaren georganiseerd;

 • e.

  de aanvrager levert een actieve bijdrage aan de realisatie van de gezamenlijke Dordtse Onderwijsvisie 2020-2030;

Hoofdstuk 4 - Ouderbetrokkenheid

Artikel 14 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een schooljaarsubsidie voor ouderbetrokkenheid wordt ingediend uiterlijk 1 juni in het schooljaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 2.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt ingediend uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 15 Aanvullende aanvraagvereisten De aanvraag van een subsidie bevat, naast de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, in ieder geval:

 • a.

  een beschrijving hoe het activiteitenplan aanvullend werkt op de reguliere activiteiten rondom ouderbetrokkenheid;

 • b.

  een beschrijving hoe en met welke partijen er samen wordt gewerkt in het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Artikel 16 Aanvullende weigerings- en intrekkingsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, kan de aanvraag geweigerd worden wanneer:

  • a.

   er geen eigen bijdragen in het programma worden geïnvesteerd;

  • b.

   aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten reeds door enig bestuursorgaan of andere organisatie een subsidie of opdracht is verstrekt;

  • c.

   activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

  • d.

   het aantal bereikte ouders en de impact die de activiteit maakt niet in verhouding staan tot de kosten van de activiteit.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 11, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de subsidieverlening geweigerd als:

  • a.

   de activiteiten vallen onder de reguliere opdracht van het basisonderwijs en binnen de reguliere uren;

  • b.

   de subsidie niet ten goede komt aan ouders van wie de kinderen gedurende het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft, staan ingeschreven op de betreffende school;

  • c.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die niet zijn opgenomen in, of in strijd zijn met de Dordtse onderwijsvisie 2020-2030.

Artikel 17 Verplichtingen van de subsidieontvanger Onverminderd de verplichtingen uit de artikelen 13 en 14 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht voldoet de aanvrager van een subsidie aan de volgende verplichtingen:

 • a.

  de school ontwikkelt in het eerste jaar van aanvraag een ouderbeleid tot 2030 en deelt deze met de gemeente uiterlijk 1 juni van het eerste subsidiejaar. In dit ouderbeleid wordt onder andere stilgestaan bij de samenwerking tussen school, opvang en het voortgezet onderwijs. Ook omvat het ouderbeleid een omschrijving hoe de behoeften van ouders wordt opgehaald rondom ouderbetrokkenheid;

 • b.

  in de uitvoering van het ouderbeleid wordt actief een koppeling gezocht met minimaal drie relevante organisaties of initiatieven, zoals JGZ, GGD, verenigingen in de buurt, de week van de opvoeding of andere themaweken.

Hoofdstuk 5 – Specifieke onderwijstijdverlenging: schakelklassen

Artikel 18 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een schooljaarsubsidie wordt ingediend uiterlijk 1 juni in het schooljaar voorafgaand aan de subsidieperiode.

Artikel 19 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk te verwachten kosten in aanmerking voor het organiseren en uitvoeren van een schakelklas. Subsidie kan voor de volgende onderdelen worden aangevraagd met een maximale subsidie van 0,8 fte per schakelklas:

 • a.

  binnenschoolse schakelklas: schakelklas waarin kinderen minimaal 15 uur per week onder schooltijd in een aparte groep al het onderwijs krijgen;

 • b.

  naschoolse schakelklas: schakelklas waarin kinderen minimaal 3 uur per week structurele extra leertijd krijgen bovenop de reguliere schooltijd;

 • c.

  nazorg: activiteiten om leerlingen die een vorig schooljaar in de schakelklas zaten ook in de periode er na extra aandacht te geven;

 • d.

  programmacoördinatie.

Artikel 20 Aanvullende aanvraageisen

Een aanvraag voor een subsidie als bedoeld in artikel 3 lid 3 (schakelklas) bevat naast de in artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht genoemde gegevens, in ieder geval:

 • a.

  de gekozen variant schakelklas;

 • b.

  de groep(en) waarvoor een schakelklas wordt georganiseerd;

 • c.

  een totale begroting per schakelklas, inclusief het aantal fte's;

 • d.

  het aantal kinderen per schakelklas;

 • e.

  een activiteitenplanning.

Artikel 21 Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie worden de volgende veplichtingen verbonden:

 • a.

  een schakelklas als bedoeld in artikel 3 lid 3 telt minimaal acht en maximaal vijftien kinderen en duurt een schooljaar. De kinderen worden geselecteerd op grond van hun taalniveau en leerpotentie;

 • b.

  de schakelklas vormt een vervolg op voorschoolse educatie en kan worden ingericht vanaf groep 2;

 • c.

  de schakelklas en eventuele nazorg in het jaar na de schakelklas, zijn bedoeld voor leerlingen met aantoonbare leerpotentie;

 • d.

  de scholen kiezen minimaal drie achtereenvolgende schooljaren voor een schakelklas in een vaste jaargroep, daarbij rekening houdend met andere interventies op de school gericht op het bestrijden van de onderwijsachterstanden;

 • e.

  de doelstelling van de schakelklassen is dat minimaal 75% van de leerlingen in de schakelklas op landelijk genormeerde taaltoetsen een groei laat zien die vergelijkbaar is met de landelijke gemiddelde groei of hoger. Indien geen landelijk genormeerde toetsen beschikbaar zijn, zoals bij de kleuters, worden gegevens uit het leerlingvolgsysteem benut om het rendement van de schakelklas vast te stellen. Deelnemende scholen leveren hiervoor gegevens aan;

 • f.

  scholen met een schakelklas doen jaarlijks mee aan de monitor van onderzoeksbureau Sardes;

 • g.

  scholen met een schakelklas betrekken ouders actief bij de ontwikkelingen van hun kind en wijzen ouders op hun rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid;

 • h.

  scholen met een schakelklas, leerkrachten en interne begeleiders, nemen twee keer per jaar deel aan stedelijke intervisiebijeenkomsten en wisselen daarin hun kennis en ervaring uit.

Hoofdstuk 5 Verantwoording subsidie

Artikel 22 Aanvraagtermijn subsidievaststelling

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling voor een schooljaarsubsidie wordt, in afwijking van artikel 18, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht uiterlijk op 1 november van het jaar dat volgt op het betrokken schooljaar ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag tot vaststelling van een eenmalige subsidie wordt, in afwijking van artikel 18, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene subsidieverordening Dordrecht uiterlijk 1 november van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin de activiteiten zijn afgerond ingediend.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 23 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2 4, 6, 7, 8, 11 en 19 indien onverkorte toepassing ervan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. De reden voor het toepassen van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 24 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Het Dordts Leerprogramma gemeente Dordrecht.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 13 juli 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

H. Kranendonk, A.W. Kolff

loco-secretaris, burgemeester