Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent het ondersteunen en stimuleren van minder draagkrachtige inwoners van de gemeente Noordwijk om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten (Verordening Doe Mee Noordwijk)

Geldend van 22-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent het ondersteunen en stimuleren van minder draagkrachtige inwoners van de gemeente Noordwijk om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten (Verordening Doe Mee Noordwijk)

De raad van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het wenselijk is dat inwoners met een beperkt inkomen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en daarmee eenzaamheid, kinderarmoede en andere sociale problematiek kan worden voorkomen;

Gelet op

 • -

  het gemeentelijke beleid Volwaardig deelnemen; minimabeleid 2021-2024;

 • -

  de Gemeentewet, artikel 147 lid 1;

Besluit

vast te stellen de

Verordening Doe Mee Noordwijk

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Bijstandsnorm

Het in § 3.2. van de Participatiewet opgenomen norminkomen;

Kind

Kind in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. De juridische omschrijving luidt: Ten laste komend minderjarig kind dat is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de aanvrager.

Volwassene

Persoon die meerderjarig en nog niet pensioengerechtigd is.

Pensioengerechtigd

Persoon die de pensioengerechtigd is zoals bepaald in de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Inkomen

De middelen waarover een persoon kan beschikken zoals gedefinieerd in artikel 31 tot en met 34 van de Participatiewet.

Witgoed

Uitgaven ten behoeve van dereparatie, aanschaf of vervanging van een koelkast, wasmachine, kooktoestel, stofzuiger en oven.

Computer

Uitgaven voor de reparatie, aanschaf of vervanging van een computer, printer, laptop, tablet, smartphone of software. 

Deelname samenleving

Uitgaven die helpen om deel te nemen aan een bepaalde activiteit. Hierbij kan worden gedacht aan lidmaatschap van ouderenbonden of de bibliotheek, kosten voor deelname aan beweegprogramma’s voor ouderen, een kortingskaart voor Arriva busvervoer, kosten van een Vispas of een abonnement voor internet en tuinonderhoud.

NoordwijkPas

Een pas uitgegeven door de gemeente Noordwijk ten behoeve van diens inwoners. Via de pas krijgen bepaalde doelgroepen (waaronder mantelzorgers, kwetsbare inwoners en minima) een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke voorzieningen.

Pilot Werkbonus

Een project met een uitloopregeling voor inwoners die door een stijging van inkomsten door werkaanvaarding boven de norm voor de Doe Mee Regeling komen. Het doel van de pilot is om uitstroom niet te bestraffen met uitsluiting van de regeling.

Proactieve verstrekking

Een vorm van verstrekking van ondersteuning door het college waarbij de begunstigde vooraf geen aanvraag of een anders vormgegeven aanvraag indient.

Artikel 2. Doel

De Doe Mee Regeling heeft tot doel financieel minder draagkrachtige inwoners van de gemeente Noordwijk te ondersteunen en stimuleren om deel te nemen aan sportieve, culturele en andere maatschappelijke activiteiten. Deze deelname bevordert de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en vermindert de kans op sociale uitsluiting en vereenzaming.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. De Doe Mee Regeling is beschikbaar voor Noordwijkse inwoners:

  • a.

   Die zijn ingeschreven in Noordwijk in de Basisregistratie Personen en zelfstandig wonen en;

  • b.

   Waarvan het (gezins)inkomen gelijk is aan of minder dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

  • c.

   Of die in aanmerking komen voor de pilot Werkbonus.

Artikel 4. Bevoegdheden college

 • 1. Het college is bevoegd tot:

  • a.

   Het wijzigen van de onder artikel 5 genoemde producten, de omvang van de bijdrage en de wijze van verstrekking;

  • b.

   Het instellen van een budgetplafond;

  • c.

   Het uitvoeren van rechtmatigheidscontroles;

Artikel 5. Inhoud

De Doe Mee Regeling bestaat uit de volgende producten en gemeentelijke bijdragen.

 • 1.

  Kinderen:

  • a.

   Verjaarscadeau: € 40,- per kind;

  • b.

   Ontwikkeling: bijdrage voor een fiets, schoolkosten en andere uitgaven ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. De vorm en de bijdrage worden bepaald door de Stichting Leergeld;

  • c.

   Sport- en cultuur activiteiten kind: bijdrage wordt bepaald door het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • 2.

  Volwassenen:

  • a.

   Computer: € 400,-;

  • b.

   Sport- en cultuur activiteiten volwassen: bijdrage wordt bepaald door het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

 • 3.

  Pensioengerechtigden:

  • a.

   Bijdrage deelname aan de samenleving: € 100,-;

  • b.

   Sport- en cultuur activiteiten volwassen: bijdrage wordt bepaald door het Volwassenenfonds Sport & Cultuur;

  • c.

   Computer: € 400,-;

  • d.

   Witgoed: € 400,-.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1. De producten kunnen 1 maal per kalenderjaar worden toegekend.

 • 2. Voor de producten computer en witgoed voor volwassenen en pensioengerechtigden geldt:

  • a.

   Toekenning eenmaal per 3 kalenderjaren;

  • b.

   De bijdrage bedraagt € 200,- indien het eigen vermogen hoger is dan € 3.000,-.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Voor alle aanvragen geldt:

  • a.

   Een gesprek met een bevoegde vertegenwoordiger van de gemeente;

  • b.

   De aanvrager vult het door het college vastgestelde aanvraagformulier volledig in met de daarin opgenomen gegevens;

  • c.

   Invulling en ondertekening van een inkomensverklaring;

  • d.

   Voorafgaande schriftelijke instemming met deelname aan een rechtmatigheidscontrole.

 • 2. Voor aanvragen boven de € 500,-:

  • a.

   Een afschrift van een recente inkomensspecificatie of toestemming voor een check op het recht op bijstand bij de ISD Bollenstreek.

 • 3. Voor aanvragen voor een computer of witgoed:

  • a.

   Afschriften van bank en spaarrekeningen van de voorafgaande 3 maanden;

 • 4. Voor inwoners met een bijstandsuitkering of als sprake is van proactieve verstrekking kan het college afwijken van de bovengenoemde aanvraagvereisten.

Artikel 8. Beslissing

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 9. Verstrekking

 • 1. De bijdragen voor het verjaarscadeau, witgoed en computer worden verstrekt middels een tegoed op de NoordwijkPas.

 • 2. De bijdrage voor deelname aan de samenleving wordt door de gemeente overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3. Toegekend tegoed op de NoordwijkPas blijft geldig in het jaar van toekenning en het daarop volgende kalenderjaar.

 • 4. De Stichting Leergeld Leiden verstrekt de bijdragen voor de ontwikkeling van kinderen.

 • 5. Het Jeugdfonds Sport en cultuur verstrekt de bijdrage voor de sport en cultuur participatie van kinderen.

 • 6. Het Volwassenenfonds Sport en cultuur verstrekt de bijdrage voor de sport en cultuur participatie van volwassen.

Artikel 10. Rechtmatigheidscontrole

 • 1. Het college voert een jaarlijkse steekproef uit om de rechtmatigheid van de toekenningen te controleren. Daartoe kan het college inkomensspecificaties, bankafschriften van de 3 maanden voorafgaand aan de toekenning of (betalings)bewijzen van de inzet van de toegekende producten opvragen. Tevens kan de gemeente informatie opvragen bij de instanties die mede uitvoering geven aan deze regeling.

 • 2. Bij constatering – binnen 3 kalenderjaren na dato van verstrekking – van een onrechtmatige verstrekking, onjuiste of onvolledige inlichtingen dan wel valsheid in geschrifte kan:

  • a.

   de bijdrage worden teruggevorderd;

  • b.

   de aanvrager door het college worden uitgesloten van gebruik van de regeling voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking 1 dag na publicatie en werkt terug tot 1 juli 2021.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Doe Mee Noordwijk.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Noordwijk op 13 juli 2021

de griffier,

Mw. M.R. Fabbricotti

de burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij

Toelichting Verordening Doe Mee Noordwijk

Artikel 1. Begripsbepalingen

Inkomen

De artikelen 31 tot en met 34 van de Participatiewet behandelen de definities van respectievelijk middelen (31), inkomen (32), bijzonder inkomen (33) en vermogen (34). Met deze verordening ter uitvoering van het minimabeleid kiezen we ervoor om voor deze begripsbepalingen aan te sluiten bij het wettelijk kader van de Participatiewet. Daarmee wordt voorkomen dat er op deze punten nieuwe definities en criteria moeten worden geformuleerd.

NoordwijkPas

Via de NoordwijkPas kan de bezitter het toegekende tegoed besteden voor bepaalde producten. Zo kan een tegoed voor het verjaardagscadeau alleen ten behoeve van speelgoed worden besteed. Hiertoe sluit de gemeente een overeenkomst met geselecteerde winkels.

Artikel 3. Doelgroep

Zelfstandig wonen

Onder zelfstandig wonen wordt verstaan: een woning met een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan. In de woning moeten in elk geval aanwezig zijn: een eigen woon(slaap)kamer, een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel, en een eigen toilet met waterspoeling. Dat de aanvrager zelfstandig woont is van belang omdat bij gezamenlijke huishoudingen diverse kosten gedeeld kunnen worden. Wanneer sprake is van een bijzondere individuele situatie kan de hardheidsconclusie worden gebruikt om een uitzondering te maken.

Pilot Werkbonus

De gemeente wil een pilot starten met een uitloopmogelijkheid. Deze uitloop houdt in dat ook mensen die door werk een hoger inkomen hebben verkregen nog een jaar gebruik kunnen maken van de Doe Mee Regeling. Hiermee kan deze mensen nog een steuntje in de rug worden geboden in plaats van een terugval in het netto besteedbaar inkomen. De criteria en voorwaarden voor deze pilot worden in latere fase bekend gemaakt.

Artikel 4 Bevoegdheden college

Wijzigingen in producten

Aan het college wordt de bevoegdheid gegeven om wijzigingen aan te brengen in de producten. Zowel wat betreft de diversiteit, de omvang en de verstrekking. Met deze bevoegdheid kan het college inspelen op de behoeften zoals die uit het gebruik van de regeling naar voren zullen komen.

Budgetplafond

In lid 1 b wordt bepaald dat het college een budgetplafond kan instellen. Dit houdt in dat voor een bepaald kalenderjaar maximaal een bepaald totaal bedrag kan worden toegekend. Deze bepaling kan nodig zijn om de uitgaven voor deze regeling te maximeren.

Artikel 5 Inhoud

Stichting Leergeld

Voor de verstrekking van producten voor kinderen maakt de gemeente gebruik van de Stichting Leergeld. Deze past de Leergeld-formule toe. Dat wil zeggen dat zij met inzet van intermediairs per gezin bekijken welke ondersteuning passend is en deze op-maat toekennen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en cultuur kan de contributie betalen voor sportieve en culturele activiteiten. Ook kunnen zij een tegemoetkoming bieden in bepaalde kosten die bij deze deelname komen kijken. Voor de tegemoetkoming gelden maximum bedragen. Deze zijn € 225,- voor sport, € 450,- voor cultuur en € 470,- voor zwemles. Voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en voor het Volwassenfonds Sport en Cultuur wordt bekeken hoe om te gaan met het maximumbedrag. Door dit bedrag te benoemen ontstaat een zogenaamd anker-effect. Dat is het effect waarbij de aanvrager dit bedrag verwacht te ontvangen, ook als het doel waarvoor het werd aangevraagd een lagere bijdrage mogelijk maakt. Om die reden wordt in de verordening geen bedrag genoemd.

Artikel 7 Aanvraag

Bijstand

Eén van de doelen in het minimabeleid is om het voor bijstandsgerechtigden makkelijker te maken om gebruik te maken van de Doe Mee Regeling. De Intergemeentelijke Sociale Dienst toetst in het kader van de Participatiewet het recht op bijstand. Door deze informatie ter beschikking te stellen aan de gemeente, kan het recht op de Doe Mee Regeling worden vastgesteld zonder dat de persoon hiervoor informatie hoeft aan te leveren.

Artikel 9 Verstrekking

Geldigheid tegoed

Het tegoed op de NoordwijkPas is niet onbeperkt geldig. Immers als het tegoed na een bepaalde periode nog niet gebruikt is, kan de reden waarvoor dit is aangevraagd intussen vervallen zijn. Vanuit het oogpunt van de gemeente is het ook onwenselijk om ongebruikt tegoed te lang te laten staan. Dit budget kan immers ten goede komen aan nieuwe aanvragen.

Artikel 10 Rechtmatigheidscontrole

Steekproef

De rechtmatigheidscontrole vindt plaats via een jaarlijkse aselecte steekproef. Bij een aselecte steekproef heeft iedereen uit de onderzoekspopulatie een even grote kans om in de steekproef terecht te komen. Hiermee wordt voorkomen dat bewust of onbewust op basis van vooroordelen gebruikers worden geselecteerd voor de steekproef. De omvang van de steekproef wordt jaarlijks bepaald op grond van een berekening van de representativiteit en betrouwbaarheid.

Uitsluiting volgende kalenderjaar

Bij de constatering van verwijtbaar onrechtmatig gebruik van de Doe Mee Regeling volgt veelal uitsluiting in het volgende kalenderjaar. Hiermee wordt terugvordering vermeden, hetgeen veelal niet werkt en extra problemen kan opleveren, maar zo is er wel een sanctie aan misbruik verbonden. Terugvordering is bij flagrant misbruik ook een optie.