Regeling vervallen per 05-11-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Geldend van 22-07-2021 t/m 04-11-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk

overwegende dat:

 • -

  gebleken is dat een groot aantal inwoners door de hardheid van het stelsel van de kinderopvangtoeslag onevenredig is benadeeld waardoor zij in ernstige problemen zijn gebracht en velen nog verkeren;

 • -

  het college zich inzet om een bijdrage te leveren en recht te doen aan de gedupeerde ouders om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid;

 • -

  deze gedupeerde ouders een zoveel mogelijke schuldenvrije toekomst verdienen;

 • -

  het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden een essentieel onderdeel is van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan;

 • -

  de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen de grondslag zal bieden om gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders en diens toeslagpartner kwijt te schelden;

 • -

  de beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 1 januari 2022 is;

 • -

  het college het wenselijk acht om, vooruitlopend op de inwerkingtreding per 1 januari 2022, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

besluit vast te stellen:

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Artikel 1 Verlenen kwijtschelding

 • 1. Het college besluit de gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

 • 2. Het college verleent de kwijtschelding ambtshalve als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3. van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 • 3. Het college keurt goed dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 • 4. De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen verleent kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt;.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021

Langedijk, 29 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,