Nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2023

Intitulé

Nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

en gelet op het de Nota van Uitgangspunten Voorschoolse Educatie 2020 – 2023.

Overwegende dat:

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  ASV: de geldende Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

 • b.

  beleidsregel: Beleidsregel Passende kinderopvang: voorschoolse educatie en ‘kinderopvang plus’ 2020 – 2023;

 • c.

  houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;

 • d.

  huisvestingskosten; kosten voor een ruimte ten behoeve van het huisvesten van een voorschoolse educatie groep. Dit kan in zowel huur als eigendom betreffen.

 • e.

  kindercentrum: kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Kinderopvang dat is gevestigd in Utrecht en dat is opgenomen in het landelijk register kinderopvang;

 • f.

  Landelijk Register Kinderopvang (LRK): het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

 • g.

  voorschoolse voorziening: een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt uitgevoerd en dat als zodanig is geregistreerd in het LKR;

 • h.

  voorschoolse educatie: Intensieve educatie voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. De educatie vindt plaats in een kindercentrum;

 • i.

  wet: Wet kinderopvang;

 • j.

  voorschoolse educatie groep: een groep kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een (voor zover het geïndiceerde kinderen betreft) vaste samenstelling in een vast lokaal waaraan voorschoolse educatie wordt gegeven.

Artikel 2 Doel

De gemeente biedt voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar voorschoolse educatie aan op basis van de Nota van Uitgangspunten Voorschoolse Educatie in Utrecht 2020-2023. De gemeente wil aanbieders van voorschoolse educatie tegemoetkomen in de huisvestingskosten voor ruimte waarin zij voorschoolse educatie huisvesten. Aanbieders kunnen deze hogere huisvestingskosten niet doorberekenen aan hun klanten en met deze subsidie is het mogelijk om voldoende spreiding te bieden in voorschoolse educatie.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door een houder van een kindercentrum die reeds subsidie ontvangt voor de uitvoering van voorschoolse educatie in het kader van Beleidsregel Passende kinderopvang: voorschoolse educatie en ‘kinderopvang plus’ 2020 - 2023.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Indien het subsidieplafond voor deze subsidie niet toereikend is voor het aangevraagde bedrag, dan wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld over de aanvragen die voldoen aan de criteria voor subsidieverlening.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In het kader van de nadere regel huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2021-2023 subsidiëren burgemeester en wethouders de volgende activiteiten:

 • a.

  huisvestingskosten voor het uitvoeren van voorschoolse educatie in een voorschoolse educatie lokaal/ruimte.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aan de subsidieaanvraag worden een aantal eisen gesteld. De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  een overzicht van alle locaties en lokalen, en aantallen voorschoolse educatiegroepen;

 • b.

  een overzicht van de huisvestingskosten per voorschoolse educatie lokaal;

 • c.

  een totaalbedrag van de totale huisvestingskosten voor voorschoolse educatie groepen.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten jaarlijks voor 1 oktober worden ingediend met DigiD en/of e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde digitaal aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt € 10.000 per voorschoolse educatie lokaal/ruimte (incl. deelgebruik collectieve ruimten). De totale subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale huisvestingskosten voor voorschoolse educatie.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen die niet voldoen aan de eisen aan de subsidieaanvraag worden geweigerd.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

• de aanvragen worden in behandeling genomen na binnenkomst op 1 oktober van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders over de aanvraag.

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie wordt ingezet, wordt halverwege het jaar geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel voor volgende jaren.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 31 december 2023, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op de vaststelling van de subsidies die op grond van deze regeling zijn verleend.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel kan worden aangehaald als nadere regel Huisvestingssubsidie voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 22 juni 2021

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma