Regeling vervallen per 31-12-2023

Nadere regel transitiekosten voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2023

Intitulé

Nadere regel transitiekosten voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel transitiekosten voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  ASV: de geldende Algemene Subsidieverordening;

 • b.

  nadere regel: Nadere regel voorschoolse educatie gemeente Utrecht 2019, Goede start voor de Utrechtse peuter, vastgesteld door het college op 1 augustus 2018;

 • c.

  cao kinderopvang: cao Kinderopvang 2018-2019 of de opvolger hiervan;

 • d.

  cao sociaal werk: cao Sociaal Werk 2017-2019 of de opvolger hiervan;

 • e.

  houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;

 • f.

  kindercentrum: kindercentrum als bedoeld in artikel 1.1 van de wet dat is gevestigd in Utrecht en dat is opgenomen in het landelijk register kinderopvang;

 • g.

  landelijk register kinderopvang: het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

 • h.

  voorschoolse voorziening: een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt uitgevoerd en als zodanig is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang;

 • i.

  voorschoolse educatie: Intensieve educatie voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar. De educatie vindt plaats in een voorschoolse voorziening;

 • j.

  wet: Wet kinderopvang.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze subsidieregeling is het financieel tegemoetkomen in kosten met een éénmalig of tijdelijk karakter die boven het normale beschikbare budget voor de uitvoering van voorschoolse educatie uitstijgen.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door de houder van een kindercentrum die voldoet aan de voorwaarden voor periodieke subsidie voor voorschoolse educatie op grond van de Beleidsregel passende kinderopvang: voorschoolse educatie en kinderopvang plus gemeente Utrecht 2020-2023.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast middels de subsidiestaat. De subsidiestaat wordt bekendgemaakt en is te vinden op de gemeentelijke subsidiepagina: www.utrecht.nl/subsidie.

Indien het subsidieplafond voor deze subsidie niet toereikend is voor het aangevraagde bedrag, dan wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld over de aanvragen die voldoen aan de criteria voor subsidieverlening.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen voor 2022 en 2023 periodieke subsidie verlenen als tegemoetkoming in de kosten die verbonden zijn aan de omzetting van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar kinderopvang met voorschoolse educatie. Onder de subsidiabele activiteiten kunnen vallen:

 • a.

  Specifieke personeelskosten van pedagogisch medewerkers die op 31 december 2019 in dienst waren op basis van een dienstverband voor onbepaalde tijd volgens de cao sociaal werk bij voormalig Spelenderwijs: Kosten die betrekking hebben op individuele rechten van medewerkers die afwijken van toekomstige arbeidsvoorwaarden. Deze kosten kunnen ondervangen worden door een tijdelijke tegemoetkoming voor het verschil in de kosten tussen de cao sociaal werk en de cao kinderopvang.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor het verstrekken van subsidie gelden de volgende eisen:

 • a.

  er is subsidie verleend voor het aanbieden van voorschoolse educatie op grond van de Nadere regel passende kinderopvang: voorschoolse educatie en kinderopvang plus gemeente Utrecht 2020-2023.

 • b.

  In aanvulling op artikel 6 van de ASV worden bij de aanvraag ingediend, met betrekking tot de medewerkers bedoeld in artikel 5 van deze regeling:

  • een overzicht van deze medewerkers die in dienst waren bij Spelenderwijs, met daarin opgenomen hun functies vanaf 1 april 2018, de omvang van hun dienstverband en hun salaris in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • begroting personeelskosten 2022/2023 volgens de cao sociaal werk;

  • begroting personeelskosten 2022/2023 volgens de cao kinderopvang;

  • een berekening van de meerkosten veroorzaakt door de verschillen tussen de cao sociaal werk en de cao kinderopvang;

  • een overzicht van de huisvestingskosten per voorschoolse voorziening die in 2019 wordt uitgebaat door de houder en een onderbouwing van de kosten die voor een tijdelijke subsidie in aanmerking komen.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten jaarlijks voor 1 oktober worden ingediend met DigiD en/of e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het daarvoor bestemde digitaal aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis vanhet verschil in personeelskosten volgens de cao sociaal werk en de cao kinderopvang, voor de medewerkers die in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft:pedagogisch medewerkers die op 31 december 2019 werkzaam waren in één van deze functies op basis van een dienstverband voor onbepaalde tijd volgens de cao sociaal werk.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 31 december 2023, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op de vaststelling van de subsidies die op grond van deze regeling zijn verleend.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regel transitiekosten voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 22 juni 2021

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma