Besluit van het dagelijks bestuur van GBLT houdende regels omtrent het kwijtschelden van openstaande belastingschulden van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, vooruitlopend op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Geldend van 20-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van GBLT houdende regels omtrent het kwijtschelden van openstaande belastingschulden van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, vooruitlopend op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Het dagelijks bestuur van GBLT;

gelet op:

 • -

  artikel 6 Gemeenschappelijke regeling GBLT

 • -

  artikel 20 Gemeenschappelijke regeling GBLT

overwegende dat:

 • -

  het dagelijks bestuur van GBLT zich inzet om een bijdrage te leveren aan de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire;

 • -

  de bijdrage van GBLT is dat zij de openstaande belastingschulden van gedupeerde ouders zullen wegstrepen, zodat deze ouders een nieuwe start, zonder publieke schulden kunnen maken;

 • -

  de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen de grondslag zal bieden om openstaande belastingschulden van gedupeerde ouders en de toeslagpartner kwijt te kunnen schelden;

 • -

  de beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 1 januari 2022 is;

 • -

  het dagelijks bestuur van GBLT het wenselijk acht om, vooruitlopend op de inwerkingtreding per 1 januari 2022, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

Besluit vast te stellen:

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Artikel 1 Verlenen kwijtschelding

 • 1. Het dagelijks bestuur van GBLT besluit de openstaande belastingschulden van ouders die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag en die van de eventuele toeslagpartner, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

 • 2. Het dagelijks bestuur van GBLT keurt goed dat de ambtenaar belast met de invordering van GBLT de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 • 3. De ambtenaar belast met de invordering van GBLT verleent de kwijtschelding bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT van 9 juli 2021.

Zwolle, ______________

Het dagelijks bestuur van GBLT,

Directeur GBLT,

R.A.C. de Haan

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT,

B.J. Bussink