Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Woensdrecht 2 (TONK 2)

Geldend van 20-07-2021 t/m 30-09-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Woensdrecht 2 (TONK 2)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 13 Participatiewet;

artikel 17 Participatiewet;

artikel 35 Participatiewet;

artikel 58 Participatiewet

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

BESLUIT:

De nieuwe Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Woensdrecht 2 (TONK 2) als volgt vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Begrippen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW) en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;

  • c.

   inkomensterugval:een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  • d.

   inkomen: inkomsten van het huishouden dat de aanvraag doet

  • e.

   vermogen: de beschikbare geldmiddelen die het huishouden heeft

  • f.

   aanvrager: het huishouden (alleenstaand of gezin) met woonlasten dat de TONK aanvraagt. Er wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

Hoofdstuk 2. Algemeen

Artikel 2 Doelgroep TONK

 • 1.

  Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

  • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

  • die daardoor noodzakelijke kosten (artikel 4, lid 1) niet meer kan voldoen, en

  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

 • 2.

  Een aanvrager komt niet in aanmerking voor TONK als de aanvrager (alleenstaande of partner) valt onder de uitsluitingsgronden uit artikel 13, lid 1 van de Participatiewet, waarbij onderdeel e) vervangen wordt voor:

  e) de aanvrager langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland tijdens de looptijd van TONK

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van ten minste 25% netto, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten (artikel 4, lid 1) onvoldoende mogelijk is om uit de beschikbare geldmiddelen te voldoen. De aanvrager dient deze inkomensterugval aan te kunnen tonen over de maanden: januari, februari, maart, april, mei of juni 2021 (vanaf nu: maand van de inkomensterugval) ten opzichte van januari 2020

 • 2.

  De aanvrager voldoet aan de vermogensgrens. Er wordt vermogensgrens van € 31.340,00 (eenpersoonshuishouden) of € 62.680,00 (meerpersoonshuishouden) gehanteerd (gelijk aan de vermogensgrens vanuit de huurtoeslaggrens volgens de belastingdienst). Wanneer het vermogen binnen dit budget valt, kan de aanvrager in aanmerking komen voor deze regeling (afhankelijk van de andere voorwaarden vermeld in deze beleidsregels).

 • 3.

  De aanvrager dient aan te kunnen tonen dat een bepaald percentage van de inkomsten besteed wordt/besteed zou moeten worden aan woonlasten (artikel 4, lid 1). Wat deze percentages zijn, wordt uitgelegd in artikel 8.

 • 4.

  Indien de aanvrager woonkostentoeslag of huurtoeslag ontvangt, wordt deze toeslag van de woonlasten afgehaald bij het berekenen van het percentage bedoeld in lid 3 en de berekening uit artikel 8.

 • 5.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Woensdrecht’ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK heeft betrekking op de volgende voor de

  aanvrager noodzakelijke algemene privé woonkosten (geen zakelijke kosten) van bestaan:

  • a.

   kosten van huur;

  • b.

   kosten van de hypotheek(rente) voor de woning;

  • c.

   kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Ontstane schulden voor bovengenoemde noodzakelijke kosten van voor 1 januari 2021 worden niet meegenomen in deze regeling.

 • 3.

  De aanvrager dient de woonlasten van de maand van de inkomensterugval aan te kunnen tonen.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming kan middels een daarvoor geldend formulier aangevraagd worden bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en de maand van de inkomensterugval;

  • b.

   indien a) niet mogelijk is doordat de aanvrager bv een zelfstandige betreft, kan volstaan worden met een verklaring (naar waarheid ingevuld) over het inkomen over de maand van de inkomensterugval ten opzichte van januari 2020;

  • c.

   de bewijzen van het beschikbaar vermogen van de maand januari, februari, maart , april , mei of juni 2021 (gelijk aan de maand van de inkomensterugval);

  • d.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten (als in artikel 4, lid 1) van de maand van de inkomensterugval;

  • e.

   Bewijs van ontvangen van woonkostentoeslag of huurtoeslag, indien dit van toepassing is.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 oktober 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021. Deze nieuwe beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten gemeente Woensdrecht 2 (TONK 2) vervangen de 1e Wijziging van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten gemeente Woensdrecht (vastgesteld op 11 mei 2021). Reeds afgehandelde en toegekende aanvragen TONK (positief besluit) die onder de eerder vastgestelde beleidsregels vallen, worden ambtshalve aangepast aan de nieuwe bedragen zoals genoemd in artikel 8, onder aftrek van het reeds verstrekte bedrag. Dat wil zeggen € 2.250,00 onder aftrek van € 1.500,00 dan wel verstrekking € 4.500,00 onder aftrek van € 3.000,00. Huishoudens die een afwijzing of buiten behandeling hebben ontvangen, kunnen een nieuwe aanvraag indienen wanneer gebruik kan worden gemaakt van de aangepaste maand van inkomensterugval (artikel 3, lid 1).

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt:

€ 2.250,00 per huishouden over de hele periode op basis van een lage woonquote uit de woonstaffel*

€ 4.500,00 per huishouden over de hele periode op basis van een hoge woonquote uit de woonstaffel*

Volgens de eenmalige uitbetaling uit artikel 12.

*Woonstaffel op basis van woonquote (= percentage van inkomen (artikel 9) dat het huishouden maandelijks besteedt aan noodzakelijke kosten (artikel 4))

Woonstaffel

Grenswaarde woonquote per huishouden

Grenswaarde woonquote per huishouden

Laag

Hoog

Percentage inkomsten besteed aan woonlasten

tenminste 25%

tenminste 35%

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid van aanvrager;

 • b.

  inkomen uit een uitkering van aanvrager;

 • c.

  inkomen uit verhuur van onroerend goed (verhuur van grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt) aanvrager; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Beschikbaar vermogen

 • 1.

  Beschikbaar vermogen zijn middelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft het beschikbaar vermogen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

  • a.

   Onder middelen wordt verstaan:

  • b.

   contant geld;

  • c.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • d.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • e.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  De periode waarover de TONK geldt is 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 (artikel 7)

 • 3.

  De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2 (TONK 2) gemeente Woensdrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2021,

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Woensdrecht,

A.P.E. Baart, MBA drs. J.J.C. Adriaansen

secretaris burgemeester