Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van de uitvoering van het Lokaal sport- en beweegakkoord (Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021)

Geldend van 16-07-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van de uitvoering van het Lokaal sport- en beweegakkoord (Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel;

Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen voor het verstrekken van subsidies in het kader van de uitvoering van het Lokaal sport- en beweegakkoord Boekel;

Gelet op:

 • De algemene wet bestuursrecht;

 • De algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel;

 • Het lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Boekel.

Besluit vast te stellen de:

Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • -

  activiteit: Dit zijn activiteiten of initiatieven gericht op minimaal één van de vier pijlers genoemd in het Sportakkoord:

  • a.

   Sport en bewegen voor iedereen

  • b.

   Vitaal aanbod

  • c.

   Positieve sport- en beweegcultuur

  • d.

   Jeugd 12-18 jaar

 • -

  Adviseur lokale sport: de contactpersoon die bemiddelt en adviseert over inzet van beschikbare workshops, cursussen en ondersteuning vanuit de sportbonden.

 • -

  werkgroep: De werkgroep sport & vitaliteit. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen, sportaanbieders, maatschappelijke verenigingen en de gemeente Boekel.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Er kan slechts een eenmalige subsidie verstrekt worden als:

 • a.

  Het een nieuwe of vernieuwende activiteit is, of bestaande activiteiten die verbreed of opgeschaald worden; en

 • b.

  De activiteit voldoet aan de omschrijving in deze beleidsregel, waarbij activiteiten gericht op de pijlers Positieve sport- en beweegcultuur en Jeugd de voorkeur genieten.

Artikel 3 Subsidievereisten

Een subsidie wordt alleen versterkt indien:

 • a.

  De uitvoering van de activiteit plaatsvindt in de gemeente Boekel;

 • b.

  De aanvrager zelf actief bij draagt aan de realisatie van de activiteit;

 • c.

  De aanvrager samenwerkt met (een) andere vereniging(en) of organisatie(s) binnen de gemeente Boekel om de activiteit uit te voeren;

 • d.

  De te subsidiëren activiteit wordt gestart binnen 6 maanden nadat de subsidie is versterkt;

Artikel 4 Weigeringsgronden

 • 1. Een aanvraag wordt afgewezen indien:

  • a.

   De aanvraag betrekking heeft op exploitatie en/of investeringskosten;

  • b.

   De post onvoorzien groter is dan 5% van de totale begroting;

  • c.

   De activiteiten zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend;

  • d.

   De aanvraag winstoogmerk heeft;

  • e.

   Als de activiteit kan rekenen op andere financiële vergoeding, zoals financiële ondersteuning via de Adviseur lokale sport;

  • f.

   Als voor de activiteit subsidie versterkt is, of kan worden, op basis van een andere regeling.

  • g.

   Als de werkgroep op basis van het beoordelingsformulier een te lage score toekent, zoals omschreven in artikel 7, lid 4.

 • 2. Voor zover een aanvraag betrekking heeft op de volgende onderdelen, wordt dat onderdeel van de aanvraag afgewezen:

  • a.

   Kosten van consumpties

  • b.

   Ureninzet van leden en vrijwilligers

Artikel 5 Subsidieplafond en subsidiehoogte

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het subsidieplafond van deze regeling vast op € 20.000. Dit is het bedrag dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2021 beschikbaar stelt voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

 • 2. De gemeente stelt de subsidiehoogte per aanvraag vast op maximaal 25% van het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, lid 1.

 • 3. De subsidiehoogte heeft uitsluitend betrekking op de kosten die, naar oordeel van de werkgroep, noodzakelijk zijn voor de realisatie van de activiteit. De mogelijkheden via de Adviseur Lokale Sport en/of (gemeentelijke) regelingen worden hierin meegewogen.

 • 4. Verstrekking van subsidie voor aanvragen vindt plaats op volgorde van het oordeel van de werkgroep. Aanvragen gericht op structurele veranderingen genieten de voorkeur boven eenmalige activiteiten.

 • 5. De subsidie kan teruggevorderd worden indien:

  • a.

   de activiteit niet is uitgevoerd;

  • b.

   er niet binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie is gestart met de activiteit;

  • c.

   er binnen 8 weken na afloop van de activiteit niet is aangetoond dat de activiteit is uitgevoerd.

Artikel 6 Aanvragen van subsidie

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend via het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier. Aanvragen worden gemaild naar sport@inboekel.nl.

 • 2. De aanvraag dient uiterlijk op 1 november 2021 aangeleverd te worden.

 • 3. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 4. Na sluiting van de aanvraagperiode wordt er binnen 8 weken een besluit genomen.

Artikel 7 Procedure behandeling aanvragen

 • 1. De werkgroep werkt transparant en beoordeelt de aanvragen door het toekennen van punten aan de hand van het beoordelingsformulier dat te vinden is op inboekel.nl/sport.

 • 2. Een lid uit de werkgroep dat zelf, of als organisatie betrokken is bij een ingediende aanvraag, beoordeelt deze aanvraag niet mee.

 • 3. De beoordeling van de werkgroep geldt als een zwaarwegend advies aan het college van burgemeester en wethouders .

 • 4. Bij een score van 30 punten of meer kan subsidie verstrekt worden. Aanvragen met een lagere score worden afgewezen.

Artikel 8 Toepassing Algemene Subsidieverordening

De budgetsubsidie, zoals benoemd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Boekel 2014, is van toepassing op deze beleidsregel.

Artikel 9 Inwerkingtreding en duur van deze beleidsregel

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie en vervalt op 31 december 2021.

Artikel 10 Citeerregel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Boekel, d.d. 29 juni 2021

De secretaris,

J. Marcic

de burgemeester,

C.J.M. van den Elsen