Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Geldend van 16-07-2021 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 20-07-2020

Intitulé

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Provinciesecretaris van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende:

 • dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 26 mei 2020 de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 hebben vastgesteld;

 • dat de uitvoering van deze regeling geschiedt door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB-SNN);

 • dat het DB-SNN de regeling in (onder)mandaat uitvoert;

BESLUIT:

vast te stellen het Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad, werkt terug tot en met 20 juli 2020 en treedt uit werking op 1 januari 2023. Op subsidies verstrekt op grond van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 blijft dit besluit onverkort van toepassing.

provinciesecretaris voornoemd,

W.F. Brenkman MSc

Assen, 29 juni 2021

Kenmerk 2021001316

Uitgegeven: 15 juli 2021

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Artikel 1

 • 1.

  Het DB-SNN heeft mandaat, machtiging en volmacht voor het nemen van beslissingen en het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone, met inbegrip van de ondertekening van stukken.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid strekt niet tot het nemen van beslissingen in het kader van bezwaarprocedures.

 • 3.

  Het DB-SNN is bevoegd om medewerkers van het SNN ondermandaat, machtiging en volmacht te verlenen ten aanzien van bevoegdheden die het DB-SNN krachtens dit besluit kan uitoefenen.

 • 4.

  Een besluit als bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk genomen en wordt in afschrift toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Artikel 2

 • 1.

  In de navolgende gevallen bespreekt het DB-SNN voorgenomen beslissingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, met Gedeputeerde Staten voornoemd, dan wel met een bevoegd vertegenwoordiger van de provincie Drenthe:

  • a.

   bij politiek-bestuurlijke en aanmerkelijke financiële risico’s;

  • b.

   bij twijfel omtrent de reikwijdte of toepassing van dit mandaatbesluit.

 • 2.

  Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

Artikel 3

 • 1.

  Het DB-SNN doet eenmaal per kwartaal verslag van de besluiten die het DB-SNN krachtens dit besluit heeft genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verschaft het DB-SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van een bevoegdheid.

Artikel 4

Onder besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-democratie/bezwaarschriften/bezwaar/

Artikel 5

De ondertekening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, luidt:

 • a.

  krachtens dit besluit mandaat:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 • b.

  en in onder mandaat op grond van artikel 1, derde lid:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland,

namens deze,

[naam houder ondermandaat]

Artikel 6

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad, werkt terug tot en met 20 juli 2020 en treedt uit werking op 1 januari 2023. Op subsidies verstrekt op grond van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone blijft dit besluit onverkort van toepassing.

Ondertekening