Regeling vervallen per 01-01-2022

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019

Geldend van 16-07-2021 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019

Provinciesecretaris van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende:

 • dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 12 december 2017 de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 hebben vastgesteld;

 • dat de uitvoering van deze regeling geschiedt door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB-SNN);

BESLUIT:

vast te stellen het Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling 2018-2019.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad, werkt terug tot en met 1 januari 2020 en treedt uit werking op 1 januari 2022. Op subsidies verstrekt op grond van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 blijft dit besluit onverkort van toepassing.

provinciesecretaris voornoemd,

W.F. Brenkman MSc

Assen, 29 juni 2021

Kenmerk 2021001316

Uitgegeven: 15 juli 2021

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019

Artikel 1 Mandaat, machtiging en volmacht

 • 1.

  Het DB-SNN wordt, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, machtiging en volmacht verleend voor:

  • a.

   het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

  • b.

   het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

  • c.

   het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

  • d.

   het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   het betalen van voorschotten overeenkomstig de voorschotverlening;

  • f.

   het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

  • g.

   het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

  • h.

   het maken van het voor de Uitvoeringsregeling bedoelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

Artikel 2 Toepassingsbereik mandaat

De in artikel 1 genoemde bevoegdheden zijn uitsluitend van toepassing op besluiten tot subsidieverstrekking vanuit de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019.

Artikel 3 Informatie

 • 1.

  Het DB-SNN doet periodiek verslag van de besluiten krachtens dit mandaatbesluit genomen.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid verschaft het DB-SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 4 Ondertekening

Besluiten die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen worden als volgt ondertekend:

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Artikel 5 Inwerkingtreding, horizonbepaling en overgangsrecht

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 januari 2020 en treedt uit werking op 1 januari 2022. Op subsidies verstrekt op grond van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019 blijft dit besluit onverkort van toepassing.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Bedrijvenregeling Drenthe 2018-2019.

Ondertekening