Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent het aanwijzen van extra textiel- glascontainers

Geldend van 16-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent het aanwijzen van extra textiel- glascontainers

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel wijzen hierbij, op grond van artikel 10 lid 1 sub b van de Afvalstoffenverordening en artikel 5 Uitvoeringsbesluit, extra inzamelvoorzieningen aan voor textiel en glas.

gelet op:

Het bepaalde in artikel 10:23 Wet milieubeheer op grond waarvan de Raad een Afvalstoffenverordening heeft vastgesteld;

Het bepaalde in artikel 5 Uitvoeringsbesluit waarin is bepaald dat het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

Het door de raad op 19 september 2019 vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan waarin de “VANG-doelstellingen” zijn opgenomen waarvoor in de hele gemeente extra textiel en glascontainers, om optimale voorzieningen die bijdragen aan afvalscheiding het van huishoudelijk afval, moeten worden geplaatst;

De op 17 november 2020 door het college vastgestelde criteria voor locatiekeuze voor textiel- en glascontainers.

De op 29 juni 2021 door het college, naar aanleiding van de tegen het Aanwijzingsbesluit ingediende bezwaarschriften, vastgestelde nadere uitleg van de criteria.

Deze criteria zijn als volgt:

Bereikbaarheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruikers voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de toegangswegen naar de container toegankelijk zijn voor het inzamelvoertuig, de containers zo gesitueerd dienen te zijn dat het technisch mogelijk is de container te legen en dat de inzameldienst bij het legen geen objecten in de openbare ruimte (zoals bomen, lichtmasten, auto’s e.d.) of gebouwen (bijvoorbeeld muren, balkons, uitsteeksels aan gebouwen e.d.) kan raken. Vanuit de kant van de gebruikers dienen de containers makkelijk bereikbaar, toegankelijk en veilig gesitueerd te zijn. In het bijzonder ook voor ouderen en mindervaliden.

Verkeersveiligheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruiker op een veilige wijze te bereiken zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de container geleegd moet kunnen worden zonder dat hierdoor een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Vanuit de kant van de gebruiker betekent dit dat zij hun afval kwijt moeten kunnen, zonder hiervoor verkeersonveilige handelingen te moeten verrichten. De container mag nooit zo worden geplaatst dat het verkeer hier hinder van ondervindt.

Ondergrondse infrastructuur

Bij het bepalen van locaties wordt de ondergrond onderzocht op de aanwezigheid van obstakels. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van kabels en leidingen. Tot de omlegging van kabels en leidingen gaat de gemeente alleen over indien dit tegen relatief geringe kosten mogelijk is. Hoofd(transport)-leidingen, hoofdriool en glasvezelkabels vallen hier niet onder. Voor overige kabels en leidingen die tot een lokaal netwerk behoren, huisaansluitingen en straatkolken, weegt de gemeente de overlast en kosten voor verleggen af tegen het belang van de locatie.

Bomen en groenvoorziening

Gelet op het belang van het aanwezige groen in de kernen, zullen bomen nooit wijken voor een ondergrondse container. Ook groenvoorzieningen zullen zoveel mogelijk onaangetast blijven. Echter waar plaatsingsruimte in de verharding onvoldoende is of ontbreekt, zal aanliggend groen benut worden.

Inpassing in openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten

De situering van de ondergrondse containers moet in beginsel passen binnen het straatbeeld. Daartoe wordt elke container(locatie) in lijn met overige objecten of functies in de openbare ruimte geplaatst. De containers worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten eventuele zichtlijnen met woningen geplaatst, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Het algemeen belang gaat ook hier uiteindelijk voor op het individuele belang. Als sprake is van een historische omgeving of een architectonisch belangrijke locatie, zijn de bij die omgeving passende eisen aan de locatie leidend.

Nadere uitleg criteria:

Algemeen doel extra glas- en textielcontainers is het verhogen van de dekkingsgraad

De plaatsing van de extra glas- en textielcontainers valt binnen het bestaande beleid als maatregel 6 van het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2025. Onderdeel van het Grondstoffenbeleidsplan is het realiseren van de VANG-doelstellingen. Uit de jaarlijkse sorteeranalyses van de sortibak blijkt dat er nog teveel onjuiste afvalstromen in zitten, waaronder textiel en verpakkingsglas. Deze stromen kunnen dan niet worden hergebruikt en worden verbrand.

De huidige locaties van de textiel- en glascontainers zijn gesitueerd nabij (voormalige) supermarkten of in een wijk van een groter dorp. Niet in elk dorpskern of wijk is een glas- of textielcontainer aanwezig. Om de service voor inwoners te verhogen en een laagdrempelige mogelijkheid voor het scheiden van glas en textiel te bieden is het belangrijk dat inwoners deze stromen in hun dorp, wijk of nabije omgeving in kunnen leveren. Wij zien vanuit het Grondstoffenbeleidsplan daarom een meerwaarde voor het plaatsen van extra ondergrondse glas- en textiel containers in een aantal wijken /dorpskernen om de gemeentelijke dekkingsgraad voor deze grondstoffen te optimaliseren.

Locatiebepaling en containerkeuze

De locatiebepaling van de extra containers is tot stand gekomen door te inventariseren waar de mogelijkheid voor inwoners in de dorpskern of wijk om hun glas- of textiel te scheiden nog beter kan.

In het grondstoffenbeleidsplan is een investering opgenomen voor de extra te plaatsen containers. In het aanwijzingsbesluit is hier praktisch en doelmatig uitvoering aan gegeven. Op locaties waar al een glas- of textielcontainer aanwezig is, wordt een andere container van de grondstof die nog ontbreekt bijgeplaatst. Locaties waar de voorziening voor het brengen van glas- en textiel ontbreekt of beter kan zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit. Hierbij is voor een aantal locaties, waar mogelijk nog flexibiliteit voor de toekomst nodig is, (eerst) voor (een) bovengrondse container(s) gekozen.

Naast deze voorwaarden is de meest optimale plek in de buurt, wijk of dorp uitgezocht welke voor zo weinig mogelijk hinder voor zo weinig mogelijk woningen zorgt. Daarnaast is de extra container geplaatst op afzienbare afstand van reeds een aanwezige glas- en textielcontainers. Ook is ten aanzien van de zichtbaarheid een optimale plaats bepaald zodat inwoners de container makkelijk kunnen vinden en goed bereikbaar is.

Zichtbaarheid

Met de "zichtbaarheid” van een container wordt bedoeld dat deze op een doorgaande route in een dorp(skern) of wijk wordt geplaatst waar veel bewoners langs komen wanneer ze per auto, fiets of lopend het dorp of de wijk in- of uitgaan en deze container daadwerkelijk actief, bewust of onbewust, gezien wordt. Vanuit de beginselen van het bewuste of onbewuste gedrag van inwoners draagt deze zichtbaarheid, in combinatie met de andere maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan, eraan bij dat inwoners worden gestimuleerd om hun afval goed te scheiden. De definitie wijkt duidelijk af van “zichtbaarheid” van een container door de aanwezigheid van een lichtbron of vindbaar is op een plattegrond of via de afval-app.

Gezien het feit dat:

alle geselecteerde locaties voldoen aan de door het college vastgestelde criteria;

de geselecteerde locaties voldoen aan de door het college vastgestelde nadere uitleg van de criteria;

de betreffende dorpsbelangen van de dorpen waar extra textiel- en glascontainers worden geplaatst vooraf zijn geïnformeerd;

Overwegende dat:

de gemeenteraad op 19 september 2019 het Grondstoffenbeleidsplan (GBP) heeft vastgesteld;

onderdeel van het Grondstoffenbeleidsplan is de invoering van de “VANG-doelstellingen” waarvoor in de hele gemeente extra textiel en glascontainers, om optimale voorzieningen die bijdragen aan afvalscheiding het van huishoudelijk afval, moeten worden geplaatst;

het daarvoor noodzakelijk is een besluit te nemen op grond van de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit waarin dit bepaald wordt en de locaties waar de containers geplaatst worden, worden aangewezen;

BESLUIT

vast te stellen het :

GEWIJZIGDE AANWIJZINGSBESLUIT EXTRA TEXTIEL EN GLASCONTAINERS

Artikel 1 begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1:1 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Bepalen van wijze van inzameling huishoudelijk textiel en glas

 • 1. Textiel en glas worden ingezameld op gemeenteniveau door middel van boven- en ondergrondse verzamelcontainers.

 • 2. De containers worden op basis van de vulgraad leeg gemaakt door een aangewezen inzamelaar zoals opgenomen in bijlage 1a van het vigerende uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.

Artikel 3 aanwijzing plaatsen

De volgende plaatsen worden aangewezen als plaats voor een extra boven- of ondergrondse textiel- of glascontainer:

Woonplaats

Locatie

Textiel

Textiel

Glas

Glas

Opmerkingen

 
 

Boven

Onder

Boven

Onder

 
 
 

3m3

5m3

3m3

5m3

 

Burgum

Tuorrebout Elingsloane

 

x

 

x

 

Burgum

Hoek Van der Ploegstrjitte/

Tjalling Haismastrjitte

 

x

 

x

In groenstrook kad BGM02, G perceel 5446

Burgum

Freek Bosgraafstrjitte

 

x

 
 

Bij huidige ondergrondse glascontainer

Hurdegaryp

Easteromwei

 

x

 

x

 

Hurdegaryp

Fuormanderij

 

x

 

x

Bij huidige ondergrondse containers

Ryptsjerk

parkeerplaats

IJpeijsingel

 

x

 
 

tegenover huidige ondergrondse glascontainer

Aldtsjerk

Jonkerspaed

 

x

 
 

Bij huidige ondergrondse glascontainer

Munein

Mounewei

x

 
 
 

textielcontainer

plaatsen achter ondergrondse glascontainer

Earnewald

Parkeerterrein seizoen

 
 

x

 
 

Garyp

Brandsmaloane

 
 

x

 

nieuwe tekening, container wordt iets zuidelijker geplaatst ten opzichte van oorspronkelijk besluit

Sumar

Achterwei

 

x

 
 

Bij huidige ondergrondse glascontainer

Eastermar/ Heechsan

Lege Leane

 
 

x

 
 

Lytse Geast

Lytse Geast

 
 

x

 
 

Suwâld

Mostermune

 

x

 
 

Bij huidige ondergrondse glascontainer

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het op 17 november 2020 vastgestelde Aanwijzingsbesluit extra textiel- en glascontainers wordt ingetrokken per datum bekendmaking van dit besluit.

Ondertekening

Burgum, 29 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel

De secretaris

H.M. van Gils

de burgemeester

Drs. L.J. Gebben

Niet mee eens?

Een belanghebbende:

 • -

  die bezwaar heeft aangetekend tegen het Aanwijzingsbesluit extra textiel- en glascontainers van 17 november 2020 en die zich niet kan vinden in de bij dit besluit gewijzigde vaststelling; of

 • -

  aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bezwaar heeft aangetekend;

kan tegen de deze beslissing binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de beslissingen op de ingediende bezwaren zijn gedateerd (datum bekendmaking is 2 juli 2021).

Een dergelijk beroepschrift moet worden ondertekend en verder ten minste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 1: Tekeningen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling