Regeling vervallen per 09-05-2024

Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021

Geldend van 15-07-2021 t/m 08-05-2024

Intitulé

Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, de heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar achtergebleven heffingen van de gemeente Asten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelet op het besluit van de raad van 25 april 2006 inzake vertegenwoordiging van de raad in procedures;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het besluit van het college van 6 maart 2018 met betrekking tot de hoofdstructuur van de organisatie en het door het MT op 4 maart 2020 vastgestelde ‘Organisatiebesluit gemeente Asten 2020’ (in het vervolg: ‘Organisatiebesluit’);

besluit:

 • 1.

  de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021 vast te stellen en de uitoefening van de bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende register te verlenen aan de daarin genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen;

 • 2.

  de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2020, vastgesteld bij besluit van 17 december 2019, in te trekken.

Artikel 1 Begripsbepaling

De bevoegdhedenregeling verstaat onder:

 • 1.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb.

 • 2.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 3.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde.

Artikel 2 Bevoegde functionaris

 • 1. De uitoefening van de bevoegdheden en handelingen, vermeld in het hierbij behorende bevoegdhedenregister, wordt opgedragen aan de daarbij vermelde functionaris.

 • 2. De genoemde functionaris maakt van de aan hen verleende bevoegdheid slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein.

 • 3. De direct leidinggevende(n) van de functionaris aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen is eveneens bevoegd.

 • 4. Ingeval van afwezigheid van de manager en/of teamleider geldt de vervangingsregeling zoals overeengekomen op basis van in het Organisatiebesluit. De plaatsvervanger heeft dezelfde bevoegdheden.

 • 5. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden of afkorting “bij afwezigheid/ba.” of “plaatsvervanger/plv.”.

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1. Alleen MT en managers kunnen de hen verleende bevoegdheden ondermandateren.

 • 2. Schriftelijk verleende ondermandaten worden als bijlage toegevoegd aan het bevoegdhedenregister.

 • 3. Het ondermandaat vervalt indien:

  • a.

   de functionaris die het ondermandaat verleent, het ondermandaat intrekt;

  • b.

   het mandaat van de functionaris die het ondermandaat heeft verleend komt te vervallen.

Artikel 4 Reikwijdte

 • 1. Bij de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in het bijbehorend register wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd van Europese, rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen.

 • 2. Een ieder dient bij de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld in het bijbehorend register, artikel 15 van het Organisatiebesluit in acht te nemen.

 • 3. Voor de uitoefening van bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat daarvoor een toereikend bedrag moet zijn opgenomen in de begroting. De bevoegdheden in het kader van de Budgethoudersregeling dienen in acht te worden genomen.

 • 4. Indien de inwerkingtreding van wetten en verordeningen niet leidt tot een verandering van de inhoud en reikwijdte van de in het register toegekende bevoegdheden, worden de bevoegdheden in het register tevens geacht te zijn toegekend op basis van de actuele wet- en regelgeving.

 • 5. Voor zover niet strijdig met de toepasselijke wetgeving blijft de oude bevoegdhedenregeling met bijbehorend register zoals deze gold vóór inwerkingtreding van deze bevoegdhedenregeling van toepassing voor de in mandaat te nemen besluiten met betrekking tot lopende dossiers waarvan de wettelijke grondslag in de nieuwe regeling niet meer is opgenomen.

Artikel 5 Inhoud bevoegdheid

 • 1. Indien het college c.q. de burgemeester, heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen mandaat, volmacht of machtiging verleent ten aanzien van (de uitvoering van) een bevoegdheid, geschiedt deze verlening in de ruimste zin des woords, met inachtneming van artikel 4. Tenzij e.e.a. in het ‘Register bij de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021’ anders is geregeld, wordt hier naast het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin mede onder verstaan:

  • a.

   het nemen van alle voorbereidende besluiten c.q. ontwerpbesluiten;

  • b.

   het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst e.d.;

  • c.

   het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

  • d.

   verzoeken om (kosteloze) advisering aan derden;

  • e.

   verdagen, opschorten en/of uitstellen;

  • f.

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • g.

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • h.

   het stellen van nadere voorwaarden en voorschriften;

  • i.

   het toekennen van bedragen in termijnen;

  • j.

   het toekennen van voorschotten;

  • k.

   het afleggen van verantwoording aan het rijk;

  • l.

   het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • m.

   het toezenden van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • n.

   alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 2. Indien het college c.q. de burgemeester, heffings- en invorderingsambtenaar een bevoegdheid zelf uitoefent zijn algemene handelingen en correspondentie in het kader van de voorbereiding of uitvoering van te nemen en genomen besluiten opgedragen aan ambtenaren. Tenzij e.e.a. in het ‘Register bij de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021’ anders is geregeld, wordt hieronder mede verstaan:

  • a.

   het schriftelijk verstrekken en toezenden van gegevens en informatie;

  • b.

   het opvragen van inlichtingen, bescheiden en kosteloze adviezen aan derden;

  • c.

   kennisgeving ter inzage legging besluit/aanvraag;

  • d.

   het uitreiken van een algemeen bewijs van ontvangst;

  • e.

   het toezenden/doorzenden van besluiten aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • f.

   het bekend maken van besluiten;

  • g.

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • h.

   geven van algemene informatie, geen besluiten zijnde.

 • 3. Waar volmacht is verleend tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van de uitvoering van die rechtshandeling, waartoe ook worden gerekend verlijden van notariële akten, ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1. Daar waar door het bestuursorgaan een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit wettelijk niet is uitgesloten.

 • 2. Bij de uitoefening van mandaat worden besluiten van het college respectievelijk de burgemeester als volgt ondertekend:

 • namens het college van burgemeester en wethouders van Asten, OF

 • namens de burgemeester van Asten,

 • handtekening functionaris

 • naam functionaris

 • werknaam functie

 • naam team

 • 3. Indien het bestuursorgaan zelf een besluit heeft genomen kan de ondertekening van dit besluit ook plaatsvinden door de manager. In dat geval worden de besluiten als volgt ondertekend:

 • overeenkomstig het door het college van Asten genomen besluit, OF

 • overeenkomstig het door de burgemeester van Asten genomen besluit,

 • handtekening functionaris

 • naam functionaris

 • werknaam functie

 • naam team

 • 4. Bij de uitoefening van mandaat worden stukken van de heffingsambtenaar respectievelijk de invorderingsambtenaar als volgt ondertekend:

 • namens de heffingsambtenaar van Asten, OF

 • namens de invorderingsambtenaar van Asten,

 • handtekening functionaris

 • naam functionaris,

 • werknaam functie

 • naam team

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling met de daarbij behorende bijlagen, treedt in werking op de dag na de bekendmaking / publicatie.

 • 2. Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum komen eerder genomen mandaatregelingen met bijbehorende mandaatbesluiten met betrekking tot de vermelde bevoegdheden te vervallen, behoudens het bepaalde in artikel 4 leden 4 en 5.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 6 juli 2021.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. Van Extel-Van Katwijk

burgemeester

Burgemeester van Asten,

A.A.H.C.M. Van Extel-Van Katwijk

Heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen gemeente Asten,

J.C.A. Peerlings

Bijlage 1: Register bij Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021

Inhoudsopgave:

I

Algemeen deel (geldt voor de gehele organisatie)

 

1.1

Algemene bevoegdheden voortvloeiend uit Algemene wet bestuursrecht

1.2

Aangaan van financiële verplichtingen

 

1.3

Vertegenwoordiging in procedures

 

1.4

Opvragen inlichtingen bij de justitiële informatiedienst of politie

 

1.5

Inrichting organisatie

 

1.6

Overig

 

II

Bijzonder deel (bevoegdheden per team)

 

2

Team Ruimte

2.1.

Ruimtelijke ontwikkeling

 

2.2.

Openbare werken binnen

 

2.3

Accommodaties/Gebouwen

 

2.4

Vergunningen

 

3

Team Sociaal Domein

 

4

Team De Schop

 

5

Team UDAS

 

6

Team Dienstverlening

 

6.1

KCC, Burgerlijke stand en Burgerzaken

 

6.2

Digitale en Documentaire informatievoorziening

 

6.3

Communicatie en web-coördinatie

 

7

Team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

 

7.1

Toezicht en Handhaving

 

7.2

Veiligheid

 

8

Team Financiën

8.1

Belastingen

 

8.2

Financieel beleid en advies

 

8.3

Financiële administratie

 

8.4

Inkoop

 

9

Team Advies & Ondersteuning

 

9.1

Personeel & Organisatie

 

9.2

Juridische Zaken

 

9.3

Facilitaire ondersteuning

 

9.4

Secretariële ondersteuning

 

9.5

Informatiebeveiliging & privacy

 

10

Team Informatisering & Automatisering

 
 
 
 

III

Externe mandaten

I. Algemeen deel (geldt voor gehele organisatie)

1.1 Algemene bevoegdheden voortvloeiend uit Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

1.1.1

Bevoegdheden-regeling

Algemene handelingen en correspondentie

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1.1.2

Bevoegdheden-regeling

Ondertekenen van besluiten van bestuursorgaan zelf

College,

burgemeester

MT of

Manager

 

1.1.3

Algemene wet

bestuursrecht, hoofdstuk 2

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van dit hoofdstuk

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1.1.4

Algemene wet

Bestuursrecht, hoofdstuk 3

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van dit hoofdstuk

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1.1.5

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.1

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van deze titel

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1.1.6

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Beslissen tot verlenen, vaststellen, intrekken, wijzigen, betalen en terugvorderen van subsidies. Met uitzondering van de specifieke mandaten in de hoofdstukken per team hieronder, op grond van bijzondere subsidieregelingen.

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Voor zover passend binnen begroting en/of subsidieprogramma

1.1.7

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.4

Besluitvorming inzake het vaststellen van een betalingsverplichting (bestuursrechtelijke geldschulden van en aan de gemeente) inclusief besluiten met betrekking tot verrekening, uitstel van betaling, bevoorschotting en betaling wettelijke rente

College

Behandelend ambtenaar

Vooraf afstemming met behandelend ambtenaar team Financiën

1.1.8

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.4.4

Valt onder 1.1.9

Besluit tot aanmaning en invordering bij dwangbevel in verband met betaling van een geldschuld aan de gemeente (bestuursrechtelijke geldschuld)

College

Behandelend ambtenaar

Vooraf afstemming met behandelend ambtenaar team Financiën

1.1.9

Algemene wet bestuursrecht,

hoofdstukken 6 & 7 en Verordening behandeling bezwaarschriften

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van deze hoofdstukken en verordening ter behandeling van bezwaarschriften door de commissie, met uitzondering van artikel 6:15 en 7:1a (zie hieronder) en 7:10 lid 1 (niet gemandateerd) Algemene wet bestuursrecht

College,

burgemeester

Secretaris bezwarencommissie

 

1.1.10

Algemene wet bestuursrecht,

artikel 6:15

Doorzenden van bezwaar- of beroepschrift naar bevoegd bestuursorgaan

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1.1.11

Algemene wet bestuursrecht,

artikel 7:1a

Besluit inzake instellen rechtstreeks beroep

College,

burgemeester

Teamleider

 

1.1.12

Algemene wet bestuursrecht,

hoofdstuk 9

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van dit hoofdstuk ter behandeling van klachten

College,

burgemeester

Teamleider

Na afstemming met de Manager, tenzij de klacht over een teamleider of Manager gaat, dan 1 stap hoger. Dus: teamleider > Manager en Manager > gemeentesecretaris

1 Algemeen

1.2 Aangaan van financiële verplichtingen

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

1.2.1

Gemeentewet

Europese

aanbestedingsrichtlijn, Aanbestedingswet en gemeentelijk

inkoopbeleid/handboek inkopen

In het kader van inkoop- en aanbestedingstrajecten alle beslissingen en handelingen, betreffende:

•Vaststellen inkoopstrategie

•Vaststellen gunningsadvies,

•Ondertekenen overeenkomst

1.In geval van inkoopprocedure met:

- verkorte inkoopstrategie:

- uitgebreide in-koopstrategie:

2.In geval van inhuur personeel

3. In geval van inkoop onder drempelbedrag

waarvoor geen inkoopstrategie nodig is

College

Burgemeester

Budgethouder

Teamleider

Manager, MT

Behandelend ambtenaar

Mits toereikend budget

1.2.2

Gemeentewet

Het opstellen en verlenen van een opdracht:

-voor alle noodzakelijke werkzaamheden voor een project of beheerplan (bv. Onderzoek Flora en fauna, bodemonderzoek, stedenbouwkundige werkzaamheden);

-de individuele opdrachtverlening onder een (reeds aanbestede) (raam)-overeenkomst of dienstverleningsovereenkomst

College

Behandelend ambtenaar of intern projectleider

Mits conform het vooraf vastgestelde programma van eisen/ projectplan /beheerplan en opgestelde exploitatieopzet, raamovereenkomst of dvo

1.2.3

Gemeentewet

Het aanvragen van subsidies en bijdragen bij andere overheden en instanties en na verlening het voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.

College

Behandelend ambtenaar

 

1 Algemeen

1.3 Vertegenwoordiging in procedures

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

1.3.1

Gemeentewet

Vertegenwoordiging van het college, de burgemeester en/ of de raad in mediation, bestuursrechtelijke procedures en overige rechtsgedingen

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Conform de ‘Machtigingenlijst voor vertegen-woordiging’, of los machtigings- besluit.

Bij verzoek tot deelname aan mediation: na overleg met de portefeuillehouder.

Bij voorgenomen schikking tijdens zitting: binnen de vooraf met de portefeuillehouder vastgestelde bandbreedte of na overleg met de portefeuillehouder.

1.3.2

 

Standpunt/ verweerschrift indienen en ondertekenen voor behandeling van bezwaarschriften door de hoor- en adviescommissie bezwaarschriften of naar aanleiding van een ingesteld beroep

College,

burgemeester

Teamleider,

behandelend ambtenaar

Mits het standpunt niet wezenlijk afwijkt van een eerder door het college genomen besluit of van eerdere overwegingen.

1.3.3

Wetboek van strafvordering

Het doen van aangifte van strafbare feiten

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1.3.4

Zie ook onder 6.1.12 en 6.2.1

Gemeentewet

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken en versturen ontvangstbevestigingen

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1 Algemeen

1.4 Opvragen inlichtingen bij de justitiële informatiedienst of politie

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

1.4

Gemeentewet

Machtigen medewerkers voor het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst en politie

College

Burgemeester

Teamleider LHV

Zie voor BBV 2019046511 en 2019046551 en zaaknummers 2019015068 en 2021040675 voor wie als behandelend ambtenaar is aangewezen zoals bedoeld onder 1.4.1 t/m 1.4.17.

1.4.1

De Drank- en Horecawet

 • exploitatievergunning

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 13 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.2

De Wet op de kansspelen

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 13 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.3

De Algemene plaatselijke verordening

Artikel 13 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.4

Bedoeld in artikel 11 van de Politiewet 2012, voor de volgende doeleinden:

a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten;

b. het handhaven van de openbare orde;

c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven;

d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving.

Artikel 19 en 20 Wet politiegegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.5

Ten behoeve van het geïntegreerd handhavend optreden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en als er tussen de betreffende bestuursorganen van de deelnemende bestuursorganen schriftelijke afspraken zijn gemaakt met een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum(RIEC)

Artikel 4:3, lid 7 Besluit politiegegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.6

De Wet Bibob

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 15 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.7

Tip verzoek (artikel 26 Wet Bibob)

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.8

Ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in verband met de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij

Artikel 11a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.9

Het verlenen van toestemming en opvragen ten behoeve van beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Artikel 4:7 Besluit politiegegevens

Artikel 31 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/

College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.10

Het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, uitsluitend voor zover het betreft gegevens omtrent de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van die wet

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 15 a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester/ College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.11

De Jeugdwet

Artikel 4:2 Besluit politiegegevens

Artikel 11 c Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.12

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 4:2 Besluit politiegegevens

College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.13

Ten behoeve van het nemen van een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete op grond van de toepassing van de:

- Participatiewet;

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikten gewezen zelfstandigen.

Artikel 3:4 Besluit politiegegevens

Artikel 13a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.14

De Paspoortwet

Artikel 20 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.15

De beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen van het Nederlanderschap

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.16

Koninklijke onderscheidingen

Artikel 4:3 Besluit politiegegevens

Artikel 30 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1.4.17

Signaleringen van veranderingen in de gegevens in de basisregistratie personen

Artikel 4:2 Besluit politiegegevens

College

Behandelend ambtenaar

Zie 1.4

1 Algemeen

1.5 Inrichting organisatie

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

1.5.1

Gemeentewet

Het definitief aanpassen en uitwerken van de hoofdstructuur van de organisatie van de gemeente Asten

College

MT

 

1.5.2

Gemeentewet

Vaststellen, wijzigen en intrekken Budgethoudersregeling

College

MT

 

1.5.3

Gemeentewet

Aanwijzen budgethouder voor:

- een algemeen, gemeentebreed budget;

- een teamgebonden budget

College

Manager

Teamleider

 

1.5.4

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het aanwijzen van functionarissen ten behoeve van de uitvoering van een wettelijke functie

College

MT

 

1 Algemeen

1.6 Overig

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

1.6.1

 

Inzenden van verantwoordingen, declaraties en afrekeningen en het vragen van voorschotten bij gemeenten, provincie en rijk voor zover een en ander bij wet of andere regeling dwingend is voorgeschreven

College

Manager

 

1.6.2

 

Ontzeggen toegang tot gemeentehuis

College,

burgemeester

Secretaris of

Manager

Op basis van vastgestelde huisregels inzake agressie

1.6.3

 

Afhandelen van statistische opgaven ten behoeve van CBS of andere instellingen

College,

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

1.6.4

 

Aanleveren gegevens van (landbouw)gronden in bezit bij gemeente aan rijk, provincie en/of CBS

College

Behandelend ambtenaar

 

1.6.5

Verordening behandeling bezwaarschriften

Aanwijzen secretaris van de Bezwaarschriftencommissie

College

MT

 

1.6.6

 

Doen van aanschrijvingen tot het indienen van aanvragen om vergunning, ontheffing ed. ingevolge wet- en regelgeving behorend tot het vakgebied van het team

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider

1.6.7

Legesverordening

Heffen en invorderen van leges die het team betreffen

Heffingsambtenaar of invorderingsambtenaar

Behandelend ambtenaar

 

1.6.8

Gemeentewet

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingschulden

College

Manager

 

1.6.9

Gemeentewet,

Algemene wet bestuursrecht,

Verordening elektronische publicaties gemeente Asten

Het publiceren van besluiten en mededelingen in de daarvoor bestemde digitale publicatieomgeving

College

Behandelend ambtenaar

 

II. Bijzonder deel (bevoegdheden per team)

2 Team Ruimte

2.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

2.1.1

 

Aanvragen van benodigde vergunningen, ontheffingen ed. ter uitvoering van plannen en projecten

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.2

Erfgoedwet

Accorderen van declaraties voor monumentenrestauraties op basis waarvan het nationaal Restauratiefonds voorschotbetalingen kan verrichten

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.3

Subsidieregeling voor onderhoud instandhouding gemeentelijke monumenten Asten 2009

Beslissingen op grond van deze subsidieregeling

College

Teamleider

Afwijken van de regeling valt niet onder het mandaat

2.1.4

Erfgoedwet, Erfgoedverordening

Het toetsen en goedkeuren van archeologische rapportages

College

Behandelend ambtenaar

Na goedkeuring senior archeoloog

2.1.5

Erfgoedwet, Erfgoedverordening

Het goedkeuren en ondertekenen van Programma van Eisen

College

Behandelend ambtenaar

Na goedkeuring senior archeoloog

2.1.6

Erfgoedwet, Erfgoedverordening

Het nemen van selectiebesluiten

College

Behandelend ambtenaar

In het geval van een definitieve opgraving of fysiek beschermen neemt het college een selectiebesluit

2.1.7

Zie ook onder 2.3.3

 

Opdracht geven tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden

College

Behandelend ambtenaar

Mits passend binnen het aanbestedings-beleid en onderhouds-plannen

2.1.8

 

Het aanpassen van huurprijzen van woningen

College

Behandelend ambtenaar

Overeenkomstig het jaarlijks door het ministerie van VROM vast te stellen huurbeleid

2.1.9

 

Het verstrekken van kadastrale informatie uit kadasterbalie ofwel uitvoeren van overeenkomst met het Kadaster

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.10

 

Het beslissen op verzoeken om bouwterreinen vervroegd in gebruik te nemen (NB niet voordat vergunning is verleend)

College

Projectleider intern, Behandelend ambtenaar

Uitsluitend als de rooilijn is uitgezet; Datum uitzetten rooilijn geldt als datum ingebruikname; Rente conform geldende percentage wettelijke rente

2.1.11

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van reserveringsovereenkomsten in verband met het verlenen van opties op bouwgrond aan particulieren

College

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Conform het reglement voor toewijzing van bouwkavels aan particulieren in de gemeente Asten, indien dat van toepassing is.

2.1.12

 

Het verlenen van opties op bouwgrond tbv

-projectmatige woningbouw waaronder CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)

-niet-woningen (kavel op bedrijventerrein)

College

Projectleider intern of behandelend ambtenaar

Conform woningbouwmonitor

2.1.13

 

Het verlenen van opties voor bedrijventerrein

College

Projectleider intern of behandelend ambtenaar

 

2.1.14

 

Het verlengen van opties voor bouwgrond c.a. en bedrijventerrein

College

Projectleider intern, behandelend ambtenaar

 

2.1.15

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot verkoop van bouwgrond

College

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Mits conform verleende optie

2.1.16

 

Het verlenen van ontheffing van verplichting tot bewoning en verbod tot verkoop

College

Behandelend ambtenaar

Conform de ontheffingsmogelijkheid in de koopovereenkomst voor bouwgrond

2.1.17

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van (ruil) overeenkomsten tot aan- en verkoop van overhoeken en reststroken en andere gemeentegrond die qua oppervlakte gelijkwaardig is aan een reststrook

College

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Voor zover dit past binnen het vastgestelde beleid voor verkoop en ingebruikgeving van dergelijke stukken gemeentegrond

2.1.18

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten in verband met het in gebruik geven van gemeentegronden, het beëindigen van het gebruik, het aanpassen van de ingebruikgevingsvergoeding

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Voor zover dit past binnen het vastgestelde beleid voor verkoop en ingebruikgeving van reststroken

2.1.19

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van een overeenkomst tot het vestigen van beperkt zakelijke rechten met betrekking tot gemeentegrond

College

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Uitgezonderd pand en hypotheek.

2.1.20

Burgerlijk wetboek, boek 7

Het aangaan, verlengen en ondertekenen van geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor zes jaar of korter

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.1.21

 

Doorberekening van kosten van de toetsing van de pachtovereenkomst door de Grondkamer aan de pachter

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.22

 

Op basis van de pachtovereenkomst jaarlijks doorberekenen van 50% van de waterschapslasten aan de pachter

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.23

Besluit ruimtelijke ordening

Zorgdragen voor wettelijk overleg (bij bestemmingsplannen en projectbesluiten)

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.24

Wet ruimtelijke ordening, hoofdstuk 6

Het onderhandelen over, het aangaan en het ondertekenen van planschadeovereenkomsten of anterieure overeenkomsten bij omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12 van de Wabo, of bij procedures op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening en/of artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.1.25

Wet ruimtelijke ordening, afdeling 6.1

Bij verzoeken om planschadevergoeding de aanvrager in de gelegenheid stellen het verschuldigde recht te voldoen

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.26

Besluit ruimtelijke ordening, afdeling 6.1

Alle besluiten of handelingen van het bestuursorgaan, op grond van deze afdeling

College

Behandelend ambtenaar

Met uitzondering van artikel 6.1.3.2 (aanwijzing adviseur) en 6.1.3.3 (opstellen regels aanwijzing van en wijze uitvoeren taak door adviseur)

2.1.27

Wet ruimtelijke ordening, afdeling 6.1

Beslissen op een aanvraag om een tegemoetkoming in de planschade

College

Behandelend ambtenaar

Mits conform het advies van de adviseur (SAOZ)

Als niet conform advies, dan na overleg met portefeuillehouder

2.1.28

Besluit ruimtelijke ordening en Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012

Waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten

College

Projectleider intern, behandelend ambtenaar

 

2.1.29

 

Beslissen over toekennen van subsidie voor de inzameling van oud papier

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.30

Verordening Startersleningen

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Verordening Startersleningen

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.1.31

Zie ook onder 2.3.4

Wet op primair onderwijs en wet op het voortgezet onderwijs en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Alle beslissingen en handelingen op grond van de wet en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

College

Behandelend ambtenaar

Uitzondering:

beslissingen op grond van artikelen 11,12,19, 20 en artikel 32 van de verordening.

2.1.32

Zie ook onder 2.2.4 en 5.3

 

Verlenen van toestemming voor tijdelijke ingebruikgeving gemeentegrond i.v.m. bouwactiviteiten

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider

2.1.33

Zie ook onder 2.2.6

Wegenverkeerswet, artikel 149

Besluiten op ontheffing van de wegenverkeerswet voor wegen niet in beheer bij Rijk, provincie of waterschap (strooiploeg)

College

Teamleider

 

2.1.34

Zie ook 2.2.5

Wegenverkeerswet

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Wegenverkeerswet, de op deze wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College of burgemeester

Behandelend ambtenaar

Uitgezonderd artikel 149 Wegenverkeerswet.

Met uitzondering van beslissingen en handelingen die onder 6.1.6 vallen.

2.1.35

Zie ook onder 2.2.7 en 6.1.10

Parkeerverordening Centrumgebied Asten

Alle beslissingen en handelingen op basis van de Parkeerverordening Centrumgebied Asten, de op de verordening gebaseerde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College

Behandelend ambtenaar

 

2.1.36

Zie ook onder 2.2.9

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

Het aanstellen van verkeersbrigadiers ten behoeve van scholen

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

In overleg met Veilig Verkeer Nederland (VVN)

2.1.37

Zie ook 2.2.16

Verordening zonnepanelenproject gemeente Asten 2017

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Verordening zonnepanelenproject gemeente Asten 2017

College, burgemeester

Behandelend ambtenaar

Niet van toepassing op leningen boven € 10.000,-

2.1.38

Zie ook onder 2.2.17

Algemene wet bestuursrecht,

art. 4:46, art. 4:47

Vaststellen van subsidie voor het verzorgen van verkeerseducatie

College

Behandelend ambtenaar

De hoogte van de subsidie mag niet meer zijn dan bij de subsidieverlening is gegeven

2 Team Ruimte

2.2 Openbare werken binnen

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

2.2.1

 

Aanvragen van benodigde vergunningen, ontheffingen ed. ter uitvoering van plannen, projecten en overige werken

College

Behandelend ambtenaar

 

2.2.2

 

Aanvaarden van op te leveren nieuwe werken

College

Intern projectleider of behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider

2.2.3

 

Informatie aan bewoners m.b.t. uitvoering van werken ter plaatse

College

Behandelend ambtenaar

 

2.2.4

Zie ook onder 2.1.32 en 5.3

 

Verlenen van toestemming voor tijdelijke ingebruikgeving gemeentegrond i.v.m. bouwactiviteiten

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider

2.2.5

Zie ook onder 2.1.34

Wegenverkeerswet

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Wegenverkeerswet, de op deze wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College of burgemeester

Behandelend ambtenaar

Uitgezonderd artikel 149 Wegenverkeerswet.

Met uitzondering van beslissingen en handelingen die onder 6.1.6 vallen.

2.2.6

Zie ook onder 2.1.33

Wegenverkeerswet, artikel 149

Besluiten op ontheffing van de wegenverkeerswet voor wegen niet in beheer bij Rijk, provincie of waterschap (strooiploeg)

College

Teamleider

 

2.2.7

Zie ook onder 2.1.35 en 6.1.10

Parkeerverordening Centrumgebied Asten

Alle beslissingen en handelingen op basis van de Parkeerverordening Centrumgebied Asten, de op de verordening gebaseerde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College

Behandelend ambtenaar

 

2.2.8

Algemene plaatselijke verordening, hoofdstuk 5 afdeling 1 Parkeerexcessen

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van deze afdeling

College

Behandelend ambtenaar

 

2.2.9

Zie ook onder 2.1.36

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)

Het aanstellen van verkeersbrigadiers ten behoeve van scholen

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

In overleg met Veilig Verkeer Nederland (VVN)

2.2.10

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van onderhoudscontracten van door de raad aangewezen beschermwaardige bomen van particulieren

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.2.11

Wetboek van strafrecht

Verlenen van toestemming voor het sprokkelen in bossen

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.2.12

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor de verkoop van brandhout

College,

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.2.13

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Alle beslissingen en handelingen in verband met onderhoud op grond van dit besluit, de op dit besluit gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College

Behandelend ambtenaar

 

2.2.14

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan, ondertekenen en opzeggen van onderhoudsovereenkomsten van onder meer bomen en groenstroken in het kader van burgerparticipatie.

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

De financiële verplichting bedraagt maximaal € 300,= per overeenkomst.

2.2.15

 

Het afhandelen van verzoeken en klachten van burgers, bedrijven en instellingen die het beheer van de openbare ruimte betreffen (fysieke maatregelen)

College of burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.2.16

Zie ook 2.1.37

Verordening zonnepanelenproject gemeente Asten 2017

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Verordening zonnepanelenproject gemeente Asten 2017

College, burgemeester

Behandelend ambtenaar

Niet van toepassing op leningen boven € 10.000,-

2.2.17

Zie ook onder 2.1.38

Algemene wet bestuursrecht,

art. 4:46, art. 4:47

Vaststellen van subsidie voor het verzorgen van verkeerseducatie

College

Behandelend ambtenaar

De hoogte van de subsidie mag niet meer zijn dan bij de subsidieverlening is gegeven

2 Team Ruimte

2.3 Accommodaties/Gebouwen

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

2.3.1

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het laten uitvoeren van onderhoud op de sportvelden door de betreffende sportverenigingen

College,

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Mits er voldoende budget door de Raad beschikbaar is gesteld

2.3.2

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het in gebruik nemen van sportaccommodaties

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.3.3

Zie ook onder 2.1.7

 

Opdracht geven tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden

College

Behandelend ambtenaar

Mits passend binnen het aanbestedings-beleid en onderhouds-plannen

2.3.4

Zie ook onder 2.1.31

Wet op primair onderwijs en wet op het voortgezet onderwijs en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Alle beslissingen en handelingen op grond van de wet en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

College

Behandelend ambtenaar

Uitzondering:

beslissingen op grond van artikelen 11,12,19, 20 en artikel 32 van de verordening.

2 Team Ruimte

2.4 Vergunningen

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

2.4.1

Wabo

Awb

Alle correspondentie, handelingen en besluiten naar aanleiding van aanvragen om omgevingsvergunningen, met uitzondering van besluitvorming waarbij artikel 2.12 lid 1 aanhef en sub a, onder 3° van de Wabo (dit is niet gemandateerd).

Alle correspondentie en handelingen met betrekking tot concept aanvragen om omgevingsvergunningen.

College

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker.

Bij weigering gevraagde omgevingsvergunning na overleg met teamleider.

Bij negatieve reactie op concept aanvraag omgevingsvergunning na overleg met teamleider.

Ingeval van zienswijzen of bedenkingen teamleider informeren. De teamleider beoordeelt of de manager en/of de portefeuillehouder op de hoogte moet(en) worden gesteld.

2.4.2

Wabo

Bor

Schriftelijke mededeling dat voor een activiteit geen omgevingsvergunning vereist is

College

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker

2.4.3

Wabo

Mededeling en bekendmaking van rechtswege verleende omgevingsvergunning

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg met senior medewerker, teamleider informeren. De teamleider beoordeelt of de portefeuillehouder op de hoogte moet worden gesteld.

2.4.4

Woningwet, artikel 11

Besluiten over afwijken van voorschriften Bouwverordening

College

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker

2.4.5

Bouwverordening

Sloopmelding afhandelen

College

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker

2.4.6

Wabo,

artikel 2.31 lid 1 onder

c, d, e en f

artikel 2.31 lid 2 onder

a, c, d en e

Besluiten over het (al dan niet ambtshalve) wijzigen van

omgevingsvergunningen

College

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker

2.4.7

Wabo

artikel 2.33 lid 1 onder

e en f

artikel 2.33 lid 2 onder

a, b, d en e

Besluiten over het (al dan niet ambtshalve) intrekken van

omgevingsvergunningen

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg met senior medewerker, teamleider informeren. De teamleider beoordeelt of de portefeuillehouder op de hoogte moet worden gesteld.

2.4.8

Wet Milieubeheer

Correspondentie en beslissen over alle aanvragen om vergunningen, meldingen, ontheffingen, of kennisgevingen op basis van de Wet of regelingen krachtens deze wet

College

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker.

Als er sprake is van zienswijzen/bedenkingen is de manager bevoegd, teamleider informeren.

2.4.9

Leegstandswet

Besluiten op aanvragen om leegstandvergunningen

College

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker

2.4.10

Zie ook onder 5.2

Gemeentewet

Op verzoek verlenen van toestemming voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond/openbare ruimte ten behoeve van recreatieve voorzieningen (zoals buurtfeest, BBQ).

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

2.4.11

Gemeentewet

Het verlenen van toestemming aan de Jacht- en wildbeheerseenheid Asten om op gemeentegrond door middel van fretten op konijnen te mogen jagen

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg met team Ruimte

2.4.12

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

Alle beslissingen en handelingen op basis van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats, de op de verordening gebaseerde beleidsregels en/of uitvoeringsregels, zulks met uitzondering van hetgeen onder 5.1 staat

College

Behandelend ambtenaar

In overleg met UDAS

2.4.13

Verordening Lijkbezorgings-rechten

Heffen van lijkbezorgingsrechten

Heffingsambtenaar

Behandelend ambtenaar

 

2.4.14

Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrechten

Heffen van rioolaansluitrechten

Heffingsambtenaar

Behandelend ambtenaar

 

2.4.15

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Alle beslissingen en handelingen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening, de op de verordening gebaseerde beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Ingeval van zienswijzen of bedenkingen is de manager bevoegd, teamleider informeren.

Bij toepassing van artikel 2:39 APV (vergunning voor speelgelegenheid / speelautomatenhal) en artikel 2:81 APV (exploitatievergunning voor huisvesting arbeidsmigranten) altijd na overleg met de portefeuillehouder.

2.4.16

 

Verlenen van toestemming voor en het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor tijdelijke ingebruikgeving gemeentegrond ten behoeve van terrassen en standplaatsen

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na toepassing 4-ogen principe of na overleg met senior medewerker en na overleg met team Ruimte (Openbare werken binnen)

2.4.17

 

Goedkeuren van de door de organisator voorgelegde samenstelling van de kermissen

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider en portefeuillehouder

2.4.18

 

Doorberekenen van elektra- en waterverbruik tijdens kermissen en evenementen in de gemeente Asten

College

Behandelend ambtenaar

 

2.4.19

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Besluiten tot tijdelijke verkeersmaatregelen bij onder meer evenementen

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg met team Ruimte

2.4.20

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Besluit tot aanstelling tijdelijke verkeersregelaars tijdens evenementen

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met team Ruimte

2.4.21

Besluit brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

Afhandelen melding

College

Behandelend ambtenaar

 

2.4.22

Drank- en Horecawet

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Drank- en Horecawet, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College, Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Ingeval van zienswijzen of bedenkingen is de manager bevoegd, teamleider informeren.

2.4.23

Wet op de Kansspelen

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Wet op de Kansspelen, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College, Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Ingeval van zienswijzen of bedenkingen is de manager bevoegd, teamleider informeren.

2.4.24

Luchtvaartwet

Afgeven van verklaringen van geen bezwaar voor het oplaten van heteluchtballonnen

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg met team Ruimte

2.4.25

Winkeltijdenwet

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Winkeltijdenwet, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg met team Ruimte

2.4.26

Marktverordening

Besluiten tot verlenen, afwijzen, wijzigen en intrekken van vergunningen

College

Behandelend ambtenaar

Bij afwijzen (weigering) altijd overleg met teamleider. De teamleider beoordeelt of de portefeuillehouder op de hoogte moet worden gesteld.

Ingeval van zienswijzen of bedenkingen is de manager bevoegd, teamleider informeren.

2.4.27

Wet BAG, Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017

Het toekennen van huisnummeraanduidingen

College

Behandelend ambtenaar

 

2.4.28

Zie ook onder

5.5

Verordening ondergrondse infrastructuur, Handboek kabels en leidingen

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur, de op deze verordening gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

College

Behandelend ambtenaar

 

2.4.29

Zie ook onder

5.6

Telecommunicatiewet,

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Telecommunicatiewet, de op deze wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

College

Behandelend ambtenaar

 

2.4.30

Burgerlijk wetboek

Alle beslissingen en handelingen wegens schadeverhaal in verband met schade toegebracht aan schoolgebouwen, voor zover de hoogte van het schadebedrag maximaal het eigen risico bedraagt

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Het schadebedrag mag niet hoger zijn dan het eigen risico

2.4.31

 

Correspondentie en handelingen naar aanleiding van een verzoek om te gedogen

College

Behandelend ambtenaar

Na overleg metde teamleider. De teamleider beoordeelt of de portefeuillehouder op de hoogte moet worden gesteld.

2.4.32

Lozingenbesluit bodembescherming

Beslissen over alle ontheffingen op basis van het Lozingenbesluit Bodembescherming

College

Behandelend ambtenaar

 

3 Team Sociaal Domein

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

3.1

Wet Kinderopvang

Alle beslissingen en handelingen op grond van deze wet, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels/ uitvoeringsregels

College

Behandelend ambtenaar

Uitzondering:

beslissingen met betrekking tot tegemoetkoming in de kosten gecombineerd met WWB, reïntegratie of inburgering, of op basis van sociaal-medische indicatie

3.2

Wet primair onderwijs

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot onderwijsachterstandenbeleid inclusief voor- en vroegschoolse educatie

College

Behandelend ambtenaar

 

3.3

Wet op de expertisecentra, Wet op primair onderwijs, en de verordening leerlingenvervoer

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot leerlingenvervoer

College

Behandelend ambtenaar

 

3.4

Algemene wet bestuursrecht,

hoofdstuk 4 subsidies,

Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van dit hoofdstuk van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017, voor zover het eenmalige subsidies betreft

College

Behandelend ambtenaar

- Zie ook Algemeen 1.1

- In overleg met de portefeuillehouder

3.5

Artikel 5.2, lid 3, 4 en 5 Wet verplichte ggz (Wvggz)

Zorgmachtiging

Het nemen van een beslissing om al dan niet een aanvraag bij de Officier van Justitie in te dienen om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging voor te bereiden en het informeren van de melder

College

Teamleider,

coördinator sociaal team Asten

 

3.6

Artikel 5:13, lid 3, aanhef en onder c, Wet verplichte ggz (Wvggz)

Zorgmachtiging

Het voeren van overleg met de zorgverantwoordelijke en de vertegenwoordiger van de betrokkene over het vaststellen van een zorgplan

College

Behandelend ambtenaar

 

3.7

Artikel 5:16, lid 2, Wet verplichte ggz (Wvggz)

Zorgmachtiging

Het (schriftelijk) op de hoogte stellen van de melder als bedoeld in artikel 5.2, lid 5 Wvggz, van de beslissing van de OvJ op de aanvraag van B&W dat voldaan of niet voldaan is aan de criteria voor verplichte zorg

College

Behandelend ambtenaar

 

3.8

Artikel 7:1, lid 2 jo artikel 7:1 lid 1 Wet verplichte ggz (Wvggz)

Crisismaatregel

Het opleggen van een crisismaatregel

Burgemeester

Wethouder sociaal domein

 

3.9

Artikel 8:18, lid 3, aanhef en onder b, Wet verplichte ggz (Wvggz)

Het voeren van overleg met de geneesheer-directeur over diens voornemen over de beëindiging van de verplichte zorg op grond van een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging

College

Crisismaatregel: Behandelend ambtenaar veiligheid

Zorgmachtiging:

Teamleider sociaal domein, coördinator sociaal team Asten

 

3.10

Artikel 12.3, lid 1 en 2, Wet verplichte ggz (Wvggz)

Het verstrekken aan de familievertrouwenspersoon van alle door hem of haar verlangde inlichtingen en het verlenen van medewerking die deze vordert

College,

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

3.11

Artikel 28c, lid 2, Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

Het zorgdragen voor de tenuitvoerlegging van de rechterlijke machtiging, door het toezenden van de beschikking aan de zorgaanbieder of de aanbieder van beschermd wonen

College

Behandelend ambtenaar

 

3.12

Artikel 28c, lid 3, Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

Het melden aan de inspectie van het niet opnemen van een cliënt door een zorgaanbieder binnen de wettelijk voorgeschreven termijn

College

Behandelend ambtenaar

 

3.13

Artikel 48, lid 4, aanhef en onder b. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd)

Het voeren van overleg met de zorgaanbieder over het beëindigen van de machtiging tot opname en verblijf, door het verlenen van ontslag

College

Behandelend ambtenaar

Bevoegdheid burgemeester ten aanzien van inbewaringstelling is niet gemandateerd

3.14

Leerplichtwet

Alle voorkomende correspondentie en handelingen op het gebied van leerplicht, conform de Leerplichtwet en de ambtsinstructie

College

Behandelend ambtenaar

 

3.15

Nadere regels subsidie NT2 onderwijs

Het besluiten tot verlening van en het vaststellen van subsidie op grond van op grond van deze nadere regels

College

Behandelend ambtenaar

De hoogte van de vastgestelde subsidie mag niet meer zijn dan bij de subsidieverlening is gegeven

3.16

Nadere regels subsidie regulier peuterwerk en VVE

Het besluiten tot verlening van en het vaststellen van subsidie op grond van op grond van deze nadere regels

College

Behandelend ambtenaar

De hoogte van de vastgestelde subsidie mag niet meer zijn dan bij de subsidieverlening is gegeven

4 Team De Schop

Geen bijzondere bevoegdheden.

5 Team UDAS

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

5.1

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

Het nemen van beslissingen inzake het beheer van de gemeentelijke begraafplaats, met uitzondering van hetgeen onder 2.4.12 staat

College

Behandelend ambtenaar

 

5.2

Zie ook onder 2.4.10

Gemeentewet

Op verzoek verlenen van toestemming voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond/openbare ruimte ten behoeve van recreatieve voorzieningen (zoals buurtfeest, BBQ).

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

5.3

Zie ook onder 2.1.32 en 2.2.4

 

Verlenen van toestemming voor tijdelijke ingebruikgeving gemeentegrond i.v.m. bouwactiviteiten

Burgemeester

Teamleider,

Projectleider of behandelend ambtenaar

Behandelend ambtenaar na overleg met teamleider of projectleider

5.4

 

Het afhandelen van verzoeken en klachten van burgers, bedrijven en instellingen die het beheer van de openbare ruimte betreffen (fysieke maatregelen)

College of burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

5.5

Zie ook onder 2.4.28

Verordening ondergrondse infrastructuur, Handboek kabels en leidingen

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur, de op deze verordening gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

College

Behandelend ambtenaar

 

5.6

Zie ook onder2.4.29

Telecommunicatiewet

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Telecommunicatiewet, de op deze wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

College

Behandelend ambtenaar

 

6 Team Dienstverlening

6.1 KCC, Burgerlijke stand en Burgerzaken

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

6.1.1

 

Afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen

College of burgemeester

Behandelend ambtenaar

Conform instructies

6.1.2

Burgerlijk wetboek

Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, voor één huwelijk

College

Behandelend ambtenaar

 

6.1.3

Wet basisregistratie personen

Alle beslissingen en handelingen op grond van deze wet, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels/ uitvoeringsregels

College

Behandelend ambtenaar

 

6.1.4

Kieswet

Alle beslissingen en handelingen op grond van deze wet, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels/ uitvoeringsregels

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Uitzondering:

- Instelling en samenstelling stembureaus

- Aanwijzen van stemlokalen

6.1.5

Paspoortwet

Alle beslissingen en handelingen op grond van deze wet, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels/ uitvoeringsregels

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

6.1.6

Wegenverkeerswet hoofdstuk VI

Alle beslissingen en handelingen op grond van hoofdstuk VI van de wegenverkeerswet en de op dit hoofdstuk van de wet gebaseerde uitvoeringsregelingen (zoals reglement rijbewijzen), de hierop gebaseerde verordeningen en vastgestelde beleidsregels/ uitvoeringsregels.

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Het betreft hier de regelgeving met betrekking tot aanvraag en afgifte van rijbewijzen.

6.1.7

Rijkswet op het Nederlandschap

Alle beslissingen en handelingen op grond van deze wet, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels/ uitvoeringsregels

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

6.1.8

Wet op de lijkbezorging

Bepalen van een andere termijn van begraving of verbranding

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

6.1.9

Wet op de lijkbezorging

Afgeven van een verlof tot opgraving

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

6.1.10

Zie ook onder 2.1.35 en 2.2.7

Parkeerverordening Centrumgebied Asten

Alle beslissingen en handelingen op basis van de Parkeerverordening Centrumgebied Asten, de op de verordening gebaseerde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College

Behandelend ambtenaar

 

6.1.11

APV, Wet Milieubeheer

Het verlenen van ontheffingen voor het verbranden van afvalstoffen in de open lucht

College

Behandelend ambtenaar

 

6.1.12 

Zie ook onder 1.3.4 en 6.2.1

 

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken en versturen ontvangstbevestigingen

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

6.1.13

Zie ook onder

7.1.10

Bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Opleggen bestuurlijke boete

College

Teamleider

Ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40 vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

6 Team Dienstverlening

6.2 Digitale en Documentaire informatievoorziening

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

6.2.1 

Zie ook onder 1.3.4 en 6.1.12

 

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken en versturen ontvangstbevestigingen

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

6 Team Dienstverlening

6.3 Communicatie en webcoördinatie

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

6.3.1

 

Vaststellen van publicaties en overige gemeentelijke voorlichting

College, burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

7 Team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

7.1 Toezicht en Handhaving

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

7.1.1

Algemene wet bestuursrecht

Kenbaar maken voornemen om handhavend op te treden met toepassing van bestuursdwang of dwangsom, en overtreder in de gelegenheid stellen zienswijze kenbaar te maken

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider

7.1.2

 

Aanschrijvingen en alle overige correspondentie n.a.v. het houden van toezicht op wet- en regelgeving, conform het beleidskader en het uitvoeringsprogramma VTH

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

7.1.3

 

Het opleggen en/of het intrekken van een besluit tot oplegging van bestuursdwang of dwangsom bij het stilleggen van werkzaamheden zonder of in afwijking van de vergunning, het stopleggen van werkzaamheden in verband met handhaving van regelgeving die het gemeentebestuur uitvoert

College,

burgemeester

Teamleider, senior medewerker toezicht en handhaving,

juridische handhavers

Na overleg met de portefeuillehouder

Bij acute noodzaak kan overleg met de portefeuillehouder ook achteraf plaatsvinden.

7.1.4

 

Het al dan niet verlengen van de begunstigingstermijn bij handhavingsbesluiten

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met de teamleider en de portefeuillehouder

7.1.5

Algemene wet bestuursrecht

Besluiten over het opleggen en/of het intrekken van een opgelegde dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang

College,

burgemeester

Teamleider, senior medewerker toezicht en handhaving,

juridische handhavers

Na overleg met portefeuillehouder

Bij acute noodzaak kan overleg met de portefeuillehouder ook achteraf plaatsvinden.

7.1.6

Algemene wet bestuursrecht

Besluiten omtrent invordering van de verschuldigde dwangsom

College,

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider en portefeuillehouder

7.1.7

Algemene wet bestuursrecht

Besluiten omtrent invordering van kosten bestuursdwang

College,

Burgemeester

Teamleider

Na overleg met portefeuillehouder

7.1.8

Wet BAG

Het opmaken van proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet BAG

College

Behandelend ambtenaar

 

7.1.9

Wet BAG

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen

College

Behandelend ambtenaar

 

7.1.10

Zie ook onder 6.1.13

Bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Opleggen bestuurlijke boete

College

Teamleider

Ter zake van overtreding van de artikelen 2.38, 2.39, 2.40 vijfde lid, 2.43 tot en met 2.47, 2.50, 2.51 en 2.52 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

7.1.11

Algemene wet bestuursrecht,

Artikel 5:28

Verzegeling van gebouwen, terreinen ed.

College,

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met portefeuillehouder

7.1.12

Algemene wet bestuursrecht,

artikel 5:29

Meevoeren, bewaren en beheren van zaken in het kader van de toepassing van bestuursdwang

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

 

7.1.13

Algemene wet bestuursrecht,

artikel 5:30

Verkoop, overdracht en vernietiging van zaken die in het kader van bestuursdwang zijn meegevoerd en opgeslagen

College,

burgemeester

Manager

 

7.1.14

Gemeentewet,

Burgerlijk Wetboek

Alle beslissingen en handelingen in verband met privaatrechtelijke handhaving

College,

Burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met de teamleider en na afstemming met budgethouder voor eventuele inschakeling advocaat

7.1.15

 

Doen van aanschrijvingen gericht op naleving van aan vergunningen, ontheffingen en dergelijke verbonden voorschriften ingevolge wet- en regelgeving

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

Na overleg met teamleider.

Ingeval van vergunningverlening of ontheffing na overleg met betrokken team(s).

7.1.16

 

Inschrijven en beheren van de wachtlijst met aanvragen tot het innemen van een vaste standplaats

College

Marktmeester

 

7.1.17

Verordening marktgelden

Heffen van marktgelden

Heffingsambtenaar

Marktmeester

 

7 Team Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

7.2 Veiligheid

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

7.2.1

Wet Bevordering

integriteits-beoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Alle handelingen in het kader van de Wet Bibob, onder meer vragen van advies bij bureau Bibob,

College,

burgemeester

Behandelend ambtenaar

In afstemming met burgemeester

8 Team Financiën

8.1 Belastingen

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

8.1.1

Algemene wet inzake Rijksbelastingen

Vaststellen van belastingkohieren, afwikkeling aangiften / aanslagen met betrekking tot de volgende heffingen:

Leges

Eenmalig aansluitrecht riolering

Lijkbezorgingsrechten

Marktgelden

Heffingsambtenaar

Behandelend ambtenaar

Beslissing op bezwaar is niet gemandateerd

8 Team Financiën

8.2 Financieel beleid

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

8.2

Artikel 212 lid 1 Gemeentewet, Treasurystatuut 2014

Aanwijzing medewerkers in functies uit Treasurystatuut 2014 (aanwijzingsbesluit financiële functies)

College

Teamleider Financiën

Zie voor BBV zaaknummer 2021043816 en voor aanwijzingsbesluit document nummer 2020033948

8.2.1

Treasurystatuut

Het uitzetten van gelden

College

Treasurer

Beheerder gemeente-financiën

Voorbereiding

Autorisatie

v.w.b. beleggings-activiteiten

8.2.2

 

Het aantrekken van gelden

College

Treasurer

Beheerder gemeente-financiën

Voorbereiding

Autorisatie

v.w.b. beleggings-activiteiten

8.2.3

 

Het verstrekken van garanties en leningen aan derden

College

Gemeenteraad

Treasurer

-

Voorbereiding

Autorisatie

8.2.4

 

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.

College

Betalings-fiatteur

Beheerder gemeente-financiën

Voorbereiding

Autorisatie

8.2.5

 

Bankrekeningen openen, sluiten en wijzigen.

College

Treasurer

Beheerder gemeente-financiën

Voorbereiding

Autorisatie

8.2.6

 

Bankcondities en tarieven afspreken

College

Treasurer

Teamleider Financiën

Voorbereiding

Autorisatie

8.2.7

Handelsregisterwet

Doorgeven van wijzigingen in inschrijving van gemeente in Handelsregister

Burgemeester

Teamleider Financiën

 

8 Team Financiën

8.3 Financiële administratie

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

8.3.1

 

Het doen van aangiften van rijksbelastingen en andere heffingen, o.a. aangiften omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en Vpb

College

Teamleider

 

8.3.2

 

Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen waarvoor of waartegen de gemeente verzekerd is, overeenkomstig de polisvoorwaarden (voor zover er geen sprake is van een zuiver schadebesluit) en het vergoeden van schade geleden door een ambtenaar aan hem toebehorende kleding, uitrusting en motorrijtuigen onder de in de CAR/UWO genoemde voorwaarden.

College

Teamleider, behandelend ambtenaar

 

8.3.3

Burgerlijk wetboek

Het aansprakelijk stellen van derden wegens veroorzaakte schade toegebracht aan o.a. gemeentelijke eigendommen.

College,

Burgemeester

Teamleider

 

8.3.4

Burgerlijk wetboek

Beslissen over aansprakelijkstellingen door derden

College

Teamleider

 

8.3.5

 

Het aanpassen van de verzekerde waarde van de verzekeringsportefeuille als gevolg van mutaties van verzekerde objecten

College

Teamleider

 

8.3.6

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan van verzekeringsovereenkomsten ten behoeve van gemeentelijke gebouwen, inventaris, voertuigen en apparatuur en het ondertekenen van overeenkomsten daartoe.

College of burgemeester

Teamleider

 

8.3.7

Financieringsregeling Huisvesting gemeentepersoneel

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Financieringsregeling huisvesting gemeentepersoneel

College

Teamleider

 

8.3.8

 

Saldobevestigingen ter zake van gemeentelijke hypothecaire geldleningen

College

Behandelend ambtenaar

 

8.3.9

Algemene wet bestuursrecht

Het opleggen van preventieve last onder dwangsom d.m.v. aanschrijving bij ontruimingen

College

Behandelend ambtenaar

 

8.3.10

Gemeentewet, AWR

Verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen

Invorderingsambtenaar,

Heffingsambtenaar

Behandelend ambtenaar

Per kwartaal rapportage aan college

8.3.11

Gemeentewet

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belastingschulden

College

Manager

 

8.3.12

 

Het verzorgen van betalingen naar aanleiding van een kostenveroordeling in een uitspraak van een gerechtelijke instantie

College

Behandelend ambtenaar

Conform een daartoe strekkend formulier en onderbouwing vanuit de betrokken behandelend ambtenaar van de afdeling waarop de gerechtelijke procedure betrekking heeft

8.3.13

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Het indienen van een aanvraag op grond van deze regeling en alle correspondentie en handelingen voor de afwikkeling van de aanvraag en de uitkering

College

Teamleider

 

8 Financiën

8.4 Inkoop

Geen bijzondere bevoegdheden.

9 Team Advies & Ondersteuning

9.1 P&O

Nummer

Juridische

grondslag

Omschrijving

bevoegdheid

Bevoegd

bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging aan

Voorschriften,

voorwaarden en

beperkingen

9.1.1

Aangaan arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd of het inhuren van personeel

Art. 7:610 BW Art. 2.1 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Gemeentesecretaris

Managers

Teamleiders

Volmacht omvat ook het omzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in een vaste arbeidsovereenkomst. In dat geval het besluit koppelen aan evaluatie c.q. beoordeling. Afstemming/advisering P&O

9.1.2

Aangaan oproepovereenkomst, vakantiekrachten en andere bijzondere dienstverbanden, banenafspraken, werkervaringsplaatsen en stageovereenkomsten

Artikelen 2.4 t/m 2.9 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Zie ook stageregeling

9.1.3

Opzeggen arbeidsovereenkomst bij bereiken van de AOW -gerechtigde leeftijd

art. 2.10 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.4

Overeenkomen salaris

Art. 3.4 lid 1 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Initiërend door P&O

9.1.5

Verhogen salaris met (extra) periodiek

Art. 3.5 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

MT

Afstemming/advisering P&O

9.1.6

Overeenkomen andere functie met een lagere salarisschaal met aanpassing van het salaris

Art. 3.6 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Gemeentesecretaris

Managers

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.7

Inpassen medewerker in hogere schaal:

- Bevorderen medewerker van aanloop- naar functieschaal;

- Bevorderen van medewerker naar hoger gewaardeerde functie;

Art. 3.7 en art. 3.8 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Besluit koppelen aan evaluatie c.q. beoordeling. Afstemming/advisering P&O

9.1.8

Verrekening door de werkgever van een schuld van de werknemer met uit te betalen loon.

art. 7:632 BW

College

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

Afstemming/advisering P&O

9.1.9

Wijzigen van een functie / indelen in een andere functie (eventueel binnen een ander taakveld).

Art. 7:613 en 7:611 BW

College

Managers

Afstemming/advisering P&O

9.1.10

Toekennen van een functioneringstoelage

Art. 3.9 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Managers

Medewerker moet voldoen aan de extra voorwaarden.Afstemming/advisering P&O

9.1.11

Toekennen van een arbeidsmarkttoelage

Art. 3.10 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Managers

Afstemming/advisering P&O

9.1.12

Toekennen van een waarnemingstoelage

Art. 3.11 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Managers

Afstemming/advisering P&O

9.1.13

Toekennen toelage onregelmatige dienst en afbouwen toelage onregelmatige dienst

Art. 3.12 en 3.17 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Managers

Alleen toepasbaar bij 'bijzondere regeling werktijden'. Afstemming/advisering P&O

9.1.14

Toekennen buitendagvenster-toelage

Art. 3.13 Cao Gemeenten

College

Teamleiders

Alleen toepasbaar bij 'standaard regeling werktijden'. Afstemming/advisering P&O

9.1.15

Toekennen toelage beschikbaarheidsdienst en afbouw toelage beschikbaarheidsdienst

Art. 3.14 en 3.17 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Managers

Afstemming/advisering P&O

9.1.16

Toekennen van een garantietoelage

Art. 3.16 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

Managers

In samenhang met Sociaal Statuut, demotiebeleid e.d.

Afstemming/advisering P&O

9.1.17

Toekennen van een afbouwtoelage

Art. 3.17 Cao Gemeenten Beleidsregel beloningsbeleid

College

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

Afstemming/advisering P&O

9.1.18

Toekennen van een jubileumuitkering

Art. 3.18 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

Afstemming/advisering P&O

9.1.19

Toekennen van beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Art. 3.19 Cao Gemeenten Beleidsregels beloningsbeleid

College

MT

Gratificatie: eenmalig geldbedrag.

Afstemming/advisering P&O

9.1.20

Toekennen van een overwerkvergoeding

Art. 3.20 Cao GemeentenBeleidsregels beloningsbeleid

College

Teamleiders

 

9.1.21

Vergoeden van reis- en verblijfskosten en overige netto-onkosten gemaakt onder werktijd

Art. 3.22 Cao Gemeenten Reisbesluit Binnenland Beleidsregels beloningsbeleid

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Conform Reisbesluit Binnenland. Declaraties van gemeentesecretaris worden geaccordeerd door een Manager

9.1.22

IKB: Aanwijzen uiterste datum voor elke maand waarop de werknemer zijn keuze kenbaar moet maken.

Art. 4.4 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

 

9.1.23

Verhalen verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de werknemer, indien blijkt dat een bedrag uit het IKB onterecht belastingvrij is betaald als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de werknemer.

art. 4.6 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

 

9.1.24

Beslissen op het verzoek van een werknemer om aanpassing arbeidsduur

Art. 2 Wet flexibel werken

College

Teamleiders

Geen volmacht bij formatie-uitbreiding.

Afstemming/advisering P&O

9.1.25

Overeenkomen tijdelijke uitbreiding van de formele arbeidsduur naar 40 uur per week.

Art. 5.1 Cao Gemeenten

College

Managers

Afstemming/advisering P&O

9.1.26

Bij toepasselijkheid van de standaardwerktijdenregeling: maken van afspraken over werktijden, vakantie, het verlof en de planning van werkzaamheden met de werknemer.

Art. 5.4 Cao Gemeenten

College

Teamleiders

 

9.1.27

Vaststellen werktijden in een rooster als voor de werknemer wisselende werktijden gelden

Art. 5.5 Cao Gemeenten Arbeidstijdenwet

College

Teamleiders

 

9.1.28

Verlengen vervaltermijn wettelijke vakantie-uren op verzoek van een werknemer

Art. 6.1 Cao Gemeenten

College

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.29

Beslissen op een verzoek van een werknemer om meer te werken dan de afgesproken arbeidsduur in ruil voor omzetting naar bovenwettelijke vakantie.

art. 6.3 Cao Gemeenten

College

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.30

Beslissen op een verzoek tot verkoop bovenwettelijke vakantie-uren

art. 6.5 Cao Gemeenten

College

Teamleiders

 

9.1.31

Toekennen van buitengewoon verlof.

Art. 6.7 t/m 6.9, 6.10 lid 1, 6.11 t/m 6.18 Cao Gemeenten Wet Arbeid en Zorg Nadere regels toekennen buitengewoon verlof.

College

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.32

Toekennen van betaald ouderschapsverlof.

Art. 6.10 lid 2 t/m lid 10 Cao Gemeenten

College

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.33

Opdracht geven tot geneeskundig onderzoek

Art. 7.1 cao gemeenten

College

Managers

Teamleiders

 

9.1.34

Staken doorbetaling salaris en salaristoelagen bij ziekte.

Staken doorbetaling salaris en salaristoelagen wegens plichtsverzuim bij re-integratie

art.7:629 BW

College

Gemeentesecretaris

Manager Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.35

Arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens proeftijd

Art. 7:676 BW

College

Gemeentesecretaris

Managers

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.36

Schriftelijk informeren werknemer bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over beëindiging of voortzetting

Art. 7:668 BW

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.37

Aanvragen ontslagvergunning bij UWV

Art. 7:671a lid 1 en lid 2 jo art. 7:669 lid 3, onderdeel a of b BW

College

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

Afstemming/advisering P&O

9.1.38

Starten verzoekschriftprocedure bij kantonrechter

Art. 7:671b lid 1 BW jo art 7:669 lid 3, onderdelen c tot en met h BW

College

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

Afstemming/advisering P&O

9.1.39

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Art 7:669 lid 1 BW

 

Gemeentesecretaris Manager

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.40

Verlenen van ontslag op staande voet

Art 7:677 BW

College

Gemeentesecretaris

Afstemming/advisering P&O

9.1.41

Opstellen en uitreiken getuigschrift bij einde arbeidsovereenkomst

Art. 7:656 BW

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.42

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

Art. 7:900 BW

College

Gemeentesecretaris

Adviesrecht begeleidingscie. Volmacht tot een bedrag overeenkomend met de maximale transitievergoeding. Volmacht niet van toepassing op ontslagregeling voor leden MT. Afstemming/advisering P&O

9.1.43

Opstellen Van werk naar werk-contract bij boventalligheid

Art. 9.6 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O met betrokken leidinggevende.

9.1.44

Besluit om een Van werk naar werk-traject tussentijds te beëindigen

Art. 9.9 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris

Na consultatie regionale geschillencommissie.

Afstemming/advisering P&O

9.1.45

Besluit over het vervolg van het Van werk naar werk-traject na verstrijken looptijd

Art. 9.11 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris

Afstemming/advisering P&O

9.1.46

Besluit om een Van werk naar werk-traject eenmalig te verlengen.

Art. 9.12 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris

Afstemming/advisering P&O

9.1.47

Opstellen re-integratieplan bij ontslag wegens disfunctioneren.

Art. 9.16 Cao Gemeenten

College

Gemeentesecretaris Managers

Teamleiders

Afstemming/advisering P&O

9.1.48

Aanwijzen van ambtenaren die werkzaamheden verrichten waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is, het aanwijzen van de financiële belangen die zij niet mogen bezitten of verwerven en de registratie van de door hen gedane meldingen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b van de Ambtenarenwet 2017;

Art. 5 lid 1 onder d Ambtenarenwet 2017*

College

Gemeentesecretaris Managers

Afstemming/advisering P&O

9.1.49

Toekennen van een schadevergoeding aan de medewerker

Art. 7:658 BW

 

Gemeentesecretaris Teamleider A&O

Afstemming/advisering P&O

9.1.50

Uitvoeren van handelingen met een sanctioneel karakter op grond van artikel 7:611 BW en 7:660 BW

Instructierecht werkgever o.g.v. art. 7:611 en 7:6 60BW

 

Gemeentesecretaris

Afstemming/advisering P&O

9.1.51

Het betaalbaar stellen van salarissen, vergoedingen, de toelagen en de uitkeringen van ambtenaren.

Art. 7:616 BW Art. 7:627 en 7:628 BW  Art. 160 lid 1 onder a Gemeentewet

College/Burgemeester

Managers Teamleider A&O

Wordt digitaal via AFAS ingeregeld. M.n. bedoeld wanneer handmatige betaling plaats moet vinden.

9.1.52

Afdracht van pensioenpremies, loonheffingen en premies zorgverzekeraar.

Art. 160 lid 1 onder a Gemeentewet

Art. 4.14 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

College/Burgemeester

Managers Teamleider A&O

Betreft het ondertekenen van de opdracht tot betaling.

9.1.53

Het nemen van een indelingsbesluit in het kader van periodiek functieonderhoud

Art. 6 Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Asten

College

MT

Afstemming/advisering P&O

9 Team Advies & Ondersteuning

9.2 Juridische Zaken

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

9.2.1

Wet Openbaarheid van Bestuur

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College,

Burgemeester,

Heffingsambtenaar en Invorderings-ambtenaar

Behandelend ambtenaar

 

9.2.2

Wet hergebruik van overheidsinformatie

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

College,

Burgemeester,

Heffingsambtenaar en Invorderings-ambtenaar

Behandelend ambtenaar

 

9 Team Advies & Ondersteuning

9.3 Facilitaire ondersteuning

Geen bijzondere bevoegdheden.

9 Team Advies & Ondersteuning

9.4 Secretariële ondersteuning

Geen bijzondere bevoegdheden.

9 Team Advies & Ondersteuning

9.5 Informatiebeveiliging & privacy

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

9.5.1

Algemene verordening gegevensbescherming

Alle beslissingen en handelingen ten aanzien van het behandelen van verzoeken met betrekking tot de privacyrechten van betrokkenen

College

Privacy Officer (PO)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

 

9.5.2

Algemene verordening gegevensbescherming

Het verrichten van de werkzaamheden die nodig zijn ter uitvoering van het behandelen van beveiligingsincidenten

College,

Burgemeester,

Heffingsambtenaar en Invorderings-ambtenaar

Privacy Officer (PO)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

CISO

 

9.5.3

Algemene verordening gegevensbescherming

Melden datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens

College

Functionaris Gegevensbescherming (FG), of diens vervanger

 

9.5.4

Algemene verordening gegevensbescherming

Bijhouden register van verwerkingen

College

Privacy Officer (PO)

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

 

9.5.5

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten, overeenkomsten omtrent persoonsgegevens, convenanten over privacy

College (aangaan overeenkomst of convenant o.g.v. artikel 160 Gemeentewet), burgemeester (ondertekeningsbevoegdheid o.g.v. artikel 171 Gemeentewet)

Aangaan overeenkomst of convenant 

PO of FG, na afstemming met CISO

Ondertekenen overeenkomst of convenant

Manager, teamleider

 

10 Team Informatisering & Automatisering

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

10.1

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen (WKBP)

Uitoefenen van beheerstaken registratie:

- toetsen aan vormvereisten

- inschrijven van documenten

- uitgeven van inschrijf

- en identificatienummers

- plaatsen van aantekeningen op brondocument

- verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

- behandelen van herstelverzoeken en zo nodig doorvoeren van correcties

- voor afschrift tekenen van kopieën van brondocumenten

- afgeven van bewijzen van inschrijving

- op verzoek verstrekken van gewaarmerkte afschriften van in de registratie opgenomen gegevens

- op verzoek afgeven van schriftelijke verklaringen dat er geen beperking van kracht is

College

Beheerder WKBP, behandelend ambtenaar

 

10.2

Wet BAG

Uitoefenen van beheerstaken basisregistratie zoals beschreven in de Wet BAG. Samengevat:

- opstellen van de “ambtelijke verklaring”

- toetsen van brondocumenten

- uitgeven van inschrijf- en identificatienummers

- inschrijven van brondocumenten in de registers

- waarborgen duurzaam en binnen redelijke termijn raadplegen registratie

- zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de registratie

- op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de registratie

- ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken. Inclusief de verwerking.

- onderhouden van het berichtenverkeer met de landelijke voorziening

- het verlenen van inzage in de registers als ook verstrekken van gegevens hieruit

- bevorderen van de nakoming van gemeentelijke verplichtingen ihkv de wet BAG

College

BAG-beheerder

 

10.3

Wet BAG

Vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten

College

Geobeheerder

 

10.4

Wet BAG, Nadere regels (huis)nummering gemeente Asten 2017

Het toekennen van huis-nummeraanduidingen

College

Behandelend ambtenaar

 

10.5

Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet BGT)

Het uitoefenen van beheerstaken van de basisregistratie zoals beschreven in de Wet BGT samengevat

- het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT en aanleveren aan Kadaster

- afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten

-het voldoen aan de kwaliteitseisen

-zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid

-het na ontvangst van een melding in onderzoek zetten van een geografisch object en zo spoedig mogelijk beslissen over de wijziging dan wel opneming van dat gegeven en dit doorgeven aan het Kadaster

- het jaarlijks verrichten van een onderzoek naar de uitvoering van de BGT en het zenden van een afschrift van de resultaten van dit onderzoek aan de Minister van BZ (ENSIA)

College

Beheerder vastgoed informatie

 

10.6

Wet basisregistratie ondergrond (Wet BRO)

Uitvoering geven aan de taken die voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Ondergrond

College

Beheerder vastgoed informatie

 

III

Externe mandaten

1

Rekenkamercommissie

2

Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

3

Bizob (Bureau inkoop en aanbestedingen Zuid-oost Brabant)

4

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

5

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening

6

Mandaatbesluit GGD

6a

Mandaatbesluit GGD (Directeur Publieke Gezondheid) voor openbaarmaking Wmo toezichtrapporten

6b

Mandaatbesluit GGD (Directeur Publieke Gezondheid) toezicht op Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (kinderopvang)

7

Mandaatbesluit toezichthouders gemeente Eindhoven handhaving quarantaineplicht Covid-19

8

Mandaatbesluit samenwerking Werkbedrijf (Senzer) gemeente Asten

9

Mandaatbesluit beslissing op bezwaar Werkbedrijf

10

Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften GR Peelgemeenten

11

Mandaatbesluit ODZOB

12

Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Asten 2020

13

Mandaatbesluit Onis Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

14

Mandaatbesluit gemeente Eindhoven Wet inburgering 2021

15

Mandaatbesluit (voorzitter) Breed Bestuurlijk Overleg, (voorzitter) Bestuurlijke Stuurgroep en programmamanager Taxbus uitvoering doelgroepenvervoer

16

GR Metropool Regio Eindhoven (MRE)

17

GR Blink

18

GR Peelgemeenten

Nummer

Regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Mandaat/

Volmacht/

Machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

1

Verordening op de uitoefening van de rekenkamerfunctie

Het inhuren van externe deskundigen

College

Voorzitter van de rekenkamercommissie

 

2

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4, 10:5, 10:11

Wet tijdelijk huisverbod, art. 3 eerste lid

Verrichten van de volgende handelingen na contact met burgemeester:

 • a.

  bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, voordat wordt besloten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg plegen met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (artikel 3 eerste lid j° artikel 2 derde lid Wet tijdelijk huisverbod)

 • b.

  In een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 eerste lid j° artikel 2 zevende lid Wet tijdelijk huisverbod)

 • c.

  Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven aan de huisgenoten van de uithuis geplaatste, de aangewezen instantie voor advies of hulpverlening of het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan (artikel 3 eerste lid j° artikel 2 achtste lid Wet tijdelijk huisverbod)

 • d.

  Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuis geplaatste nadat hij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 eerste lid j° artikel 5 eerste lid Wet tijdelijk huisverbod)

Ondertekenen van tijdelijk huisverbod na contact met burgemeester

Burgemeester

Politieambtenaren werkzaam bij Regiopolitie Brabant Zuid-Oost in functie van hulpofficier van justitie

Indien belast met de feitelijke uitvoering van een huisverbod als bedoeld in de Wet tijdelijk huisverbod

3

Europese aanbestedingsrichtlijn, Aanbestedingswet en gemeentelijk

inkoopbeleid

In het kader van inkoop- en aanbestedingstrajecten het verzorgen van alle correspondentie (ongeacht het te gebruiken medium) en de daarvoor benodigde handelingen, b.v. het aanvragen van offertes, opstellen en verspreiden van nota van inlichtingen en proces-verbaal van aanbesteding, gunnings- en afwijzingsberichten

College

Medewerker inkoopbureau

Voor zover passend binnen de Europese aanbestedingsricht-lijn, Aanbestedingswet, gemeentelijk inkoopbeleid, de daarop gebaseerde besluiten, regle-menten, richtlijnen en/of uitvoerings-regels

4

Wet Veiligheidsregio’s

Uitvoering van de brandweertaken van de gemeente Asten zoals omschreven in de bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst lokale brandweerzorg gemeente Asten

College

de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Ondermandaat aan de medewerkers van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

 

5

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening

Document 2016024747

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening

College,

burgemeester,

heffingsambtenaar

Dagelijks bestuur GR Peelgemeenten, Gemeentesecretaris Helmond

 

6

Mandaatbesluit GGD

Document 2016024748 Benoemen toezichthouders WMO

Document 2017015793

Benoemen gemeentelijk lijkschouwers

Document 2017015795

Benoemen toezichthouders kinderopvang

College

Directeur GGD

 

6a

Mandaat GGD openbaarmaking toezichtrapporten Wmo

Document 2020076657

Mandaat voor de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD om rapporten van bevindingen over Wmo-toezicht openbaar te maken

College

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD

 

6b

Mandaat GGD toezicht op Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (kinderopvang)

Documenten 2021001309 en 2021001789

Mandaat voor de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD:

 • -

  aanwijzing als toezichthouder op grond van artikel 1.61 Wet Kinderopvang;

 • -

  toestaan machtigen medewerkers om op te treden als toezichthouder, onder verantwoordelijkheid Directeur Publieke Gezondheid;

 • -

  het geven van bevelen voor beëindiging gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, als daardoor een ernstige vrees ontstaat voor onmiddellijke verspreiding van Covid-19, binnen de kades ban artikel 58n Wet publieke gezondheid;

 • -

  toestaan machtigen medewerkers voor het doen van dergelijke bevelen, onder verantwoordelijkheid Directeur Publieke Gezondheid

College,

burgemeester

Directeur Publieke Gezondheid van de GGD

 

7

Mandaatbesluit toezichthouders gemeente Eindhoven handhaving quarantaineplicht Covid-19, artikel 58nb lid 1 en 58v Wet publieke gezondheid

Document 2021039826

Opleggen bestuurlijke boete op grond van artikel 58v Wet publieke gezondheid en/of een last onder dwangsom op te leggen ingevolge artikel 58u lid 4 Wet publieke gezondheid in geval van een overtreding van artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid in de gemeente Asten

Burgemeester

Toezichthouders gemeente Eindhoven

 

8

Mandaatbesluit samenwerking werkbedrijf (Senzer) gemeente Asten

Document 2015021670

Mandaatbesluit samenwerking werkbedrijf gemeente Asten

College, burgemeester

Algemeen directeur werkbedrijf

 

9

Mandaatbesluit beslissing op bezwaar Werkbedrijf

Document 2016017062 Mandaatbesluit beslissing op bezwaar Werkbedrijf

College

Algemeen directeur werkbedrijf

Uitgezonderd beslissingen waarbij wordt afgeweken van het advies van de bezwaarschriftencommissie of waarbij de bezwaren, al dan niet deels, gegrond worden verklaard.

10

Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften GR Peelgemeenten

Document 2017022762

Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften GR Peelgemeenten

College

Algemeen directeur

Ondermandaat aan medewerkers

Extern mandaat aan Senzer

 

11

Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Document 2021036960

Mandaat en machtiging met betrekking tot besluiten die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst

College

Directeur openbaar lichaam

Zie besluit

12

Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gemeente Asten 2020

Document 2019073999

Mandaat en machtiging met betrekking tot de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

College,

burgemeester

1. Directeur LEV groep Ondermandaat aan medewerkers en directeur Lumens/ medewerkers Lumens

2.Directeur GGZ Oost-Brabant

Ondermandaat aan medewerkers

3.Hulpofficieren van justitie

4.College gemeente Helmond

Zie besluit

13

Mandaatbesluit Onis Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Document 2020065392

Mandaat voor het nemen van beschikkingen op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Schuldhulpdienstverleners werkzaam bij Stichting Onis Welzijn

 

14

Mandaatbesluit gemeente Eindhoven Wet inburgering 2021

Document 2020027230

Mandaat voor vertegenwoordiging bij de uitoefening en uitvoering van de dienstverlening en samenwerking zoals bedoeld in artikel 3 DVO, het uitvoeren van de inkoop, het aangaan van overeenkomsten met dienstverleners voor het onderwijsschakeltraject, contractmanagement van die overeenkomsten en het verrichten van noodzakelijke feitelijke handelingen (artikel 10:12 Awb) in het kader van artikel 2 en 3 DVO. Inclusief mogelijkheid ondermandaat.

College, burgemeester

College B&W van de gemeente Eindhoven, burgemeester van de gemeente Eindhoven

 

15

Mandaatbesluit (voorzitter) Breed Bestuurlijk Overleg, (voorzitter) Bestuurlijke Stuurgroep en programmamanager Taxbus uitvoering doelgroepenvervoer

Document 2021025368

Diverse beslissingen en werkzaamheden in het kader van uitvoering doelgroepenvervoer onder de naam Taxbus. Inclusief ondertekeningsmandaat en mogelijkheid ondermandaat.

College

(Voorzitter) Breed Bestuurlijk Overleg, (voorzitter) Bestuurlijke Stuurgroep en programmamanager Taxbus

 

16

GR Metropool Regio Eindhoven (MRE) en/of onderliggende overeenkomsten

GR: zaaknummer 2014018026

Mandaten op grond van de Gemeenschappelijke Regeling en/of onderliggende overeenkomsten, voor zover van toepassing

College

Bestuur MRE, openbaar lichaam

 

17

GR Blink en/of onderliggende overeenkomsten

GR: zaaknummer 2017010627

Mandaten op grond van de Gemeenschappelijke Regeling en/of onderliggende overeenkomsten, voor zover van toepassing

College

Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, openbaar lichaam

 

18

GR Peelgemeenten en onderliggende overeenkomsten

GR: zaaknummer 2020043520

Mandaten op grond van de Gemeenschappelijke Regeling en/of onderliggende overeenkomsten, voor zover van toepassing

College

Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, openbaar lichaam

 

Toelichting op Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2021

1. Algemeen

Bij een gemeente moeten burgemeester en wethouders vaak honderden beslissingen per dag nemen. Het is logisch dat het college deze beslissingen niet allemaal zelf kan nemen. Een manier om dit probleem op te lossen is door bevoegdheden te mandateren aan anderen. Hierdoor kan het werk feitelijk worden uitgevoerd door ambtenaren, die ondergeschikt zijn aan het college.

Bij het verlenen van een mandaat blijft de mandaatgever primair verantwoordelijk voor de besluiten die genomen worden. Een in mandaat genomen besluit geldt als een besluit van het bestuursorgaan. De mandaatgever kan algemene of bijzondere aanwijzingen geven aan degene die namens hem een beslissing neemt. Ook kan de mandaatgever inlichtingen vragen. Hij kan zelfs te allen tijde zelf de bevoegdheid uitoefenen zonder hiervoor het mandaat te hoeven intrekken. Het besluit moet uitdrukkelijk vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Een mandaatbesluit kan zowel algemeen zijn, als een bepaald geval betreffen. Het kan aan één of meerdere gemandateerden worden verleend. Dit moet in principe schriftelijk gebeuren. Mandaat om een besluit te nemen omvat tevens het vaststellen van een ontwerpbesluit. Indien het bevoegde bestuursorgaan hiermee instemt, kan ondergemandateerd worden.

2. Uitgangspunten Bevoegdhedenregeling Asten

In het Organisatiebesluit zijn de uitgangspunten voor de wijze van inrichting en functioneren van de gemeentelijke organisatie vastgelegd. In dit besluit is opgenomen dat het MT er zorg voor draagt dat het college dan wel de burgemeester hun bevoegdheid tot het nemen van besluiten, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, zoveel mogelijk mandateren aan ambtenaren.

Onder “ambtenaar” wordt verstaan de functionaris die een arbeidsovereenkomst heeft in de zin van artikel 1 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, dan wel een detacheringsovereenkomst op basis van burgerlijk recht.

Grenzen aan het gebruik van een gemandateerde bevoegdheid (o.a. geen mandaat bij strijd met beleidsregel, bij politieke gevoeligheid, bij ongewenste precedentwerking) zijn verwerkt in deze algemene mandaatregeling.

Met deze regeling geeft het college en de burgemeester invulling aan de algemene bedrijfsmatige uitgangspunten van de gemeente Asten. Voor speciale gevallen kan het college danwel de burgemeester een afzonderlijk mandaatbesluit nemen.

Deze regeling wordt gekenmerkt door de volgende onderdelen:

 • toedeling van bevoegdheden volgt direct uit het register, volgens één stramien, voor zover mogelijk met vermelding van de wettelijke grondslag;

 • bevoegdheden worden opgedragen o.a. aan MT, managers, teamleiders, dan wel behandelend ambtenaren; uit het Organisatiebesluit volgt de omvang van het MT (de secretaris is voorzitter) en de indeling in teams;

 • er wordt uitgegaan van een eenduidige verdeling van budgetbevoegdheden op grond van de Budgethoudersregeling;

 • alleen MT en managers zijn bevoegd tot het verlenen van ondermandaten;

 • in beginsel worden mandaten aan functies verleend, niet aan personen. In ondermandaat kan voor persoonlijk mandaat worden gekozen;

 • in beginsel worden bevoegdheden niet aan portefeuillehouders opgedragen;

 • degene die het besluit in mandaat neemt, ondertekent het ook; tenzij dit niet wenselijk is in verband met de gevoeligheid van een bepaald dossier;

 • de ondertekening van besluiten van het bestuursorgaan zelf is gemandateerd aan managers; ondermandaat is mogelijk;

 • beslissingen op bezwaar en beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep worden niet gemandateerd;

 • de regeling is uitgewerkt in instructies per team, waarin onder meer kwesties van bestuurlijk gevoelige zaken en dergelijke geregeld worden;

 • voor besluitvorming met betrokkenheid van meerdere organisatieonderdelen of instanties gelden overleg- en coördinatieprocedures.

Mandaatbesluiten worden in Verseon geregistreerd en ter kennis gebracht van het college. In mandaat genomen besluiten treden in werking conform afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht

3. Register van bevoegdheden

Het bij deze regeling behorende register bevat zowel bestuurs- als beheersbevoegdheden van het college en de burgemeester. Het begrip “bestuursbevoegdheden” omvat onder meer alle bevoegdheden om een besluit in de zin van de Awb te nemen met uitzondering van de bevoegdheden tot regelgeving, voor zover deze zijn geattribueerd aan het college. Met de term “beheersbevoegdheden” wordt gedoeld op de bevoegdheden van het college die buiten de externe beleidssfeer liggen. Het gaat in hoofdzaak om handelingen die van interne, huishoudelijke aard zijn en om handelingen die in eigen beheer worden verricht. Hierbij moet worden gedacht aan privaatrechtelijke handelingen en feitelijke handelingen.

De uitoefening van bestuursbevoegdheden in mandaat zal zich concentreren op het verrichten van publiekrechtelijke rechtshandelingen. De uitoefening van beheersbevoegdheden ziet via volmacht op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en via machtiging op het verrichten van feitelijke handelingen en procesvertegenwoordiging.

Het register bestaat uit een algemeen deel dat voor de gehele organisatie geldt en een bijzonder deel met de bevoegdheden per team die in paragrafen zijn uitgewerkt.

4. Overige bevoegdheden

Deze regeling ziet op het mandateren van bevoegdheden door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen (de heffingen die niet zijn overgedragen aan de BSOB). Voor zover de raad of andere bestuursorganen (commissies) bevoegdheden wensen over te dragen aan ambtenaren dient dit in afzonderlijke besluiten vorm te krijgen.

5. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Mandaat: mandaat is volgens artikel 10.1 Awb de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of enig ander persoon of college met openbaar gezag bekleed) een besluit te nemen. Dit laatste zijn volgens artikel 1:3 Awb schriftelijke beslissingen van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, gericht op rechtsgevolg, bijvoorbeeld het afgeven van vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene plaatselijke verordening. Kenmerk van mandaat is dat de bevoegdheid niet overgaat, maar in naam van de mandaatgever wordt uitgeoefend. De mandaatgever blijft dan ook verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid. Mandaat is eigenlijk de publiekrechtelijke tegenhanger van de volmacht uit het privaatrecht.

Volmacht: Volmacht heeft betrekking op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in naam van de gemeente, bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst. Artikel 10:2 Awb verklaart de hele afdeling 10.1.1 Awb van toepassing op de volmacht.

Machtiging: Hiervan is sprake bij het verrichten van feitelijke handelingen. Dit zijn handelingen die geen privaatrechtelijke handelingen zijn of geen besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb. Feitelijke handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van informatie, het vragen van inlichtingen, het uitbrengen van advies of het afsluiten van een straat. Artikel 10:12 Awb verklaart de hele afdeling 10.1.1 Awb over mandaat van overeenkomstige toepassing op de machtiging.

Artikel 2

Dit artikel bepaalt dat de bevoegdheden gekoppeld zijn aan de functies van de betreffende personen. Bovendien is de direct leidinggevende van de functionaris ook altijd bevoegd. In geval van plaatsvervanging geldt de regeling zoals door het MT is vastgesteld. Bij vervanging is het wenselijk dat op dezelfde wijze wordt ondertekend.

Artikel 3

Uitgangspunt van deze regeling is reeds het maximaal gebruik van mandaat; waar het desondanks mogelijk is en noodzakelijk wordt geacht verdergaand of persoonlijk ondermandaat toe te staan (deze bevoegdheid is beperkt tot MT en managers) is registratie wenselijk. Overige ondermandaatbesluiten worden aangeleverd bij de beheerder van het register.

Artikel 4 en 5

In de praktijk is mandaatverlening sterk verweven met het vertrouwen van het mandaterende bestuursorgaan in degene die het mandaat uitoefent. Er moet vanuit worden gegaan dat hij dat zal doen in de geest van dat orgaan en dat bij twijfel het bestuursorgaan wordt geraadpleegd: besluiten die strijdig zijn met een beleidsregel, belangrijke politieke gevolgen of ongewenste precedentwerking hebben, of ingrijpende financiële gevolgen hebben dienen door het bestuursorgaan zelf te worden genomen. Dit heeft tevens als consequentie dat het bestuursorgaan slechts in uitzonderingsgevallen de bevoegdheid weer naar zich toetrekt. Bij de toepassing van onderhavige mandaatregeling wordt verondersteld dat deze vertrouwensbasis aanwezig is binnen onze organisatie. Opgenomen is een bepaling over de actualiteit van een mandaat bij veranderende wetgeving, evenals specifieke overgangsbepalingen. Bovendien wordt hier nog eens vermeld dat functionarissen de betreffende bevoegdheden alleen mogen uitoefenen als deze ook daadwerkelijk tot hun werkterrein behoren. Dus als er bijvoorbeeld binnen een team bij een bevoegdheid behandelend ambtenaar staat wil dat niet zeggen dat iedereen binnen dat team bevoegd is deze af te handelen. Het moet tot de functie- en taakomschrijving behoren.

Beslissingen op bezwaar worden niet gemandateerd. Dit betekent dat ook niet worden gemandateerd de beslissingen tot het instellen van (hoger) beroep.

In geval van persoonlijke betrokkenheid of de schijn hiervan bij de behandeling van een dossier, dient een collega, die niet persoonlijk betrokken is, de behandeling van het desbetreffende dossier over te nemen. Persoonlijk betrokken is een ambtenaar in ieder geval wegens bloed- en aanverwantschap, en wanneer de dossiers betrekking hebben op mensen uit zijn of haar vrienden- en/ of kennissenkring.

Artikel 6

De kenbaarheid vereist dat eenduidig is te herleiden dat een functionaris bevoegd is. In het register zijn de functionele bevoegdheden geregistreerd per team, en als zodanig te herleiden.

Uit het ondertekende besluit moet blijken dat het besluit door het bevoegde bestuursorgaan zelf is genomen. In artikel 10:11 Awb en artikel 59a Gemeentewet is hiervoor een speciale bepaling opgenomen. In principe is ondertekeningsmandaat toegestaan, tenzij de aard van de in het besluit uitgeoefende bevoegdheid zich ertegen verzet of indien het wettelijk is verboden.

Artikel 7

De bevoegdhedenregeling treedt in werking op 1 januari 2020. De oude regelingen komen te vervallen behalve in de gevallen er nog dossiers lopen op basis van de oude regeling(en).