Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2021

Geldend van 15-07-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2021

De raad van de gemeente Purmerend,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021.

gelet op artikel 2.1.3, lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet;

overwegende dat in de verordening vastgelegd dient te worden op welke wijze inwoners, waaronder in ieder geval cliënten en hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten en de daarop berustende bepalingen.

B E S L U I T E N:

I. De Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2021 vast te stellen.

Artikel 1. Adviesraad

De gemeente Purmerend heeft een adviesraad Sociaal Domein. Deze biedt advisering aan het college zodat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de ontwikkeling, vaststelling en besluitvorming van plannen en beleid binnen het sociaal domein.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Adviesraad: het orgaan dat gevraagd en ongevraagd adviseert over de in artikel 3 benoemde onderwerpen.

 • b.

  Cliënt: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015, artikel 7 lid 1 van de Participatiewet en artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

 • d.

  Fusiedatum: datum herindeling van de gemeenten Purmerend en Beemster op 1 januari 2022.

 • e.

  Gemeente: gemeente Purmerend;

 • f.

  Sociaal domein: onderwerpen die geregeld worden in de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet en daarmee samenhangende zaken (zoals onderwijs, armoede en schuldhulpverlening);

 • g.

  Reglement adviesraad sociaal domein: in het reglement wordt deze verordening nader uitgewerkt door het college. Hierin staat in ieder geval een nadere uitwerking van de samenstelling, taken, bevoegdheden, ondersteuning en werkwijze van de adviesraad beschreven.

Artikel 3. Taken en bevoegdheden van de adviesraad

 • 1.

  De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over bestaande dan wel te wijzigen gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen en over concept-evaluaties op het terrein van het Sociaal domein.

 • 2.

  Voorafgaand aan het uitbrengen van het advies, kan op verzoek van de adviesraad overleg plaatsvinden met de betrokken wethouder van het college.

 • 3.

  Uiterlijk 1 juni brengt de adviesraad aan het college verslag uit over de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gesteld budget.

 • 4.

  De adviesraad adviseert niet over individuele gevallen.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en zittingsduur adviesraad

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  De leden van de adviesraad zijn woonachtig in de gemeente Purmerend.

 • 3.

  De adviesraad is zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet betrokken personen.

 • 4.
  • a.

   De voorzitter en de leden van de adviesraad worden door het college in functie benoemd voor de periode van 4 jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd voor maximaal 4 jaar.

  • b.

   In uitzondering op het gestelde onder sub a. mag de totale zittingsduur van leden de 8 jaar niet overschrijden.

  • c.

   De adviesraad stelt de vacature voor een lid dan wel voorzitter van de adviesraad voor een ieder open en werft actief in het sociaal domein.

  • d.

   De adviesraad draagt een door hen geselecteerd kandidaat-lid of kandidaat-voorzitter voor aan het college.

  • e.

   De leden en de voorzitter van de adviesraad mogen geen lid zijn van de gemeenteraad of het college en mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente of (zorg)aanbieders gecontracteerd binnen het sociaal domein van de gemeente.

 • 5.

  Het lidmaatschap dan wel het voorzitterschap van de adviesraad eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek.

  • b.

   bij overlijden.

  • c.

   na een ontslagbesluit van het college.

  • d.

   op de fusiedatum.

  • e.

   Als situatie onder lid 4 sub e zich voordoet.

Artikel 5. Vergaderingen

 • 1.

  De adviesraad komt ten minste vier maal en maximaal twaalf maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 2.

  Alle leden van de adviesraad zijn, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, stemgerechtigd. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, op voorwaarde dat tweederde van de leden aanwezig is.

 • 3.

  Bij staken van de stemmen brengt de voorzitter een (doorslaggevende) stem uit.

 • 4.

  De adviesraad kan besluiten uit zijn eigen middelen een of meer (tijdelijke) werkgroepen te vormen.

Artikel 6. Ondersteuning adviesraad

 • 1.

  Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

  • a.

   stelt het college vergaderruimte ter beschikking.

  • b.

   stelt het college een ondersteuner ter beschikking die zorgdraagt voor de agenda en notulering van de bijeenkomsten van de adviesraad.

  • c.

   stelt het college ambtenaren in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad is verzocht.

  • d.

   zorgt het college ervoor dat aan de adviesraad de informatie wordt verstrekt ter uitvoering van hun taken.

  • e.

   verstrekt het college informatie, bedoeld onder c, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijke invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

  • f.

   ziet het college er op toe dat de adviesraad binnen 4 weken na behandeling door het college een terugkoppeling ontvangt over hoe wordt omgegaan met het door de adviesraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

  • g.

   wijst het college een ambtenaar aan als aanspreekpunt voor de adviesraad om te waarborgen dat de adviesraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

 • 2.

  Een nadere uitwerking van de ondersteuning aan de adviesraad wordt in het reglement adviesraad sociaal domein opgenomen.

Artikel 7. Budget adviesraad

 • 1.

  Ten behoeve van de adviesraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2.
  • a.

   Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging, organisatiekosten.

  • b.

   Ten laste hiervan worden ook gebracht de vergoedingen voor het bijwonen van de vergaderingen van de adviesraad.

  • c.

   De hoogte van deze vergoeding is € 63,00.

  • d.

   Het vergoedingsbedrag mag na voorafgaande toestemming door het college worden geïndexeerd per 1 januari van elk jaar overeenkomstig de procentuele wijziging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer CAO-lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen, geldend voor de maand september van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan die datum ten opzichte van hetzelfde indexcijfer geldend voor de maand september van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 8. Evaluatie

Het college en de adviesraad evalueren samen in het vierde kwartaal van elk jaar het functioneren van de adviesraad mede aan de hand van het in artikel 3, derde lid genoemde verslag.

Artikel 9. Geschillen

Het college beslist (gehoord hebbende de adviesraad) over de geschillen die voortkomen uit deze verordening.

Artikel 10. Intrekken verordening

De Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2021.

 

II. De verordening adviesraad sociaal domein Purmerend 2017 in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad d.d. 30 juni 2021.

De voorzitter,

D. Bijl

De griffier,

R.J.C. van der Laan