Aanwijsbesluit belanghebbendenplaatsen vergunninghouders

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit belanghebbendenplaatsen vergunninghouders

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam;

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening Hardinxveld-Giessendam 2021 (verder: Parkeerverordening 2021), zoals vastgesteld door de raad op 17 december 2020;

 

Besluit vast te stellen:

Aanwijsbesluit belanghebbendenplaatsen vergunninghouders;

Artikel 1

Burgemeester en wethouders de volgende gebieden hebben aangewezen als gebieden waar vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren:

  • a.

    Dok: het gebied globaal omsloten door de Rivierdijk en Helling. De exacte begrenzing is aangegeven op kaart 1, in bijlage I.

  • b.

    Helling: het gebied globaal omsloten door de Rivierdijk en Dok. De exacte begrenzing is aangegeven op kaart 2, in bijlage I.

  • c.

    Breedewaij: het gebied globaal omsloten door de van Damstoep en de Nieuweweg. De exacte begrenzing is aangegeven op kaart 3, in bijlage I.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijsbesluit gebieden belanghebbendenplaatsen vergunninghouders 2021-a'.

Artikel 3

Het "Aanwijsbesluit gebieden belanghebbendenplaatsen vergunninghouders 2021" met ingang van de datum van in werking treding van dit besluit in te trekken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

Aldus besloten op 29 juni 2021,

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de loco-secretaris,                                               de burgemeester,

Sonja van der Stel                                                Dirk Heijkoop

Bijlage 1: kaarten met exacte begrenzing aanwijsgebieden

Kaart 1: belanghebbendenplaatsen vergunninghouders Dok

Kaart 2: belanghebbendenplaatsen vergunninghouders Helling

Kaart 3: belanghebbendenplaatsen vergunninghouders Breedewaij