Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende verruimde beleidsregels inzake tijdelijke ondersteuning ingeval van een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis (Verruimde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Lelystad)

Geldend van 17-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende verruimde beleidsregels inzake tijdelijke ondersteuning ingeval van een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis (Verruimde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Lelystad)

Nummer:

het college van de gemeente Lelystad,

gelet op:

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

B E S L U I T:

vast te stellen het navolgende

Verruimde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Lelystad

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   tegemoetkoming: bijzondere bijstand in de vorm van een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

  • c.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

  • d.

   coronacrisis: financiële noodsituatie ontstaan wegens bij overheid opgelegde maatregelen op grond van wet- en regelgeving in het kader van Covid-19

  • e.

   Inkomen: totaal van het inkomen bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de algemene bijstand;

  • f.

   substantiële inkomensterugval: een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval van meer dan 20% in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  • g.

   belanghebbende: de alleenstaande die, of het gezin dat tegemoetkoming bedoeld in deze beleidsregels aanvraagt;

Artikel 2 Doelgroep

Een tegemoetkoming is bedoeld voor de belanghebbende:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Een belanghebbende komt in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de inkomensterugval in de periode van de coronacrisis minimaal 20% bedraagt.

Artikel 4 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1. Het college kan een tegemoetkoming in de noodzakelijke kosten verstrekken aan de belanghebbende die te maken heeft met een inkomensterugval.

 • 2. Er kan volstaan worden met een verklaring van de belanghebbende dat de substantiële inkomensterugval het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus;

 • 3. Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de belanghebbende woonkostentoeslag ontvangt.

 • 4. De ‘Beleidsregels Participatiewet en aanverwante regelingen Lelystad 2021’ zijn niet van toepassing op de aanvragen in het kader van deze beleidsregels.

Artikel 5 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming kan betrekking hebben op de volgende noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 • a.

  kosten van de woninghuur of hypotheeklasten, waaronder begrepen rente en aflossing van de hypotheeklening die verbonden is aan de door de belanghebbende bewoonde woning;

 • b.

  servicekosten behorende bij de woning;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water van de door belanghebbende bewoonde woning;

 • d.

  kosten van zorgverzekering en overige verplichte verzekeringen.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Het college neemt een aanvraag alleen in behandeling indien:

  • a.

   deze digitaal ingediend is via het door het college beschikbaar gesteld digitaal aanvraagformulier, of indien, naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven, schriftelijk is ingediend.

  • b.

   bij de aanvraag de volgende bewijsstukken gevoegd zijn:

   • i.

    het inkomen van de laatste maand voor de inkomensterugval dan wel het inkomen van de laatste drie maanden in geval van wisselende inkomsten;

   • ii.

    het beschikbare inkomen van de laatste maand voor de aanvraagdatum dan wel het inkomen van de laatste drie maanden in geval van wisselende inkomsten;

   • iii.

    de noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 5 van de laatste maand voor de aanvraagdatum;

 • 2. Een aanvraag voor een tegemoetkoming ingediend na 1 augustus 2021, wordt afgewezen.

Artikel 7 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 8 Draagkracht en tegemoetkoming

 • 1. Bij de vaststelling van het recht de tegemoetkoming, wordt 80% van het inkomen in aanmerking genomen voor zover dit meer bedraagt dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2. De tegemoetkoming op basis van deze beleidsregels bedraagt maximaal €700,- per maand voor een alleenstaande en € 900,- per maand voor een gezin.

 • 3. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste 9 maanden over de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

Artikel 9 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de belanghebbende die op basis van deze beleidsregels in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, geen verhuisverplichting op.

Artikel 10 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van € 50,- niet te boven gaan.

Artikel 11 Vorm en Uitbetaling tegemoetkoming

 • 1. Ee tegemoetkoming wordt om niet verstrekt.

 • 2. De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt maandelijks plaats.

Artikel 12 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2. Deze beleidsregels treden uit werking op 1 november 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Verruimde Beleidsregels TONK gemeente Lelystad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lelystad van

Burgemeester, Secretaris,