Reglement van orde regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Geldend van 14-07-2021 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Het kwartiermakersoverleg voor de regioagendacommissie van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 8 maart 2021;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen op 7 juli 2021;

Besluit vast te stellen het volgende Reglement van orde regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling;

 • 2. deelnemers: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de regeling;

 • 3. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

 • 4. voorzitter: de voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger;

 • 5. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling;

 • 6. secretaris: de secretaris van de commissie of dienst plaatsvervanger;

 • 7. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling, te weten de Regio Arnhem-Nijmegen ook wel de Groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen;

 • 8. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • 9. commissie: de regioagendacommissie zoals bedoeld in artikel 15, lid 2 van de regeling;

 • 10. directeur: de directeur van de Groene Metropoolregio zoals bedoeld in artikel 23 van de regeling tevens secretaris van het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio.

Artikel 2. Taken van de commissie

 • 1. De taak van de commissie is de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers aan de Groene Metropoolregio.

 • 2. De taak van de commissie is de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers aan de Groene Metropoolregio met betrekking tot de opgaven en het scheppen van randvoorwaarden opdat de raden na aanbieding van de regionale agenda kunnen besluiten over deelname aan een opgave.

 • 3. De taak van de commissie is een terugkoppeling aan de raden van de deelnemers aan de Groene Metropoolregio van hetgeen in elke raad is besloten ten aanzien van de voorstellen die de Groene Metropoolregio betreffen. Dit omvat ook de vastgestelde moties en amendementen.

 • 4. De taak van de commissie is het scheppen van en bijdragen aan randvoorwaarden opdat de raden de kaderstellende en controlerende taak rondom de Groene Metropoolregio en de voortgang op de regionale opgaven kunnen vervullen.

 • 5. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Groene Metropoolregio over hetgeen in de voorgaande leden staat vermeld en over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de Groene Metropoolregio, waaronder het borgen van toegankelijkheid, transparantie en leesbaarheid van de stukken vanuit de Groene Metropoolregio. Dit omvat ook het doorgeven van signalen vanuit de raden aan het algemeen bestuur en het informeren van het algemeen bestuur over standpunten van de raden.

 • 6. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier raadsleden van de gemeente Arnhem en Nijmegen en twee raadsleden van de overige gemeenteraden van deelnemers aan de Groene Metropoolregio. De leden van de Commissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook een raadslid tot plaatsvervangend lid van de Commissie.

 • 2. Elk lid van de commissie heeft één stem.

 • 3. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek

 • b.

  indien het lid aftreedt als lid van de raad

 • c.

  indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de Commissie te vervullen.

Artikel 4 Ondersteuning

 • 1. De Commissie stelt op voordracht van de griffierskring een griffier en zijn/haar plaatsvervanger aan als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de Commissie.

 • 2. De secretaris, of diens plaatsvervanger bij afwezigheid van de secretaris, is in elke vergadering van de Commissie aanwezig.

 • 3. De secretaris is adviseur van de Commissie.

Artikel 5 Overige adviseurs

 • 1. De commissie bepaalt of zij andere adviseurs dan de secretaris van de commissie uitnodigt voor het bijwonen van vergaderingen en andere bijeenkomsten van de commissie.

 • 2. De commissie nodigt een lid van het bestuur van de Groene Metropoolregio uit voor het bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de commissie. Het lid van het bestuur kan in overleg met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen.

 • 3. De commissie nodigt de directeur van de Groene Metropoolregio uit als adviseur voor het bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de Commissie. De directeur kan in overleg met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen.

Artikel 6 Vergaderen

 • 1. De commissie bepaalt de planning van de vergaderingen van de commissie en stemt hierover af met het bestuur van de Groene Metropoolregio.

 • 2. De commissie vergadert als er minimaal 21 leden aanwezig zijn.

 • 3. De commissie vergadert minimaal 3 maal per jaar.

Artikel 7 Oproep

 • 1. De voorzitter zendt (via de secretaris van de Commissie) ten minste 7 dagen voor een vergadering de leden van de Commissie een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering. De vergadering kan ook digitaal plaatsvinden.

 • 2. Ingeval van een spoedeisend belang kan de voorzitter de Commissie op kortere termijn dan minimaal 7 dagen bijeenroepen.

 • 3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproep aan de leden van de Commissie verzonden.

Artikel 8 Agenda

 • 1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris van de commissie de agenda van de vergadering van de Commissie op.

 • 2. De andere leden en de adviseurs van de commissie, waaronder de directeur, kunnen agendapunten aanleveren voor de agenda van de commissie bij de voorzitter en/of de secretaris.

Artikel 9 Openbaarheid van de vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de Commissie zijn openbaar.

 • 2. De vergadering wordt live digitaal uitgezonden en is achteraf terug te kijken.

 • 3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden op de website van de Groene Metropoolregio geplaatst.

Artikel 10 Verslag en besluitenlijst

 • 1. De secretaris van de commissie is verantwoordelijk voor een kort verslag en de besluitenlijst van de vergaderingen.

 • 2. De commissie zendt het verslag en de besluitenlijst ter kennisname naar het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio en de griffies van de gemeenteraden.

Artikel 11 Uitleg en evaluatie reglement

 • 1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de commissie op basis van een voorstel van de voorzitter.

 • 2. De commissie draagt zorg voor de evaluatie van het algemeen functioneren en de werkwijze van de commissie het begin van het kalenderjaar waarin algemene raadsverkiezingen in de gemeenten plaatsvinden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de regioagendacommissie van 8 maart 2021.

De secretaris,

mr. M. Smits-Jansen

De voorzitter,

I. van Dijk