Aanwijzingsbesluit Stallingsverbod verkeerd geplaatste (brom-)fietsen voor de gebieden: Station Maarssen/Bisonspoor centrum, Maarssen centrum, Breukelen station, Breukelen centrum, Breukelen winkelcentrum Noord en Loenen centrum.

Geldend van 10-07-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Stallingsverbod verkeerd geplaatste (brom-)fietsen voor de gebieden: Station Maarssen/Bisonspoor centrum, Maarssen centrum, Breukelen station, Breukelen centrum, Breukelen winkelcentrum Noord en Loenen centrum.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Overwegende

Dat in de aangewezen gebieden structureel (brom-)fietsen buiten de voor stalling bedoelde voorzieningen, plaatsen en/of ruimten worden geplaatst;

dat als een gevolg hiervan de gebieden ernstig worden ontsiert;

dat looproutes en doorgangen worden belemmerd;

het publiek hiervan hinder van ondervindt;

de onjuiste plaatsing van (brom-)fietsen tot gevaarzettende situaties leidt;

er op aanvaardbare loopafstand, van het bus- en treinstation, voldoende gratis stallingsruimte beschikbaar is;

om die reden het niet gewenst is dat (brom-)fietsen buiten deze stallingen worden geplaatst;

dat het college op grond van artikel 5:12 eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2014 (APV) gebieden kan aanwijzen, waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde voorzieningen, plaatsen en/of ruimten te laten staan;

dat ter uitwerking van dit artikel de hierna genoemde gebieden worden aangewezen;

dat ter aanduiding een waarschuwingsbord wordt geplaatst, zodat het voor eenieder duidelijk is dat in het aangewezen gebied een verbod geldt op het onjuist plaatsen van (brom-)fietsen;

Gelet op:

Artikel: 5:12, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 2014 (APV)

Beleidsregel verkeerd geplaatste (brom-)fietsen, wrakken en wees(brom-)fietsen 2021

Besluiten:

De gebieden:

1. Station Maarssen/Bisonspoor centrum;

2. Maarssen centrum,

3. Breukelen station,

4. Breukelen centrum,

5. Breukelen winkelcentrum Noord, en

6. Loenen centrum

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende afbeeldingen, aan te wijzen, als intensief gebruikte gebieden waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte of gezondheid verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde voorzieningen, plaatsen en/of ruimten te laten staan;

een afschrift van dit besluit te zenden aan:

a. de gemeenteraad van Stichtse Vecht

b. de politie, Eenheid Midden Nederland, district West Utrecht, Basisteam SV-DRV

c. Pro-Rail

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking de dag nadat dit besluit is gepubliceerd.

Aldus besloten in de vergadering van 29 juni 2021

Ondertekening

De gemeentesecretaris De burgemeester

De heer F. Halsema De heer A.J.H.T.H. Reinders

NB:

Uitleg over bezwaar maken

Bel ons eerst als u het niet eens bent met het besluit of iets niet begrijpt

De heer M.P. van Asch legt het besluit graag aan u uit. Misschien komt u samen tot een oplossing en hoeft u geen bezwaarschrift te schrijven. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. Let op: wacht niet te lang. U heeft 6 weken om bezwaar te maken. Dit verandert niet doordat u ons belt.

Schrijf binnen 6 weken na dit besluit een bezwaarschrift

Zet in uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders:

• de datum

• uw volledige naam en adres

• uw handtekening of die van uw gemachtigde

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent

• de reden(en) waarom u het hier niet mee eens bent.

Verstuur uw bezwaar online of via de post

Stuur uw bezwaarschrift online in via www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Of verstuur hem via de post naar postbus 1212, 3600 BE in Maarssen. We ontvangen graag ook een kopie van het besluit waar uw bezwaar over gaat.

Zorg er voor dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit in bezit is van de gemeente.

Wanneer kan ik een voorlopige voorziening aanvragen?

Soms kunt u niet wachten op een beslissing op uw bezwaar. Bijvoorbeeld bij spoed of bij beslissingen met onherstelbare gevolgen. Zoals een vergunning om een boom te kappen. U kunt dan bij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. U kunt dit alleen aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend.

U vraagt de voorziening aan bij de rechtbank

Dit doet u door een brief te sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt het verzoek ook digitaal indienen op www.rechtspraak.nl. Op deze website leest u ook meer over de procedure. Er staat welke stukken u mee moet sturen, bijvoorbeeld het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt. Ook staan op deze website de kosten (griffierechten) die aan de procedure zijn verbonden. Voor het digitaal indienen van een voorlopige voorziening heeft u een DigiD nodig.

afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling afbeelding binnen de regeling